Category Archives: buitenland

Oppositiepartij Groen vermijdt dat de Kortrijkse tripartite enig gezichtsverlies lijdt (2)

Ja, hoe is dat gegaan?
Hoe komt het dat de Kortrijkse gemeenteraad op 3 juli niet eens heeft gestemd over een motie die was geagendeerd door een burgerinitiatief van zowat 800 burgers?

In onze vorige editie las u dat de twee linkse fracties (1 van de coalitie) de motie tegen de vrijhandelsverdragen TTIP en CETA  volmondig zouden goedkeuren.
De N-VA (wel van de coalitie) daarentegen niet.

Maar wat was de houding van de CD&V- raadsleden?
Roel Deseyn (ook Kamerlid en aldaar geacht een standpunt in te nemen over de verdragen) nam hierover het woord en liet weten dat zijn fractie zich zou onthouden.
Op de CD&V-banken  waren er wél raadsleden te zien (van ‘Beweging.net’?) die enthousiast applaudisseerden bij de toelichting van de motie door een burger-initiatiefnemer.
Vandaar dat Deseyn toch uitpakte met een soort toegeving.
Zijn fractie zou de motie evenwel toch kunnen goedkeuren als er twee punten zouden worden geschrapt. (Zowat de belangrijkste…)

–  Punt 4 dat vraagt om de ratificatie van CETA te schrappen én om zich uit te spreken tegen het TIPP.
–  Punt 11 dat Kortrijk symbolisch uitroept tot TTIP & CETA & TISA- vrije gemeente.

Hierbij schoot David Wemel van Groen in paniek.  (Zo omstreeks de 45-46ste minuut op de live-uitzending van de zitting te zien. )
Hij opperde dat het hiermee  totaal onduidelijk werd of er zich al of niet ter zitting een meerderheid zou scharen achter of tegen de motie over (tegen) de handelsverdragen.

TUSSENVOORSTEL

En hij deed hierbij een “tussenvoorstel”:  laat ons de stemming verdagen.
“Geef ons de tijd om samen met de fractieleiders (en de initiatiefnemers) te bekijken of we niet kunnen komen tot een aangepaste (geamendeerde) tekst.”
En Wemel vroeg aan de voorzitter van de gemeenteraad nog wel om een en ander te bespreken in het zgn. Bureau van fractieleiders van de gemeenteraad.

Dankzij Groen kwam het dus tot een stemming over een uitstel van de stemming.
(Normaal gebeurt zoiets als een dossier bijv. tekortkomingen vertoont of als er zich nieuwe feiten hebben voorgedaan.)
–  18 raadsleden waren voorstander van uitstel.
–  15  tegen.

De zaak over de handelsverdragen zal waarschijnlijk opnieuw behandeld op de gemeenteraad van oktober.  Raad maar eens wat er tegen die tijd allemaal niet is veranderd is aan de stand van zaken rondom TTIP en/of CETA.  Misschien is de tekst van de motie intussen gewoonweg totaal verouderd.  Niet meer relevant.
Sans objet.

De voorzitter van de gemeenteraad was niet geneigd om de kwestie inhoudelijk uit te klaren op het Bureau van de fractieleiders.  En gelijk heeft hij.
Dat Bureau is geen soort mini-gemeenteraad.  Dat Bureau bespreekt enkel praktische zaken m.b.t. de werking van de Raad (vb. presentiegeld, huishoudelijk reglement).

Oppositiepartij Groen vermijdt dat de Kortrijkse tripartite enig gezichtsverlies lijdt (1)

De tripartite (VLD, N-VA en SP.a) hangt met spuug en plakwerk aan elkaar.   De ideologische  verschillen zijn groot maar die worden ondersneeuwd door het feit dat de burgemeester zo handig is om de drie schepenen van de drie fracties hun ding te  laten doen.  De lijm om alles bij mekaar te houden is dat de schepenen zowat elk kunnen beschikken over een eigen budget voor hun eigenste beleidsdomein.  (Soms is dat budget heel groot, bijv. voor ICT en de strijd tegen kinderarmoede,  het monopolie van SP.a-schepen Philippe De Coene).

Ha!
De begrippen ‘links’ en ‘rechts’ in de politiek zijn inhoudsloos geworden?
Wie dat beweert heeft alleszins de Kortrijkse gemeenteraad van gisteren 3 juli niet gevolgd, en is overigens op zichzelf al iemand van rechts.

Eerste punt van de agenda was de vraag van een 800-tal inwoners om Kortrijk ‘symbolisch ‘ uit te roepen tot “TTIP en CETA- Vrije Gemeente”.
Er moest gestemd over een motie met 12 punten
Punt 4 is zowat het belangrijkste:
De gemeenteraad vraagt aan de hogere overheden (het Europese en andere parlementen) die betrokken zijn bij de onderhandelingen dat ze 1) de ratificatie van CETA afwijzen en 2) zich uitspreken tegen het TIPP “zoals het tot nu toe bekend is”.

Het stond in de sterren geschreven wat de houding zou zijn van de SP.A- en de Groen-fractie.  Hun Europese parlementsleden zijn de meest fervente tegenstanders van de vrijhandelsverdragen met de VS en Canada.  De Europese parlementsleden van de CD&V zijn  – mits enige nuanceringen –  voorstanders. Ook bij  de NV-A is men pro.  Geert Bourgeois bijvoorbeeld.
Dus verleenden  de fractieleiders van de SP.a en Groen hun steun aan de volledige motie.
Bij de N-VA was de fractieleidster afwezig en kon men dus niet anders dan aan  Maarten Seynaeve (voorheen VB’er, nu onafhankelijk) het mandaat verlenen om namens de N-VA de motie af te keuren.

Intussen zwegen de burgemeester en zijn schepenen in alle talen.
Ze konden dat blijven doen omdat het uiteindelijk niet eens tot een stemming zou komen… En daarmee  bleven Kortrijkse burgers verstoken van het genoegen om een  keer openlijk een verdeeld (niet collegiaal) schepencollege  aan het werk te zien.
Hoe is dat zo (onverwacht) kunnen gebeuren?

(Dit stuk wordt te lang.  Zie volgende editie.)

Zal de Kortrijkse gemeenteraad zich bevoegd verklaren om te oordelen over vrijhandelsakkoorden? (2)

Om enige klaarheid te scheppen over de zaak lezen we nu altegader toch even het schriftelijk verslag van de voorbereidende raadscommissie die het op 27 juni had over het voorstel om Kortrijk uit te roepen tot “TTIP-vrije gemeente”.
Je weet maar nooit wat je daar kan uit  leren.

De tekst omvat drie ultra-korte alinea’s die we hierna letterlijk weergeven, met daarna  in cursieve letters enig commentaar van onze nu helemaal free-lance betaalde gemeenteraadwatcher.

1.
“Raadslid C. Waelkens  (vroeger N-VA, nu onafhankelijk) gaat akkoord om dit punt te laten agenderen, maar merkt op dat het gevraagde geen bevoegdheid van de gemeente uitmaakt.  Ook raadslid P. Jolie (CD&V) vreest voor een gevaarlijk precedent.”

Ja, het burgerinitiatief moet wel geagendeerd want is volkomen wettelijk ingediend met het vereiste aantal handtekeningen van Kortrijkzanen ouder dan 16 jaar.
De raadsleden Waelkens en Jolie (en wellicht nog anderen) zullen dus waarschijnlijk het punt 1 van het voorliggende raadsbesluit niet kunnen goedkeuren.
Dat luidt: “Zich bevoegd te verklaren ten aanzien van het in het verzoekschrift opgenomen voorstel.”

(Raadslid Jolie opperde dat de motie van bovengemeentelijke aard is en dat men zo ook een burgerinitiatief zou kunnen indienen met de vraag om allerhande bijv.  federale belastingen te verlagen.)

2.
“Raadslid M.  Vandemaele (Groen) merkt op dat reeds meer steden dit hebben gedaan en dat er in de motie enkel gevraagd wordt om bepaalde vragen aan de hogere overheid te stellen.”

De initiatiefnemers zeggen dat er zich al 2.300 Europese gemeenten “symbolisch” TTIP- en CETA en TISA- vrij hebben verklaard.
Er zijn in Vlaanderen ook gemeenteraden die zich onbevoegd verklaarden (Aalst) of de ingediende motie niet goedkeurden (Gent). 
De motie in Kortrijk omvat 12 punten.
En het is juist dat een aantal daarvan gewoon enkele vragen stellen aan hogere overheden om iets wel of niet te doen.  (Aan Europa bijv. – nog wel aan toe.)
Maar het 7de punt van de motie beoogt wel degelijk om een zéér verregaande verbintenis aan te gaan voor stad Kortrijk.  Onwaarschijnlijk.
Daarin staat: “De gemeenteraad neemt zich het recht voor juridische stappen te zetten als lokale overheid tegen een mogelijks instemmingsdecreet
met CETA, zoals ander steden al hebben aangekondigd.”
(Hier even zijdelings opmerken dat een gemeenteraad op eigen houtje geen rechtszaken kan inspannen…)

3.
Het onderwerp overstijgt inderdaad het gemeentelijk niveau, maar elke partij zal in  de gemeenteraad zijn mening kunnen  geven. ”

Dit zou een uitlating zijn van de burgemeester himself.
Amaai.  Betekent dit dat ook hij vindt dat de gemeenteraad ter zake onbevoegd is?
We vernemen intussen dat de raadsleden Philippe De Coene,  Marc Lemaitre, Matti  Vandemaele  het burgerinitiatief mede hebben ondertekend.  Mogen zij dan nog het woord nemen in de zitting en deelnemen aan de stemming?
De drie raadsleden behoren net tot die partijen (SP.A en Groen) die in het Europese parlement bijna obstinaat  hard gekant zijn tegen de handelsakkoorden met de VS en Canada.

Schepen Rudolphe  Scherpereel (N-VA) zou in de raadscommissie gezegd hebben dat hij zal stemmen zoals zijn partij het wil.
Welnu, de N-VA (Euro-parlementsleden Sandra Loones, Peter Luyckx)  is heel erg PRO de handelsverdragen TTIP en CETA.
Idem wat de CD&V (Ivo Belet) betreft.

We kunnen dus verwachten dat raadsleden van deze beide partijen de motie zullen verwerpen?  En de VLD is met voormalig Europees commissaris Karel De Gucht natuurlijk méér dan PRO de beide verdragen.
Zodus…
Slechts 1 (één) fractie van de Kortrijkse tripartite kan het voorstel  van het burgerinitiatief goedkeuren.  Voor zover de aanwezige leden ervan nog mogen deelnemen aan de stemming…

P.S.
Tot maandag, beste lezers.
Om half zeven is er een manifestatie aan het stadhuis, voorafgaand de zitting.

Zal de komende Kortrijkse gemeenteraad zich bevoegd verklaren om te oordelen over vrijhandelsakkoorden? (1)

Zou er al één enkel gemeenteraadslid (inbegrepen schepenen) het boekje (136 pag.) van Line De Witte gelezen hebben dat de sprekende titel draagt: “TTIP en CETA voor beginners”?
Is er wel één raadslid te vinden dat zonder enige aarzeling weet  te zeggen wat die lettersoep (ook TISA) betekent?
Of zou er zelfs een enkel raadslid zijn dat die vrijhandelsakkoorden met de U.S.  en Canada helemaal heeft gelezen?  Plus de commentaren (op Tinternet zijn hierover duizenden bladzijden te vinden).

Nochtans is aan onze raadsleden komende maandag 3 juli  ca. 19u15 gevraagd om Kortrijk uit te roepen tot een zgn. “TTIP en CETA-vrije gemeente”.
Het zit zo.
Wat meer dan 800 Kortrijkzanen ouder dan 16 jaar hebben een verzoekschrift ingediend om op de gemeenteraad een motie te agenderen waarbij aan hogere overheden gevraagd wordt om
1) de ratificatie van het handelsverdrag van CETA (met Canada) af te wijzen en
2) zich uit te spreken tegen het TIPP (met de V.S) “zoals het tot nu bekend is”.   En ietwat méér, waarover later nog.
(Zo’n burgerinitiatief vergt  in Kortrijk 1 procent van de 63.044 inwoners ouder dan 16 jaar.)

Alvorens op de grond van het verzoek in te gaan, moet de gemeenteraad volgens het gemeentedecreet (art. 200 quinquies) steeds  VOORAF uitspraak doen over zijn bevoegdheid ten aanzien van het voorstel.
Indien de Raad zich bevoegd acht, wordt vervolgens aan de indieners van de motie (hier Oxfam Wereldwinkel, bij monde van Steven De Wit)  het woord verleend om een beknopte toelichting te geven.  En daarna volgt een debat waarbij de verschillende fracties aan bod komen.
Tenslotte formuleert de Raad een conclusie waarbij bepaald wordt welk gevolg er aan het voorstel wordt gegeven. Ja.

Wel,  volgens onze aloude bevoegde gemeenteraadwatcher althans is er geen enkel raadslid bevoegd om een oordeel te vellen over de impact van  de TTIP en CETA-vrijhandelsakkoorden.   Laat ons zeggen:  op de gemeente Kortrijk.
‘Bevoegd’ in de zin dan van “intellectueel deskundig”, –  met kennis van zaken handelend.
Dat is totaal geen verwijt.
Raadsleden  kunnen zich natuurlijk wel baseren op wat anderen (deskundigen) hen hebben ingefluisterd.  Of gewoon klakkeloos volgen wat de nationale partijleiding als standpunt heeft ingenomen.

Maar de stemming over de vraag of de Raad zich al of niet bevoegd verklaard om het verzoekschrift te behandelen gaat natuurlijk niet over de capaciteit (de deskundigheid) van de raadsleden.
De vraag is of het ingediende burgerinitatief al of niet slaat op een materie van gemeentelijk niveau (belang).

(Wordt vervolgd in een volgende editie van deze elektronische krant.)

Zusterstad Greenville meent nog altijd dat Kortrijk ‘279 thousand inhabitants’ telt

We hadden het er al over.
Van 9 tot 13 mei trok een Kortrijkse delegatie uit de  onderwijswereld, VOKA- en Rotaryleden en design-mensen naar zusterstad Greenville in South Carolina.  Dat is de VS.   Duur reisje.
(Al verslag hierover gelezen in de gazetten? Komt dat nog in de stadskrant?)
De groep van zo’n 17-tal personen werd geleid door de burgemeester met als escorte N-VA-schepen Kelly Detavernier.

Burgemeester Van Quickenborne gaf ginder met lichtbeelden een uiteenzetting “about all the great things going on in Kortrijk“.
Op de website van de stad Greenville kun je al geruime tijd enige info lezen over onze stad.  (Zie greenvilllesistercities.)
Met een paar ongelooflijke kemels.
–  Dat onze stad “279 thousand inhabitants” telt.
–  En “many museums”. (We hebben er welgeteld nog één.)
–  En dat Kortrijk een “enormous role plays in the transportation of persons and goods throughout  Europe”.

Het staat er nog altijd te lezen.
De informatieve speech van de burgemeester kon deze gegevens  blijkbaar niet ietwat laten corrigeren of nuanceren.

P.S.
Vanuit stad Kortrijk komen er vervolgvergaderingen om de partnerschappen verder uit te bouwen en te onderhouden.  Kan er niet een keer iemand een e-mailtje sturen naar de website van de sister cities van Greenville?
Piet Grymonprez misschien?

Een heel bijzonder geschenk aan de stad Kortrijk: een chatsjkar !

Een chatsjkar (letterlijk: een kruissteen) is een traditioneel Armeens christelijk gedenkteken in de vorm van een stele, een staande steen van 2 meter hoog.  Centraal staat een kruis, soms boven een zonneschijf.  De steen is gegraveerd en gedecoreerd met rozetten, vlechtwerk en plantkundige motieven als bladeren, granaatappels en druiven.

In februari heeft onze Armeense culturele vereniging NAREK ter stede de wens geuit om zo’n kunstwerk aan  stad te schenken als “symbool van hun erkentelijkheid en respect voor de stad”.
(???)
Het adviescomité ‘Kunst in publieke ruimte’ stelde voor om bij aanvaarding van het geschenk de  kruissteen te plaatsen bij de Sint-Maartenskerk.   En dat zal gebeuren aan de rechtervleugel van de kerk, binnen het omheinde gedeelte.
De kerkgemeenschap en de kerkfabriek gaan akkoord.

Het aanvaarden van schenkingen is wel een bevoegdheid van de gemeenteraad.
Zal de plaatsing van het monument gepaard gaan met een ‘inzegening’?
(Toen de stad Maastricht laatst een keer zo’n cadeau kreeg kwam er een stoet van notabelen de plechtigheid bijwonen, inclusief de bisschop.)

 

 

 

De kijk van onze ‘sister city’ Greenville op Kortrijk

Zoals eerder gemeld  gaat  er onder leiding van burgemeester  Vincent Van Quickenborne  in mei een Kortrijkse delegatie op visite naar onze ‘zusterstad’ Greenville (South Carolina, USA).
Het is dus in meerdere opzichten interessant om te zien wat de officiële website van Greenville zoal weet te vertellen over onze stad.
Hierna de letterlijke tekst waarbij we bepaalde eerder verrassende informatie in het vet weergeven.

“Kortrijk, with 279 thousand inhabitants , is a higly-urbanized area located in Flanders, a Dutch-speaking community within the Belgian state.  Because of Kortrijk’s close proximity to Brussels, Paris and London,  Kortrijk plays an enormous role in the transportation of persons and goods throughout Europe by air, rail and water.
Kortrijk also has a rich tourism industry revolving around its many Industrial and archeological sites as well as many museums exploring local and regional culture.
Tourist-recreational developments are situated mainly in the field of local and regional recreation.
The great beauty of Kortrijk’s landscape enhanced by a large network of walking trails, bicycle routes and riding tracks, make it an ideal location to enjoy outdoor recreceation.
Greenville  relationionship with Kortrijk dates back to 1991, and interactions have included student exchange programs trough  Furman Univesty and exchanges between local garden clubs.”

Kortrijkse delegatie in mei naar Greenville (South Carolina)

Eerlijk gezegd, we dachten wel dat Kortrijk nog ietwat sporadische relaties had met vier zustersteden en daarnaast nog één stedenband onderhoudt (met Cebu City).
Blijkt nu dat een soort ‘slapende’ stedenband met Greenville  (SC – niet zo heel ver van Atlanta) vorig jaar in juni is wakker geschud door het bezoek van een delegatie van ondernemers en notabelen uit Greenville aan onze stad en streek.
Hoe dat zo komt:  ???

Een tegenbezoek kon niet uitblijven.
Samen met vertegenwoordigers uit het onderwijs (Howest, Vives, KULAK ), Designregio, Voka, nog enige bedrijfsleiders trekken enkele Kortrijkse mandatarissen helemaal de oceaan over,  Amerikawaarts.
(Air distance: 6801,1 km.)

Burgemeester Vincent Van Quickenborne leidt de delegatie , hierbij bijgestaan door Kelly Detavernier (N-VA-schepen van ‘jumelages’) en stadsmedewerker Dominique Viaene (coördinator zustersteden).

Het programma (van 9 tot 14 mei) is goed gevuld.
We logeren in “Westin Poinsett Hotel” tegen een vriendenprijsje:  178,08 dollar per nacht.  We veronderstellen per kamer?
We krijgen een ontbijt in de City Hall en een city tour.
De etentjes  zijn geregeld in gerenommeerde zaken zoals “The Growler Haus” en “TheTrappe Door”.
Er komen bedrijfsbezoeken aan het Belgische Mc Tee Carpets (Orion Rugs) en Moderna Products, aan het BMW Performance Center, het NEXT innovation Center, Proterra, Hubbel Lighting en natuurlijk ook de Furman University (vroeger ooit betoelaagd door Stad).

Wat mag dat nog kosten aan Stad?
–  vliegtuig:  zowat 1.600 euro (per persoon?);
– 120 euro cash geld voor onkosten op de Luchthaven Brussel;
–  1200 US Dollar voor onvoorziene kosten ter plekke.

P.S. (1)
Als je op de officiële  website van stad Greenville (sc) de zoekterm “Kortrijk” invoert krijg je te lezen: “no results found“.
Met de term “city sisters” kom je toch al wat verder.
Een zeer beknopte en waarlijk onwezenlijke beschrijving van onze stad Kortrijk die 279 thousand inhabitants telt.
P.S. (2)
Een ‘zusterstad’ (jumelage)  is niet hetzelfde als een ‘stedenband’.  Men klutst hier de twee begrippen door elkaar.

 

 

 

Naar een nieuwe (vijfde) jumelage?

Bijna geen Kortrijkzaan die dat weet (en nog minder weet waarom, of hoe dat zo gekomen is) maar Kortrijk telt vier zustersteden: Bad Godesberg (sinds 1964), Frascati (1967), Windsor-Maidenhead (1981), Saint-Cloud (1993).
Nu beraadt de bevoegde schepen voor jumelages Catherine Waelkens (N-VA) zich over de kandidatuur van een mogelijk vijfde zusterstad: Noordoostpolder. Een heel grote Noord-Hollandse gemeente qua oppervlakte met 46.456 inwoners.

Ja, hoe is dat zo gekomen?
Om een ons nog onbekende reden kreeg de Heulse vereniging voor mineralogie en paleontologie “Guapo Team Belgium” een bijzondere erkenning van de gemeente Noordoostpolder. En bij die uitreiking gaf de burgemeester aldaar te kennen dat hij wel eens een bezoek aan onze stad wou brengen om na te gaan of er een mogelijke jumelageband kon gesmeed worden.
Schepen Waelkens is ingegaan op die vraag en heeft burgemeester Aucke Van der Werff (met ega) uitgenodigd om op 25 september in hotel Damier een “verkennend gesprek” te voeren over de zaak. De uitkomst van dit overleg is nog onbekend. (Kan de reguliere ’embedded press’ even bellen?)
‘s Anderendaags heeft burgemeester Van Der Werff in Heule (o.c De Vonke) de derde internationale tentoonstelling en beurs voor minerale en fossielen geopend. Schepen Waelkens hield ook het lintje vast.
Kosten van het Hollandse echtpaar zijn betaald: 125,90 euro. Het beschikbare budget voor jumelages bedraagt 5.000 euro.

P.S.
Het Spaanse woord “guapo” betekent zoiets als knap, charmant, aantrekkelijke, trendy.
Maar de vzw ‘Guapo Team Belgium’ sleurt er voor de naam van de vereniging een heel andere uitleg bij. Bij het haar getrokken. De G van Geologie, de U van LeUk, de A van Apart, de P van sPortief, de O van dOen.
De vereniging heeft een website en zit op FB. Voorzitter is de Heulenaar Jan Ocula.

Daar gaan we weer: naar Cebu City !

Sinds 2005 is er tussen Kortrijk en de stad Cebu op het gelijknamige Filipijnse eiland een stedenband. (Dat is niet hetzelfde als een jumelage met een zusterstad.) In al die jaren is er al vijf keer een Kortrijkse delegatie naar ginder getrokken en ontvingen we zes tegenbezoeken van Cebuanen. Kortrijkwatcher kon daar al vaak over berichten.

In november 2013 besliste het nieuwe bestuur om de stedenband met de Filipijnse mega-stad (minstens 800.000 inwoners) te continueren voor een periode van drie jaar (2014-2016). Een evaluatierapport is te vinden op de website van Stad. De opmaak ervan kostte 3.000 euro.
En zo komt het dat er nog eind deze maand (datum staat nog niet op de website) opnieuw een Kortrijkse delegatie de lange reis onderneemt naar het verre eiland.

Wie mag er DITMAAL mee?
– de schepen van Noord-Zuid: Bert Herrewyn
Рde co̦rdinator van de stedenband: Stijn Dierendonck
– de programma-regisseur van Kortrijk-klimaatstad: Gerda Flo
– een vertegenwoordiger van VIVES/HOWEST (postgraduaat Noord-Zuid, internationale samenwerking)
– een reportersploeg van radio Quindo (twee personen)

Stad staat in voor de vliegtickets van het stadpersoneel en de ploeg Quindo (= 6.250 euro) en bepaalde verblijfkosten (= 2.455 euro). Cebu City betaalt de hotelkosten.
Tijdens dat bezoek zal men een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekenrn die loopt tot 2016. In dat jaar komt er een nieuwe evaluatie om te kijken hoe het verder moet.
Van dat nieuwe “agreement” heeft de gemeenteraad nog geen kennis kunnen nemen. Van het oude uit 2005 trouwens ook niet.
In de nieuwe overeenkomst is nu ook als werkthema “klimaatverandering” opgenomen. Op de Filipijnse eilanden weet men daar toch alles over?

Het stadsbudget 2015 voorziet voor “het verdiepen van de samenwerking met Cebu City door in te zetten op ervaringsuitwisseling” 20.677 euro en evenveel ontvangsten. Dat komt omdat we van hogerhand dit jaar een subsidie voor ontwikkelingssamenwerking van 50.000 euro verwachten.