Category Archives: belastingen

Evolutie van de jaarlijkse belastingopbrengsten

De bedragen slaan op de jaren 2014 tot en met 2018 en zijn deze zoals genoteerd in de zesde (!) aanpassing van het meerjarenplan.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV)
33.955.171 (waar cijfer, volgens de rekening)
32.432.035 (een raming)
32.787.456
33.999.963
35.256.242

Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB)
25.183.923 (waar)
23.399.781 (raming)
24.596.658
23.433.778
23.101.423

Verspreiding huis-aan-huis van reclamedrukwerk
2.205.930
1.622.750
1.950.986 (Het tarief is verhoogd, vandaar die meeropbrengst met ca. 300.000 euro.)
1.979.713
2.008.940

Parkeren
4.362.928
3.325.000
3.100.000
3.100.000
3.100.000

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)
30.975
148.440
99.000
100.000
28.370

“Kortrijkwatcher bazelt maar wat”

Ter gelegenheid van de bespreking van het budget 2016 herhaalt de tripartite opnieuw en graag (hierin gevolgd door de geschreven ’embedded press’) dat de belastingen niet verhogen. Men bedoelt daarmee dat de belastingvoeten van de OV en de APB niet wijzigen.
En altoos vergeet men dat de coalitie al in het eerste jaar van de legislatuur drie nieuwe belastingen heeft ingevoerd.
Als de senior-writer van Kortrijkwatcher dit op Facebook onder de aandacht brengt van Marc Lemaitre krijgt hij van het SP.A-raadslid te horen dat hij maar wat
“bazelt”.

Op 12 te herziene belastingtarieven blijven er 7 gelijk behouden

Sommigen belastingreglementen gelden slechts voor één (aanslag)jaar, anderen dan voor vijf jaar. De gemeenteraad van 14 december (dus niet die van morgen) zal 12 van die reglementen goedkeuren.
De tripatite heeft altijd beloofd dat er geen belastingverhoging zal komen, maar dat betekende in feite dat er niet zou geraakt worden aan de belastingvoeten van de aanvullende personenbelasting (7,9 procent) en van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1750). Twee dus.
Intussen weten vele Kortrijkzanen en journalisten nog altijd niet dat de nieuwe coalitie al in het eerste jaar van haar bestaan drie geheel nieuwe belastingen heeft ingevoerd. Om over de verhoogde retributies niet te spreken.

De Raad van 14 december zal nu alweer twee nieuwe belastingen heffen.
1. Er komt een tweede en hoger tarief op reclameborden met wisselende beelden: 200 euro per m².
2. Er komt een nieuw reglement op het niet of niet optimaal afkoppelen van hemelwater. Een soort boete van 1000 euro per jaar. En na tweede opeenvolgende termijnen wordt dat bedrag met 100 procent verhoogd.

Er is ook nog één verhoogd tarief in zicht.
– De belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen gaat van 0,05 naar O,06 cent per verspreid exemplaar. Verwachte meeropbrengst niet minder dan 300.000 euro. De tripatite vindt dit een milieumaatregel.
– En in zekere zin is dit ook een belastingverhoging: de eerste 15 minuten gratis parkeertijd in zone KOR 1 en 3 wordt afgeschaft. Het schepencollege motiveert dit met het feit dat er intussen al 225 ‘shop and go’ plaatsen zijn gerealiseerd.

En ja.
Er is een tariefverlaging inzake de belasting op het plaatsen van terrassen op openbaar domein.
Over die verlaagde heffing bent u – beste lezer Kortrijkzaan – al voldoende ingelicht via de ’embedded press’.
Over de verhoging van alweer een aantal retributies nog altijd niet. Bijvoorbeeld voor de individuele toegangsprijs (zonder Sportkaart) tot zwembaden, over de huurprijzen in sportcentra.

P.S.
Volgend jaar kunnen enkel houders van de Sportkaart nog toegang krijgen tot het open zwembad aan de Abdijkaai. Een verkapte vorm van identiteitscontrole.

Nieuwe belasting op logies brengt geld in het laadje

De heffing op het verstrekken van logies is ingevoerd in de gemeenteraad van maart 2013. Die volstrekt bedrijfsonvriendelijke belasting bedroeg toen 1 euro per nacht en per kamer. De gemeenteraad van 16 december 2013 heeft het tarief vanaf januari 2014 verdubbeld. Deze belasting (één van de drie nieuwe belastingen van deze coalitie met de VLD) is verschuldigd per kwartaal.
Het eerste kwartaal van dit jaar (90 dagen) bracht met 34 ingeschreven logies verstrekkende bedrijven bracht 59.170 euro op.
Het tweede kwartaal (91 dagen) met 35 ingeschrevenen 61.867 euro.
Totaal voor de eerste helft van dit jaar dus 121.037 euro. Gemiddeld per dag: 668 euro. Gemiddeld per bedrijf: 1.754 euro.

Er zijn een aantal vrijstellingen: ziekenhuizen, RVT’s, opvangcentra, onderwijsinstellingen, jeugdherbergen en jeugdverblijven.

Evolutie van de belastingopbrengsten per jaar

De jaarrekening 2014 is gekend. De belastingopbrengst was geraamd op 63,49 miljoen. We kregen in werkelijkheid 72,43 miljoen. Dat is niet minder dan 963 euro per inwoner, kindjes inbegrepen.
Het meerjarenplan is nu voor de vijfde maal aangepast.
Hierna volgen de nieuwe ramingen met tussen haakjes de bedragen uit het oorspronkelijke meerjarenplan 2014-2019.

2015: 67,20 miljoen (65,54 miljoen)
2016: 68,08 (67,11)
2017: 69,13 (68,73)
2018: 70,07 (70,40)
2019: 71,41 (72,12)

Opbrengst parkeerboeten in een half jaar: 406.100 euro

Parkeerboeten zijn in het politieke jargon “naheffingen” genoemd. (Bedrag: 25 euro.)
In de eerste helft van dit jaar heeft men 16.244 van die boeten uitgeschreven. Dat leverde dus 406.100 euro op.
De ingediende bewaarschriften hebben zelden succes.

Evolutie van de ontvangsten per jaar:
2012 (nog onder het vorige bestuur): 870.548 euro
2013: 1.136.619 euro
2014: 1.699.517 euro

Aantal “ingeschrevenen” per maand, dit jaar in 2015:
– januari: 3012
– februari: 3062
– maart: 2781
– april: 2198
– mei: 1874
– juni: 2010
– juli: 1334

Opvolging van bepaalde belastingopbrengsten (3)

Naheffingen (boeten) inzake parkeren

Van januari tot en met de maand april ging het om 11.053 naheffingen voor een bedrag van 276.325 euro.
In de maand mei kwam men tot 1.847 ingeschreven boeten, ter waarde van 46.175 euro.

Belasting op reclamedrukwerk (huis-aan-huisbedeling)

Van januari tot en met april waren er 399 ingeschreven reclamemakers en die zouden 640.935 euro opbrengen.
In de maand mei ging het om 115 ingeschrevenen voor een bedrag van 178.978 euro.

Heffingen op logies (De fameuze 2 euro per kamer en per nacht, één van de drie bij Kortrijkzanen onbekende nieuwe belastingen van de tripartite.)

Deze gegevens maakt men pas per kwartaal openbaar in onze toeristische stad.
Voor het eerste kwartaal ging het 34 ‘logiesverstrekkende bedrijven’ die samen 50.170 euro ophoestten.

Opvolging van bepaalde belastingopbrengsten (2)

Naheffingen (boeten) inzake parkeren
(Het tarief is nu 25 euro.)
– januari: 3012 ingeschrevenen = 75.302 euro
– februari: 3062 = 76.550 euro
– maart: 2781 = 69.525 euro
– april: 2198 = 54.950 euro
In de eerste vier maanden van dit jaar waren er dus in het totaal 11.053 boeten en die brachten 276.325 euro op.

Reclamedrukwerk (huis-aan-huis bedeling)
(Diverse tarieven.)
– januari: 72 ingeschrevenen = 107.484 euro
– februari: 83 = 140.600 euro
– maart: 115 = 183.397 euro
– april: 129 = 209.454 euro

Heffingen op logies
(Tarief per kamer en per nacht nu 2 euro.)
Hier kennen we de opbrengsten niet per maand, wel per kwartaal.
De eerste drie maanden van dit jaar (90 dagen): 34 logiesverstrekkende bedrijven brachten 50.170 euro op.

Jaarrekening 2014: de belastingontvangsten vallen goed mee !

Bij het aantreden van de nieuwe tripartite kon de bevriende lokale pers het niet nalaten om het bij de Kortrijkse kiezer diep in te prenten dat de belastingen niet zouden verhogen.
Men bedoelde daar in feite mee dat de twee aanslagvoeten van de personenbelasting (7,9%) en van de onroerende voorheffing (1750) niet zouden veranderen. Dezelfde gazetten waren daarentegen zéér karig met informatie over de verhoging van allerhande retributies (reclamedrukwerk, huisvuilzak, parkeren, leegstandheffing, enz.) en over het feit dat de tripartite al meteen drie totaal nieuwe belastingen heeft ingevoerd. (Nog geen enkele Kortrijkzaan ontmoet die daarvan op de hoogte is!)

Te weten:
1. De belasting op geldautomaten. Opbrengst 120.375 euro volgens de jaarrekening 2014 terwijl het oorspronkelijk budget gewag maakte van 25.436 euro.
2. Verblijfbelasting (hotelovernachtingen). Opbrengst 231.629 euro terwijl er slechts 200.000 euro was begroot.
3. Belasting op het uitdelen van commerciële voorwerpen (‘sampling’). Die opbrengsten kennen we niet want het specifieke bedrag zit verscholen in de post “gebruik van openbaar domein” (globale ontvangsten: 312.914 euro).

We kijken nu even naar het geheel van de fiscale ontvangsten.
Inclusief de boetes ging het vorig jaar om een bedrag van 72,43 miljoen euro. Het eindbudget van dat jaar (bij de derde begrotingswijziging) raamde het bedrag nog op 63,49 euro. Een meevaller van bijna 9 miljoen euro, oftewel 14 procent meer gerealiseerd dan gedacht.
De schepen van Financiën wijt die hoge “realisatiegraad” aan een versnelde doorstorting van de aanvullende belasting op de personenbelasting, maar dit kan hoogstens voor 5 miljoen hebben meegespeeld.

Ha, de belastingen zijn niet verhoogd?
In 2013 (het eerste jaar van de nieuwe bestuursploeg) bedroeg de globale opbrengst uit de fiscaliteit 59,89 miljoen euro. Nu dus 72,43 miljoen. Dat is een stijging met niet minder dan 20 procent!
De echt grote ontvangsten komen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) en de aanvullende personenbelasting (APB).
– Zonder wijziging van de tarieven ging de OV van 32,86 miljoen in 2013 naar 33,95 miljoen in 2014.
– Ook zonder wijziging van de aanslagvoet liep de APB op van 16,63 naar 25,18 miljoen. (Maar in 2013 was een voorschot van 4,9 miljoen nog niet meegerekend.)

Andere omvangrijke ontvangsten zijn:
– belasting op motorrijtuigen: 1.200.380 euro
– afgifte huisvuilzakken: 1.462.122 euro
– verspreiding reclamedrukwerk: 2.205.929 euro
– inname openbaar domein: 1.112.256 euro
– parkeren: 4.362.928 euro

Stadsambtenaren mogen gratis naar het “Feest met de Burgemeester”. En waarom wij niet??

Om 21 uur vanavond start het feest met de burgemeester in de groothandelsmarkt te Heule. Het entreegeld bedraagt 5 euro in voorverkoop en 10 euro aan de deur.
Volgens “Het Nieuwsblad” van vandaag mogen stadsambtenaren gratis binnen want de burgemeester wil ze hiermee belonen voor hun inzet. (Er is al een gratis personeelsfeest geweest dat Stad 52.500 euro heeft gekost.)

Waarom gewone burgers wel entreegeld dienen te betalen is ons een raadsel. Zie hierna.
We vermelden namelijk even de voor dit jaar geldende bepalingen inzake het gebruik van de Kortrijkse groothandelsmarkt. Ga hierbij na tot wat voor soort activiteit het “feest met de burgemeester” behoort en trek uw conclusie omtrent de vraag naar inkomgeld.

Bij een niet commerciële activiteit georganiseerd ten gunste van een goed doel door een lokale vereniging of festiviteit zonder commercieel doel:
– inkomgeld mag
– beperkt (kostendekkend) standgeld mag
– stad vraagt geen gebruiksvergoeding

Bij een andere niet-commerciële activiteit:
(Bijvoorbeeld: vinkenzetting, offerfeest.)
– inkomgeld mag NIET
– beperkt (kostendekkend) standgeld mag
– stad vraagt geen gebruiksvergoeding

Bij een commerciële activiteit:
– inkomgeld mag niet
– standgeld onbeperkt
– stad vraagt gebruiksvergoeding van 150 euro per dag

P.S.
Een bericht van 3 april in deze krant gaf aan met welk juridisch foefje het schepencollege de vraag naar entreegeld goedpraat.

Opvolging van bepaalde belastingopbrengsten (1)

We gaan voor dit jaar de opbrengsten van bepaalde belastingen opvolgen.
Nu dus een lijstje voor de maand januari 2015.

Belasting op parkeren (naheffingen van 25 euro)
Niet minder dan 3.012 ingeschrevenen. Opbrengst: 75.300 euro.
(De totale opbrengst voor geheel het jaar 2015 is geraamd op 3.325.000 euro.)

Heffing op logies (overnachtingen in hotels)
Dat is één van de drie nieuwe belastingen die de tripartite heeft ingevoerd.
Hier kennen we geen bedragen per maand. 38 ingeschrevenen in het vierde kwartaal. Opbrengst 64.202,25 euro.

Belasting op reclamedrukwerk (huis-aan-huis)
72 ingeschrevenen. 107.484,95 euro.
(Totale opbrengst voor het hele jaar geraamd op 1.622.750 euro.c