Category Archives: borat

Lieven Lybeer stuurt bedelbrieven rond

UPDATE
De heer Alan Veys is intussen vertrokken bij Sinergiek.

Tien gemeentebesturen (ook stad Kortrijk zelf?) en 11 OCMW’s kregen begin mei een lange brief van onze loco-burgemeester Lieven Lybeer, ditmaal in zijn hoedanigheid van voorzitter van SINERGIEK. Als mandataris van ongeveer 30 mandaten die hij aan het afbouwen is, nu als waarnemend burgemeester.
Die feitelijke vereniging is een organisatie waar u nog nooit van hebt gehoord, maar dat is niet erg.

In die veel te lange brief – met een woordgebruik dat we van burgervader Lieven (alias Borat) niet gewoon zijn – staat dat Sinergiek na twee jaar zijn werking en realisaties wil “continueren”. Continueren.
Het bestuur van de organisatie heeft namelijk zichzelf grondig geëvalueerd en kwam tot het besluit dat men zijn nut op het werkveld heeft bewezen. Uit een brede bevraging bleek dat Sinergiek wel degelijk een nood vervult. (Statutair bekeken moet de vereniging ieder jaar een evaluatie maken. Passons.)
Omwille van die gunstig uitgevallen evaluatie vraagt vzw-voorzitter Lybeer aan de 21 leden (partners) van de vereniging opnieuw om een jaarlijkse bijdrage van 0,10 euro per inwoner te schenken. Voor Kortrijk zou dat neerkomen op ongeveer 7.500 euro van stadswege en een gelijkaardig bedrag van het OCMW. Het OCMW heeft die subsidie al goedgekeurd, woensdag is het de beurt aan ons schepencollege maar het bedrag is al ingeschreven in de begroting. Niet minder dan 12.751 euro !! Begrijpe wie kan.

De non-profit organisatie Sinergiek is ongetwijfeld schatrijk. Op de website van de vzw is over financies (inkomsten en uitgaven) niks te vinden, maar reken die zelf maar uit. De bevolking van de volgende gemeenten én OCMW’s (dubbel tellen) dragen al twee jaar hun steentje bij: Anzegem, Deerlijk, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Zwevegem, plus Menen – hier enkel het OCMW. Tel daar nog per jaar de subsidie bij van Leiedal (2.500 euro) en RESOC Zuid-West-Vlaanderen. En nog een reuzesubsidie van 79.180 euro voor de actie Nette Regio.

Uit de evaluatie kwamen evenwel TOCH een paar aandachtspunten naar boven. Men vergadert te vaak. En het bestuur is te complex. De stuurgroep moet dus afgeslankt tot 12 leden en doet zich in het vervolg voor als dagelijks bestuur. En het beheerscomité zal men hervormen tot een “regionaal forum sociale economie”.

Bandenspanning en hydranten

Maar wat is Sinergiek zult u zeggen? Wat zijn de doelstellingen? Wat zijn de activiteiten?
Om dit te weten te komen dient de website van de feitelijke vereniging (1 pagina) tot niets. Daar lees je dat het gaat om een netwerk dat expertise en diensten bundelt voor (bestaande) partners in de sociale economie. Eerste en tweedelijnsdienstverlening dus. Collectieve ondersteuning. Facilitering. Een katalysator voor streekprojecten met kansengroepen.

De brief van Lieven Lybeer beschrijft in bijlage een aantal activiteiten, specifiek voor Kortrijk.
U herinnert zich die ongetwijfeld. Dat onderzoek “Regie in de gemeente”. De update van de inventarisatie LDE. Het event ‘sociale clausule’. En die keer dat men in Kanaal 127 de bandenspanning van een aantal wagens heeft gecontroleerd. De aanlevering van de aktename DAEB in het kader van de gunning LDE. De infosessie tewerkstelling kansengroepen in de woonzorgsector.

Op meer regionaal vlak vergeten we de opstart niet van de zorg voor hydranten. Memoreren we nog de ondersteuning van het fonds “Venture Filantropy”. De workshop HACCP. Dat regionaal overleg over de oproepen federale ESF. Het lerend netwerk voor isolatie, arbeidszorg, strijk en was.

SINERGIEK !!
HOU TOCH OP ZEG
.

Meneer Alan Veys.
Uw feitelijke organisatie lijdt onder alle mogelijke euvelen die al zijn aangestipt in het witboek interne staatshervorming.
Bekijk de sociale kaart van de regio. Een overdaad aan intermediaire en overlappende structuren. Gebrek aan transparantie. Steeds meer overheadkosten. Territoriumstrijd. De wet van Parkinson in de bureaucratie: het orgaan schept de functie en de functie het orgaan.
Lees nog eens het eindrapport van de studie van Leiedal over sterke besturen in een sterke regio.

Lieven Lybeer kandidaat-burgemeester in 2012

De verkiezingsstrijd is hier in Kortrijk wel vroeg gestart.
Op 25 januari heeft de ACW-raad van Groot-Kortrijk applausgewijs Lieven Lybeer uitgeroepen tot kopman in de strijd voor het burgemeesterschap bij de gemeenteraadsverkiezingen. Er waren een 60-tal aanwezigen (op ca. 100 leden), waaronder Lybeer zelf. Dat applaus klinkt waarschijnlijk nog hard na op de Damkaai, ten huize van titelvoerend burgemeester Stefaan De Clerck, evenals bij de leden van het CD&V-partijbestuur en het Politiek Comité van “de Middenstand”. En ACW-schepen Guy Leleu is dezer dagen waarschijnlijk niet echt gelukkig. (Bij de verkiezingen van 2006 stond hij op de tweede plaats en kreeg “slechts” 3.037 stemmen achter zijn naam.)

Tja, de CD&V blijft in Kortrijk althans een standenpartij, niettegenstaande vroegere verwoede pogingen van voormalig partij-voorzitter Stefaan De Clerck om daar komaf mee te maken.

Sinds twee jaar al is Lybeer waarnemend burgemeester, en het is duidelijk dat hij daar een bonus bij heeft behaald en zal behalen.
Men is dat nu ten allen kante vergeten wat ooit in een speciale bijlage van “Knack” zwart op wit stond geschreven. “Iedereen bij het ACW erkent dat hij {Lybeer} veel te licht weegt.” Dat stond dus in “Knack covert Kortrijk” te lezen, op pag. 31 in het nummer van 21 maart 2007. Sindsdien is hij blijkbaar gegroeid in zijn taak. Hij heeft zich nu ook verzekerd van een kabinetchef (Véronique Lambert, de vroegere conservator van Museum 1302 en nu ook wonend in Kortrijk) die zijn zwakke flanken afschermt.

Het is duidelijk dat Lybeer een geheel ander mens is dan Stefaan De Clerck. Lieven is het type van politieker dat overal goed doet en daarom goed ontmoet. Ontbreekt op geen enkele receptie. Komt overal op foto. Eigenlijk een soort maatschappelijk werker op stedelijk vlak, koning van het geïnstitutionaliseerde dienstbetoon. Koestert al jaren meer dan 30 mandaten en heeft daarvan nog geen enkel opgezegd, terwijl hij dat ooit heeft beloofd toen hij de burgemeestersjerp mocht omgorden. Is qua deontologie in zijn ambt niet heel sterk. Komt nog wel een keer uit, let maar op.

Met de aanwijzing van Lybeer (de man van de straat) als de opponent van De Clerck (de man van de salons) haalt de partij opnieuw een aloude truc boven om veel kiezers aan te trekken. De raadsverkiezingen verworden op die manier tot een volksraadpleging waarbij ook liberalen, nationalisten en zelfs sociaal-democraten zich genoodzaakt zien om tegen heug en meug een voorkeurstem op de CD&V-lijst uit te brengen. Want – met alle respect – wie verwacht er nu dat ene Vincent of ene Philippe kans maakt op het burgemeesterschap?

Deze electronische krant heeft over dat steeds weer terugkerend perverse spelletje al uitvoerig bericht, middels een overzicht van de verkiezingsuitslagen sinds WO II. Verkiezingen zijn hier altijd een “bolletjeskermis” geweest waarbij de standen tegen mekaar worden uitgespeeld en als het ware iedereen wordt uitgenodigd om aan die interne strijd deel te nemen.

Ter info.
Bij de verkiezingen van 2006 verliep de lijstvorming bij de christendemocraten heel moeizaam, mede omwille van het kartel met de N-VA. Maar uiteindelijk kwam men vanaf de 9de plaats opnieuw uit op het klassieke ritssysteem: afwisselend een kandidaat van de Gilde en iemand van de Middenstand.
Het ACW kreeg 19 plaatsen en daarbij werden 9 kandidaten verkozen. Aan de andere zijde werden evenveel middenstanders verkozen, want Lieve Vanhoutte (N-VA) kan men nu eenmaal geenszins beschouwen als een “gildevrouw”. Zij is van “de Patria”. Inzake naamstemmen wonnen de middengroepen met een totaal van 30.455 tegen 27.968 voor de gildemannen.
Van op de zesde plaats behaalde Lybeer een goede uitslag: 3.521 voorkeurstemmen. (In 2000 nog 2.488 en 1.850 in 1994).
Stefaan De Clerck kreeg in 2000 een monsterscore achter zich met 15.262 stemmen, herleid tot 8.634 in 2006.

Beschouw deze gegevens nu natuurlijk niet als een prognose.
Tegen oktober 2012 staat er ons ook op lokaal vlak nog heel wat te wachten. Grote spanningen ook binnen het schepencollege, bij de terugkeer van Stefaan? Goed onthouden: op bepaalde vlakken komen schepen Wout Maddens (VLD) en Lybeer momenteel goed overeen.

P.S.
De Kortrijkse ACW-raad kent nu twee co-voorzitters. Bram Verschuere bekommert zich om de politiek en Luc Colman om de organisatie.

Publicitaire stunt van Humo kost Stad 13.552 euro

UPDATE
Lezers signaleren ons dat burgemeester Borat – toen hij nog klein was – ook altijd bereid was tot dit soort onnozelheden, daarbij zelfs tot nog veel meer dingen. We zoeken het uit.

Voorafgaand.
Dit bericht is uitsluitend bedoeld om de Kortrijkse horeca nog méér op stang te jagen. Volgens de gazetten willen de neringdoeners terug een goeie ouwe “ordinaire” kerstmarkt op de Grote Markt, en geen flauwe kul zoals die actie “Humo’s bol het af”.

Sinds woensdag proberen vijf knostgekke jongeren – dixit Kortrijkse website van Stad – (nu nog vier) om het zolang mogelijk uit te houden, opgesloten in een wagen op de Kortrijkse Grote Markt. De “knotsgekke, maffe” actie (dixit de website van Stad) wordt volop gesteund door het kabinet van waarnemend burgemeester Lieven Lybeer, bijgenaamd Borat.
Een normaal mens denkt dan, nou – als een of andere firma een reclamestunt wil bedenken op openbaar domein, dan kunnen we dat wel billijken, maar daar ga ikzelf toch geen bijdrage voor leveren. Noch met centen, noch logistiek.
Zo niet Borat. (Hij vraagt niet eens om de voorgeschreven retributie op de inbeslagneming van openbaar domein.)

Stad Kortrijk (onze schepenen, collegiaal als altijd) heeft in onze naam een verbintenis afgesloten met Humo. Met HUMO. (Nu een keer niet met Knack.) Een verbintenis ! Het blad kreeg de toestemming om vanaf 15 december een (niet nader genoemde) actie te voeren op de Grote Markt. Kortrijkzanen, ge moet dat maar ook eens proberen.
Stad (dat zijn wij) besliste om te zorgen voor nadars, afvalbakken, aansluiting elektriciteit, en de organisatie kreeg de beschikking over vijf parkeerplaatsen in de garage van het stadhuis. De politie was bereid om assistentie te verlenen. En Stad zou ook nog zorgen voor de communicatie. Zie de website.
Maar dat is niet alles.

De financiële inbreng van Stad (dat zijn wij) bedraagt 11.200 euro, zijnde 13.552 euro inclusief BTW.
Voor de onvoorziene kosten is 2.000 euro uitgetrokken. De rest van de stadstoelage gaat naar security, het Rode Kruis, de plaatsing van een mobilhome, en – jawel – ook een deel van de hotelkosten in het luxehotel “Damier”. Twee kamers voor vijf nachten.

Voorts zullen de stadsdiensten achteraf nog zelf instaan voor de reiniging van de plaats van de actie.
Humo wordt gevraagd om in te staan voor een tegenbedrag van 11.200 euro.
Ja, dat is Kortrijk, HET KORTRIJK VAN BORAT althans. Aan ons de keuze.

P.S.
Lezersbrief schrijven naar Humo! En nagaan of die wel wordt opgenomen. Zeg intussen ook eens dat Stad 17.000 euro uittrekt voor de MAANDENLANGE opvang van daklozen.

Ons historisch stadhuis ontvangt alles en iedereen

Omwille van het vijfjarig bestaan van deze elektronische burgerkrant houden we hier nauwkeurig in de gaten wie er zoal kan/mag officieel ontvangen worden op het oude stadhuis, in de Gotische Zaal en/of de Beatrijszaal, of de oude Raadzaal. Met of zonder drankje vanwege het stadsbestuur, met of zonder catering door de dienst Protocol, met of zonder aanwezigheid van een schepen of een toespraak van de burgemeester. Want in principe weigert men het gebruik van deze zalen niet als het gaat om jubilerende, min of meer Kortrijkse organisaties. En zeker niet als het om cultuur gaat.

Maar wat als het stadsbestuur vindt dat kortrijkwatcher (KW) een pure, platte commerciële organisatie is, die nauwelijks enig verband heeft met wat er (hier) maatschappelijk toe doet? Wat als de dienst Protocol van de burgemeester van oordeel is dat het de directie van KW enkel te doen is om reclame te voeren en klanten te ronselen?
Dan maken de voltallige redactie, directie, de afdeling abonnementen en advertenties, plus de aandeelhouders van KW toch een kans op ontvangst in het stadhuis, alhoewel hoogstwaarschijnlijk zonder powerpresentatie vanwege titelvoerend burgemeester en minister Stefaan De Clerck.

Wat uitleg hierbij.

Op 18 november mag de marketing verantwoordelijke van de NV Horatius Vermogensbeheer (Rijselsestraat) gebruik maken van twee zalen om “een bescheiden uiteenzetting te geven van de activiteiten van de vermogensbeheerder aan zijn klanten”. De organisator moet in dit geval wel zelf instaan voor de catering. Over een te betalen retributie wordt geen melding gemaakt.

Horse Land Resort&Spa nu. Nooit van gehoord?
Dat is een schitterend oord voor het inrichten van seminaries, feesten en andere evenementen. Je kan er ook blijven slapen. In een uniek kader van hedendaagse architectuur, omgeven door een prachtig domein. Horse Land is waarlijk een wereld waar de paardensport met deze van de zakenwereld, ontspanning en infotainment worden verenigd. Het domein ligt wel in Frankrijk, op een half uurtje rijden van Kortrijk. In Premesques bij Lille. Welnu, op maandag 15 november om 18 uur wordt u allemaal (bedrijfsleiders, plaatselijke horeca, raadsleden, enz.) uitgenodigd op het stadhuis voor de presentatie van dat Horse Land. Waarnemend burgemeester Borat houdt in de Gotische Zaal een toespraak. Daarna is er receptie in de Gravin Beatrijszaal. Horse Land staat zelf in voor de catering. Voor meer info: bel naar 0471 318 006 ten name van Hans Verscheuren.

Gaat de Dienst Protocol daar wel mee akkoord? Was er daar een consensus over in het Schepencollege van 20 oktober? VLD-schepen Wout Maddens, als voorstander van grensoverschrijdende vrijemarkteconomie?? Het gaat hier dus om een pure marketing en reclamestunt van een Frans bedrijf, dat vanuit ons eigenste stadhuis en met de zegen van ons stadsbestuur de concurrentie mag gaan aanvatten met onze plaatselijk HORECA. Met de Xpo. Met Vanwonterghem. Met den Damier. Geen wonder dat Hans Verscheuren zijn toevlucht zocht of moest zoeken tot een “neutraal” publiek gebouw.

Op 4 december ontvangt het stadsbestuur de mandatarissen van de Jong-CD&V. De dienst Protocol staat in voor de ontvangst en zorgt voor een drankje. Maar het Schepencollege zegt helemaal niet waar dit zal gebeuren. In het Museum 1302, zoals vroeger al het geval was met een bijeenkomst van alle CD&V-parlementariërs? Of eerst in het stadhuis? Zal men dan een retributie opvragen? (Voor het auditorium gaat het in dit geval om 100 euro.) Er is een toespraak voorzien door Lieven Lybeer, terwijl concullega Stefaan De Clerck een powerpointpresentie over Kortrijk van commentaar zal voorzien.

Veerle komt ook

Er zijn omstreeks deze tijd nogal wat ontvangsten voorzien, waarbij men geen objecties kan verzinnen. Jubilerende verenigingen (een handbooggilde, een sportclub voor slechthorenden en doven), een inhuldiging (de Orde van het Vlastreffen). Voor dit soort ontvangsten is traditioneel een drankje voorzien voor maximum 50 personen.
Maar wat te denken van de ontvangst van “De vrienden van Veerle Heeren”? Een CD&V-politica uit Sint-Truiden heeft op 4 december een dagtrip bedacht! Met powerpresentatie over Stad door minister Stefaan De Clerck !! (Heeft hij die zelf gemaakt?) Met drankje. Met toespraak van Borat.

Er is ooit een keer een reglement gemaakt voor ontvangsten op het stadhuis. Kerngedachte: voor jubilerende verenigingen en tentoonstellingen. Niet te vinden op de website van stad.
Dat reglement moet dringend herzien worden. Wat met politieke bijeenkomsten? Wat met puur commerciële bedoeningen? Wat met bepaalde retributies? Voor de ontvangstzalen in het stadhuis bijvoorbeeld heeft men het over dagtarieven van 5 uur. Als de receptie met netwerking van Horse Land Resort&Spa niet uitloopt tot 23 uur betaalt men dus gewoon niets.
Soms beslist de dienst protocol dat er 70 genodigden een glaasje krijgen, soms 100. “De Volkstuin” kreeg geen receptie aangeboden bij zijn 85-jarig bestaan, want jubilerende verenigingen krijgen dat pas als ze een veelvoud van 25 jaar bestaan.

P.S.
De dagtrip staat nog niet vermeld op de website (met kalender) van volksvertegenwoordiger Veerle Heeren.

Hoe speelt Lieven Lybeer dat eigenlijk klaar?

Lieven Lybeer is waarnemend burgemeester van een centrumstad. In die hoedanigheid draagt hij ter stede zorg voor strategische planning (inclusief Europese zaken en rasterstad), city-marketing, politie en brandweer, protocol, werk (sociale economie), gebiedswerking, jumelages, externe betrekkingen. Komt daarbij dat Borat (koosnaam bij de bevolking) overal te zien is en op geen plechtigheid of receptie ontbreekt.

In het Staatsblad zijn zopas (13 augustus, eerste editie) de mandatenlijsten van onze politici van vorig jaar gepubliceerd. Tot 12 januari 2009 was Lieven nog gewoon schepen. Wat zeer weinigen weten is dat Lybeer ook nog provincieraadlid is. Zo kwam hij vorig jaar aan 13 bezoldigde mandaten. Hij was (of is) immers nog voorzitter van de intercommunale crematoriumbeheer, de PWA, de cvba Makkie, de vzw Mentor. Verder bezoldigd bestuurslid van IMOG, Leiedal, de Zuid-Westvlaamse Huisvestingsmaatschappij, de cvba Eigen Gift-Eigen Hulp, de federatie Beschutte Werkplaatsen.

Niet bezoldigde functies zijn: voorzitter van de politieraad, voorzitter van de Werkwinkel, bestuurder van de West-Vlaamse Politieschool, WIVO, Kanaal 127, vzw Constructief, voorzitter van de vzw Jongerenatelier, het Karweibedrijf, vertegenwoordiger van BUSO De Kouter, voorzitter van de Buurt- en Nabijheidsdiensten, bestuurder van de vzw Cesie, voorzitter van de Conferentie van Burgemeesters, bestuurder van Hoge School West-Vlaanderen, voorzitter van de stuurgroep Intergemeentelijk Samenwerkingsfonds ter Reductie van de Globale Energiekost, voozitter van de vzw Mobiel, bestuurder van RESOC(tweemaal), voorzitter van de stuurgroep Sinergiek, de VSO Speel-o-kee/Skateconstruct, bestuurder van de Vriendenkring Stad Kortrijk.

In totaal bekleedde Lybeer dus 34 mandaten, waarvan 13 bezoldigd.
Borat is waarlijk een generalist.

In volgende bijdragen hebben we het nog over de mandaten van de schepenen en bepaalde raadsleden.
Ook zal Kortrijkwatcher (onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot) proberen te achterhalen wat zij zoal verdienen.

Kabinet van burgemeester stuurt merkwaardige missive naar “de partners”

Een missive is een ambtelijk schrijven waarvan een bepaalde stelligheid uitgaat.
Op 7 december 2009 stuurde het kabinet van loco-burgemeester Lieven Lybeer een mededeling naar “de partners” handelend over de gemeentefinanciën en de noodzakelijk te treffen bezuinigingen. Met “partners” bedoelt men waarschijnlijk allerlei instellingen die op een of andere manier geld toegestopt krijgen van Stad. Het is een historisch unieke brief die we hierna bijna in extenso (vanwege te lang) weergeven. De brief schreeuwt om kommentaar, maar dat is voor een volgend stuk op deze stadsblog.

BUDGET 2010 – BIJDRAGE VANUIT DE PARTNERS
Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Net zoals zoveel bedrijven en organisaties heeft ook de stad Kortrijk te kampen met de economische crisis. Om het stadsbudget voor 2010 rond te krijgen hebben we aan alle directies een ernstige besparingsinspanning gevraagd. Ook voor de komende jaren zal het nodig zijn de knip op het budget te houden.
Deze maatregelen volstaan echter niet. Een groot deel van de overdrachten (zo’n 33 mio euro of 27 %) gaat naar onze partners. Het college neemt zich voor om concrete maatregelen te nemen ten aanzien van de partners in functie van het milderen van de overdrachten en de werkingsmiddelen. Het college rekent daarvoor op een bijdrage van ongeveer 3 % op hun werkingsbudget.
Intussen werken we intern aan een resem besparingsmaatrgelen, weliswaar zonder in te boeten aan de kwaliteit van de dienstverlening. (…) Ook hier zijn alle suggesties van de partners welkom.
Langs deze weg vragen we u eventuele voorstellen te formuleren tegen 31 maart in functie van een een bespreking ervan. (…)
We zullen u te gelegener tijd uitnodigen voor een individueel gesprek waarop we u willen inlichten over de ambities die we met de stad voor de volgende jaren hebben, over de juiste toedracht van deze vraag en over de wijze waarop we intern reeds actie hebben ondernomen in functie van het drukken van de kosten.

Met hoogachting,

(Getekend door de stadssecretaris en de burgemeester.)

Quote van de dag: “De cijfers kloppen”

“Het Kortrijks Handelsblad” van 1 januari wijdde een doorwrocht stuk aan de werkloosheidscijfers in ons arrondissement.
Volgens de krant telde Kortrijk in juni vorig jaar 2.690 werklozen.
Gevraagd naar commentaar zegt onze waarnemende burgemeester Lieven Lybeer: “De cijfers kloppen. We komen van zo’n 2.200 werklozen. Het is bijna 25 procent gestegen.”

Die cijfers kloppen natuurlijk niet.
Volgens de VDAB waren er hier te Kortrijk in juni 2009 welgeteld 2.719 werklozen.
De maandelijkse cijfers van vorig jaar hebben het geen enkele keer over 2.690 of zo’n 2.200 werklozen. (Het cijfer dat het dichtst bij 2.200 ligt is 2.486, in januari 2009.)
Overigens is het maar raar dat het weekblad uitpakt met gegevens van juni vorig jaar.

Kabinetsmeisjes stoelendansen

Lang geleden kon enkel de burgemeester zich een of andere kabinetsmedewerker en chauffeur veroorloven. Toen de CD&V zich voor het eerst in de Kortrijkse geschiedenis gedwongen zag om een coalitie te vormen, begon schepen Philippe De Coene (SP) algauw ook de noodzaak aan te voelen aan een helpdesk. Op de duur kreeg hij zelfs twee medewerkers, naar zijn zeggen om in de gaten te houden wat zijn CD&V-collega’s zoal uitspookten. En omwille van het gelijkheidsbeginsel kreeg iedere schepen dan maar een aantal medewerkers in de schoot geworpen.
In 2002 werd er een personeelsformatie bepaald van 12 mogelijke functies. Eén kabinetschef, drie attachés, zes bedienden en twee chauffeurs. Per kabinet sprak men van 0,5 VE bedienden met een totaal van 4 VE, plus 2 voltijdse attachés. Soort bestuurskundige wiskunde.
Die personeelsformatie is sindsdien nooit aangepast aan de werkelijke toestand. En het is in de 9 kabinetten een komen en gaan van personeel.

Zakdoekje leggen, niemand zeggen.

Zo nu weer.
Ergens na de zomer is de trouwe kabinetschef van titelvoerend burgemeester Stefaan De Clerk vertrokken naar het kabinet van de minister van Justitie in Brussel. Christiaan Lecluyse, bijgenaamd de geheimzinnige sfynx. Doet aldaar nu aan communicatie en secretariaat van de minister maar wordt nog volledig ingelicht over de notulen van het Kortrijks schepencollege.
Waarnemend burgemeester Lieven Lybeer heeft Chris nu tot eenieders verrassing vervangen door Véronique Lambert. Verrassend om meerdere redenen. Véronique was sinds 2007 en tot op heden conservator van het Museum 1302. Voorheen (vanaf 2004) coördineerde zij ons erfgoedbeleid. Van opleiding is Lambert historica, gespecialiseerd in de middeleeuwse geschiedenis. Zij heeft ook een Master in cultuurmanagement behaald. Met andere woorden, men had haar eerder dan bij Borat kunnen verwachten in het kabinet van de nieuwe schepen van cultuur, Christine Depuydt.
En, wat nu met ons Museum 1302 ? Moet in een tweede ronde nog een erkenning krijgen…

De vrouwen van VLAANDEREN zijn oververtegenwoordigd in de kabinetten van het Kortrijkse College. Het glazen plafond is ingestort.
Bij het begin van deze bestuursperiode kon men in de wandelgangen van het (oude) stadhuis gemakkelijk stuiten op ene haastige Vere, of Karolien, Evelyn, Amélie, Sabine, Gerda, Veerle, Véronique, Ellen, Fabiene, of Mariane. Een aantal daarvan zijn verdwenen of vervangen of verhuisd naar een ander kabinet zodat men dit jaar ook aan een copieermachine kan te maken hebben met een ronddravende Greet, of Evi, Nathalie, Katrien en Cathérine Marie-Josèphe.
(Wat er kan verbazen is dat al die kabinetards Рuitgenomen ̩̩n Рnooit naar de gemeenteraad komen om hun baas in het oog te houden of bij te staan.)

Sinds begin dit jaar zijn we helemaal de tel kwijt. Het verdwijnen van Stefaan De Clerck en de komst van schepen Depuydt heeft geleid tot vele vervangingsaanstellingen en wijzigingen in de kabinetsaanstellingen. Ene Benjamin van Stefaan waar we nog nooit van hadden gehoord is weg naar Brussel. Veerle is opnieuw naar de administratie. Vere en Greet slopen van het bureau van de burgemeester naar dat van Depuydt. Karolien, Evelyn en Ellen naar dat van Lybeer. Evi vertrok van bij Hilde Demedts en is vervangen door Elise. Amélie van Maddens heeft plaats geruimd voor Nathalie en Katrien. Enzovoort.

We zijn waarlijk de tel kwijt.
Voor de historie even de toestand schetsen van begin 2007, het begin van de legislatuur.
* Burgemeester Stefaan De Clerck had ter zijner beschikking: 1 chef (voltijds), 1 attaché (voltijds), 2 bedienden (4/5 tijds en 1/2) en 1 chauffeur (4/4). Slechts één vrouw, en we zeggen niet wie. Totaal: niet minder dan VIJF assistenten.
* Lieven Lybeer: 1 vrouwelijke attaché en twee vrouwelijke bedienden (3/4 en 1/4).
* Wout Maddens: 1 attaché (4/4) en 1 vrouwelijke bediende (4/4).
* Stefaan Bral: 1 vrouwelijke bediende (4/4).
* Guy Leleu: 2 vrouwelijke bedienden (4/5 en 1/5).
* Alain Cnudde: 1 vrouwelijke bediende (4/4).
* Hilde Demedts: 1 vrouwelijke bediende (4/4).
* Jean de Bethune: 2 vrouwelijke bedienden (elk 1/2).
* Marie-Claire Vandenbulcke: 1 vrouwelijke bediende (breuktijds?)

Tijd om 5/5 tijds te vragen dat de gemeenteraad een keer inzicht krijgt in de huidige stand van zaken. Raadsleden willen weten wie zij aan de lijn krijgen bij een kabinet, ja toch?

Volgens een decreetsbesluit van 12 januari 2007 beslist de Raad over de wijze van aanwerving van kabinetspersoneel. Er is ook een evaluatie voorzien in dat besluit.

Wat kosten die kabinetten?
Netto een beetje meer dan 2 miljoen euro. Waarvan personeel zoiets van 1,7 miljoen en werkingskosten ca. 300.000 euro.

Het investeringsbudget blijft gelijk ?

Het is met deze boodschap dat Kortrijks dienstdoend burgemeester Lieven Lybeer is teruggekeerd uit het conclaaf op de Place m’as tu vu te Knokke.
In de pers gaf hij mee dat het investeringsbudget van 15 miljoen euro per jaar tot in 2012 gelijk blijft. Als Borat met cijfers komt aandraven is het oppassen geblazen. Wie herinnert zich niet dat hij ons verlies aan dividenden van Dexia raamde op 750 miljoen euro? (Het werd 300.000 euro.)

Onze persjongens hebben het nagelaten om wat nadere uitleg te vragen over die 15 miljoen.
* Het bedrag blijft gelijk? Ten opzichte van welk jaar?
* En waarop slaat die 15 miljoen eigenlijk? Gaat het om nieuwe investeringen? Om “pure” investeringen?

In elk geval, onze schepen van financiën (Alain Cnudde) en de vorige (Hilde) waren altijd geneigd om zowat het hele bedrag van de ‘buitengewone begroting’ te beschouwen als investeringen.
Voor dit jaar gaat het nu om 53,9 miljoen. (Dat kan nog veranderen bij een tweede begrotingswijziging.) Dat zijn natuurlijk niet allemaal wat we noemen “pure” investeringen. Daar zitten bijvoorbeeld voor miljoenen doorgeefleningen bij (o.a. aan de Xpo, de kerkfabrieken), studiekosten, beleggingen (aankoop aandelen, participaties), kosten veiligheidscoördinator, opruiming asbest ook, allerhande kleine werken en aankopen, erelonen, toelagen.
(In de begroting is officieel sprake van 48,5 miljoen “investeringen”.)

Het wordt tijd dat onze schepen van Financiën een keer uitlegt wat men hier beschouwt als zijnde pure of ware investeringen.

In 2008 is voor 37,3 miljoen begroot als zijnde investeringen. Maar daarvan werd in dat jaar slechts 20,2 miljoen contractueel vastgelegd. En slechts 3,4 miljoen aangerekend !
In 2007 begrootte men voor 24,7 miljoen investeringen, waarvan uiteindelijk 17,3 miljoen is vastgelegd. En verschiet weer niet: slechts 2,5 miljoen gefactureerd.
De verkiezingsjaren 2005-2006 laten we even buiten beschouwing. Telkens zowat 30 miljoen begroot aan investeringen !

Lybeer zegt dus dat met 15 miljoen euro het investeringsbudget gelijk blijft…
Dat hij dat maar een keer uitlegt in de gemeenteraad van volgende week maandag.

We zijn nog eens gaan kijken of hij hierbij misschien kan refereren naar de vorige bestuursperiode.
Het verkiezingsjaar 2000 niet meegerekend was het begrote bedrag aan “pure” investeringen toch altijd meer dan 15 miljoen.
2001: 17,2.
2002: 16,9.
2003: 21,3.
2004: 18,4.

Tijd voor een nieuw conclaaf waarbij onze waarnemende burgemeester een keer aan een grondige debriefing wordt onderworpen.

Het nieuwe jaarsalaris van onze burgemeester

Begin vorig jaar bedroeg het bruto-jaarsalaris van toenmalig burgemeester Stefaan De Clerck nog 86.729 euro. Begin dit jaar dan kon huidig waarnemend burgemeester Lieven Lybeer nog rekenen op 92.242 euro. Maar deze maand juni 2009 wordt het 92.440 euroots.
Bij de berekening ervan wordt voor het laatst de oude methode gehanteerd. De burgemeesters van een gemeente als Kortrijk krijgen 83,65 procent van wat een Vlaams parlementslid opstrijkt. Op het totaal van de basisvergoeding, de kostenvergoeding, het vakantiegeld, de eindejaarstoelage. Maar omdat die vergoedingen continu onderhevig zijn aan indexverhogingen heeft men het systeem vereenvoudigd.
Vanaf volgende maand wordt de jaarwedde van burgemeesters een percentage van enkel de basisvergoeding voor een Vlaamse parlementariër. Oei! zegt u nu. Wordt dit geen forse inkomstenderving?
Maar neen.
Men heeft het percentage dusdanig aangepast dat de uitkomst van de berekening geen gevolgen meebrengt voor het eindresultaat. De jaarwedde blijft in juli netjes ongewijzigd: 92.944 euro. Daar zit heelwat kunstig rekenwerk achter van actuarissen. Voor onze burgemeester wordt de basisvergoeding van het Vlaams parlementslid (62.212,02 euro) nu vermenigvuldigd met een percentage van uitgerekend 116, 2602. Een loonmatiging of salarisverlaging is aan politici niet besteed. Uitkomst net dezelfde als vroeger.

Geniet Lieven Lybeer dan niet van een salaris dat hoger ligt dan 100.000 euro, zo vraagt u zich nu in gemoede af.
Maar jawel.
Burgemeesters ontvangen ook vakantiegeld. Dit jaar wordt dat 92 procent van wat een ambtenaar van niveau A krijgt.
En burgemeesters strijken ook een eindejaarstoelage op. Geïndexeerd en bestaande uit een forfaitair en veranderlijk gedeelte. Ook gerelateerd aan de vergoeding voor hoge ambtenaren. (In december verhoogt het forfaitair gedeelte met 250 euro.)

Lieven Lybeer oefent nog diverse bezoldigde mandaten uit.
Pas volgend jaar in augustus zullen we officieel en juist weten welke dat waren gedurende dit jaar. Want dan pas publiceert het Staatsblad de lijsten.
Lybeer is nog provincieraadslid. Is voorzitter van de vereniging voor crematoriumbeheer. Is bestuurder van de vzw Eigen Gift, Eigen Hulp. Van het PWA. Van de Vlaamse Autonome Koepel (?). Van cvba Makkie. Van de vzw Mentor. Van de Federatie Beschutte Werkplaatsen.
Wat dat allemaal opbrengt weten we niet. De URL van Lybeer is nog altijd onder constructie.
Vraag het hem eens.