Category Archives: belastingen

De belastingtarieven in de centrumsteden

In dat memorabele jaar 2002 heeft het vorige bestuur, een coalitie van CD&V en SP.A, zowel het tarief van de aanvullende personenbelasting (APB) als dat van de onroerende voorheffing (OV) drastisch verhoogd. De VLD schreeuwde toen moord en brand.

De APB liep op van 6,5 naar niet minder dan 8,5 procent.
Het effect van zo’n verhoging laat zich pas zien vanaf het volgende jaar. De ontvangsten APB sprongen dientengevolge in één klap van 14,2 (2002) naar 19,7 miljoen (2003).
De OV ging van 1.550 naar 1.750 opcentiemen.
Het effect daarvan is al in het jaar zelf te zien. In 2001 betaalden we aan “grondlasten” 13,3 miljoen en in 2002 14,2 miljoen euro. Later werd dat 19,7 miljoen.

Met die belastingtarieven van 2002 kwam Kortrijk meteen als kampioen uit de bus bij de 13 zogenaamde centrumsteden.
Maar in 2005 daalde het percentage personenbelasting naar 7,9 procent.
Sindsdien zijn de aaanslagvoeten onveranderd gebleven: 7,9 procent en 1.750 opcentiemen.

Hoe rangschikt Stad zich daar nu (2007) mee tussen de 13 centrumsteden?
Voor de APB staan we nu op de vierde plaats. Voor de OV op de tweede plaats.
Voor de liefhebbers even de volledige uitslag.

APB
Sint-Niklaas: 8,5 procent
Antwerpen en Roeselare: 8
Kortrijk: 7,9
Mechelen: 7,8
Aalst en Leuven en Turnhout: 7,5
Genk en Hasselt: 7
Brugge en Gent: 6,9
Oostende: 6,5

OV
Oostende: 2.000 opcentiemen
Kortrijk: 1.750
Roeselare: 1.625
Brugge: 1.600
Mechelen: 1.575
Aalst: 1.500
Gent en Turnhout: 1.450
Leuven: 1.400
Antwerpen: 1.500
Sint-Niklaas: 1.325
Hasselt: 1.150
Genk: 1.100

Voor de OV is het gemiddelde van de centrumsteden 1.482 opcentiemen.
Voor de APB is dat 7,46 procent.

In vergelijking met de situatie van zes jaar geleden bleef in heel het Vlaamse land de aanslagvoet APB merkwaardig stabiel. Het gemiddelde APB-tarief steeg nauwelijks van 7,12 naar 7,13 procent. De OV heeft nu wel in Vlaanderen een historisch hoog peil bereikt: gemiddeld 1.308 opcentiemen. Vorig jaar was dat nog 1.297 opcentiemen.
Bij de 13 centrumsteden is de OV in vergelijking met vroeger weinig veranderd. Enige uitschieter is Oostende: van 1.750 naar 2.000 opcentiemen. Maar diezelfde stad heeft dan wel de APB laten dalen van 8 naar 6,5 procent.

In de laatste gemeenteraad van 14 mei heeft de zgn. “democratische oppositie” of “progressieve fractie”(SP.A-Spirit-Groen) voorgesteld om de personenbelasting terug te schroeven naar 7,4 procent.
Dat is het gemiddelde van de 13 centrumsteden.
Tot verbijstering van het College, en meer speciaal van de VLD die nu deel uitmaakt van de nieuwe coalitie met de CD&V.
Tegelijk werd een motie voorgelegd die pleitte voor een hoger tempo van de investeringen.
Daarover meer in een volgend stuk.

Belastingen en retributies in 2007

De twee voornaamste gemeentebelastingen blijven volgend jaar dezelfde tarieven behouden.
Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB): 7,9 procent.
Opcentiemen onroerende voorheffing (0V): 1750 opcentiemen.
Wat die aanslagvoeten APB en OV juist betekenen is hier uitgelegd op 27 november vorig jaar.
Dit is alvast een belastingstop, wat door de VLD (die nu in de nieuwe coalitie twee schepenambten mag bekleden) trouwens werd beloofd in het verkiezingsprogramma.

Nu nog wat “pestbelastingen” wegwerken.
Want andere gemeentebelastingen (terrassen, rioleringswerken, bewegwijzering, aanplakborden, taxi’s, sluitingsuur, enz.) blijven ook ongewijzigd aangezien die al in december 2005 door de gemeenteraad werden vastgelegd tot in 2010. (Nooit begrepen hoe dat kan.)

Retributies zijn ontvangsten voor goederen of diensten die door Stad aan u worden geleverd.
U koopt bijvoorbeeld huisvuilzakken: 12,24 euro per pak gewoon formaat. U moet uw alarminstallatie laten stilleggen door de brandweer: 65 euro. Inschrijvingsgeld bij de bibliotheek: 7,50 euro voor een volwassenen. (Senioren: 6 euro.)

De meeste tarieven voor dit soort prestaties blijven volgend jaar ook gelijk.
Maar er zijn toch hier en daar verhoogde bedragen, en soms nogal aanzienlijk.
De voornaamste.

Gebruik trouwzaal (nu met Marie-Claire, in plaats van Hilde): 100 euro in plaat van 62.
Nieuw is de administratieve dienstverlening bij geboorte (7,5), huwelijk (30), overlijden (7,50 euro).

De kosten voor het gebruik van sportinfrastuctuur zijn opmerkelijk hoger geworden.
De hele lijst opsommen zou ons te ver leiden. Slechts enkele voorbeelden.
Voor het gebruik van een sporthal betaalt men per uur 24 euro (weekdagen) en 48 euro (zon- en feestdagen). Vroeger was dit resp. 16 en 32 euro.
Voor zaal 1 van de Lange Munte gelden andere tarieven: 24 (vroeger 16) en 48 (32) euro. Voor de squashzaal op Lange Munte: 6 euro of 12 per uur. Vroeger 4 en 8 euro.

Nieuw zijn vanzelfsprekend de tarieven voor het gebruik van zalen 1 en 2 van de Budascoop. Grote diversiteit: dat gaat van nul tot 900 euro. Idem voor het erfgoedhuis. Daar zijn nog méér soorten tarieven vastgelegd. Voor het gebruik van de multimediazaal (Cobergh), de bar, de kleine vergaderlokalen (Johanna Moreels, Melchior de Somer, Lesius, Jean de Rieu).

Nog nieuw: 25 euro voor uitleenmateriaal voor toegankelijke fuiven.
Het gebruik van de oude keuken en refter op de Warande is ook opvallend duurder geworden.

Er is nu weer een retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen. Het oude was vervallen. Alle maatschappijen die werken op gemeentelijk domein moeten bijvoorbeeld bijv. bij sleufwerken in voetpaden 1,50 euro betalen per dag en per lopende meter. Maar er zijn vrijstellingen mogelijk. Welke? Toch weer niet voor Gaselwest?

Dit begrijpen we niet goed.
Er is een belasting op de bewegwijzering ten behoeve van bedrijven en instellingen en ook nog een retributie. Slaat die retributie dan enkel op het plaatsen ervan en de belasting op het feit dat ze er staan? (De retributie is verhoogd van 161 naar 175 euro.)

Is er geen enkele “prestatieontvangst” verlaagd?
Neen.
Er is er wel één verdwenen: de skatepas die slechts 1 euro bedroeg. Met de nieuwe skatebowl niet meer te handhaven.

De ware cijfers over langdurige leegstand

Stad heft jaarlijks een belasting op gebouwen/woningen die op 1 januari gedurende 24 opeenvolgende maanden leeg staan, ofwel ongeschikt/of onbewoonbaar zijn verklaard, ofwel verwaarloosd zijn. (Het gaat dus wel degelijk om langdurige leegstand.)

Koenraad Verschaete (Vlaams Belang) heeft omtrent deze heffingen al begin juli een aantal schriftelijke vragen gesteld. De antwoorden zijn zopas verschenen in het zgn. “Bulletin van Vragen en Antwoorden”, het nummer van oktober.

Wel, zo weten we officieel iets meer over bepaalde toestanden inzake langdurig niet-bewonen op 1 januari 2005. Voor 1 januari van dit jaar is de directie stadsplanning en ontwikkeling nog volop aan het tellen. Jammer. De effecten van de belasting zijn dientengevolge nog niet meetbaar.

Aantal woningen/gebouwen (op 1 januari vorig jaar)
– leegstaand: 131
– onbewoond)/ongeschikt: 111
– verwaarloosd: 6
Totaal: 248.

(De vraag of daar stadsgebouwen – ook die van het SOK – bij zijn werd niet gesteld.)

Aanslagen
Niettemin werden er voor het dienstjaar 2005 slechts 114 aanslagen verstuurd.
Voor leegstand 63, voor ongeschikt/onbewoonbaar/verwaarloosd 51. (Ligt dat aan het aantal vrijstellingen?)

Het aantal belastingplichtigen dat binnen de opgelegde termijn betaalde bedroeg 28. Er waren ook 14 belastingplichtigen die een bezwaar indienden bij het schepencollege.
Overtreders van het reglement moeten wel even oppassen. Bij iedere overtreding (onjuiste aangifte, te laat betalen) komen er percentsgewijze belastingverhogingen. En dat kan oplopen hoor.

Voor de inwoners van Aalbeke dit: er werden aldaar totaal géén aanslagen verstuurd. In Bissegem, Kooigem werd slechts één langdurige leegstand aangetroffen.
In Kortrijk-stad: 48 gevallen van leegstand en 46 ongeschikt/onbewoonbaar/verwaarloosd.

Koenraad Verschaete vroeg zich ook af waarom de aanslagbiljetten voor 2005 pas in maart van dit jaar werden verstuurd.
Tja. Het belastingreglement is goedgekeurd (onthouding VLD) in de gemeenteraad van maart 2005, en men moet dan nog wat termijnen in acht nemen. En dan moet er nog een aangifteformulier worden verstuurd, waarop eigenaars konden reageren. Enzovoort. Zodoende kon het kohier pas worden vastgesteld in februari van dit jaar. Een jaar na de goedkeuring van de belasting. Dat is de fiscus.

Wat was het totaal van het ingekohierde bedrag?
192.120 euro. Waarvan voor leegstand 119.805 euro en voor ongeschikt (enz.) 72.315 euro.
Een geval van leegstand of wat anders brengt toch meestal 1.500 euro op. Mooi rond getal. Soms meer ook. In Kortrijk gemiddeld 1.846 euro (voor leegstand).
Ter info: de aanslagvoet is 150 euro per strekkende meter voorgevel vermenigvuldigd met het aantal bouwlagen.

Het ingekohierde bedrag is dus 192.120 euro.
Raar. In de initiële begroting 2006 werd slechts 65.000 euro ingeschreven. Bij de tweede begrotingswijziging (zopas door de gemeenteraad zonder één woord goedgekeurd) werd het nieuwe krediet netjes 192.120 euro.

28 belastingplichtigen hebben betaald? Dat is fraude, UIT HOOFDE vanwege al die anderen. Wat nu?

Een toelichting bij de APB: op welk inkomen slaat die?

Op algemene aanvraag een respons op een vaak voorkomende vraag en het bijhorende misverstand.
In een stuk van27 november is hier toegelicht wat een aanvullende personenbelasting (APB) is en een (aanvullende) onroerende voorheffing (OV).

Zoals u weet heeft het stad de APB verlaagd van 8,5 naar 7,9 procent.
Dit is al goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 december 2004 maar er is uitdrukkelijk bepaald dat het tarief slaat op het dienstjaar 2005.
Nu is een “dienstjaar” bij gemeentelijke belastingen hetzelfde als “het aanslagjaar”.
Met andere woorden: die nieuwe Kortrijkse aanvullende personenbelastingverlaging slaat op uw inkomen van 2004.

P.S.
De OV is nog altijd onveranderderlijk hoog gebleven: 1750 opcentiemen.

EXCLUSIEF / Statistiek van de belastingopbrengsten (3)

Voor de volledigheid nu nog een overzicht van de eigenlijke (pure) geïnde gemeentebelastingen en retributies.

Retributies zijn rechten door de gemeente geheven ter betaling van een dienst aan u persoonlijk geleverd. Je gaat bijvoorbeeld ergens ondergronds parkeren (eerste uur gratis). Je zet een kraampje op uw voetpad (0,60 euro per m2 en per dag). Je koopt 10 stuks huisvuilzakken (12,24 euro).Je plaatst een grafkelder voor drie personen (750 euro). De brandweer komt uw voordeur openbreken (38 euro). Je koopt opnieuw een huwelijksboekje (8,50 euro). Uw kindje wordt voor drie uur opgevangen (3 euro). Uw buren worden nodeloos gealarmeerd (50 euro). Uw kaartersclub gebruikt voor een week de Kleizaal (2.300 euro).

1995: 8,72 miljoen.
1996: 8,55.
1997: 8,46.
1998: 8,37.
1999: 7,20.
2000: 8,30.
2001: 8,53.
2002: 10,28.
2003: 7,37.
2004: 8,07.

De uitschieter in 2002 is te wijten aan hogere inkomsten vanwege ons parkeergedrag (plus 821.000 van de pakmadams), onze huisvuilzakken, de ophaling van nijverheidsvuil, rioolnetten.

P.S.
Stad zelf betaalt ook belastingen. Maar heel weinig: 417.160 euro.
Bijvoorbeeld op onroerend goed en voertuigen.

Hiermee sluiten we onze lessen over de belastingen af, tenzij we nog een opzienbarend feit te weten komen.
De pers is al op het spoor gebracht van een nieuwsoortige belasting. Gemeenteraadsleden weten officieel nog nergens van. Zo gaat dat. Openbaarheid van bestuur wil hier ter stede zeggen dat de persjongens de primeurtjes krijgen.
Vandaar dat zij niet naar de gemeenteraad komen als er bijvoorbeeld begrotingsdebatten bezig zijn.
Vandaar dat u enkel hier op de hoogte wordt gebracht van het opzienbarend feit we met ons allen apart elk méér dan 700 euro betalen aan de stad. Hoeveel was het weer juist?

EXCLUSIEF / Statistiek van de belastingopbrengsten (2)

In een vorige les zagen we hoeveel de Kortrijkzanen betalen aan zgn. “aanvullende” belastingen op de personenbelasting (APB) en op de onroerende voorheffing (OV).
De term “aanvullend” slaat op het feit dat andere overheden eigenlijk de grondslag van die belastingen bepalen, en de stad mag daar dan ook nog een tarief op plakken.
De grote les was waarschijnlijk dat het om grotere bedragen gaat dan je dacht.
Bijvoorbeeld per capita.
Er zijn evenwel NOG ANDERE en pure gemeentebelastingen.
Stad bepaalt hier zelf of we die wel zullen heffen en waarop dan wel.

Er zijn evenwel NOG ANDERE en .Stad bepaalt hier zelf of we die wel zullen heffen en waarop dan wel.We betalen bijvoorbeeld voor de afgifte van een administratief document (182.000 euro), voor de aansluiting op riolen (93.000), voor het feit dat we sluikstorten (dit jaar 30.000 euro) , voor de aankoop van huisvuilzakken (1,3 miljoen) en het ophalen van grof vuilnis (1 miljoen).
Of omdat we reclame in de bussen gooien (800.000), of terrassen plaatsen (24.000).
Niet te vergeten ook voor parkeren (2,6 miljoen), of omdat we onze grond nog niet willen verkopen (300.000). (Dit laatste is een uitvinding van schepen Frans Destoop.)

Aan APB en OV samen betaalden we in 2004 dan 41,5 miljoen.
Maar als we voor datzelfde jaar nu een keer alle mogelijke vormen van fiscaliteit samentellen komen we uit op een bedrag van 53 miljoen euro.
Het gaat hier dus om aanvullende belastingen plus de pure gemeentebelastingen.

De opbrengsten uit de totale fiscaliteit waren tien jaar geleden nog zoiets van 38 miljoen.

In 2000: 43,60 mio.
2001: 42,96.
2002: 48,26.
2003: 52,48.
2004: 53,08 mio.

In 2004 betaalden we dus per kop (baby’s inbegrepen) 704 euro.
Het gaat hier om de totale gemeentelijke fiscaliteit.
Want stad heeft nog andere inkomsten die via via uiteindelijk ook uit onze binnenzak komen.
Via andere belastingen: toelagen van hogere overheden, allerhande “Fondsen”.

Als u één cijfer uit deze lessenserie wil onthouden kan het wel dat zijn. Van handje tot handje geven we aan stad 704 euro.

Onze burgemeester en schepenen doen de laatste tijd veel en willen nog veel doen, maar zij betalen dat heus niet uit eigen zak.
Je kunt niet geloven hoe weinig Kortrijkzanen dit mechanisme daadwerkelijk beseffen.
We gaan bijvoorbeeld naar een vuurspel kijken op de Grote Markt. WIJ hebben dit zelf bekostigd. We rijden op een nieuwe fietsroute. Die komt van ons.

Au fond spreekt dit alles voor zichzelf.
Maar we betalen ook voor fouten of disfuncties of mismanagement van het Schepencollege. Die tunnel van de Doorniksestraat. De reusachtige kosten voor vormingscursususen voor stadspersoneel.
Nodeloze inflatie wegens traagheid van bestuur: voor werken in de deelgemeenten.
Of voor megalomanie: Buda.
Of voor frivoliteiten: verlichting van het beeld “Minneke” van Bissegem.
Persoonlijke obsessies: ICT.
Stemmenronselarij: geboortepremies.
Vanwege ons christendemocratisch zijn: overdreven werkingskosten voor kerkfabrieken.

EXCLUSIEF / Statistiek van belastingopbrengsten (1)

Hierna volgt een overzicht van de jaarlijkse belastingontvangsten van de twee (er zijn er nog) belangrijkste belastingen van de stad: de aanvullende personenbelasting (APB) en de onroerende voorheffing (OV). Wat dat zijn is hier vroeger al een keer uitgelegd.

Dit soort gegevens zult u niet zo onmiddellijk aantreffen in de reguliere pers, en nog minder in de Stadskrant.

De statistiek gaat terug tot 1995. Manu de Bethune was toen burgemeester.
Het aantal opcentiemen OV bedroeg toen 1.550. En de aanslagvoet APB 6,5 procent.

Om de opbrengsten naar waarde te schatten goed bedenken dat de nieuwe coalitie CD&V-SP.A van burgemeester Stefaan De Clerck de twee tarieven in 2002 gigantisch heeft verhoogd.
De OV werd op 1.750 opcentiemen gebracht en de APB liep op tot niet minder dan 8,5 procent.
Voor de OV is het effect van de tariefstijging al onmiddellijk zichtbaar in het jaar zelf. U merkt in 2001-2002 een bokkesprong van 18 naar 21 miljoen opbrengsten.
Voor de APB doet het effect zich een jaar later voor. De ontvangsten stijgen hier van 14 (2002) naar 19 miljoen (2003).

Nog opmerken dat de aanslagvoet voor de APB in 2005 is gedaald naar 7,9 procent.
De cijfers met betrekking tot de jaren 2005 en 2006 slaan op ramingen. Want voor die jaren zijn de rekeningen natuurlijk nog niet bekend.
Tussen haakjes staat voor de periode 2001-2005 het bedrag aan belastingen dat we per inwoner (baby’s inbegrepen) betaalden.

Dit jaar bijvoorbeeld was dat voor de APB 258 euro en voor de OV 317 euro.
Tien jaar geleden (1995) ging het nog resp. om 147 en 229 euro.
Onvergetelijke cijfers, zeg dat wel.

Daar gaan we.
Kan er iemand een grafiekje van maken?
De bedragen zijn uitgedrukt in miljoenen euro’s.

APB
1995: 11,22 mio (147 euro per capita)
1996: 11,53
1997: 11,85
1998: 12,24
1999: 12,34
2000: 15,88

2001: 13,35 mio (177 euro per capita)
2002: 14,20 (189)
2003: 19,76 (263)
2004: 19,70 (262)
2005: 19,37 (258)
2006: 18,09 (242)

OV
1995: 17,43 mio (229 euro per capita)
1996: 17,93
1997: 17,77
1998: 19,02
1999: 17,94
2000: 16,62

2001: 18,60 mio (246 per capita)
2002: 21,36 (283)
2003: 21,54 (287)
2004: 21,81 (289)
2005: 23,79 (317)
2006: 24,52 (328)

Een grafiekje zou natuurlijk mooier geweest zijn. Maar dat kan nog komen op onze nog altijd in de maak zijnde website.
Maar een index geeft ook al een goed idee van de evolutie.
Stel voor de APB de opbrengst in 1995 gelijk aan 100, dan wordt dat 126 in 2002 en in 2004 (de laatst gekende rekening) bijvoorbeeld 175.
Een gelijkaardig iets voor de OV.
Het jaar 1995 is gelijk aan 100. Dat wordt 122 in 2002 en 125 in 2004.

Kortrijkwatcher is geen belastingmaniak.
Maar dit soort gegevens moet kenbaar gemaakt aan de bevolking.
Het stadsbestuur is op dit gebied niet echt geneigd tot “transparantie”.
Overigens, als het onloochenbaar is dat de stad eindelijk uit zijn krammen is geschoten, dan is het al even waar dat wij Kortrijkzanen allemaal daar verdomd goed hebben voor betaald.

APB ? OV ? Wat is dat eigenlijk?

Gisteren hadden we het erover dat de gemeentelijke aanslagvoeten voor de aanvullende personenbelasting (APB) en voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) in Kortrijk in 2006 schrikbarend hoog blijven. In elk geval in vergelijking met andere centrumsteden.
(Een dorp als Berlaar vraagt 8,8 procent APB, Riemst en Mesen 9 procent. En Wervik 2000 opcentiemen OV. Diksmuide 2.250 !)

In het licht van het nakende verkiezingsjaar had men hier en daar op een belastingverlaging gehoopt, maar het is er niet van gekomen. (Echt populistisch-demagogisch- opportunistisch kun je onze burgemeester nu ook niet noemen.)
Er is onlangs wel een kleine verlaging van de personenbelasting geweest (van 8,5 naar 7,9 procent) maar dat zal de stadskas pas volgend jaar voelen, als het al gevoeld wordt.

Vraag eens aan een willekeurige kortrijkzaan hoeveel men ter stede PER KOP (baby’s inbegrepen) betaalt aan OV en APB?
Ook al is uw respondent een ambtenaar of een gemeenteraadslid, hij/zij zal er ongelooflijk naast zitten en ook niet geloven wat u vertelt.
Per kop betalen we nu aan OV 317 euro en aan APB 258 euro.
Cijfers om van buiten te leren.
Vertel dat maar eens thuis. (Niet op café, want dan riskeer je dat men u als een gevaarlijke gek zal beschouwen en zal men u helemaal rechts laten liggen.)

MAAR WAT ZIJN DAT EIGENLIJK, OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING?
Als u een of andere eigendom bezit dan krijgt u van het Vlaams Gewest een briefje met een overschrijvingsformulier (aanslagbiljet) waarop staat dat u geniet van een fictief Kadastraal Inkomen (KI). (Anders zou u moeten huren.)
U woont bescheiden en dit geïndexeerde KI bedraagt dus slechts 643 euro.
Het Vlaams Gewest heft daar 2,5 procent belasting op. Dit is 16,08 euro. Dat bent u al kwijt. Maar het ergste komt nog.
Kortrijk zelf zegt: we gaan op dit basistarief 1750 zogenaamde opcentiemen heffen. Voor de stad. Opcentiemen. We vermenigvuldigen dus het basistarief (de hoofdsom) van 16,08 euro met 17,50. Dat geeft 281,5 euro. (Nu begrijpt u dat we voor Kortrijk aan een dergelijk hoog bedrag per capita komen.)
Maar het ging om een bescheiden woning, en u hebt wellicht kinderen. Er zijn allerhande verminderingen en vrijstellingen mogelijk. Het kan daarom gebeuren dat naar gelang het geval u bijvoorbeeld aan het eind van de rekening slechts 118 euro OV moet betalen aan de stad.
(Ook de Provincie heft opcentiemen. West-Vlaanderen nu 330. Huistaak: de hoofdsom maal 3,3 is wat u betaalt aan OV voor de provincie.)

Kortrijkzanen zijn nu ook niet zó arm.
Stel dat uw KI integendeel 1.500 euro bedraagt. Dan betaalt u aan het Gewest 1.500 euro maal 2,5 procent = 37,50 euro. Op deze hoofsom draagt een Kortrijkzaan 1.750 opcentiemen af, zijnde 656,25 euro. Wel te verstaan;: zonder mogelijke verminderingen.
We onthouden: op iedere euro OV voor het Vlaamse Gewest betaalt een Kortrijkse belastingsplichtige in principe 17,50 euro.
(Als u bijvoorbeeld zonder het goed te beseffen net over de grens in Stasegem woont en daarbij profiteert van allerhande voorzieningen in Kortrijk zelf draagt u slechts 15,5 euro af op de hoofdsom. Het noodlot van een centrumstad: allochtonen komen van ons dure belastinggeld profiteren. Ze komen hier zwemmen en winkelen en skaten en boeken lezen en op ons strand zitten, Рen wij maar betalen.)Het hoge OV-tarief alhier wordt door het stadsbestuur traditioneel onderbouwd met de bemerking dat de waarde van ̩̩n opcentiem OV alhier heel laag ligt. Welnu, in vergelijking met de 11 centrumsteden zitten we wel degelijk hiervoor bij de middenmoot.
De waarde van één opcentiem?
Dat is het resultaat van een breuk. De ontvangsten van de OV-belasting gedeeld door het aantal opcentiemen. Die zogenaamde waarde daalt dus naarmate de noemer groter wordt.

EN WAT IS NU EIGENLIJK DIE APB ?
In Kortrijk bedraagt de aanvullende personenbelasting nu 7,9 procent.
Maar we blijven nog even bij de vroegere 8,5 procent, want een andere aanslag hebt u nog niet.
Stel dat u tot het wat rijkere deel van de stadsbevolking behoort. Niet heel rijk, maar kom. U verdient dus alleszins méér dan 100.000 BEF per maand.
Uw belastbaar inkomen per jaar bedraagt bijvoorbeeld ca. 39.000 euro.
De FOD Financiën heeft u een detailberekening van de aanslag toegestuurd.
Na allerhande belastingverminderingen vindt u dan onderaan op die brief uiteindelijk de post belasting Staat“. Die is bijvoorbeeld 14.600 euro geworden.
Stad heft op dit bedrag, op deze staatsbelasting een “aanvullende” (vandaar de naam) belasting van 8,5 procent.
Dat maakt…1.241 euro. Voor de stad. (Aan het tarief van 7,9 procent was dit 88 euro minder. Hoe rijker hoe beter u ervan afkomt met het nieuwe verlaagde tarief.)
Had u in Brugge gewoond dan betaalde u als rijkaard aldaar ca. 1000 euro APB. (6,9 procent.)

Het hoge OV-tarief alhier wordt door het stadsbestuur traditioneel onderbouwd met de bemerking dat de waarde van één opcentiem OV alhier heel laag ligt. Welnu, in vergelijking met de 11 centrumsteden zitten we wel degelijk hiervoor bij de middenmoot.In Kortrijk bedraagt de aanvullende personenbelasting nu 7,9 procent.Maar we blijven nog even bij de vroegere 8,5 procent, want een andere aanslag hebt u nog niet.Stel dat u tot het wat rijkere deel van de stadsbevolking behoort. Niet heel rijk, maar kom. U verdient dus alleszins méér dan 100.000 BEF per maand.Uw belastbaar inkomen per jaar bedraagt bijvoorbeeld ca. 39.000 euro.De FOD Financiën heeft u een detailberekening van de aanslag toegestuurd.Na allerhande belastingverminderingen vindt u dan onderaan op die brief uiteindelijk de post Die is bijvoorbeeld 14.600 euro geworden.Stad heft een “aanvullende” (vandaar de naam) belasting van 8,5 procent.Dat maakt…1.241 euro. Voor de stad. (Aan het tarief van 7,9 procent was dit 88 euro minder. Hoe rijker hoe beter u ervan afkomt met het nieuwe verlaagde tarief.)Had u in Brugge gewoond dan betaalde u als rijkaard aldaar ca. 1000 euro APB. (6,9 procent.)Kortrijk voorziet voor dit lopende jaar aan belastingontvangsten APB ca. 19,3 miljoen.
En voor de OV bijna 24 miljoen.
Het is met dit geld (en met de vele subsidies en fondsen van hogere overheden, – en dat is ook belastinggeld) dat de burgemeester zorgt voor het Buda-kunsteneiland, schepen Leleu voor fietsroutes, Demedts voor stadswachten, Bral voor vuurwerk, De Stoop voor de Sint-Denijsewijk, de Bethune voor een filmmuseum, De Coene voor het natuureducatief centrum Libel, Cnudde voor reisjes naar Cebu, en schepen Lybeer voor een skatebowl.

We kunnen niet klagen.
Benieuwd naar de projecten voor volgend jaar. WIJ betalen die ! We krijgen van burgemeester en schepenen sigaren uit eigen doos. Besef dat nu eens.
Huistaak.
Kijk nu eens naar uw aanslagformulieren om te zien hoe u via OV en APB concreet bijdraagt aan het op de kaart zetten van onze stad. En profiteer er nu ook maar zelf een keer van.

Aanslagvoeten blijven in 2006 onveranderd hoog

Om uw geduld niet verder op de proef te stellen zeggen we maar meteen wat u wil weten.
De aanslagvoeten voor 2006 zijn:
voor de APB: 7,9 procent,
en voor de OV: 1.750 opcentiemen.
En nu weer lectuur voor wie alles wenst te weten.

In de vorige bestuursperiode (meer speciaal in 1995) heeft burgemeester Manu de Bethune de tarieven van de aanvullende personenbelasting (APB) verhoogd van 6 naar 6,7 procent. We waren de enige centrumstad in Vlaanderen die dit deed. Tegelijk gingen de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) van 1.400 naar 1.550. Alleen centrumstad Roeselare heeft het in die tijd ook gewaagd om zo’n maneuver uit te voeren, zij het met mate. En enkel voor de OV.

Burgemeester Stefaan De Clerck en zijn ploeg sloegen in 2002 evenwel alle records. Overigens niet met verve gesteund door de SP.A-coalitiepartner.
De APB steeg van 6,5 naar niet minder dan 8,5 procent. En de OV ging naar 1.750 opcentiemen.
Hiermee werden we toen de absolute kampioen van de centrumsteden.

De gevolgen waren niet min.
Een verhoging van het APB-tarief laat zich pas na het aanslagjaar voelen.
Welnu, de ontvangsten inzake personenbelasting stegen voor de Kortrijkse inwoners per kop van 181 euro (in 2001) naar 262 euro (in 2004). Per kop wil zeggen: baby’s inbegrepen.
En voor de onroerende voorheffing betaalden we per kop in 2004 302 euro terwijl dat in 2001 nog 261 euro bedroeg.

Waarom werd die fenomenale belastingverhoging in 2002 doorgevoerd?
Niemand die dat goed wist. De vroegere schepen van financiën (Hilde Demedts) zei indertijd ieder jaar opnieuw dat de financiële toestand van de stad gezond was. Ook de begrotingscommissie liet nooit een waarschuwing horen, tenzij over de stijging van de personeelskosten.
Maar plotseling hoorden we eind 2001 de toenmalige schepen van financiën Maria Danneels een noodkreet slaken. De zeven magere jaren zijn aangebroken“. Er was zelfs sprake van een structureel tekort dat evenwel nooit is uitgelegd. Volgens de burgemeester ging het om 12 miljoen euro en volgens de SP.A-schepen om 9,5 miljoen.

Schepen Philippe De Coene stak de schuld op de vorige ploeg.
En burgemeester Stefaan De Clerck vond dat de politiehervorming ons teveel geld zou gaan kosten. Nu blijkt dat de dotatie voor de politie in elk geval niet méér stijgt dan de inflatie.
Burgemeester heeft altijd beloofd dat hij een belastingverlaging zou overwegen wanneer zou blijken dat de eventueel bijkomende kosten voor politie door de hogere overheid werden gecompenseerd.

En werkelijk: de aanslagvoet van de aanvullende personenbelasting is intussen gedaald naar 7,9 procent. Zonder dat ook maar één reden daartoe werd aangegeven. Zonder op de vraag te antwoorden of het structureel tekort nu was weggewerkt. En de politiekosten voor de stad zijn ook niet gedaald.
Men deed over die belastingvermindering uiteindelijk weinig triomfantelijk. Mét reden dit keer. Want er werden intussen namelijk ook twee nieuwe belastingen ingevoerd: op reclamedrukwerk en op onbebouwde percelen.

Is Kortrijk een stad der belastingen?
In de rangschikking van de centrumsteden blijven we voor dit jaar althans een schitterende eerste plaats behouden bij de OV-tarieven.
Ziehier de volledige uitslag.
1 en 2. Kortrijk en Oostende (1750). 3. Roeselare (1625). 4. Brugge (1600). 5. Mechelen (1575). 6. Aalst (1500). 7. Gent (1450). 8. Leuven (1400). 9. Sint-Niklaas (1325). 10. Turnhout (1250). 11. Hasselt (1150). 12. Genk (1100).

Bij de APB-tarieven doen we het nu dit jaar wat minder goed met onze 7,9 procent. Vierde plaats bij de vergelijkbare steden.
1. Sint-Niklaas (8,5). 2. en 3. Roeselare en Leuven (8). 4. Kortrijk (7,9). 5. Mechelen (7,8). 6. Aalst (7,5). Van 7 t/m 10. Genk,Turnhout, Oostende, Hasselt (7). 11 en 12. Brugge en Gent (6,9).

Het gemiddelde van de APB voor alle Vlaamse gemeenten is nu 7,16 procent en voor de OV 1.304 opcentiemen.

Als we straks de stadsbegroting 2006 kennen wordt hier dan uitgerekend hoeveel de Kortrijkzanen volgend jaar per kop aan de stad zullen betalen aan belastingen. Niet enkel voor APB en OV maar ook voor de zogenaamde eigenlijke gemeentebelastingen. Riolen, leegstand en verkrotting, drukwerk, terrassen, parkeren, onbebouwde percelen, enzovoort.
Er zijn nog altijd mensen die bijvoorbeeld denken dat schepen Leleu de herstelde voetpaden uit eigen zak betaalt. Of dat het zand op de Grote Markt van schepen Bral gratis uit de lucht is komen te vallen.

P.S.
Over die belastingontvangsten komen begin volgend jaar mooie grafiekjes op de in produktie zijnde website www.kortrijkwatcher.be .

De terrassenaffaire – een zaak van onbehoorlijk bestuur (2)

Vanochtend werd voor de kortgeding-rechter gepleit in het geschil tussen de exploitant van de horeca-zaak “Arte” (Grote Markt) en het Kortrijkse stadbestuur. In meerdere vorige stukken hadden we het al over die terrassenoorlog. Aanleiding van het laatste conflict vormde het weghalen door de politie van het terrasmeubilair van de restauranthouder omdat hij zijn terras had uitgebreid op momenten dat dit volgens het stadsbestuur niet mocht. Uitspraak wordt verwacht over een tiental dagen. Schepen Stefaan Bral was niet aanwezig op de rechtbank terwijl hij fundamenteel aan de basis ligt van dit geschil. Au fond zou hij persoonlijk de proceskosten moeten dragen. Alhoewel: ook het College treft schuld want is er niet in geslaagd om het eigengereid en onbesuisd optreden van de schepen van vrije tijd aan banden te leggen. De schepenen Frans Destoop en Jean de Bethune proberen nu de meubels (6O stoelen en 50 tafels) te redden. Bral zelf laat niks van zich horen. Zijn naam is haas. Dat reglement waarbij Bral in naam van zijn vzw Bruisende Stad een “bijdrage” opeist aan bepaalde neringdoeners die hun terrassen willen uitbreiden bij “evenementen” is volstrekt krakkemikkig in mekaar geknutseld. We gaan dat nu nog maar een keer uitleggen. Maar eerst nog even zeggen waar het Schepencollege een fout heeft gemaakt. Schijnbaar zonder enig kommentaar (notulen van het College bevatten jammer genoeg nooit een mondeling verslag) heeft men op 31 mei “kennis genomen” van de regeling die Bral had uitgedokterd om evenementen van Bruisende Stad mede te laten financieren door bepaalde horecazaken. Een eerste procedurefout bestond er al in dat men niet heeft opgemerkt dat dit reglement (met de gevraagde vergoedingen voor de uitbreiding van terrassen) al werd toegepast bij de Sinksenfeesten van half mei. Fundamenteler evenwel is dat het College niet heeft opgemerkt dat geldelijke “bijdragen” voor gebruik van het openbaar domein wel degelijk retributies zijn en als dusdanig moeten worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Het toppunt is dat in het beheerscontract zelf tussen de Stad en de vzw Kortrijk Bruisende Stad (KBS) de term retributies wordt gebruikt. En om het ingewikkeld te maken ook samen met het woord “vergoedingen”. Leg een keer art. 14 voor aan een of andere jurist. Daarin staat o.m. (het is veel te lang om wel te zijn): “De vereniging (KBS) heeft het recht vergoedingen vast te stellen voor het gebruik van het openbaar domein tijdens openluchtevenementen door de vereniging georganiseerd en om deze gelden te innen, na (na!) goedkeuring ( “kennisname” volstaat dus niet) door het College van Burgemeester en Schepenen. De vereniging stelt het bedrag van de retributies vast met betrekking tot de vergoedingen voor dienstverlening en voor het gebruik van de infrastructuur. Deze beslissingen kunnen echter slechts uitwerking krijgen na goedkeuring van de retributies door de gemeenteraad”. De gemeenteraad heeft het reglement-Bral nooit gezien. Het Schepencollege had ook moeten opmerken dat de Bralse “regeling” moest geïncorporeerd worden in het bestaande stedelijk belastingsreglement voor terrasuitbreiding. En misschien had een of ander jurist in het College kunnen vaststellen hoe rommelig de regeling wel was. Ten eerste worden slechts bepaalde zaken uit het stadcentrum gevraagd om bij evenementen van KBS een bijdrage te betalen. Schepen Bral organiseert evenwel ook evenementen in bijvoorbeeld Bissegem, en die neringdoeners worden daarbij niet geviseerd. Ten tweede. Er wordt een lijst opgesomd van evenementen, maar die is niet limitatief. Van sommige evenementen is overigens ook niet altijd duidelijk of die nu al of niet en enkel door Bruisende Stad worden georganiseerd. Ten derde. Bij betaling van een jaarlijks forfait tolereert de Stad stilzwijgend dat exploitanten ook op andere “momenten (bij mooi weer) ” hun terras uitbreiden. Dat is nu net wat “Arte” heeft gedaan. Maar wat is “een moment” ? En wat is mooi weer ? Kan het ‘s nachts ook mooi weer zijn? En zijn “momenten” altijd en alleen geassocieerd met “mooi weer”? Ten vierde. Er bestaat ook nog een zgn. afsprakennota tussen de vzw KBS en de Stad. Dat wordt continu vergeten. In art. 2.5 van die nota staat 1) opbrengsten voor innames van openbaar domein gedurende één dag of gedurende een beperkte periode van aktiviteiten zijn voor rekening van KBS 2) opbrengsten voor een langere periode zijn voor rekening van de Stad. Met andere woorden: het jaarlijks forfait dat exploitanten betalen voor hun terrassen gaat niet naar het budget van Bral. Maar hij gebaart van krommenhaas. Zijn naam is haas. De Bralse regelgeving is alleszins niet door een jurist opgemaakt. Een bepaalde zaak (Kantate) behoort zelfs tot twee verschillende categorieën van betalers met de bijhorende verschillen in het te betalen bedrag. Het jaarforfait moest door de kasteleins ten laatste op 10 juni worden vereffend. Maar nergens wordt bepaald wanneer dat jaar begint te lopen en wanneer het dan wel eindigt. Het College van Burgemeester en Schepenen zit nu met de door Bral gebakken peren. Het meest ellendige is dat de raadsman van de Stad er zich vanochtend in de Rechtbank van Eerste Aanleg heeft proberen uit te redden door te zeggen dat het College het reglement van Bruisende Stad nooit heeft goedgekeurd, maar er enkel heeft van kennis genomen. Ach! Zo kunnen we het ook. Wat een gotspe ! Het stadsbestuur zegt nu ook dat “Arte” voor zijn terras een bouwvergunning nodig heeft. Binnenkort regent het dus van aanvragen voor een bouwvergunning.