Category Archives: breakingnews

Breaking news toch? Het negatief saldo van het budget 2014 loopt op van -22 naar -38 miljoen

Op 7 juli zal de gemeenteraad een tweede budgetwijziging goedkeuren.
Onze undercover-journalist (wiens naam we in ons colofon niet verklappen) kon alreeds de documenten hieromtrent bemachtigen, nog VOOR de reguliere pers. En dat komt omdat het schepencollege over de evolutie van het budget ditmaal geen jubbelende persbabbel zal organiseren.

De oorspronkelijke begroting 2014 raamde de uitgaven op 157,78 miljoen euro. De ontvangsten op 135,54 miljoen. Negatief saldo: 22,24 miljoen.
Met deze tweede begrotingswijziging loopt het tekort op naar 38,0 miljoen.
– De geraamde uitgaven zijn namelijk gestegen met ca. 9,1 miljoen naar 166,97 miljoen.
– De geraamde ontvangsten dalen met ca. 6,6 miljoen naar 128,93 miljoen.

We hebben het hier nu over totaalsommen van drie soorten uitgaven (en ontvangsten).
– De uitgaven in het exploitatiebudget stijgen met ca. 3 miljoen naar 117,5 miljoen. (Dat is wat men vroeger beschouwde als zijnde “gewone uitgaven”.)
Het saldo is evenwel positief. Ontvangsten 122,2 miljoen. Uitgaven 117,2 miljoen. Verschil: + 4,7 miljoen.

– Het investeringsbudget stijgt met bijna 6 miljoen naar 31,3 miljoen.( Vroeger “buitengewone uitgaven” genoemd.)
Uitgaven 31,3 miljoen. Ontvangsten: 3,6 miljoen. Saldo: – 27,6 miljoen.

– Het liquiditeitenbudget (aflossingen van leningen) blijft ongeveer gelijk: 18,13 miljoen.
Uitgaven 18,1 miljoen. Ontvangsten 3,0 miljoen. Saldo: -15,0 miljoen.

Bij de ontvangsten zien we vooral een daling bij het liquiditeitenbudget (van 12,6 naar 3,0 miljoen!) omdat er minder nieuwe leningen zijn aangegaan, en omdat het gecumuleerd budgettair resultaat beter wordt en blijkbaar nog omdat men (oei!) voor 3 miljoen meer investeringsontvangsten verwacht.
Denk nu vooral niet dat de opbrengsten inzake belastingen dalen.

Later meer over stijgers en dalers in de uitgaven en de ontvangsten.

(Breaking news) En daar is de meerjarenplanning 2014-2019 (1)

Enkele cijfers, voorlopig zonder commentaar.
Het gaat om ramingen.

Exploitatie-budget: uitgaven versus ontvangsten
2014: 114,24 miljoen euro / 122,68 miljoen euro
2015: 115,34 / 125,38
2016: 115,55 / 128,11
2017: 116,03 / 130,94
2018: 116,93 / 133,87
2019: 117,31 / 136,90

Investeringen (uitgaven)
2014: 25,39 miljoen euro
2015: 30,34
2016: 37,87
2017: 27,27
2018: 16,82
2019: 11,59

Netto periodieke leningsuitgaven
2014; 19,84 miljoen euro
2015: 20,34
2016: 22,78
2017: 25,00
2018: 24,49
2019: 24,75

Breaking news/ Daar komt de jaarrekening 2012 !

Deze middag (maandag 10 juni) heeft het College van Burgemeester en Schepenen – onder de despotische leiding van de burgemeester – de begrotingsrekening en de jaarrekening 2012 kunnen vaststellen. Alsmede het jaarverslag 2012.

Beste Kortrijkzanen, burgers alhier.
Probeer nu maar even een visueel beeld te schetsen van zo’n zitting van het Schepencollege, onder de leiding van onze nieuwe burgemeester. Q.
Herinner u hierbij – hoe dan ook – beelden uit de reünie van Hitler in een bunker in Berlijn. Met zijn generaals. (Vertaald: schepenen sidderen en beven. Ambtenaren melden zich ziek.)

In de bunker van het Kortrijkse stadhuis is vandaag ook een eerste budgetwijziging voor 2013 behandeld.
Dit laatste betekent dat de gemeenteraad pas in juli de nieuwe (verhoogde) uitgaven kan goedkeuren. We zijn halverwege dit jaar.

Vanwege de verlate indiening van de begroting 2013 moest er gewerkt worden met ‘voorlopige twaalfden’ en kon men al minstens drie of vier maanden geen investeringsuitgaven (en andere) doen.
Onze “embedded press” heeft het daar allemaal en helemaal niet over.
Pers weet daar niet veel over. Verstaat dat niet (de draagwijdte).

Tegenwoordig weten Kortrijkzanen niets – maar dan ook niets – over het brokkelige beleid van de nieuwe tripartite. Niets. De pers is totaal weerloos tegenover de PR-machinerie van onze nieuwe burgemeester en de manier waarop hij zijn schepenen in de hand houdt.

P.S.
Zal de perse (van de dode bomen) nu weer als eerste (op de persbabbel van morgenochtend) inzage krijgen van de budgetwijziging?
En daarbij alweer niet in staat zijn om ook maar één (1) vraag te stellen. Gewoon één.

Breaking news: besluit milieuvergunning crematorium vernietigd

Zopas meldt de website van de Raad van State het nieuws dat het besluit van de Vlaamse Regering waarbij een milieuvergunning werd verleend voor de uitbating van het crematorium te Kortrijk (“Uitzicht” van de intercommunale Psilon) is vernietigd.
Het arrest 222.750 dateert al van 7 maart maar is (nog?) niet toegankelijk, of… het bestaat niet, – zo krijg je te lezen als je de link aantikt.

De Vlaamse overheid zou ten onrechte gebruik gemaakt hebben van een uitzonderingsbepaling uit de stedenbouwreglementering die een afwijking van de gewestplanbestemming mogelijk maakt voor openbare diensten en gemeenschapsvoorzieningen. De uitzonderingsbepaling geldt enkel voor stedenbouwkundige vergunningen maar niet voor het verlenen van een milieuvergunning.

De (nieuwe) milieuvergunning is door minister Joke Schauvlieghe verleend op 9 februari 2012.
Er was al een negatief advies vanwege de adjunct-auditeur van de Raad van State op 11 februari 2012.

P.S.
Het arrest van de R.v.S geeft niet in het minst een oordeel over eventuele milieuhinder. Het gaat om een pure procedurekwestie.

Vincent Van Quickenborne 1 maand geschorst

Zopas (14u30) heeft de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in Brugge Vincent Van Quickenborne (VLD-raadslid en toekomstig burgemeester van Kortrijk) geschorst in de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van één maand. Nadere berichtgeving volgt.
Over de motivering van het verdict en over de vraag hoe het nu verder moet.

Kluchtig

P.S. (1)
Van Quickenborne legt morgen (zaterdag 22 december) de eed af in handen van de gouverneur. (Zijn intieme vijand: voormalig Kortrijks raadslid Carl Decaluwé van de CD&V.)

P.S. (2)
Huidig burgemeester Stefaan de Clerck ontsnapt aan een grote vernedering.
Hij zal in de installatievergadering van de gemeenteraad zijn eed als raadslid niet moeten afleggen in handen van Q…

Machtsgaring bij Philippe De Coene (breaking news)

Kortrijks SP.A-raadslid De Coene wordt in de nieuwe coalitie met VLD en N-VA begin volgend jaar schepen van sociale zaken, consumenten en ICT. Niet onbelangrijke materie. En OCMW-voorzitter!! Nu is ook beslist dat hij voorzitter wordt van de Raad van Bestuur van het gigantisch grote, nieuwe Algemeen Ziekenhuis Groeninge.
Dit is een zeer merkwaardig iets.

Om te beginnen was hij in het verleden met heel zijn SP-fractie een heftig tegenstander van het nieuwe fusie-ziekenhuis. Dat was namelijk nergens voor nodig. Het was een megalomaan project.
Ten tweede. Ten huize van burgemeester Stefaan De Clerck wordt nu waarschijnlijk bloed gespuwd. De voorzitter van AZ Groeninge is van oudsher Marie-Dominique De Jaegere. Dat is de vrouw van Stefaan.

De coup van Q krijgt een vervolg.
En waar komt nu de uitbreiding van de parking van de kliniek?

P.S.
De R.v.B. van het AZ bestaat uit 16 personen: 5 voorgedragen door het OCMW, 5 van de vzw CAZK Groeninge, 2 van de Sint-Niklaaskliniek, 2 van Maria’s Voorzienigheid, 2 van Sint-Maartenskliniek. De R.v.B kiest in zijn midden voor de termijn van zes jaar een voorzitter en een vice-voorzitter. Maar er is afgesproken dat er om de zes jaar (te beginnen op 1 mei 2007) een alternerende wisseling komt van een voorzitter-afgevaardigde uit het OCMW of een afgevaardigde van andere bestuurders. Mevrouw De Jaegere is afgevaardigde van het Christelijk Algemeen Ziekenhuis Kortrijk Groeninge, een vzw waarvan weinigen het bestaan kennen.

Breaking news over budgetten van stad en politie

Vanavond wel incident in de politieraad.
Eerste punt van de agenda is afgevoerd.
Dat sloeg op het vaststellen van de begroting 2012 van de politiezone VLAS. Nog voor en wel iemand er iemand kon tussenkomen spoedde politieraadslid maar anderzijds schepen van financiën Alain Cnudde (uit Kortrjjk, niet uit Lendelede of Kuurne) zich naar voren om iets in het oor te fluisteren van de voorzitter van de politieraad. Dat is tegenwoordig Lieven Lybeer, onze lezers wel bekend en gekend onder de naam Borat.

Na 10 minuten beraad meldt Borat dat het punt is afgevoerd. Begroting VLAS 2012 is weg.

Aangezien er nog geen stadsbegroting 2012 voor Kortrijk is (die komt er pas in februari) waarin de dotatie voor VLAS moet worden goedgekeurd vindt Kortrijks schepen Alain Cnudde dat een en ander niet kan doorgaan. (Schepen Alain weet veel hoor, sinds hij schepen is.)

Maar vooral onvoorstelbaar raar is dat het afvoeren van het agendapunt blijkbaar kon gebeuren zonder enige afspraak of coördinatie tussen de Kortrijkse schepen van financiën en de drie burgemeesters van de politiezone, inclusief die van Kortrijk.

Het tweede punt van de politieraad is ook afgevoerd.
Raadslid Marc Lemaitre (SP.a) vindt dat zoveel belabberd beleid moet afgestraft.
Dat tweede punt wou delegatie geven aan het politiecollege om werken (diensten en leveringen) beneden de 50.000 euro te gunnen zonder raadpleging van de politieraad.

En dan is er nog dit staaltje van miserabel beleid. Het schepencollege (van Stad) van woensdag eerstkomend delibereert over een derde begrotingswijziging voor dit jaar. De derde ! Zelden meegemaakt. Waarschijnlijk komen er minder leningen dan eerst gedacht.
Kortrijkwatcher probeert u later nog meer te informeren over het niveau van onze bewindslieden.

P.S.
Zie nog een uiterst informatief stuk over de budgetwijziging 2011 en eventuele bezuinigingen op de website “kortrijklinksbekeken“. En de reportage aldaar over onze klutsers in de politieraad. Weet u dat daar hoogstens twee of drie van onze – door ons? – aanwezige verkozenen in de politieraad hun mond opendoen? 99 procent weet niet waarover het gaat.
Beste lezer van deze elektronische krant. Neem dit nu maar eens van KW voor waar aan. Uit wat u verneemt uit de papieren perse kunt u zich geen goed oordeel over vellen over wat geschiedt in Kortrijk in het algemeen. Zelfs geen oordeel. Kortrijkzaan, u mankeert de feiten.

BREAKING NEWS/ Overeenkomst Stad en KV-Kortrijk wordt NU ondertekend

Vandaag, ongeveer op dit eigenste ogenblik (17u15) wordt de nieuwe overeenkomst tussen Stad en KVK ondertekend. Deze middag heeft schepen Bral de reguliere pers uitgenodigd om de plechtigheid bij te wonen in het oude stadhuis.
Zullen nog aanwezig zijn: de burgemeester, de betrokken schepenen, leden van de stuurgroep (de schone Mia?) en voor de voetbalclub de heren Luc Demeyere en Patrick Turcq.
Gemeenteraadsleden weten nergens van…

Het punt KVK is op 20 en 27 april geagendeerd op de zitting van het schepencollege. Telkens uitgesteld !
Vorige woensdag 18 mei konden schepenen blijkbaar nog wat bemerkingen maken over de tekst.

Normaliter – als alles goed gaat, als er geen communicatieambtenaar met verlof is, of als de PC’s niet zijn uitgevallen – krijgen raadsleden zowat tien dagen later inzage van de notulen. Als er tenminste iets is genotuleerd…(Als een punt wordt uitgesteld, betekent dat niet dat er helemaal niets werd gezegd.)
Onze verkozenen zullen dus hoogstens op vrijdag 27 mei de officiële tekst van de overeenkomst te zien krijgen. Maar intussen heeft schepen Stefaan Bral alreeds opnieuw de pers uitgenodigd. Volgende week, op het dakterras van het nieuwe stadhuis.
Raadsleden, allen daarheen !!

P.S.
Raadsleden mogen pas weet hebben van de notulen van het schepencollege als die de week daarop zijn goedgekeurd.
Persjongens krijgen nog dezelfde dag informatie, tijdens de zgn. persbabbel op woensdagmiddag. Ja, dat is Kortrijk.

Razzia in de Venning

UPDATE
Wat een soep in de kranten. En die Borat zeg.

In afwachting dat de wijk Venning ongeveer helemaal met de grond wordt gelijk gemaakt staan aldaar vele huisjes leeg. Volgens onze informatie waren er twee leegstaande huisjes ingepalmd door krakers.
Vanmorgen om 10 uur is een massale antikrakersrazzia gehouden. Daarbij werd heel de wijk hermetisch afgegrendeld. (Daarstraks, om 15u30′ stonden er daar nog twee politiewagens te staan.) Politie trad op in gevechtskledij en daarbij is iedereen zonder onderscheid des persoons opgepakt, een journalist van “Het Laatste Nieuws” en een fotograaf incluis. Politie is wederrechtelijk de huizen binnengedrongen. Huisdeuren zijn ingestampt. Er is schade aan interieurs toegebracht.

Straks geeft waarnemend burgemeester Lieven Lybeer een persconferentie.
Op de website van de politiezone Vlas tot op heden nog geen actueel nieuws.
Was het enkel om die krakers te doen? (Het zijn een paar onschuldige jonge gasten die – naar hun zeggen – de wijk willen behoeden voor gespuis en verdere verloedering .) Waarom die volstrekt overdreven actie?
Grote vraag is nog wie de politie op de hoogte bracht van die “kraaktoestanden”. Journalisten zelf? De sociale huisvestingsmaatschappij “Goedkope Woning”? (Volgens WTV sloeg de wijkagent alarm.) En wat was de politie toen van plan?

P.S.
De berichtgeving van WTV van vanavond over de zaak is weer beneden alle peil.
Hoe komt het dat de lokale journalisten van die grootscheepse actie op de hoogte waren?