Category Archives: belastingen

Brengt die belasting op geldautomaten wel wat op ??

Jawel. Onverwacht veel.
Bij de invoering van die nieuwe heffing in 2013 raamde men de opbrengst ervan  op 25.000 euro.  Het werd uiteindelijk 50.500 euro.  (46 bank-  en financieringsinstellingen werden erdoor getroffen.)
Voor dit jaar 2016 zou het gaan om 50 ingeschreven  en een totaal bedrag van 57.500 euro.

De heffing bedraagt 500 euro per jaar en per toestel, ongeacht de datum waarop de automaat in werking trad of werd verwijderd.
De tripartite motiveerde die belasting op grond van het feit dat zo’n automaat extra risico’s met zich meebrengt en derhalve extra veiligheidsmaatregelen vergt. Toen de belasting ter sprake kwam op de gemeenteraad (juli 2013) voegde de burgemeester er nog aan toe dat de  reinigingsdiensten in de buurt van die toestellen  meer werk hebben.

P.S.
Nogmaals herhalen dat de coalitie al in het eerste jaar van haar bestaan drie totaal nieuwe en bedrijfsonvriendelijke belastingen heeft ingevoerd. Te weten:  naast die op geldautomaten ook nog een belasting op logies (overnachtingen) en op sampling.

 

 

 

 

 

Opkuis van oninvorderbare gemeentebelastingen, voor bijna één miljoen euro

Er is een grote inhaalbeweging gebeurd inzake openstaande vorderingen betreffende de pure gemeentebelastingen die om diverse redenen niet konden geïnd worden in de periode 2004-2013.
Dit heeft geleid tot een boeking (aan uitgavenzijde natuurlijk, als operationele kost) van niet minder dan 987.403 euro “onwaarden” op de jaarrekening van 2015.

Redenen van de oninvorderbaarheid van de belasting:
– bewaarschriften die werden ingewilligd door het schepencollege (vooral inzake leegstand en onbebouwde percelen)
– falingen
– materiële misslag
– insolvabele belastingplichtige
– ambtshalve schrapping (onvindbaar…)
– overleden (nalatenschap is verworpen)
– een geval van collectieve schuldregeling

Heffing op logies brengt geld op (2)

De belasting op logies (2 euro per nacht en per kamer) is één van de vijf (5!) nieuwe belastingen die de tripartite-coalitie al heeft ingevoerd. (Dat er nu al vijf zijn, weet geen Kortrijkzaan, want de “embedded press” vertelt dat niet.)
In het derde kwartaal van vorig jaar waren er 34 ingeschreven logiesverstrekkende bedrijven. Opbrengst: 60.163 euro.
Vierde kwartaal: ook 34 ingeschrevenen met een opbrengst van 63.159 euro.
Totaal voor een half jaar: 123.322 euro.

“Het komt vaak voor dat het bezwaar inzake parkeerbelasting gegrond wordt verklaard.” Ja?? Hoezo?

Dat zei schepen Axel Weydts (SP.a) althans tijdens de bespreking van het budget van het Parko-bedrijf in de laatste gemeenteraad van 14 maart.
Het was toen ietwat na 22 uur, en geen raadslid dat hem tegensprak.
Kortrijkwatcher is onmiddellijk daarna even in de archieven gaan duiken. Hoe komt de bevoegde schepen daar toch bij? Om dit zomaar te zeggen?

We zochten de besluiten over de bezwaarschriften op die het schepencollege sinds november vorig jaar heeft behandeld. Ergens beginnen.
En vonden er 35 terug.
Daarvan zijn er welgeteld 5 gegrond verklaard en 2 gedeeltelijk gegrond.
In één enkel kon het parkeerbedrijf geen foto voorleggen.

P.S.
– Tussen de vaststelling van de overtreding en het collegebesluit over het bezwaarschrift kan gemakkelijk een half jaar verlopen.
– De boeten (“naheffingen” genaamd) van 25 euro brengen nog altijd heel veel op. In januari van dit jaar alweer 52.725 euro.

Hoezo ? Kunnen de belastingen dan toch verhogen?

De tripartite heeft altijd al gezworen dat de belastingen gedurende de gehele bestuursperiode (tot 2018 dus) niet zouden verhogen.
Men bedoelde daarmee eigenlijk dat de tarieven van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing ongewijzigd zouden blijven. (De coalitie heeft intussen al wel totaal nieuwe belastingen ingevoerd, waarover straks meer.)

In “Het Nieuwsblad” van 26 januari gaf de burgemeester uitvoerig commentaar op “het gemeenterapport voor Kortrijk” dat werd opgemaakt door de krant.
En de journalist tekent hierbij onder meer dit op: “Als het van hem (dat is Vincent Van Quickenborne, nvdr) afhangt, verhogen de belastingen niet tijdens deze legislatuur.”
Dat is toch wel een heel merkwaardige uitspraak: “als het van hem afhangt“.
Gaan er binnen de coalitie of binnen de financiële dienst dan toch stemmen op om een of ander tarief te verhogen?
Dreigt de financiële toestand van Stad ietwat dramatisch te worden?
Alleen de getrouwe lezers van deze electronische krant weten
– dat het budgettair resultaat van het boekjaar nog tot en met 2017 negatief blijft. (De burgemeester beloofde ooit van daar in 2016 een eind aan te maken.)
– dat men dit jaar voor 31 miljoen nieuwe leningen zou aangaan.

Intussen krijgen de lezers van de gazet alweer indirect de misleidende boodschap te horen dat deze zgn. stadscoalitie de belastingen niet verhoogt.
Kortrijkwatcher heeft nog geen enkel Kortrijks burger ontmoet die weet heeft van het feit dat alreeds begin 2013 drie totaal nieuwe belastingen werden ingevoerd. Met name op logies, op sampling en op bankautomaten.
En aangezien onze plaatselijke ’embedded press’ dit gewoontegetrouw niet vermeldt weet geen mens alhier dat de coalitie in de gemeenteraad van december laatstleden nog een keer twee nieuwe belastingen heeft laten goedkeuren: 1) op reclameborden met wisselende beelden en 2) op het niet (of niet optimaal) afkoppelen van hemelwater.
Voorts heeft men in diezelfde gemeenteraad een verhoogd tarief ingevoerd voor het verspreiden van huis-aan-huis reclamedrukwerk. (Verwachte meeropbrengst: 300.000 euro.)
Tenslotte zijn voor de tweede maal een heel aantal retributies verhoogd, nu bijvoorbeeld voor zwembaden en het gebruik van sportcentra.

P.S.
Er zijn ook belastingreglementen opgeheven: voor privé clubs, privé-wegwijzers en wedkantoren.
Maar die brachten niets op.

Nog meer vaststellers van parkeerovertredingen

Sinds 1 februari van vorig jaar kunnen nu ook medewerkers van het autonoom gemeentebedrijf Parko vaststellingen doen inzake parkeerovertredingen die kunnen leiden tot een gemeentelijke administratieve sanctie. De GAS-boete, voor parkeren alhier “naheffingen” genoemd. 25 euro. Momenteel zijn er 11 personeelsleden van Parko hiertoe bevoegd. (Men moet slagen in een examen, na een opleiding van 40 uur.)
In de komende gemeenteraad van aanstaande maandag zal men nog drie mensen van Parko aanwijzen als vaststeller. En in de loop van de eerste helft van dit jaar komen nog bijkomende aanstellingen. Het uiteindelijke streefdoel is zelfs dat alle Parko-medewerkers bevoegd worden. Die naheffingen brengen immers veel geld op en de opbrengst van de boetes die Parko zelf kon uitschrijven gaan rechtstreeks naar het bedrijf zelf.
Sinds februari vorig jaar konden de 11 van Parko tot op heden zowat 3.000 vaststellingen doen. Het gaat voornamelijk om parkeren op voetpaden, het negeren van een parkeerverbod of te lang blijven staan op shop&go plaatsen.

P.S.
In 2014 brachten de naheffingen in totaal 1,69 miljoen euro op. Enkel dankzij de politie.

Evolutie van de jaarlijkse belastingopbrengsten

De bedragen slaan op de jaren 2014 tot en met 2018 en zijn deze zoals genoteerd in de zesde (!) aanpassing van het meerjarenplan.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV)
33.955.171 (waar cijfer, volgens de rekening)
32.432.035 (een raming)
32.787.456
33.999.963
35.256.242

Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB)
25.183.923 (waar)
23.399.781 (raming)
24.596.658
23.433.778
23.101.423

Verspreiding huis-aan-huis van reclamedrukwerk
2.205.930
1.622.750
1.950.986 (Het tarief is verhoogd, vandaar die meeropbrengst met ca. 300.000 euro.)
1.979.713
2.008.940

Parkeren
4.362.928
3.325.000
3.100.000
3.100.000
3.100.000

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)
30.975
148.440
99.000
100.000
28.370

“Kortrijkwatcher bazelt maar wat”

Ter gelegenheid van de bespreking van het budget 2016 herhaalt de tripartite opnieuw en graag (hierin gevolgd door de geschreven ’embedded press’) dat de belastingen niet verhogen. Men bedoelt daarmee dat de belastingvoeten van de OV en de APB niet wijzigen.
En altoos vergeet men dat de coalitie al in het eerste jaar van de legislatuur drie nieuwe belastingen heeft ingevoerd.
Als de senior-writer van Kortrijkwatcher dit op Facebook onder de aandacht brengt van Marc Lemaitre krijgt hij van het SP.A-raadslid te horen dat hij maar wat
“bazelt”.

Op 12 te herziene belastingtarieven blijven er 7 gelijk behouden

Sommigen belastingreglementen gelden slechts voor één (aanslag)jaar, anderen dan voor vijf jaar. De gemeenteraad van 14 december (dus niet die van morgen) zal 12 van die reglementen goedkeuren.
De tripatite heeft altijd beloofd dat er geen belastingverhoging zal komen, maar dat betekende in feite dat er niet zou geraakt worden aan de belastingvoeten van de aanvullende personenbelasting (7,9 procent) en van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1750). Twee dus.
Intussen weten vele Kortrijkzanen en journalisten nog altijd niet dat de nieuwe coalitie al in het eerste jaar van haar bestaan drie geheel nieuwe belastingen heeft ingevoerd. Om over de verhoogde retributies niet te spreken.

De Raad van 14 december zal nu alweer twee nieuwe belastingen heffen.
1. Er komt een tweede en hoger tarief op reclameborden met wisselende beelden: 200 euro per m².
2. Er komt een nieuw reglement op het niet of niet optimaal afkoppelen van hemelwater. Een soort boete van 1000 euro per jaar. En na tweede opeenvolgende termijnen wordt dat bedrag met 100 procent verhoogd.

Er is ook nog één verhoogd tarief in zicht.
– De belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen gaat van 0,05 naar O,06 cent per verspreid exemplaar. Verwachte meeropbrengst niet minder dan 300.000 euro. De tripatite vindt dit een milieumaatregel.
– En in zekere zin is dit ook een belastingverhoging: de eerste 15 minuten gratis parkeertijd in zone KOR 1 en 3 wordt afgeschaft. Het schepencollege motiveert dit met het feit dat er intussen al 225 ‘shop and go’ plaatsen zijn gerealiseerd.

En ja.
Er is een tariefverlaging inzake de belasting op het plaatsen van terrassen op openbaar domein.
Over die verlaagde heffing bent u – beste lezer Kortrijkzaan – al voldoende ingelicht via de ’embedded press’.
Over de verhoging van alweer een aantal retributies nog altijd niet. Bijvoorbeeld voor de individuele toegangsprijs (zonder Sportkaart) tot zwembaden, over de huurprijzen in sportcentra.

P.S.
Volgend jaar kunnen enkel houders van de Sportkaart nog toegang krijgen tot het open zwembad aan de Abdijkaai. Een verkapte vorm van identiteitscontrole.

Nieuwe belasting op logies brengt geld in het laadje

De heffing op het verstrekken van logies is ingevoerd in de gemeenteraad van maart 2013. Die volstrekt bedrijfsonvriendelijke belasting bedroeg toen 1 euro per nacht en per kamer. De gemeenteraad van 16 december 2013 heeft het tarief vanaf januari 2014 verdubbeld. Deze belasting (één van de drie nieuwe belastingen van deze coalitie met de VLD) is verschuldigd per kwartaal.
Het eerste kwartaal van dit jaar (90 dagen) bracht met 34 ingeschreven logies verstrekkende bedrijven bracht 59.170 euro op.
Het tweede kwartaal (91 dagen) met 35 ingeschrevenen 61.867 euro.
Totaal voor de eerste helft van dit jaar dus 121.037 euro. Gemiddeld per dag: 668 euro. Gemiddeld per bedrijf: 1.754 euro.

Er zijn een aantal vrijstellingen: ziekenhuizen, RVT’s, opvangcentra, onderwijsinstellingen, jeugdherbergen en jeugdverblijven.

Evolutie van de belastingopbrengsten per jaar

De jaarrekening 2014 is gekend. De belastingopbrengst was geraamd op 63,49 miljoen. We kregen in werkelijkheid 72,43 miljoen. Dat is niet minder dan 963 euro per inwoner, kindjes inbegrepen.
Het meerjarenplan is nu voor de vijfde maal aangepast.
Hierna volgen de nieuwe ramingen met tussen haakjes de bedragen uit het oorspronkelijke meerjarenplan 2014-2019.

2015: 67,20 miljoen (65,54 miljoen)
2016: 68,08 (67,11)
2017: 69,13 (68,73)
2018: 70,07 (70,40)
2019: 71,41 (72,12)