Category Archives: cultuur

Kortrijkzanen kennen nu al twee ‘gangmakers’ voor het project K-CH2030, – dat is toch al iets (7)

De editie van deze maand maart van ons Stadsmagazine laat ons voor het eerste ietwat concreet kennismaken met “de twee enthousiastelingen die Kortrijk in poleposition moeten brengen om straks die erkenning” van stad als Europese Culturele Hoofdstad (CH) 2030 binnen te halen.
Onze lezers konden al kennis maken met de (externe) “gangmaker” Tom Hillewaere. De N-VA-schepen van Cultuur Axel Ronse wou hem al in de zomer van vorig jaar “strikken” en dat is pas op 9 januari gelukt, na een openbare aanbesteding waarbij waarbij de nog op te richten “Comm.V. Tom Hillewaere, Project Constancy” de enige inschrijver was. Toeval bestaat niet, zegt men.
Officieel gaat het om een tijdelijke “dienstenopdracht projectleiding” voor het project Kortrijk-CH in twee fasen. In de eerste fase (tot 2024) moet de firma (want dat is het) instaan voor de realisatie en jurering van het BIDBOOK nr.1 (de motivering of argumentatie van de kandidatuurstelling) plus – volgend jaar ook nog – de coördinatie van een CULTUREEL EVENT voor het grote publiek. Naar verluidt zou het thema van dit “event” slaan op “mentaal welzijn”. (Even zijdeling aanstippen dat 2024 een verkiezingsjaar is! Dat betekent dat het gebeuren niet politiek kan “geïnstrumentaliseerd” worden door de tripartite!) De firma krijgt voor al dat werk 175.450 euro (incl. btw). In geval van selectie van stad Kortrijk door de externe Europese jury komt er een tweede deelopdracht voor de periode 2024-2025. In deze fase moet de firma een tweede bidbook realiseren met het oog op een definitieve selectie.

Voor de goede orde: bovenstaande toelichting staat helemaal niet te lezen in het pas verschenen Stadsmagazine. De aankondiging van het artikel in de inhoudstafel van het magazine was nochtans veelbelovend: de twee gangmakers zouden een keer “de strategie (voor de kandidatuur van K als CH2030) ontvouwen”.
Niks daarvan. Alleen maar wat gelul over het opsporen van creatief talent, de ‘vibe’ die er zeker is, het opentrekken van “het verhaal”, mentaal welzijn van de Kortrijkzanen (mensen bij elkaar brengen), en het feit dat Kortrijk al jaren “durft”.

Jolle Desloover, de tweede ‘gangmaker’ voor het ambitieuze project, wordt ook nauwelijks voorgesteld. Of althans krijgen we ook van hem nul-komma-nul te horen over zijn “strategie”.
Ja, hij draait al jaren mee in de Kortrijkse muziekscène en heeft artiesten zien opkomen en doorgroeien. En hij vindt trouwens dat DURF2030 de aangewezen manier is om nieuw creatief talent op te sporen en extra kansen te geven.
Onze lezers weten dat er al vier maanden gezocht werd naar een nieuwe directie voor de organisatie genaamd DURF2030. Eind september vorig jaar nam de adjunct-directeur Cultuur Katrien Voet immers ontslag omdat zij niet kon “matchen met de politiek context”. Meer weten we er ook niet over, maar het lijkt er wel danig op dat zij het niet heeft afgetrapt “in goed onderling overleg” met de schepen van Cultuur. Axel Ronse zou binnen de kortste keren een opvolger aanduiden. En waarlijk, op 14 november vorig jaar is er een selectieprocedure opgestart voor een voltijdse functie van “projectleider DURF2030” in de Directie Vrije Tijd. (Een ambtenaar dus, binnen de generieke functie ‘projectleider met de graad “expert”.) Maar toen bleek dat er niet zoveel kandidaten opdaagden – of tenminste geen waar men veel heil in zag – werden de toelatingsvoorwaarden versoepeld en de wijze van selecteren aangepast. (Onder andere met een “thuisproef”!) Uiteindelijk daagden er eind vorig jaar 21 kandidaten op, waarvan 18 toegelaten. Na een laatste (mondelinge) proef in januari bleven er twee geslaagden over en besloot het College van 6 februari om Jolle Desloover aan te stellen als voltijds “Projectleider Durf2030 (A1a-A3a) in contractueel verband van onbepaalde duur bij de Directie Vrije Tijd/Team Cultuurcentrum/BK6.
Wat Jolle concreet gaat doen of geacht wordt te doen zullen we proberen te achterhalen en te vertellen in volgende edities van deze stadskrant. Er zijn nu immers ook officiële websites van stad te vinden over het project: www.kortrijk2030.be en www.durf2030.be.
Jolle is van opleiding historicus maar uit zijn ‘beroepsleven’ blijkt alleszins dat hij goed thuis is in het wat meer alternatieve wereldje van artistiek aangelegde tieners en adolescenten.

In het artikel van de Stadsmagazine over het Project K-CH2030 is een merkwaardige omissie geslopen.
Is dat nu een vergetelheid, laksheid, een vorm van onachtzaamheid? Onkunde??

Al sinds augustus vorig jaar is gezocht is naar een studiebureau ter “projectbegeleiding” voor de opmaak van het Bidbook. Op 24 oktober 2022 dan is die taak gegund aan een zgn. “Consortium P3 Power of 3 Consultancy” uit DE-94527 Aholming. Voor een deelopdracht 1 bedroeg de offerte 47.190 euro en voor deel 2 nog eens 42.350 euro.
Ongelooflijk. Alleen hondentrouwe lezers van ‘kortrijkwatcher’ weten hiervan.
De gangmakers Tom en Jolle nu ook zeker?? Hebben zij (en het zgn. kernteam) daar al werk van gezien?

P.S.
Over de kosten voor het project zullen we meer weten binnen X aantal jaren.
Over de voortgang in het project Kortrijk Culturele Hoofdstad 2030 (6)

Er is dus een (tweede) stap gezet in het traject: we hebben eindelijk (opnieuw) een baas voor wat wel eens genoemd wordt “de experimenteerruimte” in Broelkaai 6, genaamd DURF2030. En men gaat nu ook op zoek naar een nieuwe “barman” (V) in dat pand BK6, eigenlijk naar iemand die van alle markten moet thuis zijn. Derde stap !
Over dat alles volgt later meer.
Maar omdat we zelf (tot onze schaamte) – eigenlijk net als ALLE Kortrijkzanen – het noorden kwijt zijn in gans dat dossier, recapituleren we even wat er hier in deze alternatieve elektronische stadskrant alreeds is gepubliceerd over dit bij de brede bevolkingslagen vergeten voornemen: van Kortrijk in 2030 één van de Europese culturele hoofdsteden maken. Een ECOC.
Tot op heden zijn hier al meerdere stukken gepubliceerd over deze doelstelling. Een overzicht van althans vijf publicaties daaromtrent. Om de draad weer op te nemen. En om de lokale pers te informeren.

1. Het dossier Kortrijk Culturele Hoofstad (K-CH2030) voor geopend verklaard. (gepubliceerd 23/01/2023)
Dit stuk klaagt aan dat er voor dit project geen draagvlak bij de bevolking bestaat, noch wordt opgebouwd. Dat tevens de pers het dossier (dat al is opgestart in 2020) totaal niet op voet volgt.
Zo is slechts in één krant vermeld dat Katrien Voet op 30 september 2022 ontslag nam als gangmaker/coördinator van DURF2030, een organisatie die dus niemand kent, maar wel geacht wordt om door allerhande acties de kandidatuur CH2030 via het BIDBOOK waar te maken. Om het project te doen slagen is, naast veel geld, een onvoorstelbare bestuurskracht nodig en een ongezien participatief vermogen van de gehele Kortrijkse bevolking.
De weblog ‘kortrijkwatcher’ neemt zich voor om de organisatorische gang van zaken van het project aandachtig te volgen. Voor zover dat kan, in deze transparante stad.

2. K-CH2030: De projectleider DURF2030 (en nog een “dienstenopdracht”) (gepubliceerd op 23/01/2023)
Het platform (ook genoemd: community, experimenteerruimte) DURF2030 is al sinds 2020 geleid door “projectleider” Katrien Voet (ook genoemd ‘trekker’, ‘gangmaker’, ‘coördinator’) Gegist bestek: een organisatie gekend bij ca. 500 Kortrijkzanen.
Zij nam als hoge ambtenaar van het Team Cultuurcentrum ontslag op 30 september 2020, volgens “De Krant van West-Vlaanderen” omdat zij “moeilijk kon matchen met de politieke context”. De schepen van cultuur en context Axel Ronse (N-VA) vond dit niet zo erg, want dit incident zou de gang van zaken voor de kandidatuur van stad niet belemmeren. (We weten intussen hoe lang het heeft geduurd. Tot nu, 6 februari 2023.)
De vacantverklaring met de toelatingsvoorwaarden kwam er evenwel pas op 14 november 2022. Kandidaten van A-niveau moesten onder meer minstens één jaar relevante beroepservaring hebben binnen professioneel cultuurbeleid. Op 12 december 2002 komt het College tot de vaststelling dat er slechts een beperkt aantal kandidaten in aanmerking kwamen zodat men besluit om (bovenvermelde) toelatingsvoorwaarde te schrappen én de selectieprocedure te wijzigen.
Nogal ongewoon in dit bestuur is dat er parallel op 7 november 2002 een “dienstenopdracht projectleiding” voor K-CH2030 wordt uitgeschreven. Op 8 januari 2023 toegekend aan Tom Hillewaere, de organisator van de roemrijke musical “1302”, en iemand die de schepen al van indertijd in het vizier had. Intussen met veel tamtam aan het publiek voorgesteld op 16 januari van dit jaar. Sindsdien niks meer van of over vernomen.
Ter info. De aankondiging van de opdracht (met openbare aanbesteding) geschiedde op 9 november vorig jaar, enkel op nationaal niveau. Offertes moesten ten laatste binnen op 29 november. De nog op te richten “Commanditaire Vennootschap Tom Hillewaere” was de enige inschrijver.

3. “Projectleider DURF2030” en “Dienstverlener-projectleiding” (25/01/2023)
In dit stuk merk je dat de redactie van Kortrijkwatcher helemaal de kluts kwijt is.
Men beschrijft enerzijds de uitgebreide taakstelling van de “Projectleider-DURF2030” (nu dus, heel recent: Jolle Desloover) en vergelijkt die met de tweevoudige opdracht van Tom Hillewaere, voluit omschreven als: de “externe projectleider Culturele Hoofdstad die de verschillende trajecten coördineert”.
Tom moet in fase 1 (nochtans is hij niet voltijds aan het werk) tegen 2024 het Bidbook realiseren en daarbij nog een artistiek “event” coördineren. (Zijn offerte bedroeg 175.000 euro voor de eerste fase.)
DURF 2030 heeft als (vijfde) taak de realisatie van het zgn. “bouwblok 1”, dat betekent via experimenten, projecten, samenwerkingen (met alles en iedereen) de basis leggen van het Bidbook.

4. De opmaak van het BIDBOOK (26/01/2023)
U acht het waarschijnlijk niet voor mogelijk.
In feite is ook nog op 24 oktober 2022 een studiebureau aangeduid om aan “projectbegeleiding” te doen voor het Bidbook. Gegund aan een Duits “Consortium P3 Power of 3 Consultancy” voor 47.190 euro (met BTW) in een eerste fase. Medewerker in dit consortium is de befaamde prof. dramaturg Hanns-Dietrich Schmidt, niet toevallig iemand die het klappen van de zweep kent voor steden die wensen mee te dingen om een “European Capital of Culture ” (ECOC) te worden.

5. K-CH2030: voortdoen a.u.b. !! (01/02/2023)
We vinden het een veeg teken dat het officieel Kortrijks Stadsmagazine van februari niet eens rept over de aanstelling van Tom Hillewaere als iemand die de projectleiding op zich heeft kunnen nemen voor de kandidaatstelling van Kortrijk als ECOC.
Ook op de website van Stad is over heel het project weinig of niks te vinden. (Wel wat over DURF2023.)
Men vergelijke met de info op de website van Gent, of op Tinternet. Zelfs een heel rapport van 145 bladzijden lang, opgemaakt door IDEA CONSULT. Gesneden brood.

6. (Dit stuk.)

7. ???
Dat stuk moet nog komen.
Zal gaan over de aanstelling op 6 februari van dit jaar van Jolle Desloover als voltijds “Projectleider DURF 2030” in contractueel verband voor onbepaalde duur bij de directie Vrije Tijd/Team Cultuurcentrum/BK6 met ingang na opzegperiode huidige werkgever. Jamaar! Onder voorbehoud van medische geschiktheid en blanco strafregister. Jolle is in het verleden ook geconnecteerd met “De Stroate”, met het muziekcentrum Track (Wilde Westen!), met Avansa. En ja, ook met de artistieke werking van de schouwburg. Van opleiding historicus !Actualiteitsbericht over de mobiliteitsproblematiek bij de nieuwe moskee Atakwa (6)

Toen de “Islamitische en Culturele Verenging van Kortrijk” (ICVK) op 30/12/2020 een aanvraag indiende tot realisatie van “een religieus en cultureel centrum” (via functiewijziging van de ‘Bio-planet’ vestiging aan de Brugsesteenweg) liepen er al vlug 825 bezwaarschriften binnen waarvan 806 ontvankelijk.
Een belangrijke grief sloeg op de mogelijkheid dat de komst van de moskee zou kunnen leiden tot een toenemende verkeersdrukte (met zoekverkeer), gepaard met een aanzienlijke parkeerdruk op de omgeving.

Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) wuifde (op 26/06/2021) die bezwaren weg met een nogal uitvoerige repliek die we hierna ietwat geparafraseerd maar ongeveer geheel weergeven.
– In de omgeving zijn ca. 400 parkeerplaatsen beschikbaar. Bij de gebedsmomenten zullen maximaal een 50-tal gelovigen naar het centrum trekken, waarbij de parkeerdruk ruimschoots kan opgevangen worden op de eigen (bestaande) parking met plaats voor 56 wagens. Op piekmomenten zoals het vrijdagavondgebed kan het bezoekersaantal oplopen tot 650 personen. Uit tellingen blijkt dat ca. 115 parkeerplaatsen in de buurt worden ingenomen door bewoners. Dit betekent dat er nog 200 à 250 parkeerplaatsen beschikbaar blijven.
– Grootschalige activiteiten (Suikerfeest) die de bezetting van 650 personen overschrijden kunnen niet op de site ingericht worden. Hiervoor moet uitgeweken worden naar een andere locatie, bijv. Xpo.
– Wat betreft het fietsparkeren wordt in een ruime overdekte fietsenstalling voorzien. Op piekmomenten zal dit aanbod echter niet volstaan maar de aanvrager geeft aan bijkomende (tijdelijke) fietsenstallingen te plaatsen.
– Het voorzien van stewards zal een vlot verloop van het parkeren bevorderen. Zij hebben immers tot taak om het ‘zoekverkeer’ in goede banen te leiden.

We bekijken nu even wat over die mobiliteitsimpact zoal is gezegd naar aanleiding van de vordering tot schorsingen en vernietiging van enkele buurtbewoners bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvvB) van de goedgekeurde omgevingsvergunning, verleend door de provincie.
In het arrest van RvvB komt die verkeersproblematiek ook zijdelings ter sprake, meer speciaal omdat de Raad wil nagaan of de opmerkingen van de Provinciale Omgevingsambtenaar door de Bestendige Deputatie juridisch naar behoren werden afgehandeld. (Vergeet niet dat die POA adviseerde om de vergunning te weigeren!)
– Om de parkeerdruk te onderzoeken heeft de aanvrager (de ICVK) twee verkeerstellingen laten uitvoeren (de eerste werd door de beroepers betwist). Hieruit werd besloten dat tijdens het piekmoment van het vrijdagavondgebed de parkeerdruk slechts licht toeneemt in de omliggende straten met een globale stijging van 3-4 procent.
– Er wordt in een mobiliteitsnota (die kortrijkwatcher niet kent) verwezen naar een wat verder gelegen parkeermogelijkheid ter hoogte van de Weverstraat , namelijk de parking van de jeugdacademie van KV Kortrijk (68 plaatsten). (Ja, die is niet privé.)
– In die mobiliteitsnota wordt ook aangehaald dat er stewards zullen ingezet worden op piekmomenten.
Van zodra de parking vol loopt zullen zij de bijkomende bezoekers naar die KVK-parking verwijzen.
– De fietsstalplaatsen zijn aangepast. De aanvraag voorziet binnen in het gebouw 100 plaatsen en buiten 25 stalplaatsen. Er is ook sprake van tijdelijke fietsenrekken.

P.S. (1)
Tot slot willen we er nog even op wijzen dat VLD-raadslid Mohamed Mahouna, die als insider helemaal op de hoogte is van het dossier, er niet in geslaagd is om ons het advies te bezorgen van de Provinciale Omgevingsambtenaar. En dit niettegenstaande hij ons stellig de raad gaf om hem te contacteren indien we “vragen of twijfels” zouden hebben over het project.
Zo weet kortrijkwatcher niet echt goed waarom de POA de Bestendige Deputatie als advies meegaf om de vergunning te weigeren. Waar en waarom bepaalde aspecten in strijd zijn (waren) met het Omgevingsdecreet of zelfs met stedenbouwkundige verordeningen.
Uit het arrest van de RvvB kan men evenwel vermoeden of afleiden dat er vanwege de POA bezwaren oprezen of verduidelijkingen nodig waren omtrent de inzet van stewards, de oppervlakte van de fietsenstallingen, de fietsrekken. Er haperde waarschijnlijk ook iets omtrent de conciërgewoning en de inritten.
P.S. (2)
We willen geenszins suggereren dat partijen in een juridisch geschil hun advocaten niet mogen kiezen.
Maar het is wel pikant om te zien dat de Islamitische partij advocaten kon strikken van het befaamde kantoor Publius. Bijvoorbeeld Steve Ronse als vertegenwoordiger. Mr. Ronse is (samen met mr. Dirk Van Heuven) van hetzelfde bureau al vele jaren zowat DE stadsadvocaat bij ernstige juridische zaken waarin het stadsbestuur is betrokken.
P.S. (3)
Op de gemeenteraad van maandag 13 maart aanstaande wordt gevraagd om “Attaqwa” te erkennen islamitische lokale geloofsgemeenschap.

Actualiteitsbericht, nu over mogelijke geluidshinder in de buurt van de nieuwe moskee (5)

De site van de nieuwe moskee aan de Brugsesteenweg wordt wel degelijk ontwikkeld als “een multifunctioneel cultureel gemeenschapscentrum” waar tal van activiteiten kunnen plaatsvinden. Het gaat dus niet enkel om een gebedsruimte. Er is bijv. ook onthaalruimte voorzien, een bibliotheek, een knutselatelier, een computerlokaal, leslokalen, een cafetaria, en nog een en ander.

De “beroepers” (zijnde omwonenden) bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvvB) vrezen dan ook voor enige geluidshinder.
Bij de beoordeling van het effect geluid dienen we hier wel onmiddellijk aan te stippen dat er géén minaret komt (wel een niet al te hoge koepel boven de gebedsruimte) en dat er geen gebruik zal gemaakt worden van elektronisch versterkte muziek bij de oproep tot gebed.
Enige opmerkingen over eventuele geluidsoverlast in het kader van de mogelijke nevenactiviteiten in het multicultureel centrum vinden we in het arrest van de RvvB niets terug. Men constateert gewoon dat de activiteiten achter gesloten deuren plaatsgrijpen. Voor wat het dakterras betreft geldt dat het hoogstens als een stille ruimte voor bezinning zal worden gebruikt. En de tuin palend aan de cafetaria kan geen dienst doen als een soort buitenterras.
(De Bestendige Deputatie stelt vast dat de Provinciale Omgevingsambtenaar geen inhoudelijk standpunt inneemt omtrent de geluidshinder!)

Des te meer gaat het over de (vijf) gebedsmomenten, en meer speciaal dat “nachtgebed”.
De “Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk” (ICVK) merkt in dat verband laconiek op dat een nachtgebed niet betekent dat dit ‘s nachts gebeurd. Dat gaat gewoon door “als het donker is”. De gebedstijden zijn afhankelijk van de stand van de zon: voor het nachtgebed 17 graden onder de horizon.
In de zomermaanden kan dat dus wat later worden. En weet u wat? “Doordat het nachtgebed voornamelijk voor de oudere bezoekers belangrijk is, vindt dat gebed vaak plaats voor het theoretische nachtgebed.”

Overigens zijn gebedsstonden “momenten om te bezinnen en tot rust te komen”.
We citeren: “Dit heeft zodus tot gevolg dat de mensen zelf ook rustig (zullen) zijn. Het nachtgebed kan met andere woorden niet vergeleken worden met enige andere avondactiviteit. (Daarenboven) zijn er in realiteit maximaal een tiental personen (“de oudere garde” van de leden van de gemeenschap) die wensen om het nachtgebed te houden in de moskee zelf. En na afloop hebben zij niet de behoefte om na te blijven.” (De cafetaria zal trouwens op dat ogenblik niet open zijn.)
De opgeworpen mogelijk geluidshinder kan volgens de Bestendige Deputatie enkel slaan op op het aankomen en vertrekken van de bezoekers. Een overdreven, onaanvaardbare hinder van tien bezoekers (zelfs tussen 22 en 23 uur) valt niet te verwachten.
Dit brengt ons tot een volgend ingediend bezwaar van de omwonenden: de mobiliteitsproblematiek en de parkkeerbehoefte. Daar is veel om te doen geweest.

Actualiteitsbericht nr. zoveel over de nieuwe Kortrijkse moskee Atakwa

Aangezien we er niet in slagen om via raadslid Mohamed Ahouna (VLD) inzage te krijgen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar (POA) met zijn bezwaren en opmerkingen over de omgevingsvergunning van de nieuwe moskee aan de Brugsesteenweg (een verbouwing van het vroeger complex Bio-Planet) moeten we het stellen met wat we daar nog over vinden in een arrest van de Raad van Vergunningsbetwistingen (RvvB) dd. 16 februari van dit jaar.

De ‘beroepers’ (protesterende buurtbewoners) stelden dat de moskee (met al zijn annexen) qua schaalgrootte niet thuis hoort in een woonwijk. Moet naar een buitengebied! Zo vrezen zij op die site een belastende toename van de mobiliteit en in het bijzonder een bijkomende parkeerdruk en zelfs geluidshinder. Daarover later meer.

Maar hoe groot wordt die islamitische “gemeenschapsvoorziening” eigenlijk?
(N.B. Er komt géén minaret en geen geluidsversterkende installatie om op te roepen tot gebed.)
Een plan is nog nergens te vinden op de website van de vzw “Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk” (ICVK). Maar in het arrest lezen we dat de totaal bebouwde oppervlakte van het (bestaande, gekochte?) pand 5.165 m² bedraagt en dat wordt na uitvoering van de vergunning 4.820 m². (In de gazetten staan andere cijfers. Ook over het aantal bezwaarschriften heeft men het mis: 825 zijn er ingediend en 806 ontvankelijk verklaard.)
Naast de eigenlijke gebedsruimte (masjad) wordt immers ook voorzien in diverse soorten leslokalen, een bibliotheek, cafetaria, sanitaire ruimtes, aantrekkelijke (sic) buitenruimtes, een conciërgeplaats, allerhande administratieve ruimtes en nog een refter ook. (Dat is de ‘markaz‘, de ontmoetingsruimte, wat wij zouden noemen ‘de parochiezaal’.)

Blijkbaar heeft men in een repliek op het advies (de bezwaren) van de POA gewijzigde plannen ingediend. Concreet zou het gaan om “10 verduidelijkende plannen”. We vernoemen er enkele:
– een herziening van de fietsenstallingen: 48 binnen, 73 buiten en nog 30 optioneel;
– herziening van de toegang waardoor er een inrit komt beperkt tot 4 meter, met centrale groenstrook;
– een uitrit voor auto’s van 2,5 meter met groenstrook;
– een toegang van 1,5 meter voor voetgangers.
Wat de functionele inpasbaarheid van het project in het gebied aangaat stelde de POA dat de inplanting aldaar “niet evident” is, waardoor zij (het is een vrouw) verwacht dat er afdoende garanties moeten worden geboden om de hinderaspecten tot een aanvaardbaar niveau te herleiden.
Volgens wat we lezen in het arrest van de RvvB is een multifunctioneel gebouw in dat betreffende centrumgebied beter inpasbaar dan in een buitengebied (wat de ‘beroepers’ vroegen). Tenslotte gaat het om een loutere functiewijziging van een reeds bestaand gebouw dat vergund is als handels- en kantoorruimte. Overigens stelt de ICVK dat het gebed op zich een rustgevende activiteit is die niet buiten de constructie is te horen. De ICVK vindt nog dat wat de bezoekersaantallen betreft het niet is bewezen, noch aannemelijk is gemaakt, dat de nieuwe moskee een heuse boost zal meebrengen aan deelnemers van nachtelijke gebeden en/of het vrijdaggebed. Trouwens, in realiteit (we citeren!) “zijn er maximaal een tiental personen – de iets oudere garde van de leden van de gemeenschap – die het nachtelijk gebed wensen te houden in de moskee zelf. Dit is uiteraard een verwaarloosbaar aantal. En na afloop van dit nachtgebed hebben mensen niet de behoefte om na te blijven.”

Hiermee zitten we al in de problematiek van de mogelijke geluidshinder.
Dat is voor een volgende keer. Dan hebben we het ook over het mobiliteitsvraagstuk en de parkeerdruk.

Actualiteitsbericht over de Kortrijkse moskee Atakwa (2)

Voor we verder gaan toch even wat juridische terminologie en wat data.
– In het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvvB) van 16 februari dit jaar heeft men het over “de verzoekende partijen”. Dat zijn omwonenden van de Brugsesteenweg 65 (het vroegere Bio-Planet dat wordt omgevormd tot een moskee met toebehoren) die op 17 februari vorig jaar de schorsing en vernietiging vorderden van de omgevingsvergunning verleend door de Bestendige Deputatie (BD) van de West-Vlaamse provincieraad. We kunnen ze gemakshalve ook “beroepers” noemen.
– De BD is in dit geding dan “de verwerende partij“.
– Die omgevingsvergunning werd op 23 december 2021 verkregen door wat in deze procedure althans “de tussenkomende partij” wordt genoemd. Dat is de vzw Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk (ICVK), een vertegenwoordiging van Kortrijkse moslims.

Bon.
De RvvB heeft met het arrest van 12 mei 2022 de vordering tot schorsing verworpen. En het beroep op 16 februari laatstleden.
Misschien er nog even nadrukkelijk aan herinneren dat met die arresten de RvvB geenszins een of ander oordeel velt over de opportuniteit of de inhoud van het project tot realisatie van een “religieus en cultureel centrum” (ook bestempeld als “gemeenschapsvoorziening”). De RvvB zegt met het voorliggende arrest niets anders dan dat het bestuur (de BD) zijn bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning naar behoren heeft uitgeoefend. Dat de wettelijke regels zijn gevolgd en de beslissing redelijk en afdoende is gemotiveerd.
Maar het is in dit verband zeker niet overbodig om op te merken dat er hiertoe wel enige noodzaak was.
De Provinciale Omgevingsambtenaar (de POA) had immers op 29 oktober 2021 een ongunstig advies uitgebracht. De POA vroeg in zijn verslag niet enkel om wat verduidelijkingen, – nee, hij adviseerde om het beroep in te willigen en zelfs om de omgevingsvergunning te weigeren.
In onze lokale media komt dit alles volstrekt onvoldoende tot uiting.
Kortrijkwatcher wil daar iets aan doen. Zoals steeds in het kader van zijn voorkeur voor constructieve journalistiek !
Om geen fouten te maken en een zekere volledigheid na te streven wachten we nog wel even op de tekst van dat verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar, – opgevraagd aan een meest deskundige en bereidwillige insider, met name raadslid Mohamed Ahouna (VLD).

Wat wordt er zoal geopperd over bijvoorbeeld:
– de plannen bij de verbouwing van het bestaande complex;
– de ligging en schaalgrootte;
– de mobiliteits- en parkeerproblematiek;
– de fietsstalplaatsen;
– de geluidshinder?

Actualiteitsbericht over de Kortrijkse moskee Atakwa (1)

(Ja, weer even onze normale berichtgevingen onderbreken.)

In de media van vandaag kan men een zin lezen als bijvoorbeeld deze:
“de opluchting bij de moslimgemeenschap groot is omdat de Raad van Vergunningsbetwistingen de vergunning voor de nieuwe moskee bevestigt.”
Of: dat er volgens die Raad “is beslist dat er een nieuwe moskee mag komen in de Brugsesteenweg 65″. Of: dat “de vergunning is goedgekeurd“.

Dat is alvast duidelijk (en kon men wel verwachten): onze lokale pers is niet geheel op de hoogte van de taak of de bevoegdheid van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvvB). En heeft vast en zeker het arrest waarvan sprake (dd. 16 februari) niet gelezen.

Laat het ons het even eenvoudig te stellen: de RvvB beoordeelt absoluut niet of een project dat is gegund (de moskee was gegund!) als ‘goed’ of ‘slecht’ kan beschouwd. Dat rechtscollege is niet bevoegd om eventuele eigen beoordelingen over de inhoud of de opportuniteit van een zaak in de plaats te stellen van wat een bestuur al heeft beslist. De RvvB gaat enkel na of het bestuur (hier de provincie, vertegenwoordigd door de Deputatie) zijn bevoegdheid naar behoren heeft uitgeoefend. Of het besluit van dat bestuur namelijk niet in strijd is met de wetgeving of met de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur.

Het is dus niet zo dat de RvvB de nieuwe moskee nu (definitief) heeft gegund.
Kijk. Een bewonerscomité opperde o.m. bezwaren over mogelijke geluidshinder en een nefaste mobiliteitsimpact van de nieuwe moskee.
Wel, wat zegt de Raad daar dan over (pag. 48)?
Dat dit middel is verworpen. En waarom? Niet omdat de RvvB er – net als de protesterende omwonenden – ook helemaal van overtuigd is dat er overlast dreigt. Neen. Wel omdat de protesterende burgers niet aantonen dat “de motivering van de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening kennelijk onredelijk of manifest foutief is, noch dat m.b.t. deze aspecten niet afdoende zou zijn tegemoet gekomen aan het advies van de provinciale omgevingsambtenaar.”

Oké.
Waarover gaat het dus?
Een aantal bewoners uit de buurt waar een nieuwe moskee zal komen vorderden (op 17 februari 2022) bij de RvvB de schorsing en de vernietiging van de provinciale beslissing waarmee aan de Islamitische en Culturele Vereniging van Kortrijk (ICVK) een omgevingsvergunning werd verleend voor het realiseren van een religieus en cultureel centrum in een bestaand handels- en kantorencomplex gelegen aan de Brugsesteenweg 65. (Dat is de voormalige winkel “Bio-Planet”.)

Ter info. Wat data.
– De vraag naar een omgevingsvergunning door de ICVK dateert van 30 december 2020.
– Er was een openbaar onderzoek lopende van 13 maart tot en met 11 april 2021. (806 bezwaarschriften.)
– Het Kortrijks schepencollege verleende op 21 juni 2021 een omgevingsvergunning onder voorwaarden.
(Bij de oppositiepartijen betoonde Gedeputeerde en CD&V-raadsid Jean de Béthune zich in de gemeenteraad een opmerkelijk heftig voorstander.)
– Op 23 december 2021 verklaarde de Bestendige Deputatie het beroep ongegrond en verleende de omgevingsvergunning onder voorwaarden.
– Maar merk op dat de provinciale omgevingsambtenaar (POA) in zijn verslag van 29 oktober 2021 adviseerde om het beroep in te willigen en de omgevingsvergunning te weigeren!
– Vandaar dat de ICVK op 22 november nog vlug gewijzigde plannen en een addendum bij de mobiliteit- en parkeerstudie heeft ingediend. (De indieners van het beroep beweren dat dit gebeurde met actieve hulp van Stad !)

Nog even opmerken dat in heel dat arrest nooit letterlijk sprake is van “een moskee (Atakwa)”.
Men heeft het over het realiseren van een religieus en cultureel centrum. Men omschrijft het project zelfs als een “gemeenschapsvoorziening” met een gebedsruimte en diverse leslokalen (voor computerles, kookles, muziek, e.d.m.), een bibliotheek, cafetaria, sanitaire ruimtes, buitenruimtes (terras), plaats voor een conciërge en allerlei administratieve functies (onthaal, kantoorruimte, refter, vergaderstructuur).
In de moslimwereld is er wel een ‘fractie’ die dat soort complex niet wil, – die vindt dat een gebedsruimte volstaat: een moskee!

(Wordt vervolgd…)

Nul koosjerverklaarde hamburgers gegeten op Kortrijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor de bevolking

Dit jaar ging de Kortrijkse nieuwjaarsreceptie voor de bevolking door op zaterdag 7 januari, en niet meer op De Grote Markt maar aan de Leieboorden, vlakbij de Broeltorens.
Niettegenstaande het barre weer toch nog een relatief grote opkomst. Kortrijkzanen trakteren zichzelf immers graag (“met sigaren uit eigen doos”) en hadden voor het feest dan ook 50.672,50 euro veil. En zo gul als ze zijn, gooiden ze er nog voor 2.600 euro kosten méér bij dan budgettair voorzien.

De hamburgers zijn traditioneel zéér in trek.
Dit jaar hadden de Kortrijkzanen er voor zichzelf 3.000 besteld (effectieve kost: 13.686,40 euro) en de rundsburgers (1.200 in aantal) waren in een minimum van tijd niet meer te verkrijgen. De veggie- en veganhamburgers (samen 1.050) hadden maar voor de helft zoveel succes.
De 100 bestelde en pure halal-hamburgers (4,15 euro per stuk) geraakten allemaal op, in tegenstelling tot die hamburgers (50 in aantal) die voldeden aan de joodse spijswetten. De koosjer-hamburgers waren nochtans wel degelijk aangebakken op een aparte bakplaat en lagen daarna op een gastronorm plaat. Nul “verkocht”.
Ja, van een Joodse gemeenschap in Kortrijk of een synagoge en een rabbijn hebben we hier nog niet veel gehoord. Maar moslims zouden toch moeten toch weten dat het ze wél toegestaan is om ook koosjer voedsel te eten? Die 50 konden dus gerust ook door aanhangers van de Koran verorberd ! (De Joodse spijswetten zijn op dit gebied immers strenger dan die voor de moslims.)
Het stadsbestuur wil met het serveren van koosjer-hamburgers, naast die met een halal-certificaat (dat is er! ) natuurlijk getuigen van breeddenkendheid en tolerantie. Zeer woke !
Nochtans zijn we van mening dat de door Stad koosjerverklaarde hamburgers (de ‘hechsjeer‘ van een rabbijn ontbrak evenwel!) op een zaterdagavond te verkrijgen aan de Leieboorden nooit geen grote toeloop van Joodse medeburgers zullen veroorzaken. Op zaterdagavond (tot er drie middelgrote sterren te zien zijn aan de hemel) is de joodse SJABBAT nog altijd niet afgelopen. Dat betekent onder meer dat de praktiserende, orthodoxe jood op die dag hoogstens 1.200 meter zal stappen. En er is nog dat (vierde) avondgebed ook…Een opkomst van Joodse inwoners op Sjabbat verwachten is niet erg realistisch.

Tot daar ons constructief voorstel om alleszins op een zaterdagse nieuwjaarsreceptie geen aparte koosjer-hamburgers meer te bakken voor onze Joodse Kortrijkzanen. (Overigens vrijdagavond evenmin. De Sjabbat duurt zowat 25 uur.)

P.S.
Raadslid Wouter Vermeersch (VB) kreeg van stad een fotocopie toegestuurd van het halal-certificaat:
“Halal Slaughtering Shipment Certificate HAIE 12111200167”.
Afzender: “Control Office Of Halal Slaughtering and Halal Quality Control Ireland“.
Consignments Details:
– Net Weight: 6087,02 KG
– Producer: Ashbourne Meat Processors, Tipperary, Ireland
– Slaughtering Date: 20,21,22. 2022
– Expiry date: 02,03,01.2023 / 27.12.2024
Website: www.halaloffice.com


K-CH2030 (5) : voortdoen a.u.b. !!

We vinden dit toch wel een veeg teken !
Het schepencollege van 9 januari ll. verleende aan de heer Tom Hillewaere met zijn ComV de dienstenopdracht om de projectleiding op zich te nemen van de kandidatuurstelling van Kortrijk als een Europese culturele hoofdstad (CH) in 2030.
Nu verwacht men toch dat het Stadsmagazine van februari tenminste een volle bladzijde aan dit ongemeen belangrijk cultureel project zal wijden. Met wat gegevens over de figuur van Tom Hillewaere zelf, en vooral een verhelderend relaas over zijn taak en over de praktische, organisatorische, financiële, artistieke aspecten van het traject dat stad wenst te bewandelen om die doelstelling CH-2030 te bereiken.
Maar neen dus. Geen woord over de hele zaak.

Onze gemeenteraadwatcher wierp ook even een nieuwsgierige, zoekende blik op de website van stad met de hoop daar toch enige informatie te vinden over die ambitieuze doelstelling.
Bij het intikken van de naam Tom Hillewaere op de zoekmachine van de site vernemen we dat hij lid was van de niet meer bestaande vzw ‘Feest in Kortrijk’. Dat is alles. (De naam van voormalige (stads)fotografe Kattoo Hillewaere komt er méér in voor dan die van Tom zelf.)

Met de zoekterm “culturele hoofdstad” vinden we inderdaad dat stad CH-2030 wil worden. Verder niks, tenzij dan een verwijzing naar het bestaan van het ‘platform’ DURF2030. Een website die volkomen stil ligt. De laatste “nieuwsbrief” dateert van 3 november 2022. Er worden ook een serie lopende projecten vermeld (voor jongeren vooral) maar het is zeer twijfelachtig of die eigenlijk nog lopen. In elk geval denken we niet dat er veel Kortrijkzanen weet hebben van acties als ‘Tope’, ‘Vrouwentongen’, ‘Muziekkaravaan’, ‘ Earth’, ‘De Ambulanten’, ‘Say my name’, Space X’, ‘Connect to collect’.
En wat zou het verband van dit gedoe kunnen zijn met CH-2030? (Er is een verband, maar dat wordt niet uitgelegd.)

Kijk.
Alle redactieleden van deze alternatieve stadskrant “Kortrijkwatcher” zijn ware positivo’s, fervente en enthousiaste Kortrijkzanen die er absoluut niet van houden dat stad een modderfiguur slaat.
Bij vergelijking met wat concurrent Gent al aan het doen is in verband met de CH-kandidatuur en wat daarover al te lezen valt op de website van deze stad, zinkt de moed ons warempel in de schoenen.
Gent heeft alreeds een uitgestippeld traject, een conceptvoorstel, een specifieke vzw voor de organisatie en 30 uitgelezen trekkers die regelmatig open, thematische sessies houden. (TOM! Hou de datum van 31 mei maar vrij.)
Het budget om Gent klaar te stomen voor haar ambitie bedraagt 15 miljoen euro. (Extra, buiten de bestedingen voor culturele infrastructuur.)

En lees allemaal op Tinternet maar eens het buitengewoon inspirerende document getiteld “Eindrapport verkennende bevraging voortraject Gent 2030 kandidaat Europese culturele hoofdstad”. 145 bladzijden, onder redactie van IDEA Consult.
Doen !
Wonderlijk, onwaarschijnlijk verbluffend hoe open, transparant en uitgebreid deze stad verslag doet over het project Gent-CH2030 !
Kortrijk, “we doen voort” is toch onze leuze?
K-CH2030 (4): de opmaak van het Bidbook

De toen nog op te richten ‘Commanditaire Vennootschap Hillewaere Tom‘ kreeg dus op 9 januari van dit jaar van het Schepencollege een “dienstenopdracht“, luidend “projectleiding” voor de realisatie van de kandidatuurstelling Kortrijk 2030, Culturele Hoofdstad van Europa.
Wie de ‘lastvoorwaarden’ leest (die al dateren van 7 november 2022) zal merken dat zijn opdracht uiteindelijk bestaat in het realiseren van het Bidbook1 tegen 2024 en, indien Kortrijk zou geselecteerd worden door Europa, tevens de realisatie van het Bidbook2 in de periode 2024-2025.
Voor de eerste deelopdracht (het zgn. vast gedeelte) voorzag Stad een bedrag van 120.000 euro, oftewel 145.200 euro. De offerte van de CommV. Hillewaere Tom bedroeg hiervoor 145.000 euro, met btw maakt dat 175.000 euro.
De taken die bij de dienstenopdracht horen werden bij de vacatureverklaring door het stadsbestuur in het geheel niet concreet opgesomd, in tegenstelling met wat er zoal gevraagd werd (op 14 november 2022) aan die andere kandidaat voor die andere vacature van een ” Projectleider-Durf2023″. Dat waren er toen wel zes, en de Durf-projecten (acties) waarvoor deze projectleider moest instaan dienden wel degelijk in het teken te staan van het Bidbook. Er een meetbare impact op hebben.
Van die projectleider-Durf2030 die voor minsten twee jaar voltijds op A-niveau zou aangesteld worden, vinden we nog altijd geen spoor. Ook niet van ene nog andere “inhoudelijke projectleider” waarvan op een gegeven moment ook sprake is (was), bespeuren we geen teken van leven.

Men kan zich dus afvragen wat onze Tom Hillewaere te doen staat. Alles zeker?
In de gazetten is sprake van een eerste stap, het organiseren van een artistiek “event” rond “mentaal welziin” in het jaar 2024, een idee dat eigenlijk al lang in de lucht hangt. En ja, Tom zal ook een zelfstandige organisatie opzetten die instaat voor het indienen en verdedigen van de Kortrijkse kandidatuur. Nog volgens de gazet ( ‘De Krant van West-Vlaanderen’, 20.01.2023, pag.11) draagt Tom de eindverantwoordelijkheid voor het opmaken van het Bidbook. Amaai zeg.

Nu is het net in dit verband dat deze alternatieve elektronische stadskrant er nog maar eens wil aan herinneren dat er alreeds op 24 oktober van vorig jaar aan een gerenommeerd studiebureau de “projectbegeleiding” voor het opmaken en indienen van het Bidbook is gegund. Er zijn toen drie offertes binnen gelopen, de ene al duurder dan de andere. De economisch meest voordelige bieder was het “Consortium P3 Power of 3 Consultancy“, uit Schwaigstr. 5 te DE-94527 ALHOLMING.
Prijs voor de eerste deelopdracht (Bidbook1): 39.000 euro, dat is 47.190 euro met btw.
De kostprijs voor de opdracht omvat onder andere (niet-limitatief): het ereloon, het transport en de administratieve kosten – gemiddeld 1 dag/maand aanwezig in Kortrijk, kosten verbonden aan een eventuele onderaanneming. (Het aantal dagen dat het consortium zal besteden aan de opdracht is opgegeven maar weten we niet.)

P.S.
Bij het verkozen studiebureau hoort de befaamde prof. dramaturgie Hanns-Dietrich Schmidt uit Essen. Bekend in theater- en filmmiddens. Is sinds 2011 ‘toevallig’ ook consultant voor steden die mededingen om ‘European Capital of Culture” (ECOC) te worden…
Onze Tom heeft dus wel het gezelschap van een uitmuntende kenner om zijn “event” te organiseren.