Category Archives: buitenland

Daar zijn de Cebuanen weer !

Update onderaan

Al sinds 2005 is er tussen onze stad en Cebu City een stedenband. Enkel de lezers van kortrijkwatcher weten dit en zijn op de hoogte van wat zo’n stedenband aan heen-en-weer-gereis teweegbrengt.
Vorige zomer genoten tien Kortrijkse jongeren (8 meiden en 2 manneliijke begeleiders) van een gesubsidieerde snoepreis (“inleefreis”) naar het Filipijnse eiland. En nu is er een tegenbezoek van 15 jonge Cebuanen lopende. Zij blijven hier tot en met 26 april en logeren in gastgezinnen. Daarna trekken ze naar Haarlemmermeer want deze Nederlandse gemeente heeft al 20 jaar een stedenband met Cebu City.

Hoe brengen die jonge Cebuanen hier hun dagen door?
Ze bezoeken het stadhuis (het Team Jeugd!), het AZ Groeninge, enkele sociale projecten (De Kier, Poverello), lokalen van jeugdverenigingen, de Europese Commissie (?) en de paasfoor.
Op 23 april krijgen ze het gezelschap van illustere Cebuaanse stadsgenoten: politici, ambtenaren en commer̤anten. De delegatie staat onder leiding van de burgemeester van Cebu City, de heer Michael (Mike voor de vrienden, Рhij zit op facebook) Rama. Het gezelschap zal het OCMW bezoeken en de Harelbeekse verbrandingsoven. (We leren de 800.000 Cebuanen namelijk hun vuilnishopen composteren.)

Stad Kortrijk (dat zijn wij) subsidieert het snoepreisje van de Cebuanen met 12.500 euro: 8.000 euro voor “het programma”, 1.000 euro voor vervoer en 3.500 euro voor logement in hotel Damier.

Waarom staat dat nog niet te lezen in de gazetten? En ook nog niet op de website van Stad? De nieuwsbrief van de Noord-Zuidraad?

UPDATE
Stijn Van Dierdonck (de baas van de Noord-Zuid raad) heeft intussen kortrijkwatcher gelezen en vandaag (dinsdag) vlug nog een persbericht verspreid over de komst van de Cebuanen. De jongeren zullen nog meer bezoeken afleggen dan kortrijkwatcher kon vertellen. Aan de Unie der Zorgelozen, de hoeve De Heerlijkheid, het Atheneum, Den Achtkanter. Morgen kunt u ze ontmoeten in het JOC. Stijn vergeet in zijn persbericht te melden dat later ook een aantal Cebuaanse prominenten komen overgewaaid en wat dat allemaal kost. Stom hé?

Een welkomstdiner zonder fractievoorzitters

Sinds gisteren is er opnieuw een delegatie uit Cebu City neergestreken in onze stad. Twee raadsleden en twee ambtenaren. Geen mens in Kortrijk die dat weet (moet ook niet hoor), tenzij enkelen die al een keer naar ginder op snoepreis konden trekken.

De burgemeester van ginder ver (Michael L. Rama) laat blijkbaar verstek gaan. De afvaardiging blijft hier tot 21 oktober. (Programma niet publiek gemaakt.) In het kader van onze gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking hebben we met deze stad uit het gelijknamige Filipijnse eiland immers een stedenband. Geen 40 of 50 Kortrijkzanen die dat weten. Vier of vijf of zes raadsleden? (Stedenband niet te verwarren met een jumelage.)

Vandaag om 18 uur is er in hotel Messeyne een welkomstdiner georganiseerd.
Voor het eerst in de geschiedenis van de stedenband zijn daarop ook de fractieleiders uitgenodigd.
De man van het Vlaams Belang (Maarten Seynaeve) wil zich daar absoluut niet vertonen. Hij vindt al dit gedoe een uitermate geldverspilling en ziet in het algemeen het nut niet in van zo’n stedenband. Koen Byttebier (VLD) gaat ook niet. Reden onbekend. Pieter Soens (CD&V) laat zich verontschuldigen. Reden onbekend. Hij is belet. En Philippe De Coene (SP.a) zit in het buitenland. Maar zelfs als hij thuis was geweest, dan nog was de kans klein dat hij zich vanavond naar het hotel had gespoed. Toen hij nog schepen van milieu was nam hij bewust geen deel aan de verre reis van een Kortrijkse afvaardiging naar Cebu.

Hoewel dat mogelijk was heeft bij ons weten geen enkele fractieleider zich door iemand laten vervangen als deelnemer aan het society-gebeuren. Een veeg teken. Het wordt tijd dat de werking en het nut van de stedenband met Cebu City een keer wordt besproken in de gemeenteraad. Dat is nog nooit gebeurd. Een (verplicht) vooruitgangsrapport heeft nog geen enkel raadslid gezien of goedgekeurd.

Ook het schepencollege is gevraagd om aan te zitten aan het banket. (Van schepen Wout Maddens (VLD) weten we alvast dat hij niet zal aanwezig zijn. Het staat op facebook!) Verder zijn nog allerhande personen uitgenodigd die min of meer iets te maken hebben met projecten in onze relatie met Cebu. Iemand van het Handelsdistrict. Iemand uit de sociale huisvesting. Verder nog iemand van IMOG, de dienst Leefmilieu, het AZ Groeninge, de hogescholen KATHO en HOWEST. Toch ook iemand van de noord-zuidraad?

Wat moet dat kosten? Geen idee.
Het schepencollege heeft al een hele tijd geleden een raming van de kosten van het bezoek opgemaakt. Reiskosten: 6.000 euro. Verblijf (in hotel Messeyne?): 4.000 euro. Andere kosten: 4.500 euro. Totaal: 14.500 euroots.
Omdat Stad Kortrijk een convenant met de Vlaamse regering heeft afgesloten ter zake ontwikkelingssamenwerking genieten we wel van subsidies bij dit soort evenementen. Over een periode van drie jaar verspreid krijgen we theoretisch geld voor sensibilisatie van de bevolking (30.000 euro), capaciteitsopbouw (30.000 euro), reis- en verblijfkosten (30.000 euro), vorming (3.000 euro), begeleiding (3.000 euro). Totaal 96.000 euro. Stad moet daar wel 30 procent bij opleggen want de Vlaamse overheid subsidieert de projecten voor maximaal 70 procent.

Volgens de begroting zou de toelage van de hogere overheid voor dit jaar nog 43.000 euro bedragen. Wat daarvan al is verteerd weten we niet. De schepen van ontwikkelingssamenwerking Alain Cnudde moet daar toch ooit eens wat toelichting bij geven.

Maar wat was de smoes om voor de zoveelste keer een aantal Cebuanen naar hier uit te nodigen?
Wel, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) organiseert vanaf 17 oktober in Gent een dagenlange internationale conferentie voor mandatarissen en ambtenaren van gemeenten uit Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Europa die onderling stedenbanden hebben aangegaan. Naam van die grootse en ongetwijfeld geweldig plezante feestelijke bijeenkomst: “Winning through twinning. Local authorities: actors in development”.
Op 18 oktober zullen onze Cebuanen en onze eigenste burgemeester zeker acte de présence geven in Gent. Die dag is er namelijk een bijzonder overleg tussen alle burgemeesters van steden die onderling contractueel aan ontwikkelingssamenwerking doen.

P.S. (1)
U leest daar niet veel over in de gazetten?
Niets daarover op de website van Stad?
Niets op de website van de VVSG?
Tja, men is tegenover de publiek opinie van de arme mensen uit al die steden een beetje beschaamd zeker over zoveel potverteren? (Vorig jaar was er een internationale bijeenkomst in Bloemfontein!)

P.S. (2)
Maken onze Cebuanen van de gelegenheid gebruik om op ons kosten door te stoten naar Haarlemmermeer? Daar heeft Cebu City ook een band mee. De Hollanders verkopen hun oude brandweerwagens aan de Cebuanen.

P.S. (3)
Een tijd geleden zijn een aantal meisjes van alhier naar Cebu getrokken. Met wat drinkgeld van Stad. Het verslag dat we daarover een keer onder ogen kregen is hilarisch. Staat niet op de site van Stad.

http://nl.eurometropolis.eu

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai is in januari 2008 officieel boven de doopvont gehouden (het gelag: 20.000 euro) en heeft sinds kort en eindelijk een website. Goed gedocumenteerd, maar – zoals voorspeld – ontbreekt daar ieder gegeven over de financiering, de begroting, de jaarrekening. De verslagen (notulen) van allerhande vergaderingen.
Kortrijkwatcher heeft een keer min of meer kunnen achterhalen hoeveel miljoen euro de voorloper van het Eurodistrict (de Grensoverschrijdende Permanente Conferentie van Intercommunales en GROOTSTAD) over de balk heeft gegooid. Aan etentjes, reisjes, colloquia, seminaries, werkplaatsen en studies. Iets van 2,4 miljoen. (Zie stuk van 29 januari 2008, met zoekterm: “praatbarak”.)

De “Europese Groepering van Territoriale Samenwerking” is een overleg- en beheersorgaan waarin 14 bevoegde overheden uit Lille, West-Henegouwen en Zuid-West-Vlaanderen participeren. Omvat 147 gemeenten met een totale oppervlakte van 3550 km².
Vandaar dat de Algemene Vergadering 84 leden telt. Uit Kortrijk zijn dat Stefaan De Clerck, Filip Santy, Philippe De Coene, Vincent Van Quickenborne. Stefaan De Clerck is tevens vice-voorzitter en lid van het directiecomité.
Het Bureau (een uitvoerend orgaan) telt 32 leden. Er zijn 6 themawerkgroepen. Er is een Conferentie van Burgemeesters. Er is nog een soort secretariaat, een staf (“het Grensoverschrijdende Agentschap”) gevestigd in het voormalige, statige VOKA-gebouw op het Casinoplein. De directeur is een Kortrijkzaan: Stef Vande Meulebroucke.

Eerstvolgende activiteit: een colloquium! Op 5 en 6 mei in Lille. Men herdenkt het ontstaan van de EGKS. “60 jaar industrie, energie en duurzame ontwikkeling”. Allen daarheen.

P.S.
Franstalige sceptici over de werking van het eurodistrict hebben het smalend over de “gasfabriek”. Wij zeggen gewoon: “praatbarak”.

Cebu rockt ! (2)

“We reizen om te leren.”

Als de website van Stad Kortrijk tekortschiet in zijn taak (openbaarheid van bestuur) dan is daar nog de krant kortrijkwatcher om redding te brengen.
U weet alreeds dat enkele enthousiaste meiden ergens een fuif organiseren met het oog op het verzamelen van fondsen voor het bekostigen van hun inleefreis van drie weken naar Cebu City op het gelijknamige Filippijnse eiland. We hebben met die stad in het verre oosten namelijk een stedenband. Die meiden weten dat nu.

Geen iemand Kortrijkzaan die dat weet, van die stedenband met meiden van hier en daar, of hebben we nu er al genoeg over verteld?
Ter voorbereiding van de reis is alreeds binnen de Noord-Zuid raad een werkgroep opgericht. Op 16 en 17 april is er hier een “voorbereidingsweekend” gepland. Waar? Maar ginder was er al weekend op 26-27 februari in de Nederlandse gemeente Haarlemmermeer. Hoe dat zo gekomen is, dat weet niemand.

Wat u ook niet wist, dat is dat een derde van de reiskosten wordt betaald door de Noord-Zuid raad en Stad. Stad komt met maximum 5.000 euro over de brug voor de vliegtickets en betaalt ook de verzekeringen. Een derde betalen de deelnemers zelf en nog een derde moet komen van fondsenwerving.

De Kortrijkse groep bestaat uit 8 jongeren en 2 begeleiders.
Zij worden vergezeld door 12 jongeren en 2 begeleiders uit Haarlemmermeer.
Die Nederlandse gemeente heeft immers ook een stedenband met Cebu City. Al sinds 1992. (Vandaar gaan vooral pompiers heen en weer op snoepreis.)

Wie de zoekterm “Cebu” intikt op de website van Haarlemmermeer krijgt als antwoord: “niets gevonden”.
Maar de Vereniging Haarlemmermeer-Cebu (VHC) heeft een aparte website.
De laatste nieuwsbrief aldaar dateert van april 2009. Over de inleefreis van deze zomer en de voorbereidingen ervan geen woord.

P.S.
De vroegere burgemeester van Cebu (den Tommy, kwam wel eens naar Kortrijk) is heel ziek geweest en is daarvoor behandeld in de Verenigde Staten. (Hij heeft daar gestudeerd.) Jongeren ! Discreet vragen hoe het met hem gaat. Stel dat hij dood is en jullie dat nog niet weten, na vier dagen voorbereidingsweekends.

Cebu rockt ! (1)

Deze krant steekt al jaren de draak met het feit dat onze stad een stedenband onderhoudt met Cebu City. Helpt niet. Terwijl geen Kortrijkzaan of Cebuaan daar structureel baat bij heeft, tenzij dan de ambtenaren en schepenen die genieten van de wederzijdse gesubsidieerde snoepreisjes. (Er is zopas een Kortrijkse delegatie terug van het eiland. Zie stuk van 10 maart over dat werkbezoek.)

Het wordt steeds gekker met die ontwikkelingshulp van onzentwege.
Een aantal enthousiaste meiden wil deze zomer voor een drietal weken een inleefreis maken naar het Filippijnse eiland. Daarbij staat een ontmoeting met jongeren centraal. Men zal een school bezoeken, een weeshuis en de universiteit. Misschien werken de meiden zelfs mee aan de opbouw van een huis.

Om wat fondsen te verzamelen organiseren onze ontwikkelingshelpsters op 23 april in ‘t Arsenaal (Marke) een fuif onder het motto: “Cebu rockt”. Slechts vier euro entreegeld. Vier lokale bandjes treden op. Eén van de DJ’s is de genaamde Shit Happens.

Voor meer info: bel met de groeten van KW naar Ann op nummer 0474/49 86 84. E-mail: ann.gruwier@gmail.com.
Ann staat in Noord-zuid-middens bekend om het feit dat haar studies haar toelaten om de wereld rond te reizen. Laatst nog deed zij veel goeds in Suriname. Work and pleasure. Haar kot in Gent staat tot 31 juli te huur.

P.S.
Het is een ware rage geworden. Bij zowat iedere tempel of waterval of andere “tourist trap” in Aziatische landen kom je tegenwoordig een groepje enthousiaste meiden tegen die onder het mom van ontwikkelingssamenwerking het aangename aan het nuttige paren.

Over vreemdelingen en personen van vreemde afkomst (2)

In een vorige bijdrage alhier vroegen we ons af hoe een stadsambtenaar de “personen van vreemde afkomst” in Kortrijk heeft geteld. In de papieren perse hield men het bij 12 procent (ca. 9.000) van het aantal inwoners ter stede.
Desgevraagd wist de schepen van bevolking evenmin op welke wijze men tot dat percentage kon komen. En tussendoor vroeg schepen Alain Cnudde zich meteen af hoeveel “vreemdelingen” inmiddels de Belgische nationaliteit konden verkrijgen.
Kortrijkwatcher weet het, althans…tot in het jaar 2007 ! Gevonden op Tinternet, bij de website van ADSEI, dat is de Algemene Directie voor Statistiek en Economische Informatie, rubriek “(locale) statistieken”.

De cijfers van het aantal vreemdelingen die Belg zijn geworden gaan zelfs terug tot 1989. Toen ging het om 32 Kortrijkzanen. In 1997 voor het eerst méér dan honderd (103). In 2000: 204. In 2007 (laatste gegeven): 273 personen. Voor de gehele beschouwde periode (19 jaar) gaat het om 2.550 mensen in het totaal.

We vonden op Tinternet voor eind van het jaar 2007 zelfs gegevens over de nationaliteit van de in Kortrijk wonende niet-Belgen. Een overzicht.

Per 1 januari 2008 telde Kortrijk 73.941 inwoners waarvan 3.441 niet-Belgen.
Van die “vreemdelingen kwamen er 1.429 uit Europese lidstaten. 369 uit niet-lidstaten van de EU. 959 uit Afrikaanse landen. 90 uit Noord- en Zuid-Amerika. 587 uit Azië. Eén iemand uit Oceanië (Nieuw-Zeeland). En 6 personen waren vaderloos of “onbepaald”.

Hier nog wat cijfers waar velen misschien belangstellend naar uitkijken.
Het grootste aantal vreemdelingen in dat jaar waren Fransen: 660. Gevolgd door Marokkanen: 525. Dan komen de Nederlanders met 258. En dan de Russen: 173. Algerije: 94. Turkije: slechts 68.
Het zou natuurlijk interessanter wezen als ADSEI (of onze dienst bevolking) intussen wat meer actuele gegevens zou kunnen publiceren.
Eind 2007 of begin 2008 telde men hier bijvoorbeeld 64 Polen. 46 Roemenen. 18 Albanezen. 62 Congolezen. 23 Tunesiërs. 87 Armeniërs. 22 Amerikanen. 49 Indiërs. 43 Iranezen. 57 Engelsen. 52 Duitsers. 55 Spanjaarden. Slechts 1 Mongool.

Tenslotte nog dit.
In 2000 waren hier 3,0 procent vreemdelingen geregistreerd in het bevolkings- en vreemdelingenregister. In 2006: 4,40 procent. In 2008: 5,11 procent. 2009: 5,71 procent.
In 2010: 5,75 procent (4.310 niet-Belgen). Met wachtregister erbij: 6,2 procent.

Over vreemdelingen en personen van vreemde afkomst (1)

Lezers van “Het Nieuwsblad” schrokken zich eergisteren een hoedje. En gisteren ongetwijfeld ook de lezers van “Het Laatste Nieuws”. In beide kranten stond letterlijk hetzelfde alarmerende bericht te lezen. Namelijk dat momenteel 12 procent van de inwoners in onze stad “van vreemde afkomst” is. Dus zowat 9.000 “vreemdelingen” op een totaal van ruim 75.000, berekende HLN.

Beide kranten gebruiken met het grootste gemak tegelijk de term “vreemdelingen” en de uitdrukking “mensen van vreemde afkomst”.
En natuurlijk zullen de lezers van HLN één zaak hebben onthouden: dat er hier in Kortrijk zowat 9.000 Marokkanen en zwarten en Oost-Europeanen de stad onveilig maken. En “van alle West-Vlaamse steden is dit het hoogste percentage.” Staat ook in beide kranten.

De kuisvrouw – al een keer aan een overval ontsnapt – van onze KW-redactielokalen schrok zich een hoedje. 12 procent! 9.000 !!
Om haar gerust te stellen heeft Kortrijkwatcher dan maar contact opgenomen met Alain Cnudde, de schepen van bevolking. Dat was des te meer nodig omdat de reporter van “Het Nieuwsblad” beweert dat hij zijn cijfers heeft opgehaald bij een stadsambtenaar.
De schepen beantwoordde onze mail binnen de kortste keren, waarvoor dank en hulde.

Ook schepen Alain Cnudde weet niet hoe men aan die 12 procent komt en nog minder op welke manier men een vergelijking kon maken met andere steden in de provincie. Want, zo zegt de schepen nog: “vooral het aantal nieuwe Belgen is mij een raadsel.” (Zie voetnoot!)
We hebben geen exacte cijfers over het aantal personen die een nationaliteitsverklaring hebben afgelegd of tot Belg zijn genaturaliseerd. Wel is er in dat verband “enkele jaren geleden” een keer een cijfer opgedoken van plusminus 4.500 personen. Enkele jaren geleden… Om hoeveel procent ging het dan? Hoeveel ervan zijn intussen al dood?

Schepen Cnudde vraagt zich met ons af wat dat zijn: “personen van vreemde afkomst”.
De omschrijving kan heel ver gaan. Vandaar: “het is bijna onmogelijk om via de gegevens waarover we beschikken het aantal te berekenen.” Gaat het om personen wiens vader, moeder, grootvader, grootmoeder bijvoorbeeld van niet-Belgische afkomst is of was? (Jaja, schepen! Zo iemand als Carbonez is de vrucht van een Spaanse soldaat onder Alva! En Jonniaux stamt af van een soldaat van Napoleon.)

Bon.
De schepen was niet te beroerd om ons nog wat demografisch cijfermateriaal aan te reiken.
Eind 2010 telde Kortrijk 74.840 inwoners waarvan 4310 niet-Belgen. Dat is 5,7 procent “vreemdelingen”. Als we er nog de 374 ingeschrevenen van het wachtregister bijtellen komen we aan 6,26 procent niet-Belgen.

Onze stagiair-beroepsjournalist (SBJ) heeft weer zijn best gedaan. Heeft de laatst beschikbare gegevens over vreemdelingen in Kortrijk opgezocht. Meer daarover in een volgende bijdrage van deze krant.

P.S.
Beste schepen, onze (SBJ) vond daarnet zelfs het aantal vreemdelingen dat hier Belg kon worden, vanaf 1989 tot 2007.

Opnieuw werkbezoek aan Cebu

Voor het geval u het nog altijd niet wist: wij, Kortrijkzanen, hebben al sinds 2005 een stedenband met Cebu. En we gaan daar regelmatig op bezoek. Omgekeerd komen er op gezette tijden enkele Cebuanen naar hier. Dit alles in het kader van “capaciteitsopbouw” en “bestuurskrachtversterking” in beide steden. Dus niet enkel in Cebu.

Cebu City (800.000 inwoners, 80 wijken, 328 km², 8 universiteiten) is een stad op het gelijknamige Filippijnse eiland. Met tussenlandingen doe je er algauw 24 uur over om daar te geraken. Een vliegticket kost makkelijk 1.500 euro.

Vorig jaar in januari zijn we er opnieuw geweest, met een zeskoppige delegatie. Dit keer gaat Alain Cnudde (schepen van ontwikkelingssamenwerking) NIET mee. De delegatie bestaat nu enkel uit Johan Bonnier (directeur IMOG) en – onvermijdelijk – Stijn Van Dierdonck, projectleider van onze noord-zuidwerking.
Waarom is er iemand van de afvalcentrale in Harelbeke van de partij? Omdat één van de programmapunten in onze stedenbandwerking draait om afvalbeheer. In dat verband hebben we vroeger al een keer die arme scavengers leren composteren en sorteren.
Cebu heeft Kortrijk nu weer gevraagd om mee te werken aan een programma voor “solid waste management through education and empowerment of communities” (SWEEP). Specifiek zullen wij mee zorgen voor informatief sensibiliseringsmateriaal, de training van burgers en politiek verantwoordelijken evenals helpen bij het opzetten van een nieuwe stortplaats.
Maar dat is niet alles.
Op vraag van de voormalige burgemeester van Cebu City (den Tommy) willen we ook nagaan in hoeverre het AZ Groeninge kan helpen bij de mogelijke bouw van wijkhospitalen in de heuvels rond de stad.

Onze delegatie vertrekt op vrijdag 18 maart en landt terug op zondag 27 maart.
Reiskosten: 3.000 euro. Dagvergoeding: 2.000 euro, niettegenstaande Cebu de hotelkosten betaalt. Medewerking SWEEP: 2.000 euro. Reisvoorbereiding: 250 euro.
Moet kunnen.

Afrikaanse Valentijnsdag in Kortrijk !

Voor dit soort reclame inzake diversiteit staat kortrijkwatcher als krant altijd open.

Op de vooravond van Valentijnsdag (dus 13 februari) hoeft u niet depri te zijn.
Il faut rigoler! Vanaf 15 uur start er in het cafeetje van Mama Marie (Bueli Mayala) in de Recolletenstaat 104 een Afrikaanse party met koffie en taartjes. Vanaf 19 uur – zo niet vroeger want stipt zijn die Congolezen niet – volop Afrikaanse ambiance met DJ Christiaan.
Veel plaats is er niet bij Mama Marie, dus reserveer nu al een krat als zitplaats bij Toyim Akaba (0486-83 24 23) of bij Mama zelf (0475-27 86 77).
Kaarten in VVK 10 euro. ADD 12 euro. Henna inbegrepen.

Laat uw haar vlechten door Mireille!
Volg voorafgaandelijk een lachcursus of les buikdans bij de vzw van Marie, de ” Afrikaanse Solidariteit van Kortrijk” (ASK-SAC).
E-mail: v.a.m.v@hotmail.com. Of: 0498-31 15 23.
Als u nog niet helemaal bent ingevoerd in de zwart-afrikaanse cultuur een tip. Een vrouw aanspreken met “madamme”. (Niet: “gazelle”, dat is meer maghrebiaans). Mannen met “chef” of “docteur”. En: il faut rigoler!

Het eurodistrict Lille-Kortrijk-Tournai krijgt eindelijk een directeur

0p 28 januari 2008 is de eurometropool met veel bombarie in onze Budascoop officieel van start gegaan. Kostprijs van het evenement iets van 20.000 euro. (Voorafgaande studies voor de oprichting kostten verschrikkelijk veel geld.) Sindsdien hebben we niets meer gehoord van die grensoverschrijdende praatbarak. Heeft nog niet eens een eigen website. Maar zwemt wel in het geld. Een jaarlijks budget van 1 miljoen euroots. Hoe die centen worden bijeengescharreld is een raadsel.
De eurometropool had een soort voorloper. Die Grensoverschrijdende Permanente Conferentie van Intercommunales (GPCI of COPIT in ’t frans) heeft er volgens onze berekeningen minstens 2,4 miljoen euro doorgesleurd. Allemaal opgegaan in dure reisjes, symposia, studies, rapporten, etentjes, seminaries. Iemand nog gehoord van het miljoenenproject GROOTSTAD ? (Zie stuk van 29 januari 2008 in KW.)

Twee jaar heeft men er over gedaan om een algemeen directeur te vinden. Vanaf 1 september komt de Kortrijkzaan Stef Vande Meulebroucke (van de vzw Buda) in functie. Met een staf van wellicht ooit 7 à 10 personen (het Grensoverschrijdend Agentschap) zal hij zijn intrek nemen in het Casinogebouw dat Stad kocht van VOKA terwijl men niet wist wat te doen met het gebouw.

Tot voor kort was Stefaan De Clerck voorzitter van de eurometropool. Sinds april is dat de rode Martine Aubry van Rijsel.
Kort voordat De Clerck afscheid nam van zijn prestigieuze functie kreeg hij een alhier totaal onopgemerkt interview op hhtp://grandlille.eurosblog.eu. (Zie onder ‘rubriques’: In het nederlands.) Titel: “De eurometropool is natuurlijk al een realiteit”
We memoreren hier enkele opvallende vragen en antwoorden uit dat vleierige en wollige gesprek. Zeer onvolledige en héél beknopte samenvatting, want het onderonsje is waarlijk te lang uitgevallen. Cursief gedrukt wat kommentaar van KW.

Vraag: “Meneer de Clerck, is de metropool al operationeel?”
Antwoord: “Natuurlijk al een realiteit. Die structuur is niet altijd gemakkelijk te beheren, maar toch bestaat die. Natuurlijk blijft er ook enorm veel werk. Er zijn veel uitdagingen. Maar het is toch leuk om te zien dat er nog veel werk op de plank is.”
De Algemene Vergadering telt 84 leden. Er is een Bureau met 32 leden. Een Agentschap (secretariaat) met 7 à 10 medewerkers.

Vraag: “Stellen er zich nog (administratieve, juridische, enz) problemen?”
Antwoord: “Het zijn allemaal zeer concrete dingen die gebeuren want de metropool als structuur wil niet zelf alle initiatieven nemen. Er moet nog veel gewerkt worden.”
De Clerck verwijst hierbij naar het festival ‘NEXT’. De eurometropool als instelling heeft en had daar niks mee te maken.

Vraag: “Wat is de rol van de voorzitter? Wat zijn uw vaardigheden?”
Antwoord: “Voor een deel bestaat de rol in het bekleden van protocollaire functies. De voornaamste verantwoordelijkheid is eerst aanwezig te zijn.”
Madam Aubry laatst nog in Kortrijk gezien?

Vraag: “Wat waren de belangrijkste projecten die u wilde realiseren?? Hebt u de objectieven bereikt?”
Antwoord: “Blij dat “le Conseil de développement/transforum” is opgericht. Belangrijk dat de commissies zijn opgericht. Er zijn zeer goede afspraken over de kostprijs en treinverbindingen tussen Rijsel, Kortrijk en Doornik.”
De eurometropool had niets te maken met die treinverbindingen.

Vraag: “Voelen de inwoners van de metropool zich bij die structuur betrokken?”
Antwoord: “Meestal zitten burgers al in georganiseerde initiatieven. Het is een bottum-up structuur. We willen dingen diep bewegen, meefaciliteren. Wij willen alles wat beweegt proberen te stimuleren.”

Vraag: “Is er nog mogelijkheid om een fonds op te richten om steun te bieden aan kleine projecten naar de burgers toe gericht?”
Antwoord: “Er zijn heelwat vormen van interventie denkbaar. Het is vooral belangrijk om het label Eurometropool te kunnen geven. We willen gewoon helpen.”
In feite zegt De Clerck hier dat er geen fonds is. Logistieke hulp is mogelijk.
Vraag: “Nog een vraag over de zichtbaarheid van de structuur. De naam aanpassen?”
Antwoord: “Het is dus een Eurometropool.”
(We slaan een vraag over.)
Onze laatste vraag: “Verwacht u belangrijke vooruitgang is de komende jaren?”
Antwoord: “Wij gaan ervan uit dat Martine Aubry een nieuwe dynamiek zal brengen. Ik zal als minister van Justitie een grensoverschrijdend initiatief nemen inzake veiligheid.”
We wachten af.