Category Archives: asap

Meent de Kortrijkse burgemeester wel wat hij zegt ?

Op 1 maart van dit jaar vroeg de voltallige redactie van kortrijkwatcher zich dat al luidop af.
Wat was de (zoveelste) aanleiding?
Burgemeester Van Quickenborne haalde eind van de maand februari tevoren immers zowel de geschreven pers als de VRT (“Terzake”) met een  niet geheel nieuw, maar niettemin  toch tamelijk nogal ophefmakend voorstel om de stroomfactuur voor ons allen te doen dalen.   Zeker met 40 euro “per gezinslid”…

Hoe dan?
Hij wou het jaarlijkse rendement van de aandelen van de gemeenten bij de netwerkbeheerders  voor gas en elektriciteit (voor Kortrijk is dat Gaselwest) doen krimpen van – zoals hij toen dacht – 6,2 procent naar een meer marktconform tarief van 2 procent.  Ja.
Zodat de netbeheerders hun facturen evenredig zouden laten dalen.  (Verstaan allemaal?)

In de voltallige redactievergadering van kortrijkwatcher is toen een zeer slimme (toch sluwe!) lakmoesproef bedacht om  na te gaan of het bij die uitlating van Q gewoon alweer ging om een zoveelste populistische zet van de burgervader.

Hoe zouden we dat nu kunnen uitvissen?
Heel eenvoudig.
Telkenjare komt in het voorjaar het jaarverslag en de rekening  van Gaselwest op de gemeenteraad.  Daarbij is ook aan de gemeente gevraagd om haar goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de Algemene Vergadering van Gaselwest.  Zoals die zijn voorgelegd.  Zijn ook aan te vullen.
Dit was alhier het geval op de laatste zitting van de Kortrijkse Raad van 12 juni.

Voor Kortrijk is sinds 2013 (en tot begin 2019) VLD- raadslid Wouter Allijns aangeduid als vertegenwoordiger van Stad op de Algemene Vergadering van Gaselwest, met VLD-raadslid Marie-Claire Vandenbulcke als plaatsvervanger.

Op die Kortrijkse raadszitting van 12 juni hebben die betreurendswaardige vertegenwoordigers vanwege de burgemeester géén enkel  mandaat (niet het minste) gekregen om het voorstel te agenderen om de opbrengst van het gemeentelijk dividend te verlagen  tot 2 procent.  (Ze weten trouwens van toeten of blazen.)
Het is zelfs niet ter sprake gekomen, door niemand.
Conclusie: het voorstel van februari van de burgemeester was puur voor de galerij bedoeld.   Dat heet : perceptiepolitiek voeren.
Minder deftig geformuleerd:  komedianten-politiek.

P.S.
Voor 2016 bedraagt het Kortrijkse dividend van Gaselwest 5.014.710 euro.
Overkoepelende netbeheerder  EANDIS liet weten dat de “billijke kapitaalsvergoeding” (men houdt aldaar niet van de term ‘dividend’) voor de gemeenten in 2016 dan 5,24 procent zou bedragen.
En verlaging naar 2 procent zou in dit geval voor Stad een te besparen bedrag (een kost) betekenen van 3.100.399 euro.

 

 

Burgemeester geen co-voorzitter meer van vzw Citymarketing & Toerisme

Ergens begin van de maand mei diende burgemeester Vincent Van Quickenborne zijn ontslag in als co-voorzitter van de vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk.

Stad kan via de gemeenteraad 11 bestuurders voordragen voor de Raad van Bestuur van de VZW.
De burgemeester liet zich  in de zitting van 7 december 2015 onverhoeds aanstellen tot co-voorzitter, naast N-VA-schepen Rudolphe Scherpereel.
In vervanging van ene Abbas Ladha.

De motivering van het (wel vrijwillig!)  ontslag is opmerkelijk:

” Na één jaar werking is gebleken dat een structuur met 2 co-voorzitters niet echt nodig is.”
En dat kunnen we best wel geloven. Niet nodig.
Ten eerste is er statutair al een ondervoorzitter voorzien.
En op de eerstkomende gemeenteraad van 12 juni krijgt Scherpereel  namelijk een nieuwe VLD-waakhond aan zijn zijde.
Met name niemand minder dan de rechterhand van de burgemeester:  VLD-schepen Vandendriessche (“zeg maar Arne”).

In de Raad van Bestuur  (de 11 leden voorgedragen door Stad) zetelen dus twee VLD’ers die tegelijk raadslid zijn:  de genaamde Arne en Hilde Verduyn.
De N-VA telt er één.  En voor alle andere fracties gaat het om “gewone” burgers.
Wel curieus is dat het Vlaams Belang nog is vertegenwoordigd.  Die fractie  bestaat toch niet meer??

P.S.
Waarom telt de vzw “Feest in Kortrijk” (FIK) nog altijd twee co-voorzitters?
En waarom zijn dat schepenen (Arne en Kelly Detavernier)?  Politiek-ethisch is dat wel een ongezonde situatie.  (Maar dat begrijpen ze totaal niet.)
In het schepencollege moeten zij dan een oordeel vellen over het jaarverslag (de werking) en over de stadstoelage voor hun eigenste organisatie, van een gemeentelijke vzw waar zij uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn.

 

Quote van de dag: “dat is zo afgesproken”

In het gratis weekblad “De Zondag” van 7 mei komt Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (VLD) aan het woord.  Rubriek ‘Actua’,  pag 6.

Laatste vraag in het interview:
“Gaat u voor een nieuwe legislatuur als burgemeester?”
Antwoord: “Dat kondig ik volgend voorjaar aan.  Dat is zo afgesproken binnen de coalitie.”

Wat zou dat kunnen betekenen?
–  Moeten de andere partijen van de huidige tripartite (Sp.a., N-VA) dan ook tot zo lang wachten om een lijsttrekker naar voor te schuiven?
–  Is er een soort amalgaam van een ‘stadspartij’ in de maak?

P.S.
De laatste tijd profileert de  burgemeester zich toch opvallend als federaal parlementariër in de nationale politiek.

Hoezo? Nieuw politiegebouw zou niks kosten aan Stad?

De gemeentelijke dotaties (van Kortrijk, Kuurne en Lendelede) aan de politiezone VLAS kennen een groeivoet van 2 procent in zowel het jaar 2016 als 2017, en 1 procent in 2018 en 2019.
We weten nu waarom.
In de politieraad van vorige maandag 27 maart is de jaarrekening 2016 van de politiezone besproken.
Hierbij stond in de toelichtingsnota dit te lezen: “De gemeentelijke toelagen zijn met 2 % gestegen voor de financiering van de gestegen patronale pensioenbijdrage, de overschrijding van de spilindex en voor de financiering van het toekomstige politiegebouw PC3H”.

PC3H is de codetaal voor het nieuwe politiecommissariaat “Drie Hofsteden”.
Even ter herinnering.
Op een blauwe maandag in april 2014 liet de burgemeester aan de politieraad onverhoeds weten dat  men een nieuw politiecommissariaat  zou vestigen in het dertig jaar oude schoolgebouw van de campus Howest (Hiepso) aan de Renaat De Rudderlaan.  Dat zou 14 miljoen kosten (aankoop van de site en verbouwing inbegrepen).  Dat bedrag is later in 2016 opgelopen tot 19 miljoen, zonder BTW.

Ter gelegenheid van een interpellatie van Patrick Jolie (CD&V) in de gemeenteraad van mei 2014 stelde de burgemeester Vincent Van Quickenborne (VLD) met grote hardnekkigheid dat de financiering van dat politiegebouw  (evenals van de “antenne” die nog in de binnenstad zou blijven) volledig – maar dan ook volledig – zou gedragen worden door de politiezone zelf en NIET door Stad.

Deze bewering is niet waar.  Onjuist.
Het zoveelste voorbeeld van wat dit stadsbestuur de (onwetende) Kortrijkse burger zoal wijsmaakt.  Een alternatief feit.

Nog dit.
In januari 2016 vroeg raadslid Alain Cnudde (CD&V) even aan het politiecollege laconiek of het waar is dat Stad Kortrijk geen tussenkomst wil doen in de investering van het nieuwe politiebouw.
Het antwoord van 1 februari 2016 was al even laconiek: “De gemeenten zullen WEL een tussenkomst doen.  Er is in het meerjarenplan een stijging van de gemeentelijke dotaties voorzien.”

P.S.
Intussen is gebleken dat het schoolgebouw van Howest niet geschikt is om te verbouwen.  Men gaat over tot de sloop en een totale nieuwbouw.   Geraamde kostprijs (nu):  26 miljoen.  Met de aankoop van de site (8,9 miljoen) wordt dit 35 miljoen.

Meent de Kortrijkse burgemeester dat eigenlijk wel ?

In twee vorige edities van deze elektronische krant hadden we het over het voorstel van de burgemeester om het rendement van de EANDIS-dividenden terug te brengen tot 2 procent.  Met enkele miljoenen euroots minder ontvangsten voor Stad.
(En andere gemeenten ook?)

Zo kan – naar zijn oordeel althans –  bij wijze van compensatie de stroomfactuur met  40 euro per gezinslid (!?) worden verlaagd.

Is dit voorstel nu puur populistisch gekenmerkt,  of  meent hij dat waarlijk  serieus?
We kunnen dit nagaan.  Tweevoudig.
–  Zal de burgemeester bij de eerstvolgende  algemene vergadering van de intercommunale Gaselwest de eigenste gemeentelijke afgevaardigden de opdracht (het mandaat) geven om zijn voorstel  aldaar te agenderen?
–   N-VA-raadslid Piet Lombaerts (en voorzitter van de gemeenteraad) is ondervoorzitter bij de intercommunale Gaselwest en ook nog bestuurder bij de overkoepelende netwerkbeheerder  Eandis.
Heeft de burgemeester al aan zijn coalitiegenoot gevraagd om ASAP zijn voorstel bij beide besturen op tafel te leggen?

 

Nieuw kabinet van de burgemeester

Mieck Vos  (echtgenote van Jan Kempinaire, nu liberaal raadslid in Avelgem) was aan haar zoveelste carrière-wissel toe en verkreeg op 1 februari ontslag als kabinetschef  van de burgemeester. (Van 2001 tot 2007 was zij ooit adjunct-secretaris in onze stad.)  Mieck Vos is sinds 1 juli  algemeen directeur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Zij wordt vervangen door Laurant Hoornaert (historicus van opleiding), die vroeger voltijdse kabinetsattaché was.
Hoornaert op zijn beurt wordt vervangen door twee medewerkers:
–  jurist Maarten   Vander Stichele die zich veiligheidsdeskundige noemt wordt nu voltijds kabinetsattaché;
– politieke wetenschapper Sander Maenhoudt krijgt een aanstelling als deeltijds kabinetsattaché (voor 40%).
De drie kabinetsmedewerkers staan allen bekend als virulente VLD-militanten.  Heel fervent.

P.S.
De samenstelling van de kabinetten wijzigt nogal eens en is moeilijk bij te houden..
De huidige toestand kennen we niet.  (Tijd voor een vraag hieromtrent.)
In 2013 waren er in totaal 19 cabinettards, de chauffeur inbegrepen.
De VLD- mandatarissen in het College telden er toen tien, de SP.A  vier en de N- VA vijf.

Nemo censetur ignorare legem

“Niemand wordt geacht de wet niet te kennen.”
Iedereen kent die spreuk. En zeker ook een burgemeester, jurist van opleiding, voormalig raadslid, staatssecretaris, een minister (vice-premier!)

In de gemeenteraad van laatstleden januari keurde de meerderheid de onderhandse verkoop van het Erfgoedhuis goed. Voor 650.000 euroots.
Nu is bij elke vervreemding van onroerend goed door een gemeente (of provincie, OCMW, bestuur van en erkende godsdienst) de openbare verkoop de regel.
Een onderhandse verkoop kan slechts bij bijzondere motivering toegestaan, om reden van openbaar belang.

De CD&V betwijfelde wel of die verkoop het algemeen belang diende, maar kon zich niettemin vinden in de (ambitieuze) plannen die de koper (Verschetse van de NV Kortrijk Service) voorstelt.
De oppositiepartij was evenwel niet te spreken over het feit dat er geen publiciteit is gevoerd over die verkoop. Nergens is gepubliceerd dat het Erfgoedhuis te koop stond. Niet in de krant, niet in de stadkrant, niet op de stedelijke webstek, nergens.

Nochtans is het voeren van de nodige publiciteit bij een mogelijke onderhandse verkoop een basisvereiste. De gehele bevolking moet immers de gelegenheid krijgen om een bod te doen. Kwestie van zoveel mogelijk kopers aan te trekken en aldus een goede prijs te verkrijgen.
Welnu, onze burgemeester vindt dit niet nodig. Hij is zelfs van mening dat het evident is dat er bij een onderhandse verkoop geen publiciteit wordt gevoerd. “Publiciteit heeft maar zin bij openbare verkoop.” (Als u soms niet gelooft dat hij dat heeft gezegd, beluister dan nog even op de website van stad de live stream van de zitting van 25 januari, zo rond de 33ste minuut.)

Onze burgemeester-jurist heeft dus geen weet van de ministeriële omzendbrief van 12 februari 2010 (Belgisch Staatsblad van 17.03.2010). Die circulaire stelt uitdrukkelijk dat ook bij onderhandse verkoop de gehele bevolking de kans moet krijgen om een bod te doen.

Nog een naschrift, over een incident bij dit agendapunt.
Toen de CD&V bij monde van raadslid Santy zijn twijfels uitsprak over de vraag of de verkoop wel het algemeen belang diende (maar tegelijk kon meegaan in de plannen van de koper) is schepen Scherpereel (N-VA) beginnen twitteren. Een laffe slag onder de gordel: “De CD&V verzet zich tegen de ontwikkeling van Kortrijk. Opmerkelijk standpunt maar niet verbazend.”
(De voorzitter van de Raad deed hierbij nogmaals een warme oproep om niet meer te twitteren tijdens de gemeenteraad.)

P.S.
De CD&V onthield zich bij de stemming. Groen was tegen.

300 betalende bezoekers in het Broelmuseum ??!

Gisteren voerden op Radio 1 voormalig burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) en huidig burgervader Vincent Van Quickenborne (VLD) een debat over het gevoerde beleid van de tripartite (VLD, SP.a en N-VA) tijdens eerste drie jaren van de nieuwe legislatuur.
Toen De Clerck zijn ongenoegen uitsprak over de sluiting van het Broelmuseum werd hij daarbij gecounterd door Van Quickenborne met de stellige mededeling dat het desbetreffende museum in één jaar slechts 300 betalende bezoekers in huis kreeg.
300, afgerond.

De Clerck bestempelde die berichtgeving als een leugen en bezorgde de nieuwe burgervader een papiertje met de juiste cijfers.
Die volgen hierna. Onze bron: het jaarverslag 2014 van de vzw Stedelijke musea.

Het Broelmuseum bereikte 17.918 bezoekers in 2014.
– Zowat 70 procent kwamen vanwege allerhande acties (waar niemand iets kan tegen hebben) gratis binnen. Het gaat om 12.643 personen (kinderen onder de 13 jaar inbegrepen).
– Zowat 15 procent (2.688 personen) genoten van een reductie. (Groepen bijvoorbeeld.)
– 14 procent (2.587 personen) kregen helemaal geen reductie.

In 2014 waren er dus 5.275 betalende bezoekers.
Waarom liegt de burgemeester hier nu over?
Kunnen de schepen van cultuur en de bestuursleden van het museum zich verenigen met dit soort berichtgeving?

Ter info nog de bezoekerscijfers over de laatste tien jaar.
De schommelingen zijn te wijten aan bepaalde al of niet grootscheepse tentoonstellingen in het betreffende jaar.

2005: 15.206
2006: 29.576
2007: 12.845
2008: 19.935
2009: 16.933
2010: 10.931
2011: 20.213
2012: 15.156
2013: 30.474
2014: 17.918

Burgemeester Vincent Q loopt er steeds beter gekleed bij

Onze kuisvrouw op de redactie van Kortrijkwatcher kan er niet over zwijgen.  
Sinds onze burgemeester samen met zijn moeder nooit meer kleren gaat kopen in Brusselse warenhuizen loopt hij er steeds beter en vooral diverser gekleed bij.

Kuisvrouw heeft nu ZELF ontdekt hoe dat komt. (Eerst dacht zij dat het onder impuls van zijn vrouw Anouk kwam.)
Bij de tandarts heeft ze een exemplaar kunnen inkijken van “Sabato”, een luxe-weekend magazine bij de krant ‘De Tijd’.

Het nummer dat ze op de kop kon tikken en intussen is ondergebracht in ons archief dateert van 13 juni.
Een stuk is getiteld  “THE FLYING TAILOR”. Het gaat over Dominique Vindevogel, de Kortrijkse CEO van het kledingmerk Butch Tailors, die als flying tailor de wereld rondreist om prinsen, diamantairs en steenrijke zakenmannen en burgemeesters van wereld- én centrumsteden dure maatpakken en accessoires (hemden, strikjes, slipjes) aan te smeren.

Speed dial

Alreeds in de inleiding van het stuk kon onze kuisvrouw vernemen dat Vincent Van Quickenborne op speed dial staat bij de vliegende kleermaker.
En even verder staat er tot tweemaal toe te lezen dat Vindevogel politici als Geert Bourgeois, Alexander De Croo en Vincent Van Quickenborne tot zijn klanten mag rekenen. Meer nog: “ Quickie belt me zelfs op om te vragen wat hij moet aantrekken.”

Het stuk is overigens in zijn geheel genomen heel informatief.
– Dominique is de broer  van Yvan Vindevogel die samen met Marc Coucke Omega Pharma oprichtte.
(Yvan Vindevogel  is intussen eigenaar van het befaamde hotel Damier op de Grote Markt van Kortrijk en kameraad van Quickie.)
– De moeder van de broers had indertijd twee boetieks in Kortrijk die een periode heel veel geld in het laadje brachten maar later net niet failliet gingen.
– Een handgemaakt pak van de vliegende kleermaker gaat van 1.450 tot 12.500 euro. Vindevogel ontwerpt dat – naar het verluidt – maar doet voor die maatpakken een beroep op ateliers in Milaan en Puglia. De corporate-bestellingen worden evenwel afgewerkt in Turkije.
РButch Tailors telt twee winkels in Kortrijk, twee in Knokke, ̩̩n in Nieuwpoort en ̩̩n in Roeselare.

Nog wat over de lokale “verankering” van KV Kortrijk

De gemeenteraad van mei 2013 stemde in met het voorstel van de cvba “Kortrijk Voetbalt” om de jaarlijkse forfaitaire investeringstoelage van 125.000 euro voor de periode 2013-2018 “in één beweging” uit te betalen. 900.000 euro dus. Er was 1 gedurfde tegenstem (Bart Caron van Groen) en de rest van oppositie (CD&V en VB) onthield zich (17 stemmen).

Via “Het Kortrijks Handelsblad” (De Krant van West-Vlaanderen) van 15 mei laatstleden liet burgemeester Vincent Van Quickenborne weten hoe blij hij is dat Stad in mei 2013 met de Koninklijke Voetbalclub van Kortrijk een verankeringsclausule liet optekenen toen die 900.000 euro werd uitgeschreven. “Zo zijn we er zeker van dat KVK in rood-wit, onder het stamnummer 19 én op grondgebied Kortrijk blijft spelen.”

Bon. Kan zijn. Van die verankeringsclausule was in de tekst van de nieuwe gebruiksovereenkomst zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 mei 2013 alleszins geen sprake. (We herinneren ons wel vaag dat er ooit aan het bestuur van KVK is gevraagd om “in de streek” te blijven spelen.)
De familie De Gryse heeft zijn meerderheidsaandelen dus verkocht voor naar verluidt 5 miljoen aan ene meneer Vincent Tan uit Maleisië. Een allochtoon.

Het kon waarlijk anders zijn verlopen.
In maart 2010 heeft het KVK-bestuur zich namelijk tot tweemaal toe verbonden om de statuten van de cvba “Kortrijk Voetbalt” dusdanig aan te passen dat een aandeelhouder in de toekomst nooit meer dan 24,9 procent van de aandelen zou kunnen bezitten. En de aandeelhoudersstructuur zou men herschikken met als uiteindelijk doel de vrijgekomen aandelen te populariseren naar een ruimer publiek. Kortrijkzanen. Dit alles is goedgekeurd in de gemeenteraad van april 2010 en de KVK zou daar alleszins werk van maken tegen uiterlijk 31 december 2010. Dit was 1 van de 6 vereisten om “bij wijze van sponsoring” van stadswege een toelage te krijgen van 350.000 euro. Dat heeft iedereen nu vergeten.

Voormalig schepen van sport Bral was hier heel blij om.
Van een verankering gesproken!
Maar dat is dus niet gebeurd.

Nog in “Het Kortrijks Handelsblad” zegt onze burgemeester dat Stad twee grote troeven in handen heeft om de nieuwe allochtone eigenaar van de club ietwat in toom te houden.
Eén. Stad is wel geen eigenaar van de club maar wel van het stadion dat KVK gratis mag gebruiken. (De club heeft nog andere terreinen in gebruik.)
Twee. Stad geeft aan de cvba “Kortrijk Voetbalt” nog een jaarlijkse geïndexeerde toelage van 215.000 euro om de facturen van gas en elektriciteit te betalen.
Even een klein foutje rechtzetten. Het basisbedrag van de werkingstoelage – zoals bepaald in 2013 – is 212.500 euro. En voor dit jaar 2015 is er wel degelijk 223.762 euro ingeschreven in het budget. Een verhoging van 5,29 procent in een inflatieloze tijdspanne.