Category Archives: ambtenaren

Over de schijnbare daling van de personeelskosten

Bij het begin van de nieuwe bestuursperiode was één van de meest prioritaire beleidsdoelstellingen het significant doen krimpen van de personeelskost door afslanking (het niet-vervangen) van  het aantal personeelsleden.
In de gehele legislatuur zouden er namelijk 104 “medewerkers” verdwijnen uit een bestand van 970 koppen.  Slechts 1 op 3 (altijd gewaardeerde) vertrekkers zou men gaan vervangen.  Aldus verwachtte men dat alreeds in het jaar 2013 het bestand met 17 koppen zou verminderen en in 2014 nog een keer met 10. In 2015 dan met 16. Enzovoort. Of dit tempo is aangehouden weet niemand want de bevoegde schepen van personeelszaken  is bijzonder karig met informatie hierover.

Wat we wel weten is dat het voorgenomen “sober personeelsbeleid”  totaal geen weerspiegeling vindt in de evolutie van de personeelsuitgaven.
We vergeten het nooit.  
Volgens de burgemeester zou er door de afslanking van het personeel  al in 2013 (het eerste jaar van de tripartite) voor  1,2 miljoen euro  worden bespaard.  Dat stond allemaal uitvoerig en in vette letters te lezen in onze plaatselijke  “embedded press”.  
Toen de cijfers van de jaarrekeningen 2012-2013 bekend geraakten  kwamen die in het geheel niet aan bod in onze gazetten. We kregen namelijk een stijging van de personeelsuitgaven  te zien van 5 procent : van 45,36 miljoen naar 47,70 miljoen euro.

De volgende jaarrekeningen vertoonden wel een daling van de personeelskost:
– 2014: 46,88 miljoen  euro  (- 1,9 %)
– 2015: 44,05 miljoen euro.  (-  6,4%)

Hoe heeft de toenmalige schepen van Financiën  Catherine Waelkens (dus niet de bevoegde schepen van Personeel) dat uitgelegd?
Uiterst technisch en al helemaal niet  door te verwijzen naar  de inkrimping van het personeelsbestand.
De daling van de personeelskost was volgens haar te wijten aan het feit dat de responsabiliseringsbijdrage bij de PSZPPO ten bedrage van bijna 2 miljoen van 2014 naar 2015 is verschoven.  Geen raadslid dat daar ook maar iets van begreep.

Laat ons nu maar eens vlug wijzen op de ware, de echte  redenen van de ZOGENAAMDE, de schijnbare  daling van de personeelsuitgaven.
Er zijn er twee.

1.
Bepaalde posten inzake bezoldigingen zijn gewoon spoorloos verdwenen uit het personeelsbudget.
–  Meer speciaal voor de rekening 2015 dient er op gewezen dat de personeelskosten voor de brandweer nu zijn omgetoverd tot een dotatie aan de hulpverleningszone Fluvia.  Het gaat om een bedrag van 3,44 miljoen euro.  In de boeken: gen personeelsuitgave meer…
Met andere woorden: de personeelskosten zijn in 2015 helemaal niet gedaald met 6 procent.  Er is gewoon een status quo !
–  Een andere verdwenen personeelskost is die van de kinderopvang. Die dienstverlening is nu in handen van het OCMW.  In 2013 bijvoorbeeld was hiervoor in de stadsbegroting nog een bezoldigingskrediet voorzien van 126.000 euro !

2.
Het stadsbestuur doet steeds meer aan “outsourcing”.
Bepaalde werken of diensten gaat men  steeds meer uitbesteden.  De bijhorende kosten zijn dus niet meer aangerekend als  zijnde personeelskosten….
Het stadsbestuur heeft het hierbij over een “ombuigingspolitiek”. (Wat een stadhuiswoord!)
Voorbeelden van aldus “verborgen personeelskosten”.
–  De poetsdienst is voor jaren  in handen van een privé-bedrijf.  Jaarlijkse kostprijs 12.500 euro.
–  Zéér veel  vormen van groenonderhoud zijn uitbesteed aan de sociale economie (De Waak en Constructief).  Jaarlijkse kostprijs minstens een half miljoen.  Er is ook nog eens een commercieel bedrijf ingeschakeld voor het maaien van grasbermen en baangrachten. 60.000 euro.
–  In de toekomst zullen de uitgaven voor het personeel van de zwembaden ook niet meer aangezien worden als personeelskosten.

Besluit.
Zeggen dat de personeelsuitgaven onder dit bestuur dalen  is pure volksverlakkerij.
En onze  perse (van de dode bomen) doet daar dus altoos aan mee.

Een vacante betrekking die evenwel niet openbaar wordt gemaakt

Dat staat allemaal niet in onze plaatselijke gazetten, laat staan dat er commentaar wordt bij gegeven.
Alreeds dit jaar verlaten de grote bazen van de Directie Stadsontwikkeling (Frederiek Chanterie) en van de Directie Bedrijfsvoering (Domien Desein) de stadsadministratie. Twee van de drie grote directies.
Straks gaat ook de kabinetschef van de burgemeester (Miek Vos) weg. En in de culturele sector verlieten ons alreeds de directrice van de Schouwburg (Lieselotte Deforce) en de directrice van het Vlasmuseum (Lies Buyse) .

Voor de vervanging van de directeur Bedrijfsvoering zal Stad de vacature niet openbaar maken.
Men gaat voor 6 maanden (verlenging mogelijk) op zoek naar een interim manager die zich meer speciaal met HRM (human resources management) zal onledig houden. Drie dagen per week, voor maximum (sic) 85.000 euro (excl. BTW).
De opdracht zal dus gegund door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Vier eminente HRM-experten worden hierbij gecontacteerd. En het zijn toevallig allemaal vrouwen: Ann Moreels, Karla De Smet, Joke Renenboog, Nancy De Vogelaere (samen met Elke Wamback van dezelfde firma).

P.S.
Wanneer doet een bedrijf beroep op een interim manager, inzake HR dan bijv. ? Als alles goed gaat?

Leidinggevende ambtenaren verlaten Stad

Zowat twee weken geleden liet Domien Desein weten aan het schepencollege dat hij ontslag neemt als eindverantwoordelijke voor facility, P&O, ICT, interne communicatie, financiën.
Nog dit jaar vertrok Lies Buyse – voorheen alhier teamcoach voor musea en erfgoed – naar de organisatie “Brugge Plus”.
En Lieselotte Deforce is weer naar Gent. Ze is daar Office Manager bij het t-theater. Alhier was zij directrice van de Stadschouwburg.

De gazetten lijken niet geneigd om daar veel aandacht aan te besteden…

Hoe behandelen de “interne postmeesters” de binnenkomende post in het stadhuis?

Alle binnenkomende post gericht aan de Stad die men nu nog op papier verdeelt, zal voortaan ingescand en binnenkort – behoudens de wettelijke uitzonderingen – nog enkel digitaal verdeeld.
Hierbij krijgen de zgn. interne postmeesters richtlijnen over welke brieven mogen geopend en gescand.(Iedere partij van tripartite-coalitie heeft zo een postmeester in de kabinetten.)

* Briefwisseling met de vermelding “vertrouwelijk” op de enveloppe wordt niet opengemaakt en niet gescand.
* Briefwisseling die “functiegericht” is (aan de burgemeester, aan de schepen van…) wordt opengedaan en ingescand.
* Briefwisseling afkomstig van een officiële zender (bijv. van de provincie, van de regering) wordt opengedan en ingescand.
Maar nu komt het:
Briefwisseling die persoonsgericht is (al dan niet met de functie erbij) afkomstig van een burger kan niet opengedaan en niet ingescand.

Betekent deze laatste regelgeving dat een schepen of burgemeester voor zijn collega’s of de administratie kan verzwijgen wat voor bericht hij/zij heeft ontvangen? En ook kan verzwijgen wat hij/zij al of niet heeft geantwoord?
In elk geval is het zo dat een gemeentebestuur een lijst moet bijhouden van binnenkomende EN uitgaande post.
Opvallend is dus nog dat deze nieuwe regelgeving het helemaal niet heeft over wat moet gebeuren met de uitgaande post. Ook in het geheel niet heeft over emailverkeer.

P.S.
Vele raadsleden weten dit wellicht niet: zij kunnen de lijst van in- en uitgaande post opvragen.
In Nederlandse gemeenten is het zelfs zo dat bij het begin van een raadszitting spontaan wordt medegedeeld welke relevante post is binnen gekomen en wat er is mee gedaan.

Enkele significante cijfers uit het jaarverslag 2015 van Burgerzaken

Afgeleverde rijbewijzen: 6.703
Afgeleverde reispassen: 4.033 (een record!)
Afgeleverde identiteitskaarten: 16.352 (start van een nieuwe cyclus)
Afgeleverde vreemdelingenkaarten: 1.680
Afgeleverde attesten en afschriften: 11.548
Aantal geboren Kortrijkzanen: 905
Aantal overleden Kortrijkzanen: 875
Aantal kistbegravingen: 326
Aantal crematies: 613
Aantal huwelijken: 287
Aantal echtscheidingen: 127
Aantal verklaringen van wettelijk samenwonen: 291
Aantal verbroken verklaringen van wettelijk samenwonen: 47

Daar is het eerste verslag van onze ombudsman

Vanavond zal de gemeenteraad akte nemen van het eerste jaarrapport van onze ombudsman, jurist Christian Deleu. Eigenaardig daarbij is dat er aan de gemeenteraad ook gevraagd wordt om akkoord te gaan met de plaatsing het verslag op de website van stad. In afwachting daarvan geeft alvast uw kortrijkwatcher enige informatie uit dat rapport.
In 2015 kreeg de ombudsdienst via het meldpunt (1777) 18 vragen om tot een bemiddeling te komen.

De helft daarvan kon opgelost zonder enige tussenkomst van de ombudsman.
– Vier vragen hadden eigenlijk niets te maken met de dienstverlening van de stad en de grievenmelders werden verwezen naar de rechtbank.
Het ging om de verdeling van de stadskrant in de Ringshopping Kortrijk-Noord, een geval van reuk- en geluidshinder van en bedrijf, een procedurekwestie bij de rechtbank, en uitbetaling van de onderhoudsplicht.
– In vijf gevallen was er communicatie met de stadsdiensten of het OCMW: afwerken stoep, parkeerplaatsen bussen, gevaarlijke bomen, betaling lesgevers, lawaaioverlast parochiezaaltje. (In dit laatste geval kreeg de melder de raad om nar de rechtbank te stappen.)

Negen dossiers werden opgelost met tussenkomst van de ombudsman.
– Twee vragen hadden te maken met parkeerboetes. De melders werden gewoon gewezen op het parkeerreglement.
– Bij een dossier over leegstand kreeg de melder te horen dat hij maar moest luisteren naar de afspraken tussen de advocaten.
– Bij een klacht over bladval op openbaar domein werd de melder gewezen op het feit dat het jaarlijks vallen van bladeren nu eenmaal overlast meebrengt.
– Het dossier van een verwijderd zerk is opgelost doordat stad een nieuw en gelijkaardig zerk op haar kosten heeft terug geplaatst.
– De klager in het dossier ‘hemelwaterput’ kreeg dan toch de premie uitbetaald.
– Bij werken en heraanleg van het openbaar domein werd vastgesteld dat een afsluiting en een inrijpoort over de domeingrens was geplaatst. Een dure en ellenlange procedureslag kon door de bemiddelaar vermeden worden.
– Bij een betwisting over de termijn van aflevering van een minderhinder-attest kon de melder ervan overtuigd worden dat hij in gebreke bleef.
– Bij een betwisting over de nietig verklaring van een bouwvergunning kreeg de melder te horen dat dit een zaak was van de Bestendige Deputatie.

P.S.
In het reglement over de werking van de ombudsman/ombudsvrouw doet men dus alsof die term wijst op het geslacht van de betrokken bemiddelaar.
De term “ombudsman” is Zweeds en betekent gewoon ‘scheidsrechter’. Heeft niets met M/V te maken.

De loonkosten van de GAS-dossiers

Het Kortrijkse team dat de dossiers van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) behandelt doet dat voor de politiezone Vlas, maar tevens voor PZ Grensleie.
Vorig jaar liepen er in totaal 889 dossiers binnen. De loonkost voor de twee sanctionerende ambtenaren en de twee administratieve medewerkers wordt berekend op 83.777 euro. Per dossier maakt dat 94,24 euro.
De kostprijs wordt verhaald op de aangesloten gemeenten.

Voor de PZ Vlas:
– Lendelede: 8 dossiers maal 94,24 euro = 753 euro (afgerond)
– Kuurne: 32 dossiers = 3.015 euro
– Kortrijk: 700 dossiers = 65.968 euro

Voor de PZ Grensleie:
– Wevelgem: 300 dossiers = 2.827 euro
– Ledegem: 13 dossiers = 1.225 euro
– Menen: 106 dossiers = 9.989 euro

N.B.
Niet alle dossiers geven aanleiding tot een boete.

Hoezo ? Kunnen de belastingen dan toch verhogen?

De tripartite heeft altijd al gezworen dat de belastingen gedurende de gehele bestuursperiode (tot 2018 dus) niet zouden verhogen.
Men bedoelde daarmee eigenlijk dat de tarieven van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing ongewijzigd zouden blijven. (De coalitie heeft intussen al wel totaal nieuwe belastingen ingevoerd, waarover straks meer.)

In “Het Nieuwsblad” van 26 januari gaf de burgemeester uitvoerig commentaar op “het gemeenterapport voor Kortrijk” dat werd opgemaakt door de krant.
En de journalist tekent hierbij onder meer dit op: “Als het van hem (dat is Vincent Van Quickenborne, nvdr) afhangt, verhogen de belastingen niet tijdens deze legislatuur.”
Dat is toch wel een heel merkwaardige uitspraak: “als het van hem afhangt“.
Gaan er binnen de coalitie of binnen de financiële dienst dan toch stemmen op om een of ander tarief te verhogen?
Dreigt de financiële toestand van Stad ietwat dramatisch te worden?
Alleen de getrouwe lezers van deze electronische krant weten
– dat het budgettair resultaat van het boekjaar nog tot en met 2017 negatief blijft. (De burgemeester beloofde ooit van daar in 2016 een eind aan te maken.)
– dat men dit jaar voor 31 miljoen nieuwe leningen zou aangaan.

Intussen krijgen de lezers van de gazet alweer indirect de misleidende boodschap te horen dat deze zgn. stadscoalitie de belastingen niet verhoogt.
Kortrijkwatcher heeft nog geen enkel Kortrijks burger ontmoet die weet heeft van het feit dat alreeds begin 2013 drie totaal nieuwe belastingen werden ingevoerd. Met name op logies, op sampling en op bankautomaten.
En aangezien onze plaatselijke ’embedded press’ dit gewoontegetrouw niet vermeldt weet geen mens alhier dat de coalitie in de gemeenteraad van december laatstleden nog een keer twee nieuwe belastingen heeft laten goedkeuren: 1) op reclameborden met wisselende beelden en 2) op het niet (of niet optimaal) afkoppelen van hemelwater.
Voorts heeft men in diezelfde gemeenteraad een verhoogd tarief ingevoerd voor het verspreiden van huis-aan-huis reclamedrukwerk. (Verwachte meeropbrengst: 300.000 euro.)
Tenslotte zijn voor de tweede maal een heel aantal retributies verhoogd, nu bijvoorbeeld voor zwembaden en het gebruik van sportcentra.

P.S.
Er zijn ook belastingreglementen opgeheven: voor privé clubs, privé-wegwijzers en wedkantoren.
Maar die brachten niets op.

Kunnen onze zitbanken nog dit jaar verfraaid?

We vrezen er sterk voor !
De opdracht om de zitbanken (en houten bruggetjes) in de stad nog dit jaar 2015 te verfraaien werd door het schepencollege eind september uitgeschreven. De raming bedroeg 14.526 euro. Intussen zijn er drie offertes binnengelopen. De laagste inschrijver pakte uit met een bedrag van 28.277 euro, dat is nog 94 procent hoger dan de raming. Een andere inschrijver vroeg 39.292 euro en de derde zelfs 69.024 euro.

De werken zijn dus niet gegund wegens abnormaal hoge prijzen, en we zijn intussen eind november.
Het kan niet anders: het bestek was onduidelijk, en de raming voor de bruggetjes was er volkomen naast.
(Soms staan we verbaasd over het feit dat in bepaalde technisch moeilijk of zeldzame opdrachten voor werken of leveringen de ramingen van de ambtenarij dan wel toch heel nauwkeurig zijn…)

Het GAS-team zal nog uitbreiden

Momenteel bestaat het team dat in Kortrijk instaat voor de behandeling van dossiers omtrent ‘Gemeentelijke Administratieve Sancties’ uit 7 personen: 2 sanctionerende ambtenaren, 1 ondersteunende jurist (halftijds), 1 bemiddelingsambtenaar (bijna volledig betaald door de federale overheid), 1 coördinator, 2 administratieve medewerkers.
Dat team behandelt de dossiers van de politiezone VLAS (ca. 1.000 op jaarbasis), de politiezone Grensleie (ca. 200 uit Menen, Wevelgem en Ledegem).

Een uitbreiding zal nodig zijn aangezien het GAS-team straks ook nog bevoegd wordt voor de dossiers van Zwevegem.
Maar nog meer omdat het team nu ook dossiers in handen krijgt betreffende overtredingen inzake parkeren. Sinds 1 februari kunnen medewerkers van het parkeerbedrijf PARKO hieromtrent vaststellingen doen en sinds 1 maart kan de politie dit soort inbreuken ook laten regelen door het GAS-team. Overtredingen inzake parkeren in Kuurne en Lendelede en de politiezone Grensleie behoren straks ook nog tot het takenpakket van het GAS-team.

Inzake foutief parkeren zijn er in dat half jaar dat de nieuw regeling in voege trad alreeds 2.115 vaststellingen gedaan. 1.130 door PARKO, waarvan tot op heden 476 boetes werden geïnd ter waarde van 37.565 euro (gaat naar PARKO) en 985 vaststellingen door de politie met 369 boetes met als opbrengst 21.395 euro (voor Stad).

In 2014 zijn er in totaal 868 dossiers binnen gelopen bij het GAS-team, dat is slechts 12 meer dan in 2013.
Er is een toename van het aantal gemengde inbreuken zoals winkeldiefstallen en vandalisme en een lichte afname van het aantal klassieke overlast fenomenen.