Category Archives: belastingen

Een lijstje van de belastingen in Kortrijk

Woord vooraf
Telkenjare zegt de coalitie dat de belastingen niet verhogen.  Dat is zo voor wat betreft de aanslagvoeten van de aanvullende personenbelasting  en van de opcentiemen onroerende voorheffing.
Men zegt er nooit bij dat de tripartite van in den beginne drie geheel nieuwe (niet bedrijfsvriendelijke)  belastingen heeft ingevoerd en van andere reeds bestaande de tarieven soms heeft verhoogd. (En dan zwijgen we nog geheel over de verhoogde retributies.)
Zie hierna in de lijst.

Belastingen specifiek voor bedrijven  (12)
– Oppervlakte commerciële vestigingen in het centrum
– Filmvoorstellingen
– Heffing op geldautomaten  (nieuw)
–  Gebruik openbare weg voor publiciteitsdoeleinden (nieuw: sampling – 200 euro per dag)
–  Opcentiemen op de verkrotting
–  Opcentiemen onroerende voorheffing
–  Reclameborden (nieuw: tarief op wisselende beelden
–  Reclamedrukwerk (verhoogde tarieven)
–  Taxis
–  Terrassen op openbaar domein
–  Verstrekken van logies (nieuw)
–  Verwaarloosde woningen en gebouwen


Belastingen voor burgers (15)
–  Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
–  Afgifte administratieve stukken (verhogingen)
–  Afkoppelen hemelwater (verhogingen)
–  Conformiteitsattest
–  Leegstandheffing  op woningen en gebouwen
–  Ontgravingen
–  Opcentiemen op de verkrotting
–  Opcentiemen onroerende voorheffing
–  Sluikstorten
–  Openen en verbreden van straten
–  Rioleringswerken
–  Straatparkeren
–  Verhaalbelasting op voetpadbedekking
–  Verhaalbelasting op de wegbedekking
–  Verwaarloosde woningen en gebouwen

Van die belastingen die meer opbrengen dan men zou denken

De bedragen hierna dateren van 2017.
Tussen haakjes soms een vergelijking met 2016.  Of indien relevant een vergelijking met was begroot.

Motorrijtuigen:  1.270.182 euro
Gewestbelasting op verwaarlozing van woningen en gebouwen :  33.954  (Begroot:  20.000)
Idem op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten:  26.897  (38.457)
Leegstand:  409.695  (328.425) (Begroot:  329.081)
(Veel bezwaarschriften tegen deze belasting. En N-VA-schepen Scherpereel wil de tarieven nog verhogen.)
Belasting op afgifte van administratieve stukken:   730.537  (1.113.555)
Geldautomaten:  56.000
Taxidiensten:  27.168  (45.057)
Verblijfsbelasting:  239.128
Reclameborden:  164.870
Verspreiding reclamedrukwerk:  2.188.314
Vertoningen (films!):  164.922 (Begroot:  135.598)
Terrassen:  58.662
Parkeren (boeten):  3.381.897 (Begroot:  4.400.000 want opbrengst in 2016 was:  4.095.740)

Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS):  240.583 (Begroot:  220.00) (Hier veel personeelskosten!)

 

Evolutie van bepaalde exploitatie-ontvangsten voor Stad

Woord vooraf
Volgens onze plaatselijke persjongens zijn de Kortrijkse burgers daar allemaal (in al die cijfers) niet geïnteresseerd.
Zij zeggen dat omdat ze die zelf niet kennen (zij lezen die desbetreffende documenten niet, of ze verstaan ze niet – laat ons beleefd blijven) en als ze er dan toch wat cijfergegevens over publiceren, dan  komt dat gewoon omdat een of andere schepen die heeft ingefluisterd.  De “beste” eerst natuurlijk. Jawel.

Onroerende voorheffing (de zgn ‘grondlasten’, 1750 opcentiemen)
2013 :  32,86 mio  (het eerste jaar van de nieuwe tripartite)
2014:   33,95
2015:  34,39 (topjaar)
2016:  33,56
2017:  33,91

Aanvullende Personenbelasting (7,90%)
2013:  16,63 (trage doorstorting?)
2014:  25,18
2015:  22,49
2016:  25,83 (een topjaar)
2017:  24,03

Pure plaatselijke (eigen) gemeentebelastingen (die volgens de burgemeester niet zouden stijgen, maar er zijn wel drie nieuwe ingevoerd)
2013:  50,68
2014:  60,45
2015:  58,09
2016:  60,71
2017:  59,28

  • De drie bovenstaande belastingen brachten  100.190.904 euro op in 2013. Gedeeld door het aantal inwoners (75.120, – baby’s inbegrepen) kwam dit neer op 1.333 euro.
    In 2017 bedroegen die belastingontvangsten 117.231.635 euro.  Per persoon (75.736 inwoners, nog altijd kindjes incluis)  ging het om 1.547 euro.
    (Dat interesseert de mensen niet?  Pers niet meer bekwaam om grafiekjes te maken?)

Gemeentefonds
2013:  28,21
2014:  30,80 (een groeivoet van 9%)
2015:  30,57
2016:  31,15
2017:  32,23

Dividenden gas en elektriciteit
2013:  5,37
2014:  5,12
2015:  9,36
2016:  5,01
2017:  5,98

Evolutie van de boeten bij het parkeerbedrijf Parko

Een bepaald soort van “boete” is in het jargon van Parko “naheffing” genoemd.  Voor dit soort van boeten betaalt men 25 euro.
Het gaat om overtredingen inzake parkeerduur of het niet betalen van het geldend tarief in betalende zones.
Men onderscheidt eigenlijk vier soorten van naheffingen:
op betalend parkeren, op de termijn in de blauwe zone (of er ligt geen blauwe schijf), op plaatshouder gemeentelijke parkeerkaart (bewonersparkeren) , op extra kort parkeren (P30 – shop and go).

In 2016 zijn er resp. 48.210,  5.745, 2.748, 14.741 naheffingen opgemaakt
Totaal: 71.444 overtredingen geconstateerd.

Evolutie van het aantal naheffingen (vaststellingen) over een periode van vijf jaar:
– 2012:  59.668
– 2013:  63.266 (eerste jaar van de tripartite)
– 2014:  80.069
– 2015:  70.091
– 2016:  71.444
Over die naheffingen lopen er zéér veel bezwaarschriften binnen bij het schepencollege.  En die worden pas maanden later behandeld.  Meestal (bijna altijd) krijgen de klagers geen gelijk.
Hebben ook geen weet van precedenten om hun verdediging te ondersteunen.
Dat is niet eerlijk.

Opbrengst van de naheffingen:
– 2012:  870.548 euro
– 2013:  1.136.619 euro (de nieuwe coalitie aan het bewind)
– 2014:  1. 699.517 euro
– 2015:  1.466.175 euro
– 2016:  1.499. 944 euro

GAS
Sinds 2015 hebben  bepaalde erkende vaststellers (nu 19 !) bij de parkeerwachters de bevoegdheid om parkeerinbreuken tegen stilstaan en parkeren  middels Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) te beteugelen.  Ook voor overtredingen betreffende verkeersborden C3 (verboden toegang) en F103 (voetgangerszone), vastgesteld met camera’s.
Concreet zijn er 20 vormen van foutparkeren van de eerste categorie (bijv. niet rechts parkeren t.o.v. de rijrichting), en 4 vormen van foutparkeren van de tweede categorie (bijv. parkeren op een plaats voor gehandicapten).  De GAS-boetes bedragen resp. niet minder dan 55 en 110 euro.
De hogere personeelsinzet leidt tot een sterk verhoogd aantal vaststellingen van parkeerinbreuken:  van 3.505 in 2015 tot  6.409 in 2016.
Opbrengst GAS stijgt opzienbarend:
– 2015:  220.550 euro (11 maanden)
– 2016: 651.640 euro

CONCLUSIE
Vorig jaar inde Parko voor 2.151.584 euro aan boeten.
Men zegge het voort.

Een belasting die de Kortrijkse burger niet voelt maar wel geweldig veel opbrengt

We kijken er telkens weer van op.
De belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen (zeg maar: allerlei vormen van reclamedrukwerk) garandeert iedere maand opnieuw een gigantische opbrengst voor Stad.
Een overzicht voor het lopende jaar.  Met telkens het aantal fysieke of rechtspersonen die een opdracht gaven aan de drukker of producent.

Januari:  140.531 euro  (voor  77 ingeschrevenen)
Februari:  133.753 euro  (72)
Maart:  191.280 euro (109)
Het eerste kwartaal van dit jaar bracht dus al 465.564 euro op.
Met april erbij (156.483 euro met 86 ingeschrevenen) is de opbrengst van het ‘tertiaal’ 622.047 euro.

De belasting wordt vastgesteld op 0,06 euro per verspreid exemplaar.
Voor drukwerken die ten minste 48 maal per jaar verschijnen met minstens 20 verschillende adverteerders en een vast redactioneel gedeelte) gaat het om 0,0125 euro per exemplaar.
Er zijn vrijstellingen mogelijk:
–  voor publicaties met tenminste 50% redactionele tekst;
–  voor handelaars die hinder ondervinden vanwege grote infrastructuurwerken met een duur van meer dan twee maanden.

Wie geen aangifte doet van het aantal verspreide exemplaren wordt belast op een forfaitair bepaald aantal brievenbussen.
Ter info (toestand volgens het reglement dan):

Kortrijk:  24.404
Bissegem:  2.573
Heule:  5.335
Bellegem:  1.838
Kooigem:  396
Marke:  3.569
Rollegem:  1.254
Aalbeke:  1.455

Voor 58.362 euro oninbare retributies

Voor het boekjaar 2016 zijn er 934 facturen onbetaald gebleven waarbij de onmogelijkheid tot betalen van de retributie schriftelijk is vastgesteld.
Die “onwaarden” zijn bijv. te wijten aan een faling van de schuldenaar,  Of hij/zij is overleden.  Of gedetineerd.  Of gewoon met de noorderzon verdwenen.  Soms is  het saldo te klein om te vervolgen.

Voor het boekjaar 2015 zijn er 650 facturen onbetaald gebleven ter waarde van 45.908 euro.
En voor de periode 2004-2013 heeft men een keer een grote opkuis gedaan van oninbare vorderingen.  Men kwam toen in de rekening aan een minder-opbrengst (een “operationele kost”) van waarlijk bijna één miljoen: 990.039 euro!

Die onbetaalde retributies slaan doorgaans en vooral op het niet betalen van het hulpcentrum 100, de kosten voor het leggen van trottoirs, voor het ophalen bedrijfsafval,  achterstallen bibliotheek, aansluiten van riolen.
In enkele gevallen kan het gaan om een materiële misslag. Men heeft het dan over een “afvoering van ambtswege”.

Wat een misser over de Kortrijkse belastingen in ons eigenste Nieuwsblad !

“Het Nieuwsblad” brengt al een heel jaar onder de titel “Grote Gemeentetest” een serie artikels over de werking van de lokale besturen in Vlaanderen.
In de tiende aflevering van vandaag 26 november gaat het over een oordeel over de gemeentebelastingen.  Meer speciaal over twee (voornaamste) aanslagvoeten en de opbrengst ervan.

In de regionale editie van de krant (Kortrijk-Waregem-Menen) staat op pag. 2 iets over de belastingopbrengsten voor Kortrijk in 2015 te lezen.
Voor de aanvullende personenbelasting  (APB) geeft men een bedrag aan van 22,5 miljoen.  Die afronding kunnen we nog billijken.  Het juiste cijfer is immers 22.494.502 euro.
Maar voor de onroerende voorheffing (OV) zit men er volkomen naast.
De gazette  schrijft: “Kortrijk klokte af op  iets  minder dan 24 miljoen.”
24 MIO….

Onbegrijpelijke kwakkel.  Een canard van jewelste.  Eens zien of er een rectificatie komt.

Zal men de aangegeven score wijzigen?
De OV-ontvangsten  bedroegen  vorig jaar namelijk welgeteld 34.391.773 euro.  (Overigens twee miljoen meer dan geraamd. Maar dit terzijde.)
Wat is de score die de krant dan aangeeft voor Kortrijk nog wel waard?
De krant vermeldt voor de OV intussen om een of andere niet geargumenteerde (ook onverstaanbare)  reden alhier voor Kortrijk een score van 6 op 10,  wat  de gazette voor onze regio althans als relatief goed (want lage ontvangsten) is beschouwd…

Nog even dit.
De gazette hanteert voor zijn beoordeling  van de belastingen enkel de tarieven voor APB en OV.
Moet kunnen.  Het zijn nu eenmaal de belangrijkste.   Wat ontvangsten betreft.  Voor Kortrijk blijven die aanslagvoeten  onveranderd.  Ja.  Maar dan krijg je alweer de perceptie van zo’n artikel.
De lezers van dit print-medium blijven nog steeds onkundig over het feit dat de nieuwe coalitie al in 2013  drie irritante, totaal nieuwe belastingen heeft ingevoerd en in december 2015 nog een keer twee.
Weet niemand.  Pers rept er niet over.  (Weet het ook niet?)

 

Brengt die belasting op geldautomaten wel wat op ??

Jawel. Onverwacht veel.
Bij de invoering van die nieuwe heffing in 2013 raamde men de opbrengst ervan  op 25.000 euro.  Het werd uiteindelijk 50.500 euro.  (46 bank-  en financieringsinstellingen werden erdoor getroffen.)
Voor dit jaar 2016 zou het gaan om 50 ingeschreven  en een totaal bedrag van 57.500 euro.

De heffing bedraagt 500 euro per jaar en per toestel, ongeacht de datum waarop de automaat in werking trad of werd verwijderd.
De tripartite motiveerde die belasting op grond van het feit dat zo’n automaat extra risico’s met zich meebrengt en derhalve extra veiligheidsmaatregelen vergt. Toen de belasting ter sprake kwam op de gemeenteraad (juli 2013) voegde de burgemeester er nog aan toe dat de  reinigingsdiensten in de buurt van die toestellen  meer werk hebben.

P.S.
Nogmaals herhalen dat de coalitie al in het eerste jaar van haar bestaan drie totaal nieuwe en bedrijfsonvriendelijke belastingen heeft ingevoerd. Te weten:  naast die op geldautomaten ook nog een belasting op logies (overnachtingen) en op sampling.

 

 

 

 

 

Opkuis van oninvorderbare gemeentebelastingen, voor bijna één miljoen euro

Er is een grote inhaalbeweging gebeurd inzake openstaande vorderingen betreffende de pure gemeentebelastingen die om diverse redenen niet konden geïnd worden in de periode 2004-2013.
Dit heeft geleid tot een boeking (aan uitgavenzijde natuurlijk, als operationele kost) van niet minder dan 987.403 euro “onwaarden” op de jaarrekening van 2015.

Redenen van de oninvorderbaarheid van de belasting:
– bewaarschriften die werden ingewilligd door het schepencollege (vooral inzake leegstand en onbebouwde percelen)
– falingen
– materiële misslag
– insolvabele belastingplichtige
– ambtshalve schrapping (onvindbaar…)
– overleden (nalatenschap is verworpen)
– een geval van collectieve schuldregeling

Heffing op logies brengt geld op (2)

De belasting op logies (2 euro per nacht en per kamer) is één van de vijf (5!) nieuwe belastingen die de tripartite-coalitie al heeft ingevoerd. (Dat er nu al vijf zijn, weet geen Kortrijkzaan, want de “embedded press” vertelt dat niet.)
In het derde kwartaal van vorig jaar waren er 34 ingeschreven logiesverstrekkende bedrijven. Opbrengst: 60.163 euro.
Vierde kwartaal: ook 34 ingeschrevenen met een opbrengst van 63.159 euro.
Totaal voor een half jaar: 123.322 euro.