Category Archives: asap

Naar een spoiler over het SOK

Alle (herhaal: alle) gemeentelijke vzw’s en autonome gemeentebedrijven hebben intussen sinds geruime tijd hun jaarverslagen en rekeningen 2012 ingediend bij de zittingen van de gemeenteraad, dit jaar. In veel gevallen: ook hun jaaractieplannen voor het lopende jaar 2013.
Het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) dus evenwel nog niet. (Dat is niet nieuw.)

Op de website van het SOK is er wel een ondernemingsplan 2011 tot medio 2013 te vinden, maar dat is helemaal niet meer up-to-date en de financiële gegevens over het budget 2012 (bijvoorbeeld) stroken niet met wat te lezen valt in de documenten die onze KW-redactie in bezit heeft. (Ons archief dus.)
Men geeft bij SOK trouwens enkel de exploitatie-cijfers weer, en niet die van de investeringen. (Het SOK is traditioneel al minstens tien jaar heel karig in het verstrekken van financiële informatie. En het gaat over miljoenen euroots. Van ons, hé.)

WAAROM KUNNEN WIJ ONS DAAR OM BEKOMMEREN? KORTRIJKZANEN?
HET STAAT TOCH NIET IN DE PERS?

We kunnen veronderstellen dat de rekening 2012 al begin mei (of zelfs in april) gereed kwam, want midden mei heeft de directrice Trui Tydgat al een toelichting bij dat document neergeschreven. De gemeenteraad kon daarvan nog altijd geen kennis nemen. Zal het punt in de Raad van september 2013 ASAP geagendeerd worden?

De redactie van kortrijkwatcher heeft in elk geval haar geduld verloren.
In een volgend stuk zullen we verklappen hoe het zit met de financiële toestand van het SOK anno 2012. Zo’n stuk noemt men een “spoiler”. Een onthulling. Kan voor sommigen het leesplezier bederven.

P.S.
РTrui Tydgat heeft al in mei 2013 het SOK verlaten en is met de alhier opgedane kennis naar de priv̩-sector overgelopen. Zij is nu projectontwikkelaar bij Aclagro.
Trui is nog altijd niet vervangen. Het SOK moet het nu stellen met twee personeelsleden (of 1 VTE?) en heeft er – naar eigen zeggen – zeven nodig. (Een administratief medewerker is naar verluidt nu al ongeveer acht jaar met ziekteverlof.)
– Dat er nog altijd geen jaaractieplan 2013 voorhanden is ligt onzes inziens niet aan de personeelsbezetting. Wel aan de politiek van de nieuwe tripartite (de geheel nieuwe traagheid van bestuur) die er nog altijd niet in slaagt om aan te geven wat de (nieuwe) taakstelling is van het SOK. Bijvoorbeeld wat betreft het nieuwe politiekantoor. Staat allemaal niet in de “embedded” perse.

Jean-Pierre Rondas mocht niet komen spreken op Kortrijkse 11 juli-viering

In het laatst verschenen nummer van de online-burgerkrant “Nieuw Pierke” (nr. 158, 5 augustus) kan men een variant van de tekst lezen die Jean-Pierre Rondas heeft uitgesproken op de 11 juli-vieringen in Hove, Haaltert, Oudenaarde, Ekeren en Bilzen.

In voetnoot meldt de auteur dat hij door “de” N-VA-schepen van Kortrijk (wie?- er zijn er drie…) ooit is uitgenodigd “om deze gedachten te willen ontwikkelen ” op de 11 juli-viering van Kortrijk. Maar: “de Kortrijkse burgemeester heeft er persoonlijk anders over beslist en heeft de uitnodiging laten afzeggen.” En, zegt Rondas nog: “Begrijpelijk voor iemand die de zesde staatshervorming als een stap vooruit voor Vlaanderen beschouwt.”

P.S. (1)
Voormalig radiomaker (bij Klara) Rondas is lid van de Gravensteengroep en een felle voorstander van een radicaal confederalisme.
Sinds enige tijd heeft Vincent Van Quickenborne (en met hem geheel de VLD) het confederalisme afgezworen.
P.S. (2)
Is het dan de burgemeester geweest die asap Bart Sturtewagen (hoofdredacteur van “De Standaard”) als gastspreker heeft uitgenodigd?

Niet verschieten als je naar het stadhuis belt !

Als je dan bij die gelegenheid wachtmuziek te horen krijgt, is het mogelijk dat u rapper Roeland Horré aka “Baadasssss” uit Zwevegem aan de lijn krijgt met een liedje dat als titel draagt: “Ik ben ton azwo”.
Niet verschieten. U bent juist verbonden met de diensten van onze muziekstad.
Misschien hoort u een ijl stemmetje. Dat komt van singer-songwriter Anouk alias Nouk uit Heule, met het nummer “Stay”. Dus: blijf maar wachten aan de lijn.
Andere mogelijkheid is dat u een soort geluid hoort van Matthijs Bertel, afkomstig uit Kortrijk maar nu woonachtig in Sleidinge. Hij brengt met zijn band ‘Ansatz Der Maschine’ het nummer “Le vent polaire”. Krijgt u het koud? Gooit u de hoorn neer?

Op instigatie van onze burgemeester (een heel specifieke melomaan) heeft Stad een modelovereenkomst met deze drie bands afgesloten. Er kunnen er nog bij komen als ze maar afkomstig zijn uit Kortrijk, debutant zijn, en in de bijzondere smaak vallen van onze burgervader. Stad mag de aangeduide nummers voor eeuwig en altijd gratis laten horen bij wachttijden in telefonische contacten met het stadhuis. De bands zijn geen lid van een of andere organisatie die auteursrechten beheert, zodat er geen enkele vergoeding is verschuldigd, ook niet aan Sabam.

Burgemeester vertelt onjuistheden aan een kwaliteitskrant ! (2)

In een interview met “De Tijd” (29 juni) vertelt Vincent Van Quickenborne (VLD) aan de argeloze interviewer dat dit het eerste was wat hij als nieuwe burgemeester gedaan heeft: de afkondiging van een personeelsstop.
Beste lezer van “De Tijd”. Ga nu maar vlug eens kijken naar de officiële website van Stad Kortrijk. Daar staat sinds kort te lezen dat de stad op zoek is naar nieuw talent. Men wil niet minder dan vier nieuwe medewerkers aanwerven, ambtenaren van een hoog niveau nog wel (dus duur): een IT’er (systeem- en netwerkbeheerder), een landschapsdeskundige, een exploitatieverantwoordelijke en een financieel deskundige.

In verband met de precaire financiële toestand van de stad vertelt burgemeester nog dat hij worstelt met een (budget)tekort van 9 procent.
Vanwaar dat cijfer vandaan komt is zelfs voor onze stagiair-beroepsjournalist (SBJ) bij de redactie van Kortrijkwatcher volstrekt onduidelijk.
– De begroting 2012 raamde het tekort in gewone dienst op 8,67 procent. (Dat was een schatting.)
– De begrotingsrekening 2012 (van de vorige coalitie CD&V-VLD) eindigt in werkelijkheid met een tekort van 7,48 procent.
– De oorspronkelijk begroting 2013 van de nieuwe coalitie (VLD, N-VA, SP.A) vertoonde een negatief saldo van 4,79 procent.
– Met de (eerste) begrotingswijziging 2013 loopt het tekort weer ietwat op: 5,25 procent.

Onze burgemeester beweert nog in vermelde kwaliteitskrant dat Stad gelukkig nog beschikt over wat reserves.
Ja. Ha. Kijk eens. Aan het eind van het jaar 2012 stak er in het buitengewoon reservefonds 13,95 miljoen euro. (Welgeteld: 13.957.580 euro.)
De geplande investeringen voor dit jaar slorpen daarvan 12,38 miljoen euro op. (Welgeteld: 12.382.946 euro.)
Blijft over: ca. 1,5 miljoen euro. Dat is gewoon niks, voor een centrumstad als Kortrijk. Is zo opgesoupeerd met enige te laag geschatte ramingen bij gedane werken. (Het is tevens zeker geen buffer voor tegenslagen.)

De burgemeester heeft in de krant nog een vierde onjuistheid vertelt. Eigenlijk een kleine leugentje, een beetje verkeerde voorstelling van zaken.
Op een bepaald moment poseert de burgemeester voor de fotograaf van “De Tijd” op de trappen van het stadhuis. Hij wijst naar een pas aangelegde speeltuin op de Grote Markt en zegt: “Dat is nu eens een goede investering. De speeltuigen lagen ergens in een depot te wachten, het zand hebben we gerecupereerd van een beachvolleybaltornooi. Kostprijs van het speelterrein: nul euro”.
Bon. Ziehier de juiste toedracht dan, volgens de beschikbare gegevens in het archief van Kortrijkwatcher.
– De speeltuigen zijn in opdracht van de Stad gekocht door de vzw Jongerenatelier bij de firma Eibe. Kostprijs onbekend, maar weet wel dat de vzw Jongerenatelier voor de aankoop of het maken van speeltoestellen een jaarlijkse stadsubsidie krijgt van 172.000 euro.
– De aanmaak van de zandbak werd ook gedaan door de zwaar gesubsidieerde vzw Jongerenatelier.
– (Heeft Stad het zand van Kortrijks Volleybalteam wel gratis gekregen?)
– De reinigingen van het zand kosten ook geld (ca. 1.160 euro).
Dat speelplein is dus schijnbaar gratis.

Wat bezielt er een burgemeester van een provinciestadje (gewezen vice-minister en minister, staatssecretaris) om dergelijke onnauwkeurigheden te vertellen aan een landelijke kwaliteitskrant?

Burgemeester heeft zijn ogen opengetrokken…

Toen hij hier aankwam heeft hij zijn ogen opengetrokken, zo zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne dat in “De Tijd” (29 juni, pag. 9 van het katern “Politiek&Economie”).
Hij heeft het dan over het feit dat Stad in de vorige bestuursperiode boven zijn stand heeft geleefd, megalomane projecten in de steigers heeft gezet en personeel heeft aangeworven alsof het een lieve lust was.
Voor de zoveelste keer doet Vincent dus alsof zijn VLD-fractie in de vorige legislatuur geen deel uitmaakte van de coalitie. Alsof zijn schepen Wout Maddens (en een tijdlang Marie-Claire Vandenbulcke) al die tijd niet collegiaal mee de stad hebben bestuurd. (De argeloze lezer loopt daarin…)

Natuurlijk: als raadslid was Quickie recordhouder (nu ASAP genoemd) inzake afwezigheden in de gemeenteraad. In de periode januari 2007 tot december 2012 was hij op 63 zittingen 25 maal te laat, 17 maal verontschuldigd en 1 keer “gewoon” afwezig. (Zie de weblog http://kortrijkpolitiek.wordpress.com.)
Maar de beslissingen worden niet in de Raad genomen. Wel in het Schepencollege of bij allerhande informele gesprekken.
We zijn er zeker van dat raadslid Van Quickenborne over alle mogelijke materies steeds pertinent op de hoogte was. Of gewoon zelf de hand had in het beleid. Enkel schepen Wout Maddens kan ons vertellen hoeveel maal per dag hij gemiddeld al die jaren zijn echte baas aan de lijn kreeg.

P.S.
Nog in “De Tijd” van 29 juni vertelt burgemeester twee – laat ons zeggen – onwaarheden. En een tweetal aantal zaken die enige nuancering vergen.
We komen daar nog een keer op terug.

De nieuwe traagheid van bestuur

Tijdens de vorige bestuursperiode (een coalitie van CD&V-VLD) kon het gebeuren dat onze gemeenteraadwatcher zich ergerde aan het feit dat de uitvoering of afhandeling van bepaalde beslissingen lang op zich liet wachten. Terecht gingen de boegbeelden van de toenmalige oppositie (de SP.A bijvoorbeeld) daar dan wel eens in mee, in die aantijgingen. Bijvoorbeeld de klacht over het lang uitblijven (twee maanden) van een begroting.

Maar wat er dit jaar intussen inzake “traagheid van bestuur” bij de start van de nieuwe tripartite (VLD,N-VA, SP.A) te ontwaren valt, tart alle verbeelding.
– Op het stadsbudget 2013 was het wachten geblazen tot 25 maart.
– Het budget 2013 van de politiezone VLAS kwam op de agenda van de politieraad dd. 29 april. (Ook nog nooit gebeurd.)

Al die maanden kon er dus totaal geen beleid worden gevoerd.
(In de politieraad van aanstaande 24 juni gebeuren de eerste aankopen van dit jaar. Dringend nieuwe kogelvesten. Dit is 1 voorbeeld.)

Zonder begroting is een bestuur immers verplicht om te werken met “voorlopige twaalfden” en kunnen er geen facultatieve, noch nieuwe uitgaven gebeuren. En al zeker geen investeringen.
De tripartite slaagde er inmiddels in – op 21 maart, zovele maanden na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 – om een bestuursakkoord op te maken (het zgn. Plan Nieuw Kortrijk) dat nu asap om uitvoering vraagt.
De eerste beleidsdaad – waar men heel fier over ging (want zogezegd het directe gevolg van de actie “Kortrijk Spreekt”) – sloeg op het verkeersveiliger maken van bepaalde straten. Evenwel zonder dat daarvoor een krediet was ingeschreven in de begroting. En voor bepaalde niet-verplichte uitgaven heeft het schepencollege werkelijk de arm moet omwringen van zowel de stadsecretaris als de ontvanger.

En nu.
Bepaalde sinds april genomen beslissingen van het schepencollege vergen een zo spoedig mogelijke uitvoering, maar kunnen absoluut niet gebeuren zonder een door de gemeenteraad goedgekeurde budgetwijziging 2013.
We vernoemen slechts drie van die beleidsdaden, omdat het om veel geld gaat:
– de vervroegde aflossing van bepaalde leningen (voor 5,5 miljoen euro);
– de onmiddellijke uitkering van een investeringstoelage aan KVK (900.000 euro);
– het cameraplan (verhoging van het krediet voor dit jaar met minstens 50.000 euro).

Wanneer komt die (eerste) begrotingswijziging er dan aan, zult u zeggen?
Pff… In juli zeker? – dat is dan halfweg het jaar. (Traditioneel gebeurt zoiets in mei.)
Het schepencollege heeft in deze maand juni al in twee opeenvolgende weken de bespreking van de budgetwijziging 2013 uitgesteld!
Waarop wijst dat? Op onenigheid binnen de tripartite? Is men een robbertje aan het vechten?
Geraakt men het niet eens over het te voeren beleid? Over de in het vooruitzicht gestelde (drastische) bezuinigingen?
Dat we het niet weten…

Een ASAP-gemeenteraad

Maandag 10 juni alweer gemeenteraadsdag, met een heel drukke agenda.
Jaarverslagen van zeven gemeentelijke VZW’s, twee Autonome Gemeentebedrijven, drie intercommumales.
Normaliter komen die jaarverslagen al aan bod in de gemeenteraad van mei, maar de nieuwe tripartite (met een burgemeester wiens koosnaam Asap is) heeft komaf gemaakt met die aloude en goede traditie.
In de vorige bestuursperiode kwam ook altijd in de maand mei de begrotingsrekening en jaarrekening van Stad (van het vorige jaar) ter sprake. Welnu, dat punt is zelfs nog niet geagendeerd in de zitting van deze maand juni !

Opmerkelijk nog is dat er nog steeds geen eerste budgetwijziging 2013 is neergelegd. Nochtans nodig om bepaalde beleidsdaden uit te voeren.
En waar blijft het nieuwe belastingsreglement op geldautomaten? In stilte afgevoerd? (“Asap” betekende voor dit punt: goedkeuring ten laatste in mei.)

P.S.
– Een drukke agenda wil nog niet zeggen dat deze zitting dan lang zal duren. Die jaarverslagen worden door de raadsleden nauwelijks ingekeken, of zelfs niet verstaan (die van FIGGA bijvoorbeeld).
– Men kan wel wat tumult verwachten rondom het punt over de verkaveling Langwater.
Misschien ook over het plaatsen van camera’s in publiek domein. (Kostprijzen en budget voor het gehele plan: niet vermeld.)
– Men zal weer wat gemeenteraadsleden afgevaardigen naar Algemene Vergaderingen van intercommunales. Gaan die daar wel naartoe? (Niemand vraagt zich dat af.) Waarom brengen ze nooit enig verslag uit van hun werkzaamheden (tussenkomsten, stemgedrag)?

Een agenda met hiaten

Morgen, maandag 13 mei alweer de traditionele maandelijkse zittinge van de gemeenteraad.
De agenda vertoont wat gaten.

Het is in Kortrijk (en in andere gemeenten) een aloude traditie dat het bestuur zijn begrotingsrekening en jaarrekening van het vorige jaar in mei (en ten laatste in mei) voorlegt aan de gemeenteraadsleden.
Dit jaar – en voor het eerst sinds vele jaren! – kan dat blijkbaar niet. Nochtans is ons wel eens gezegd dat de begroting 2013 (die ook al te laat was ingediend) gebaseerd is op cijfergegevens uit de rekening 2012. Vanwaar deze vertraging?

Politieke fracties krijgen van Stad (dat is van ons) jaarlijks een toelage voor hun werking. In ruil daarvoor moeten die fracties hun uitgaven verantwoorden mits een verslag van de gedane activiteiten en voorlegging van de facturen. Die documenten moeten aan het eind van het jaar voorgelegd aan de gemeenteraad. De stukken voor het jaar 2012 zijn nog altijd niet geagendeerd.

De nieuwe tripartite heeft in zitting van 25 maart twee totaal nieuwe belastingen ingevoerd. Die op het logies in hotels (“verblijfsheffing”) en nog een andere op het plaatsen van geldautomaten bij of van banken (“heffing op bank- en financieringsinstellingen” genaamd). Dit laatste belastingsreglement is nog altijd niet geagendeerd.

In de eerstkomende zitting van 13 mei is er al wel sprake van de jaarverslagen 2012 van de intercommunales Leiedal, IMOG (de verbrandingsoven) en de WIV (vliegveld). Maar waar blijven de jaarverslagen van andere intercommunales zoals Psilon (crematorium), Gaselwest, Figga (een financieringsmaatschappij). En waar blijven de resultatenrekeningen en jaarverslagen van onze gemeentelijke vzw’s en autonome gemeentebedrijven?

In het verleden was het hier ter stede vaak zo dat het schepencollege al in mei uitpakte met een eerste begrotingswijziging. Dit is nu niet het geval terwijl het wel nodig is.
De jaarlijkse investeringstoelage van 150.000 euro voor KVK (Guldensporenstadion) zal nu immers in één keer uitgekeerd voor de gehele bestuursperiode van zes jaar. De begrotingspost 76410/512-51 moet dus gewijzigd van 150.000 euro naar 900.000 euro. Hierdoor stijgt het totaal van de buitengewone uitgaven van 21,90 miljoen naar 22,75 miljoen euro.

P.S.
Bij de stadsadministratie is de koosnaam voor onze nieuwe burgemeester Vincent Van Quickenborne nu: Asap. Verdient hij nog wel deze geuzennaam?

Maar Q wou als senator Pinkstermaandag ooit schrappen als wettelijke feestdag…

Dat is toch raar, dat de gazetten dat niet weten of willen weten. De embedded press, op lokaal vlak.

Toen Vincent Van Quickenborne (nu VLD) nog senator was (voor SPIRIT dan) en géén Kortrijks raadslid of burgemeester, wou hij per se het aantal wettelijke feestdagen beperken, met name tot: nieuwjaar (1 januari), Pasen, Feest van de Arbeid (1 mei), Nationale Feestdag (21 juli), Kerstmis (25 december). Anderzijds zou de Vlaamse (11 juli), de Franse (27 september) en de Duitse Gemeenschap (15 november) wel hun feestdag krijgen.
Zouden dus geschrapt worden: Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, Maria-Hemelvaart, Allerheiligen, Wapenstilstand.

Dat wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de wettelijke feestdagen (stuk 2-208/1) is door de toenmalige senator ingediend op 29 november 1999, in overweging genomen op 21 januari 2000 en ingeschreven op de agenda op 18 oktober 2000. Het is (zoals intussen nog andere in dat genre) een stille dood gestorven door ontbinding van de Kamers in april 2003.

De TIJDELOZE motivering van de afschaffing van net die feestdagen was kort en krachtig: we behouden enkel die feestdagen “waarvan een grote meerderheid van de publieke opinie nog de exacte betekenis weet te appreciëren en in te schatten”.

Het huidige voorstel om Pinkstermaandag te schrappen als wettelijke feestdag zou heden ten dage op de tafel van het (federale) begrotingsconclaaf liggen en zou gesteund worden door de CD&V-voorzitter Wouter Beke en de nieuwe minister Van Financiën Koen Geens.
Prompt liet Van Quickenborne aan de pers (dus aan zijn VLD-minister Alexander De Croo?) weten dat hij niet opgezet was met dat voorstel.
Hij is nu Kortrijks burgemeester en vreest voor een terugval van het aantal deelnemers aan de Kortrijkse Sinksenfeesten die volgens hem alhier 100.000 mensen op de been brengen. 100.000 mensen alhier dus die de exacte betekenis van de Sinksenfeesten weten te appreciëren en in te schatten.

Maar wat met Paasmaandag? In het wetsvoorstel van de senator was letterlijk sprake van “Pasen”.

P.S.
Wie houdt de jeugdzonden bij van Asap?

Quote van de dag: “5 jaar bezig”

Burgemeester Vincent Van Quickenborne in “Het Laatste Nieuws” van vandaag: “Als er aan elk idee een overleg vooraf moet gaan, zijn we 5 jaar bezig met overleggen en wordt er niets gerealiseerd.”
(Handelaars hekelen het gebrek aan overleg bij de invoering van koopzondagen.)

Met deze uitlating ondermijnt de burgemeester geheel en al de actie burgerparticipatie “Kortrijk Spreekt”.

P.S.
De quote is gerangschikt onder een nieuwe rubriek van kortrijkwatcher: “ASAP”.
Asap is binnen de stadsadministratie namelijk de nieuwe nickname van Quickie.