Category Archives: burgemeester

Herinneringen aan Lieven Lybeer, alias Borat (2)

Een stemmenkanon was hij ongetwijfeld. Zowel op gemeentelijk als op provinciaal vlak behaalde hij na lijsttrekkers als Stefaan De Clerck of Jean de Béthune telkens wel de meeste naamstemmen. Dat was te danken aan de populariteit die zijn vele mandaten (huisvestingsmaatschappijen!) hem opleverden.
Zijn politieke erfenis is te herleiden tot het oprichten of “besturen” van vzw-tjes als ‘Makkie’, ‘Mentor’, ‘Mobiel’, de ‘Buurt- en Nabijheidsdiensten’ met als grote electoraal doel het verwerven van naambekendheid. (Hoeveel Kortrijkzanen wisten eigenlijk nog wel dat hij ook nog provincieraadslid was?)

Zijn doortocht als waarnemend burgemeester laat geen sporen na, tenzij dan de waarlijk opvallende, – nee, de opzienbarende vaststelling dat hij in het bezit was (is) van het politieke bewustzijn gelijkaardig aan dat van een cactus. (Zo typeerden we hem altijd in deze krant, eenvoudig gesteld.)
We herinneren ons een door hem geleide “hoorzitting” waar hij al op voorhand de toehoorders verwittigde dat hij op geen enkele vraag zou antwoorden want “een hoorzitting dient – zoals het woord het zelf zegt – om te horen, om te luisteren, niet om te antwoorden.”
En savoureer nu maar eens volgende uitlating van hem, gedaan in “Het Laatste Nieuws” (13 mei 2009):
“Mocht ik het meemaken dat een gewoon (sic) gemeenteraadslid belangrijke informatie in de pers bracht, zonder dat ik daarvan op de hoogte was, dan zou ik die toch even bij mij roepen.
Zo’n uitspraak mag als politiek statement vreemd klinken voor een burgemeester, maar dat is het al wat minder als men de persoonlijkheidsstructuur van Lybeer wat beter kent, mede zijn verleden als vechtersbaas.
Misschien denkt u nu wel, beste lezer, dat we hier een beetje versimpeld beeld scheppen van de persoon Lybeer, of dat we hem in onze alternatieve stadskrant in het verleden al te laatdunkend hebben behandeld. We halen er daarom uit arren moede een gezagsargument bij, met name het alom gerespecteerde weekblad “Knack”.
In de editie van 20 maart 2007 is een uniek artikel verschenen over onze stad, eenvoudig getiteld als “Knack covert Kortrijk“. Welnu op pag. 31 stond dit te lezen over Lieven Lybeer, – en schrik nu even niet:
” Iedereen bij het ACW erkent dat hij veel te licht weegt.”
Bij het ACW nog wel, niet bij “De Middenstand”. Voor wie de geschiedenis van politiek Kortrijk een beetje kent is dit méér dan significant, het is een doodsteek. Al in 2007. En toch is hij tot op heden politiek blijven leven.
Borat is wel degelijk verbazingwekkend getalenteerd !


Herinneringen aan Lieven Lybeer, bijgenaamd Borat (1)

Gewezen raadslid, schepen en waarnemend burgemeester (ook voormalig provincieraadslid) Lybeer is dus in aanraking gekomen met het gerecht, een strafrechtbank in Brugge nog wel. Het is niet aan ons om een oordeel te vellen over de aangebrachte aantijgingen. Op heden past het enkel om onze verbazing uit te spreken over het feit dat de zaak over vermeend gesjoemel met onkostenvergoedingen van zijnentwege pas nu in de publiciteit komt.
Als senior-writer van deze alternatieve stadskrant vonden we het wel vanzelfsprekend om een keer na te gaan wat er hier op “kortrijkwatcher” zoal over hem in het verleden is verteld, vooral dan ten tijde dat Lieven waarnemend burgemeester was van onze stad (2008-2011) en in de wandelgangen van het stadhuis “Borat” als koosnaam kreeg. (Hij geleek toen nogal frappant op de komiek.)

Van één zinsnede uit een stuk alhier, getiteld “Lybeer kandidaat burgemeester in 2012” (editie van 27.02.2011), stonden we helemaal versteld. We schreven toen letterlijk dat Lieven Lybeer “qua deontologie in zijn ambt niet heel sterk is“. Met daarbij onmiddellijk gevolgd door de onvoorstelbare, gedurfde uitspraak: “Komt nog wel een keer uit. Let maar op.” (Dat laatste zinnetje was toen ook al cursief gedrukt.)

Wat zijn de meest gedenkwaardige wapenfeiten uit het politieke leven van Lieven Lybeer?
We memoreren er enkele die zouden passen in een politieke biografie.
– Hij was een onvoorstelbare verzamelaar van mandaten, subsidiair en vooral dan een fervente liefhebber van de bijgaande bezoldigingen. Hoogtepunten waren de jaren 2007-2010: van 32, over 33, tot 34 mandaten waarvan zo’n 13 of 14 betalend.
– Vandaar dat hij lokaal beroemd werd vanwege zijn algehele aanwezigheidspolitiek. Borat was overal.
In zijn laatste jaar als waarnemend burgemeester (2011) is hij een keer wekenlang buiten strijd geweest, geheel vermist. Niemand wist waar hij was, of wat er aan de hand was. Men bleef discreet. Het gerucht deed de ronde dat een en ander te wijten was aan oververmoeidheid, het gevolg van een overvolle agenda. Hij beloofde toen van zijn mandaten wat af te bouwen, maar dat is er niet van gekomen.
– De meest gedenkwaardige beleidsdaad die hij als burgemeester heeft gesteld was wel deze: hij liet in de winter van 2009-2010 een soepkar rondrijden in de “kansarme” wijk Lange Munte. (Het experiment werd later stopgezet.)
– In 2018 raakt hij gebrouilleerd met zijn partij. Hij vond dat men hem “onrespectvol” behandelde door hem een onverkiesbare plaats te bezorgen op de (provincie?)lijst voor de komende verkiezingen. Liet al van in maart van dat jaar uitschijnen dat hij de politiek vaarwel zou zeggen en van plan was om met zijn zoon (Niels) propaganda zou voeren voor de lijst van het Team Vincent Van Quickenborne. Niettemin bleef hij tot het eind van datzelfde jaar onverdroten en onbeschaamd zetelen in de gemeenteraad als lid van de CD&V-fractie. Het zegt iets over zijn karakter. (Dat de partij hem niet heeft buitengezet heb ik nooit begrepen.)
– Op 14 september 2011 kopte “Het Laatste Nieuws” dat de burgemeester had “gelogen“. En “Het Nieuwsblad” vond dat zijn verklaringen “moeilijk waren te vatten”. (De gazetten waren toen wat gedurfder en meer waarheidsgetrouw dan heden te dage.) Ja, Borat heeft bij ons weten tweemaal gelogen in de gemeenteraad. Het zou ons nu te ver voeren om heel de verhalen hieromtrent op te dissen. Maar weer eens volstaat het om zijn persoonlijkheid te leren kennen als we zeggen dat hij een eerste maal vond dat hij een “leugentje om bestwil” had verkondigd, en een tweede maal beweerde dat hij was “voorgelogen” door zijn eigen diensten.

(Wordt vervolgd.)
REGIOVORMING (4): de stemming over de afbakening van de regio’s

Op 26 november 2020 ontvingen de West-Vlaamse Burgemeesters (en die van andere provincies ook, kan men zo vermoeden) een e-mail waarbij zij werden gevraagd om de lokale gesprekken over de regiovorming te faciliteren en er een advies over te formuleren. Een antwoord werd nog verwacht eind van dat jaar.

Zij kregen daarbij een zgn. kadernota van 9 oktober van dat jaar, goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Inhoudelijk had die niet zoveel om het lijf. Eigenlijk werd er nauwelijks gerept over wat er later aan bestuurlijke beslissingen zoal zou terecht komen in het decreet dienaangaande. (Een grove omissie was dat toch, zelfs een vorm van misleiding.) Men had het gewoon over het waarom en de noodzaak van een regiovorming: minder “verrommeling” van samenwerkingsverbanden, meer transparatie, minder mandaten, meer democratie. De punten die later in parlementaire besprekingen van het decreet voor heibel zouden zorgen komen niet aan bod.

In die kadernota van 2020 was er nog een kaart met 13 referentieregio’s opgenomen. (Het is pas op 4 februari 2022 dat er werd geopteerd voor één referentieregio in Limburg en bracht men het totale aantal in Vlaanderen toch op vijftien.)
Voor West-Vlaanderen voorzag de kadernota toen althans nog drie regio’s: Zuid-West-Vlaanderen; de Westhoek en de regio Brugge-Oostende-Midwest.
De gouverneurs kregen ook al op voorhand een invulformulier met drie voorgekauwde vragen te beantwoorden door de burgemeesters, en die handelden allemaal puur en enkel over de afbakening van de regio’s.
Kijk maar:
1. Kan uw bestuur zich vinden in de voor uw gemeente voorgestelde referentieregio’s?
2. Indien ja, wat zijn de aandachtspunten? Indien neen, welke wijzigingen of welk alternatief voor de voorgestelde referentieregio’s verkiest uw lokaal bestuur?
3. Uw aanvullende bemerkingen of suggesties.

Zoals hier al verteld is in ons Leiedal-gewest de adviesaanvraag besproken en voorbereid op een (fysieke) Conferentie van Burgemeesters op 13 november 2020.
Tot onze verbazing (nou, eigenlijk niet…) nam Vincent Van Quickenborne daar nog aan deel terwijl hij al op 1 oktober van dat jaar de eed als minister had afgelegd in handen van de Koning. Dientengevolge was hij op 12 oktober bijv. verhinderd op de gemeenteraad en is Ruth Vandenberghe nog diezelfde maandagochtend in allerijl als waarnemend burgemeester de eed gaan afleggen bij de gouverneur.
(Vond Quickie dat zijn Ruthie nog niet helemaal klaar was om het hoge woord te voeren op die Conferentie?)
Het verslag van die Conferentie is hier al ter sprake gekomen. Wat de afbakening van de regio’s betreft was het wel heel duidelijk en voorspelbaar dat men zou kiezen voor dezelfde 13 gemeenten van de intercommunale Leiedal. De referentieregio die trouwens was voorgesteld in de eerste kadernota van de Regering.

De definitieve beoordeling over de drie getelde vragen gebeurde in een “digitaal Overleg met de Conferentie van Burgemeester arr. Kortrijk en de gemeente Wervik” op 11 december 2020.
Hier mocht Ruthie wel aan deelnemen, hoogst waarschijnlijk met een oekaze van Quickie.
Het verslag concludeerde dat de meerderheid pleitte voor de provincieschaal als volwaardig model maar dat is wel enigszins anders uitgevallen bij de stemming. Enkel Anzegem, Deerlijk, Harelbeke en Wevelgem kozen resoluut voor de provincie als DE regio voor de organisatie van samenwerkingsverbanden. Weliswaar soms met de toevoeging: met subregio’s (het zgn. matroesjka-model).
En onze Ruthie was opnieuw een beetje verkeerd toen zij in een afzonderlijk e-mail aan ‘vlaanderen.be’ (“met vriendelijke groet en hou er de moed maar in”) liet weten dat er minstens vier gemeenten van onze dertien voor een opsplitsing waren van de regio Brugge-Oostende-Midwest, en dus een opdeling van de provincie in vijf regio’s verkozen. In werkelijkheid bepleitten slechts drie gemeenten voor het bestaan van vijf regio’s : Kortrijk, Zwevegem en Wervik. (Andere dan zij vermeldde.)
En we moeten helaas even nog een punt maken…
Onze waarnemend burgemeester stemde namelijk “ja” op de eerste vraag. Dat is dus een misser geweest. Een contradictie. Want zie maar eens. Hiermee ging zij akkoord met de voorgestelde regio’s zoals op de kaart aangegeven: namelijk drie in West-Vlaanderen. En dit terwijl zij zich tegelijk tot grote voorvechter voor vijf regio’s bekeerde, subsidiair de splitsing van de regio Brugge-Oostende-Midwest.

Ja, laten we het wat meer overzichtelijk houden. Hoe waren de stemuitslagen bij onze dertien burgemeesters?
– Van drie gemeenten kwam géén antwoord, en we weten waarlijk niet waarom: Kuurne, Lendelede, Spier-Helkijn.
– “Provincialisten” waren: Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Wevelgem.
– Voorstanders van vijf regio’s in de provincie: Kortrijk, Wervik, Zwevegem.
– Schaarden zich expliciet achter de voorgestelde drie regio’s: Avelgem, Menen, Waregem.

Waregem deed wel een beetje raar.
Van die gemeente liepen twee antwoorden binnen. Eén van de burgemeester natuurlijk. Die zegt zonder commentaar “ja” voor de drie regio’s, terwijl die gemeente toch wel in een rare positie verkeerd: zij ligt daar in een rare hoek, grenst aan meerdere andere regio’s…Maar zijn schepen Joost Kerkhove antwoordde zomaar met een “nee” op de eerste vraag. Hij vindt de aangeduide regio’s te groot en wil dat er “andere manieren bemoedigen om de krachten te bundelen”.

Misschien even een overzicht van de adviezen in de gehele provincie?
– 25 gemeenten gaven geen antwoord ! Enkele opvallende gevallen zijn kustgemeenten: De Haan, De Panne, Knokke-Heist, Nieuwpoort. Andere waar we toch even van opkijken: Heuvelland, Ingelmunster, Izegem, Meulebeke, Roeselare, Tielt.
– 12 (en slechts 12) gemeenten gaven een positief antwoord op de eerste enquêtevraag. Opvallend? Ieper, Torhout; (En Kortrijk!?)
– 26 gemeenten gaven een negatief antwoord op die eerste vraag. Vallen op: Brugge, Oostende (Tommelein was de voortrekker voor de vijf regio’s), Poperinge, Waregem (de schepen!)

Wat is nu de het advies geweest van onze gouverneur? Want dat was in feite de grondvraag van de Vlaamse regering.
We citeren letterlijk.
“Door mandatering aan voorzitters van Burgemeesteroverleg en als conclusie van het overleg met Burgemeesteroverleg Zuid-West-Vlaanderen en Westhoek spreken 39 gemeenten zich expliciet uit voor de West-Vlaamse provinciale schaal als referentieregio met daaronder de subregio’s.
Er is tevens een grote meerderheid voor de indeling naar vijf subregio’s: Oostende, Brugge, Midwest, Westhoek en Zuid-West-Vlaanderen.”


Die 39 “provincialisten”? Dat is overdreven. Uit de verslagen blijkt dat er zich een 15-tal expliciet over uitspreken.

P.S.
Op Tinternet kunt u een heel uitgebreid document vinden, getiteld “Advies Carl Decaluwé over de aanzet tot afbakening van de referntieregio’s”.
Dateert van 8 januari 2021. De eerste drie hoofdtukken zijn een warm – weliswaar ietwat verkapt – pleidooi voor één provinciale regio (zoals Limburg) met provinciale gebiedswerking.


Regiovorming (3): de besluitvorming bij de burgemeesters van ZWVL

Dus nog voor het digitaal overleg van de burgemeesters met de gouverneur (dat was op 11 december) is er op 13 november 2020 een fysieke “Conferentie van Burgemeesters Regio Kortrijk” geweest, nog wel puur gewijd aan het dossier Regiovorming.
Van de klassieke dertien in aantal was enkel de burgemeester van Spiere-Helkijn afwezig.
Ruthie was toen blijkbaar nog geen vervangend burgemeester? want Kortrijk was toen op die vergadering nog vertegenwoordigd door Quickie! Raar hoor. Vincent werd toch minister op 1 oktober 2020? Waren daar ook nog bij: F. Vanhaverbeke, de directeur van de intercommunale Leiedal en de secretaris F. Meuris.
(Leiedal is voluit de naam van de Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk. Opgericht in 1960. Doet werkelijk alles, op alle mogelijke domeinen.)

Het verslag van die traditionele maar wel informele reünie van burgemeesters (dat anders nooit wordt gepubliceerd, maar voor deze materie uitzonderlijk wel te vinden is op Tinternet) omvat 15 punten. Daarvan zijn er in het kader van ons relaas wel enkele behartenswaardig. Zie verder.
De conclusie was verrassend pover: dat men de gouverneur nog zal contacteren om afspraken te maken voor een overleg. (Dat kunnen we wel geloven zeg ! De Vlaamse Regering wenste namelijk uiterlijk tegen eind van dat jaar 2020 een advies van die gouverneur over die regiovorming.)

In die conclusie staat nog een alinea die we u als lezer waarlijk niet willen onthouden, want volkomen onbegrijpelijk.
We citeren. Aan u, beste lezer, om die zinsnede te ontraadselen:
“De Conferentie neemt akte van de oefening die Vlinter samen met de VVSG houdt waarbij de streekintercommunales via een self-assessment ontwikkelingmatrix streekontwikkeling opmaakt. Deze zal op 11/12/2020 worden toegelicht op de bespreking van de informele punten van de raad van bestuur van Leiedal in afwezigheid van de burgemeesters.”
Punt.

Wat onthouden we nu uit dit verslag? (Cursief: onze commentaar.)

Punt 1.
De afbakening van de regio Zuid-West-Vlaanderen in de conceptnota van de Vlaamse regering komt overeen met de DNA en de historische samenwerking in de regio.
Men gaat dus akkoord met een regio van de traditionele 13 Leiedal-gemeenten.
Voor de goede orde sommen we ze nog eens op, met de burgemeesters: Anzegem (G.Devogelaere), Avelgem (L.Deseyn), Deerlijk (C.Croes), Harelbeke (A.Top), Kortrijk (V.Vanquickenborne), Kuurne (F.Benoit), Lendelede (C.Dewaele), Menen (E.Lust), Spiere-Helkijn (D.Walraet), Waregem (K.Vanryckeghem), Wevelgem (J.Seynhaeve), Wervik (Y.Casier), Zwevegem (M.Doutreluinge).

Punt 3.
Het is vooralsnog ook onduidelijk of er per Regio/Conferentie een gemeenschappelijk standpunt dient te komen. Het is tevens onduidelijk of een standpunt ook door de Colleges van Burgemeester en Schepenen gedragen moet zijn.
Bij ons weten heeft enkel de burgemeester van Zwevegem later te kennen gegeven dat zijn antwoord over de afbakening van de regio’s zal afhangen van een beraad binnen zijn schepencollege.

Punt 5.
(…) De algemene ervaring in ZWVL is dat het provincieniveau goed werkt en er goed wordt samengewerkt.
Hier zijn de “provincialisten” aan het woord. Een sterke lobby !

Punt 7.
De keuze om de regio te laten samenvallen met het werkingsgebied van Leiedal is logisch en verdedigbaar. Opmerkeljk omwille van verschillende redenen:
– Het grote werkingsgebied van de regio Brugge-Oostende-Midwest kan problematisch zijn. Het lijkt de Conferentie zinvol om Midwest en Brugge-Oostende als aparte regio’s te laten functioneren.
Later zal blijken dat enkel de burgemeesters van Kortrijk, Zwevegem en Wervik opteren voor 5 regio’s in de provincie in plaats van drie door de Vlaamse regering voorgesteld.
– Niet alle samenwerkingsverbanden van vandaag volgen de indeling van ZWVL.
W13 (een welzijnsorganisatie van OCMW’s en het CAW Zuid-West-Vlaanderen, door schepen Philippe De Coene opgericht in 2015) bijvoorbeeld heeft ook Wielsbeke mee. Lendelede behoort tot de Eerstelijnszone samen met Izegem. Waregem werkt provincie-overschrijdend samen met Zulte. Wervik behoort tot ZWVL voor de Conferentie/Leiedal maar voor de brandweerzone tot de Westhoek. Idem wordt voor bepaalde domeinen en vraagstukken samengewerkt met gemeenten buiten de regio. (…) Deze hybride situatie is een dagelijkse realiteit. Men mag dit daarom niet te star bekijken.
In feite wordt in de nota van de Vlaamse regering (dd. 9 oktober 2020) die voorligt ter bespreking net hetzelfde gezegd, maar natuurlijk in andere bewoordingen. Het decreet zelf stelt dat gemeenten afwijkingen kunnen vragen om toch samenwerkingsverbanden te organiseren los van hun referentieregio. (art.6,§2).
Op te merken valt dat de Conferentie niet rept over Psylon, de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer. Telt 21 gemeenten, en heus niet enkel uit het arrondissement Kortrijk. En Gaselwest dan, de Intercommunale voor Gas en Elektriciteit, met een werkingsgebied van – als we goed tellen – 59 gemeenten, tot in Wallonië toe. En IMOG, de intercommunale voor Openbare Gezondheid met gemeenten als Kruishoutem en Wielsbeke?
Ja, ‘t is waar. Bepaalde intercommunales vallen niet onder het toepassingsgebied van regiovorming (art.4). Maar men kon daar toch een woordje over zeggen? Wat men daarvan vindt? En afval- en streekontwikkelingsverenigingen krijgen toch een overgangsregeling?

Punt 8.
(…) Afstemming met schepencollege en gemeenteraad is belangrijk.
Zie punt 3. Het gaat om de afbakening van de regio’s. In Kortrijk helemaal niet gebeurd in “afstemming met de gemeenteraad”. En met het College? Dat weten we niet…

Punt 10.
De Conferentie stelt zich de vraag naar het democratisch gehalte van een regio. De implicatie van de oefening is dat de burgemeester centraal staat. De (nooit beslechte) discussie over de democratische legitimiteit van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt nu geprojecteerd op de regio’s.
Tja. Volgens het decreet moet de regiowerking een vast maandelijks punt worden op de agenda van het schepencollege en minstens tweemaal per jaar op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. (Art.8.)

Punt 11.
(…) Vroeg of laat zal de vraag worden gesteld of Vlaanderen hiermee geen nieuw bestuursniveau invoert.
De voorliggende nota zegt zeer uitdrukkelijk dat het louter gaat om een “overlegmodel”, geen nieuwe bestuurslaag. De uiteindelijke beslissingen worden nog steeds binnen de basisbesturen genomen en uitgevoerd. Kortrijkwatcher persoonlijk meent dat zich eerder vroeg dan laat de vraag zal stellen wat voor nut de provincie nog heeft.

Punt 13.
De Conferentie vraagt zich af of de relatief beperkte schaal van ZWVL in vergelijking met de andere grotere referentieregio’s er niet zal voor zorgen dat de regio aan slagkracht zal verliezen ten opzichte van Vlaanderen.

Punt 14.
Verzwakt het vorige punt. Men verwijst naar “de levende krachten” en intense contacten alhier.
De relatief beperkte schaal is evenwel niet per definitie negatief.

In dat verband hebben we een keer opgezocht hoe relatief klein ZWVL dan wel is, met de vijf regio’s dan in onze provincie. (Aantal inwoners op 1 januari 2022.)
– regio ZWVL: 315.001 inwoners (13 gemeenten)
– regio Brugge: 283.405 (10
– regio Midwest: 250.691 (17)
– regio Westhoek: 201.765 (17)
– regio Middenkust: 158.149 (7)


P.S.
In een volgende editie van deze alternatieve stadskrant hebben we het over de antwoorden van de burgemeesters op de drie vragen die de gouverneur op 11 december 2020 heeft voorgelegd om tot een advies aan de regering te komen over de voorgestelde referentieregio’s.
Tot kijk !Regiovorming: de besluitvorming bij de burgemeesters van ZWVL (2)

Het “Ontwerp van decreet over regiovorming en tot wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur” (stuk 1446 (2022-2023) nr.1) is in het Vlaams Parlement aangenomen op 1 februari van dit jaar 2023. Over de jarenlange, moeizaam verlopen voorbereiding ervan hebben we het nu niet, noch over de inhoudelijke bepalingen van dat decreet.
We willen wel even uw nieuwsgierigheid bevredigen aangaande de houding van de burgemeesters uit onze alreeds informeel bestaande regio Zuid-West-Vlaanderen inzake de mogelijke, nieuwe grensafbakening van de regio’s in onze provincie. En natuurlijk: meer in het bijzonder over het standpunt van onze eigenste Kortrijkse burgemeester, Ruth Vandenberge. Je leest daar namelijk weer nergens iets over in onze lokale gazetten. Onze Ruthie deed nochtans op een bepaald moment een enigszins opmerkelijke, ongebruikelijke interventie. We durven zelfs heel seksistisch stellen: een typisch vrouwelijke reactie.

In opdracht van de Vlaamse regering heeft gouverneur Carl Decaluwé (Cd&V) via een e-mail alreeds op 26 november 2020 aan de burgemeesters van de provincie – en dus uiteraard ook die van het arrondissement Kortrijk en de gemeente Wervik (van het arrondissement Ieper) – drie simpele vragen gesteld. Die waren gebaseerd op een nota van de Vlaamse regering (van 9 oktober 2020) met een kaartje van 15 zgn. referentieregio’s in Vlaanderen. Voor onze provincie dan was het voorstel wel degelijk om drie regio’s in te voeren, te weten: Zuid-West-Vlaanderen, de Westhoek en de regio Brugge, Oostende, Midwest.

Over die drie vragen (die louter en alleen sloegen op de afbakening van de regio’s, helemaal niet op de inhoud van het decreet) en de antwoorden van de burgemeesters hebben we het later nog wel.
Maar toch kunnen we het niet laten om nu al te vertellen dat er van 26 gemeenten uit de provincie niet eens een reactie kwam! Wat onze regio betreft antwoordde Lendelede en Spiere-Helkijn niet. Wonderlijk genoeg zelfs de Kuurnse burgemeester Francis Benoit niet, van wie toch geweten is dat hij over ongeveer alles zijn zegje doet, al of niet gevraagd.

De burgemeesters mochten van onze gouverneur niet onbeslagen op het ijs komen !
Voor wat ons arrondissement Kortrijk (plus Wervik) aangaat was er daarom op 11 december 2020 een “digitaal” overleg.
Van de klassieke 13 gemeenten was enkel Dirk Walraet (Spiere-Helkijn) verontschuldigd.
Over het project Regiovorming kregen de burgemeesters een uiteenzetting van Tom Nulens, DE deskundige ambtenaar-projectleider van het hele decreet.
Volgens het verslag van dit digitaal overleg althans bleek dat er bij de burgemeesters de perceptie leefde dat zij voor een voldongen feit werden geplaatst. Er was ook wrevel over het adagium dat een kleine gemeente de facto een twijfelachtige bestuurskracht zou hebben. En nog volgens dat verslag was er bij de meerderheid een ongenoegen dat de provincie volledig buiten het project wordt gehouden. Diezelfde meerderheid was dan ook voorstander van het Limburgmodel, d.w.z. dat men de provincie West-Vlaanderen in zijn geheel als referentieregio naar voren wou schuiven.
En nu citeren we letterlijk:
“De voorzitter (dat is de gouverneur,n.v.kw) concludeert dat de meerderheid van de conferentie pleit voor de provincieschaal als volwaardig model en referentieregio, met daaronder volgens het Matroesjka-model de subregio’s zoals Zuid-West-Vlaanderen. Dit is het advies van de grote meerderheid, zonder unanimiteit.”
Het is op deze uitlating dat onze Kortrijkse burgemeester Ruth Vandenberghe per e-mail reageert, op 16 december 2020 om 11u25.
Haha, zegt zij: “Dit betekent dat een minderheid van de burgemeesters (waaronder Zwevegem, Avelgem, Menen en Kortrijk) wel kiest voor de 5 referentieregio’s zoals voorgesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur.” En haar missive eindigt nogal informeel met: “Vriendelijke groet. Houd de moed erin en zorg goed voor elkaar.”
Zie, zo’n tussenkomst, daar houden wij wel van.
Of het ABB evenwel koos voor vijf regio’s, dat kunnen we wel betwijfelen. Het kaartje waarover de burgemeesters moesten oordelen heeft het wel degelijk over drie regio’s in West-Vlaanderen, met – toegegeven – een regio genaamd Oostende, Brugge, Midwest.
En nog een bemerking.
Hebben die vier gemeenten die Ruthie (onder andere!) opsomt uiteindelijk wel gekozen voor vijf regio’s ?
Neen en nogmaals: neen! Er waren in ZWVL welgeteld drie burgemeesters die opteerden voor vijf regio’ in onze provincie: Kortrijk natuurlijk, en voorts enkel Zwevegem en…. Wervik. Avelgem en Menen kozen daarentegen wel degelijk voor de drie voorgestelde referentieregio’s.
Ruthie toch!
Het is zelfs zo dat er hier in de feiten géén meerderheid koos voor de provincie als referentieregio. Slecht vier van de dertien.

Er is in onze regio nog een soort voorbereidende vergadering geweest om te komen tot een oordeel over de Regiovorming. En nog wel VOOR dat overleg met de gouverneur.
Een Conferentie van Burgemeesters Regio Kortrijk, op 13 november 2020.
Daarover een volgende keer.
We vonden daar geheel onverwacht op Tintenet een verslag van, en dat is waarlijk niet normaal.
Onze gemeenteraadwatcher heeft namelijk in de voorbije drie decennia waarin hij de raadszittingen verslaat nog nooit een woord vernomen over de agenda van die Conferenties van Burgemeesters, laat staan een verslag daarover kunnen lezen. Er zijn in die vergaderingen nochtans bijwijlen belangrijke beslissingen genomen. Over de afvalintercommunale bijvoorbeeld, over het crematorium. Over de taken van Leiedal.
Maar dit gebeurde allemaal achter gesloten deuren, binnenskamers. Met het nieuwe decreet Regiovorming zal dit niet meer mogelijk zijn ! Het zgn. “burgemeestersoverleg” binnen de regio wordt in de toekomst namelijk automatisch geagendeerd op de gemeenteraad.

(Wordt vervolgd.)

Quote van de dag: “Daar kan ik niet op antwoorden”

Gisteren, maandag 12 december, was het weer eens gemeenteraadsdag.
Er is al een zitting geweest deze maand, en nog wel een heel belangrijke. Die ging namelijk over een (derde) aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, concreet dus over de meer accurate uitgaven en ontvangsten voor dit en volgend jaar. In de kranten kon u daarover ongeveer niets lezen, want te moeilijk en te lastig voor onze gazettenschrijvers. (In het weekblad “De Krant van West-Vlaanderen” zelfs geen woord.)
Dat even tussendoor. Het moest onze gemeenteraadwatcher even van het hart. Sorry, sorry.

In een gemeenteraad (en tevens in de raadscommissies) kunnen raadsleden ook mondelinge vragen stellen die niet op voorhand zijn ingediend. Die gaan dan over een actueel gebeuren en zijn meestal geïnspireerd door een of ander probleem(pje) dat de raadsleden op de schoot kregen geworpen door een Kortrijks burger.
VB-raadslid en parlementariër Wouter Vermeersch had twee vragen bij.
Hij had ze nauwelijks beëindigd of hij kreeg al – zoals altijd – een berisping van voorzitster Helga Kints.
Zij wees er hem op dat zo’n mondelinge vraag volgens het huishoudelijk reglement maar één minuut kan duren. (Hij was wel enkele seconden over tijd hoor, maar dit soort terechtwijzingen krijgt bijvoorbeeld praatvaar schepen Philippe De Coene misschien één keer op honderd en raadslid Jean de Béthune helemaal niet. Want voor een gedeputeerde edelman heeft zij echt wel een vorm van onderdanig ontzag. Zo is zii wel. Dat hoort nu eenmaal bij haar persoonlijkheidsstructuur…)
Helga kan het optreden van oppositieraadslid Vermeersch absoluut niet smaken. Eigenlijk duldt zij het niet. Zo erg is het met haar objectiviteit gesteld. Dus had zij nog een reprimande bij de hand, onmiddellijk na de twee vraagstellingen. Zij wees er Vermeersch op dat mondelinge vragen géén onderwerp kunnen zijn van een debat.
Alsof dat hier het geval was.
Maar voorzitster Helga is leep genoeg om al op voorhand – nog voor er een antwoord zou komen – het schepencollege uit de wind te zetten.
Oei.
We dwalen weer af. Sorry.

Wat waren nu de vragen van raadslid Vermeersch? Tweemaal dezelfde eigenlijk.
Actievoerders van zowel Hoog-Kortrijk als van Marke hadden hem laten weten dat zij nog altijd worstelen met problemen en met vragen blijven zitten. (De pers staat er overigens vol van.) De eerste groep bijvoorbeeld met dat beruchte detentiehuis en windmolens, de andere ruziemakers met de fameuze ‘knip’ aan de brug tussen Bissegem en Marke.
Nu wou Vermeersch dus eenvoudig weten of het bestuur daar nog wel eens wou over communiceren. Op een of ander manier wou reageren. Hoe en waar?
En nu het antwoord van de meest passende, bevoegde bewindvoerder. Uit de aard van de zaak: de burgemeester. DE verpersoonlijking van het gevoerde politieke beleid, nu en in de toekomst.
RUTHIE dus, nog altijd waarnemend burgemeester
Haar antwoord? “Daar kan ik niet op antwoorden. We gaan dat uitzoeken.”

Sorry.

P.S.
Is Ruth Vandenberghe eigenlijk wel burgemeester?
Niet voor niets begint men haar te beschouwen als “miss Kortrijk”.
Kortrijk vraagt mindere huurprijs voor zijn detentiehuis

Men is titelvoerend burgemeester Quickie (minister van Justitie) wat ter wille geweest zeker?
Volgens de oorspronkelijke huurovereenkomst vroeg het OCMW aan de Regie der Gebouwen voor het pand Lichtendal 420.000 per jaar of 35.000 euro per maand. Nu wordt dat 400.000 of 333….per maand.

Betrokkenen (huurders én omwonenden) weten waarschijnlijk weer nergens van. Gebruikers van het vroegere woonzorgcentrum zoals Home Bethanie en VIVES wisten niet eens dat daar een detentiehuis zou komen. (En dat was al in het diepste geheim beklonken in april 2021.)
In al zijn voortvarendheid heeft Quickie de aanvangsdatum nu moeten verschuiven naar 1 juli. Duur vijf jaar, dus tot 31/03/2027. Daarna zou het gebouw moeten in handen komen van de KULAK want die heeft het kunnen kopen voor 2,9 miljoen. Zonder aanbesteding.
Wat dan met het detentiehuis?

Er zijn nog wat kosten voor stad verbonden aan die verhuur:
– aanpassingswerken;
– heeft stad aan VIVES een vergoeding moeten betalen aan VIVES voor verbreking van het huurcontract?
Aangezien de meisjes van Home Bethanie van 1 juni t.m.t eind dit jaar er nog mogen blijven logeren is er in die periode een korting van 50% voorzien : 16.666 euro per maand.
Van 1 januari 2023 tot 31 maart 2017: 33.333 euro per maand (geïndexeerd).


De 16 vragen aan Vincent Van Quickenborne (3)

De 15de vraag van psychiater De Wachter is zeker voor bekende politiekers van intieme aard: “Wat maakt van jou dat de liefde kan blijven duren?”
Zoals al gezegd heerst bij de redactie van kortrijkwatcher de opvatting dat het liefdesleven van politici wel degelijk van aard is om hun politiek functioneren te beïnvloeden.
We keken dus met gezonde belangstelling uit naar het antwoord van de minister en titulair burgemeester van Kortrijk. Volgens Vincent is het van groot belang van dat men zich “niet ergert aan de fouten van de ander”. En in dit verband heeft hij het eigenlijk zowel over zichzelf als over zijn vrouw (met naam genoemd) Anouk Sabbe. Over zijn Anouk verklapt hij dat zij “geen rust kent en geen ZEN”.

Bij vraag 7 (“Wat maakt je een beetje ongelukkig?”) heeft hij het niet alleen over “een lege agenda”, maar vertelt hij ten overvloede dat Anouk “een kort lontje heeft en lange tenen.” (Maar men had hem daar nog voor zijn huwelijk alreeds voor verwittigd.)

Op die 15de vraag zegt Vincent nog dat men (in de liefde) best wel (tegelijk dus) beseft hoe moeilijk men ZELF is. Is Vincent moeilijk? Daar heeft hij het onverwacht over in het kader van vraag 10: “Welk talent zou je graag hebben?”

Ademen
Het eerste deel van het antwoord over een mogelijk gebrek aan talenten is nog ter zake: hij erkent een tekort aan muzikale kunde, drummen bijvoorbeeld – met een bijzondere voorkeur voor Metallica. (Kortrijkzanen weten dit maar al te goed want worden in stad bij diverse gelegenheden – Alcazar! – sinds jaren met de muzikale smaak van de burgemeester geconfronteerd.)
Maar dan volgt een verrassend vervolg als antwoord op die tiende vraag.
Plots heeft de minister het over een codewoord dat de medewerkers op zijn kabinet regelmatig van pas komt: “ademen!”. Die uitroep betekent dan dat hij “in overdrive is gegaan en moet kalmeren”.
Zo. Nu weten we waarom Vincent reeds als Kortrijks burgemeester de bijnaam “Asap” opgespeld kreeg.
Nu kunnen we ons tevens voorstellen dat zijn kabinetsmedewerkers hem telkens oproepen tot “ademen” wanneer hij het als minister van Justitie weer eens heeft over snelle strafuitvoeringen en detentiehuizen. (En misschien vraagt Vincent thuis zelf wel een keer aan zijn Anouk – met haar kort lontje – of zij even wil “ademen”. Dit terzijde.)

We komen bij vraag 5. Wat ons betreft de laatste met in het antwoord enige politieke relevantie. “Waarvoor bent u het meest dankbaar?”
Wel, dat zijn vader hem absoluut heeft willen behoeden voor het toen in voege zijnde (progressief want comprehensief) Vernieuwd Secundair Onderwijs (dat in behoudsgezinde kringen verfoeide VSO) en hem daarom naar het traditionele en elitaire Jezuïetencollege Sint-Barbara in Gent heeft gestuurd. Vincent vindt de consequenties daarvan in zijn leven van zo’n groot belang dat hij NU AL zijn beide kleine kindjes in die school heeft ingeschreven! (Tussen haakjes: kan dit zomaar?)
Wat is de politieke relevantie hiervan, zo zegt u nu?
Vincent “verraadt” hiermee zijn ideologische visie op onderwijs en opvoeding in het algemeen. Zelfs een bepaald soort levensbeschouwing van thuis uit.
Stel u even voor dat Van Quickenborne op vandaag Vlaams minister zou zijn, bevoegd voor Onderwijs. Of opnieuw burgemeester wordt en zich een keer terdege gaat bemoeien met het gemeentelijk onderwijs. (Overigens, naar welke school in Kortrijk worden zijn kindjes nu gebracht?)De 16 vragen aan Vincent Van Quickenborne (2)

In de serie “De 16 vragen van De Wachter aan…” is het de bedoeling dat Sabine Vermeiren van ‘Het Laatste Nieuws’ peilt naar de meer diepe gevoelens en verborgen kantjes van Vlaamse VIP’s, heel vaak zijn dat politici.
Niks mis mee. Bij de redactie van “kortrijkwatcher” althans heerst de innige overtuiging dat de gazetten het zwaar mis hebben als zij bij bepaalde ambetante gelegenheden in het leven van politiekers (alleszins bijv. bij liefdesperikelen) altijd uitpakken met de mantra dat het privé-leven van dit soort mensen niets te maken heeft met hun politiek functioneren.

In de HLN-editie van 14 mei kwam Vincent Van Quickenborne aan de beurt.
En wie hem een beetje kent weet dat hij zich terdege heeft voorbereid op de diepe gevoelens die hij wel of niet publiek kwijt wil, namelijk deze die we al kennen. Veel zijn er dat niet.
Tekenend in dat verband is zijn antwoord op de heel moeilijk te peilen, eindeloos diepe 12de vraag: “Heb je ooit troost gevonden in schoonheid en creativiteit?” Het antwoord luidt: “De foto van mijn vader.”
Tja. Het is bij onze minister en burgervader een evergreen: hoe diep begaan hij is geweest – en nog is – met het jarenlange lijden van zijn vader (Alzheimer). Waarlijk, vanuit onze redactie alle begrip én medeleven én respect daarvoor, maar op zo’n 12de vraag verwacht men in het algemeen wellicht een minder laconieke repliek.
Intussen begrijpen we de bezorgdheid van Vincent – als politieker dan – voor Alzheimer-patiënten.
De opbrengst van zijn jaarlijks “etentje met de burgemeester” ging de laatste keer naar een gespecialiseerde lokale instelling voor jongdementen: “Het Ventiel.” Vraag 14: “Welk persoonlijk engagement vind je de moeite waard?” Antwoord: “Het Ventiel.” En ja, ook het engagement van jeugdleiders. Beschouw dit laatste maar als een verkooppraatje. (Te vergelijken met het jeunisme van de hopman-voorzitter van de beweging “Vooruit”.)
Bon.
Zoals het een rechtgeaard beroepspoliticus betaamt doet Vincent zich graag voor als een familie-man. Vraag 13: “Wie wil je graag een plezier doen?” Jawel, zijn moeder. Vraag 9: “Wie of wat bezorgt je een onweerstaanbare glimlach?” Ja: mijn kinderen.
11de vraag dan: “Welke dingen doe je graag?” Antwoord: vuilnisbakken buiten zetten (sic!), wandelen en fietsen, post uit de bus halen. En Vincent praat graag met zijn buurman. (Lezer, wil je soms zijn naam weten? Hij wordt vernoemd: het is den Eddy. Quickie is een volksvriend hoor ! Een gewone jongen ook.)
Hierbij doet Vincent nog vlug kond dat hij graag meedoet aan huisbezoeken. Als burgemeester deed hij er 40.000. (Reken even mee: dat zou dan komen op een gemiddelde van 5.000 per jaar.)

De 3de vraag is machtig interessant: “Is er iemand die je leven heeft bepaald?”
Ja. Ridder en baron Jean-Pierre de Bandt van het vroegere, befaamde advocatenkantoor De Bandt-Van Hecke-Lagae. Als voorzitter van de Belgicistische denktank, de Coudenberggroep, vroeg hij aan de pas afgestudeerde Van Quickenborne of hij geen voortrekker wou worden van een “beweging voor politieke vernieuwing”. (Dat werd dan “Triangel”, een links-unitaire beweging die met iemand als Bert Anciaux zou uitgroeien tot ID21 en SPIRIT.) En aldus is – mede dankzij instigatie van zijn broer – de jonge Vincent niet blijven steken in de banksector.
In het antwoord op die heikele derde vraag heeft Vincent weinig zin om ietwat uit te weiden over zijn flexibele, kronkelige politieke loopbaan. Over AMADA alweer geen woord. Vertelt bijv. ook niet dat hij mede door toedoen van wijlen volksvertegenwoordiger Pierre Lano bij de VLD is terecht gekomen en via een kartellijst verkozen raakte in de Kortrijkse gemeenteraad.

P.S.
Er zijn nog vragen en antwoorden.
Voor een volgende keer.


“De 16 vragen vragen van De Wachter” aan Quickie: inleiding (1)

‘Het Laatste Nieuws’ stelt om de week de zgn. ” Vragen (16) van De Wacher” aan een of andere VIP.
Op 14 mei was het de beurt aan Vincent Van Quickenborne, Minister Van Justitie (en Noordzee!), tevens nog altijd titelvoerend burgemeester van Kortrijk.
We gaan straks even na wat heus als relevant is te beschouwen in de antwoorden van de minister, ook al slaan vraag en antwoord voor het overgrote deel op zijn privé-leven.
Kortrijkwatcher blijft overigens – als ervaringsdeskundige in het politieke leven van elke dag en zijn vroegere connecties met politiekers – hardnekkig van oordeel dat een politicus of politica totaal géén privé-leven heeft, beter gezegd: dat zijn (haar) privé-leven wel degelijk repercussies heeft op zijn politiek handelen. Op zijn (haar) werk.
Komaan zeg. Dat geldt au fond toch ook voor u, als gewone burger? Stel dat u met het verkeerde been bent opgestaan.
En: vergeet Quickie soms iets?
Herkennen we hem wel zoals hij is?