Category Archives: ambtenaren

Hoeveel personeel telt Stad eigenlijk ? (1)

Heel het weekend geteld, en er nog niet aan uitgeraakt.
Zelfs het College is nog altijd bezig om “de huidige situatie terug correct weer te geven“. Want voorheen was die situatie blijkbaar niet correct. Kan het geloven, met al dat personeel.

De vraag hoeveel personeel Stad aan het werk houdt is eenvoudig, maar het antwoord niet.
Tellen we het OCMW erbij? De politie? Het onderwijs? De IVA’s en EVA’s? De kabinetten? Bepaalde ‘intercommunales’?
En wat is in godsnaam het verschil tussen een personeelsformatie en een personeelsbestand?

Naar schatting zijn er in Vlaanderen 190.500 mensen in dienst van de lokale besturen. Het gaat om 99.000 personeelsleden bij de gemeenten, waarvan 25.000 gesubsidieerde personeelsleden in het gemeentelijk onderwijs, 67.500 bij de OCMW’s, 16.000 bij de lokale politie, en ruim 8.000 bij de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Het personeel bij de lokale besturen wordt traditioneel opgedeeld in drie categorieën.
Er zijn statutaire personeelsleden, vast of op proef. Zij zijn bij eenzijdige beslissing met een statutair dienstverband verbonden aan het lokale bestuur.
In de Vlaamse gemeenten gaat het om zowat 30.000 mensen. Bij de OCMW’s om 24.000.
Maar meer dan de helft van het personeel (55 procent) bij lokale besturen is contractant. En over de jaren heen neemt het aantal toe. Een contractueel personeelslid is in dienst genomen bij arbeidsovereenkomst, conform de wet van 3 juli 1978. De Vlaamse regering probeert nu om de rechtspositie (het statuut) van die ‘contractuelen’ te verbeteren, gelijk te schakelen aan die van de ‘statutairen’.
Dan heb je nog de zogenaamde Gesco’s, de gesubsidieerde contractanten. Hoewel ze soms minder vatbaar zijn qua arbeidsattitude schakelen lokale bestuursleden graag Gesco’s in want dank zij Vlaamse subsidies krijgt men hierbij een aanzienlijke vermindering van socialezekerheidsbedragen.

Het in de maak zijnde besluit van de Vlaamse regering omtrent de rechtspositie van het gemeentepersoneel rept eigenlijk niet meer specifiek over Gesco’s.
De personeelsformatie – die in voltijdse equivalenten (VTE’s) per graad het aantal betrekkingen weergeeft – vermeldt de statutaire en contractuele betrekkingen, met in voorkomend geval ook de betrekkingen die bestemd zijn voor de intern verzelfstandigde agentschappen (IVA’s) én de kabinetten van de burgemeester en schepenen.
Betrekkingen die ingesteld worden ter uitvoering van werkgelegenheidsmaatregelen van de hogere overheid worden niet meer opgenomen in de personeelsformatie. Evenmin als betrekkingen die gecreëerd worden om een plotse opstoot van van werk. (Ook als het gaat om een of ander stadsvernieuwingsproject?)

Een personeelsformatie vermeldt dus de betrekkingen.
Iets anders is de bezettting ervan. De reële personeelssterkte. Dit is namelijk het personeelsbestand.
Heel raar – voor een bedrijf is dit ongehoord – is dat de Vlaamse regering het niet nodig acht om bij de opmaak van de personeelsformatie te vertrekken van een personeelsbehoefteplan.
Men dient enkel nog de financiële haalbaarheid van de formatie vast te stellen, in het kader van de begroting en het financiële meerjarenplan.

En zo heeft het College onlangs beslist om de stijging van de personeelsbezetting te beperken, zowel qua budget als in aantallen. Men heeft het zelfs over een daling.
En het Collegebesluit hanteert hierbij de term “personeelsformatie”.
Als “richtcijfer” hanteert men 787 VTE als totale personeelsformatie. En bij het concretiseren van de formatie (dit is het bestand?) wil men de personeelsbezetting van 1 januari als “toetssteen” gebruiken.
Ik begrijp er niets van.
Uitleg in een volgend stukje.

Overdreven vorming stadspersoneel (2)

In de formule om de effectiviteit (E) van Vorming, Training en Opleiding (VTO) van stadsambtenaren te berekenen staat de A voor acceptatie door de cursist.
Ter herinnering : de volledige VTO-formule luidt E = K.A.R.T
Wees er maar zeker van dat de factor A (acceptatie) bij de ambtenaren hoog is.
Teambuilding is in.
Vandaar de vele groepsreisjes die medewerkers van bepaalde directies maar al te graag meemaken. Naar Lille, naar het hellend vlak van Ronquières, naar Gent, enz. Dat kost Stad gewoonlijk 25 euro per deelnemer. Soms gaan er 70 mee. (Andere directies zijn dan jaloers.)
Ook zeer geliefd zijn studiereizen. Zo trokken er een keer drie ambtenaren voor drie dagen naar Londen. 400 euro per persoon.
In het kader van Europese projecten wordt er ook wat afgereisd. (Hopen geld kost dat en dit verdient een apart stukje.)
Zwemmen is plezant. Ooit mochten vier alreeds gediplomeerde redders voor meerdere dagen naar een trainingsschool in Vilvoorde. 2.201 euro.
Wie houdt er niet van Barcelona? Alleszins die jeugddeskundige en die straathoekwerker die aldaar gedurende vier dagen een cursus volgden getiteld “De beperkingen overtreffend”. Kostprijs onbekend.
Een achttal hoge pieten mochten een keer voor drie dagen naar zee. Voor een “business game”. Kostprijs onbekend.

Over de factor K (kwaliteit) valt moeilijk te oordelen als men er niet bij was.

Maar we mogen toch twijfelen aan het nut van bepaalde VTO. Ons afvragen of men die kennis of vaardigheden al niet vanzelf ( uit zichzelf) kan tentoonspreiden.

Wat zou die bovenvermelde cursus “De beperkingen voorbij” zoal hebben ingehouden?
En wat kunnen vier sociale assistenten nog leren bij een cursus “grensoverschrijdend gedrag”? Dat ze moeten kalm blijven?
Wat betekent een cursus “straathoekwerker”? Een hoop gelul toch? (‘t Was wel aan zee, 875 euro voor twee personen.)
Waarom hebben acht personeelsleden van de dienst Facility vijf dagen nodig om te leren schoonmaken? 3.750 euro.
Wie heeft er nu lessen vandoen om klantvriendelijk te worden? 15 personen van de cel containerparken. 1.080 euro. En ooit zelfs een kabinetsmedewerker. Vier halve dagen in Brugge! Kostprijs onbekend.
Weet u wat men gedurende maanden kan leren bij een cursus “schoolopbouwwerk”?
Wat is “interculturele training”?
Nog een goeie: iemand van leefmilieu kreeg de gelegenheid om 25 uur lang les te krijgen in “kennismaking met persoonlijke effectiviteit”.

De factor R (relevantie) ligt vaak laag.

Hier stelt zich vooral de vraag of er nog zelfstudie mogelijk is. En opnieuw of men die skills al niet moet beheersen bij de aanwerving.
Waarom moet een ploegbaas van de directie leefmilieu nog lessen volgen over bomen snoeien?
En een sociaal assistent vier dagen leren “werken in groepen”?
En waarom kunnen bestuurders van stedelijke VZW’s niet op eigen houtje de nieuwe vzw-wetgeving instuderen? Staat trouwens allemaal op internet.
Hoe hoog opgeleid is die cultuurfunctionaris die bij Syntra West mocht gaan leren notulen van vergaderingen opmaken?
Waarom moet een medewerker van de bibliotheek nog leren vergaderen? Gedurende 25 uur!

De factor T (transfermogelijkheden)

Is het aangeleerde elders of in andere situaties toepasselijk? Kan men er carrière mee maken?
In de herfst van 2004 zijn een hele serie hoge bazen van Stad allerhande cursussen gaan volgen over management, leiding geven, persoonlijke competenties. Dat kostte toen in het totaal 21.760 euro. (Zijn er van die groep al naar elders weggelopen, dankzij die opleiding op hun cv.)
Een technisch assistent mocht gaan leren lassen.
Een ander van de verkeerdienst leerde tegels zetten.
Een arbeider kon één dag per week leren lezen en schrijven.
Een bibliotheekassistent volgde lessen over muziek.
Een speelpleinmedewerker en negen personeelsleden van de dienst mobiliteit kregen een rijopleiding voor het rijbewijs CE.
Teatertechnici volgden een cursus geluid.
Sportdeskundigen leerden kinderen dansen.
60 personeelsleden van de directie mobiliteit volgden een cursus “wegsignalisatie”. 5.640 euro.
Zo.

Nu hebt u voldoende gegevens om de formule E = K.A.R.T op te lossen.

P.S.

Alle bovenstaande VTO-gevallen deden zich voor in de vorige bestuursperiode, ca. 2004-2005.
Zo moet niemand zich geviseerd voelen.
Maar als het onder het nieuwe bewind evenzeer de spuigaten uitloopt zullen we dit bij gelegenheid wel kond doen
.

Overdreven vorming stadspersoneel (1)

Het is al lang gelden dat hier werd gepoogd om de formule E = K.A.R.T uit te werken.

Het ging om de berekening van de effectiviteit (E) van de Vorming, Training en Opleiding van ambtenaren. De VTO. Zie stuk van 21 februari 2005.

We willen u hier enkele gegevens bezorgen om die E zelf te berekenen.

Ze dateren allemaal wel uit de vorige legislatuur want het huidige College van Burgemeester en Schepenen (CBS) is niet meer geneigd om daar veel details over te verstrekken.

Nochtans zijn er aanwijzigen dat men nog altijd bezig is met te overdrijven inzake VTO voor ambtenaren.

Voor dit jaar is er in de begroting voor de post “vorming” een krediet voorzien van 363.374 euro. Nu moet uw weten dat men hiervoor in 2003 slechts 106.336 euro voor heeft uitgegeven.

Hebben we dan iets tegen VTO van stadspersoneel?

Maar neen!

Vroeger waren we zelfs beetje kwaad omdat burgemeester Sansen niet eens het budget dat hiervoor was voorzien liet opsouperen . En het grootste deel ging dan nog naar de brandweer.

Ja, we moeten ons leven lang leren !

Maar de vraag is of dit wel altijd en continu moet gebeuren op kosten van het bedrijf waar men werkt. In casu hier van Stad. En tijdens de werkuren.

Is zelfstudie dan niet meer mogelijk?

Grote vraag is nog of we het stadspersoneel niet een opleiding bezorgen over materies waarvan men zich toch kan afvragen of die normaliter al niet dienden gekend bij de aanwerving. Ik geef nu maar één voorbeeld. Waarom moet een pas aangeworven verkeerskundige al onmiddellijk een cursus gaan volgen over gemeentelijke mobiliteit?

We kennen zelfs gevallen waarbij stadspersoneel kan genieten van opleidingen die puur gaan over fundamentele basisvaardigheden. Leren een brief schrijven.

Weet u wat er ook achter steekt?

Er zijn nogal wat vzw’s en andere instellingen die aan VTO doen. En die dringen zich werkelijk hardnekkig op bij stadsbesturen. Sommige van die instellingen hebben dan nog goede connecties met ons stadsbestuur. Syntra West bijvoorbeeld krijgt dan wat opleidingen toegeschoven. Iemand moet daar dan een basiscursus ‘gebruik Excel’ gaan volgen.Vier volle dagen, kostprijs wordt plots niet vermeld.

Bij WIVO (goed bekend bij schepen Jean De Bethune) mocht er iemand van de cel Economie en van de Werkwinkel een basisprogramma gaan volgen genaamd “aanspreekpunt locale economie”. 120 uren.

De cursisten zelf betalen natuurlijk niets.

Maar soms krijgen ze er nog vergoedingen bovenop. Dagvergoedingen. Verplaatsingskosten, zelfs als het leslokaal in Kortrijk ligt. Een broodjesmaaltijd. Drinkgeld ook.

In de gemeenteraad is er niemand die over die excuberante VTO vragen durft stellen.

Ambtenaren moet men te vriend houden, of men krijgt geen info meer.

In een zgn. strategisch College van 10 juli 2002 is er ooit eens een “vormingsbeleidplan” goedgekeurd. Het is nooit voor de gemeenteraad gekomen.

Wat stond daarin? Is dit nu nog geldig?

Nog over het kwaliteitscongres Lokale Overheden

Lezers melden mij dat er geen informatie is te vinden over het derde kwaliteitscongres voor lokale overheden op de Kortrijkse website.
Is het congres dan toch voor ingewijden bedoeld?

Ikzelf vond het programma en andere info ook niet via de website maar wel via een link in de elektronische nieuwsbrief van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.
En de URL was:
www.kortrijk.be/indexdyn.php?f1=0&f2=125068&f5=11
Blijf proberen. Of kijk eens of VVSG er al iets over zegt.

Of meld u tot het meldpunt.

Beetje duur kwaliteitscongres met filmpje

Op 20 april vindt in Kortrijk het 3de Kwaliteitscongres voor Lokale Overheden plaats.
Meer info op de website van Stad.

De doelgroep bestaat uit “verantwoordelijken voor kwaliteit in de lokale openbare sector”. Verder nodigt men graag leden uit van “managementsteams die instaan voor kwaliteitsmanagement in hun organisatie”.
Navraag leert dat er toch ook losse individuen kunnen inschrijven.
Voor mij persoonlijk is de deelnameprijs onoverkomelijk. Zoek sponsors.
125 euro voor medewerkers uit lokale besturen of politici.
150 euro voor mensen uit private organisaties.

In de namiddag zijn er “inspiratiesessies”.
Franceska Verhenne (OCMW) bijvoorbeeld zal het hebben over “sociaal design”, weer zo’n krankzinnige term van agogen uit de non-profit-sector of de sociale economie.
Burgemeester Luc Martens (Roeselare) brengt zijn visie over “vernieuwd politiek leiderschap”.
Mieck Vos (adjunct-secretaris) en Tom Delmotte (rastermanager) vertellen over “aanstekelijke projecten”.

Vorige kwaliteitscongressen vonden plaats in Gent en Hasselt.

Nu iets zeer curieus.
Uitgerekend op de website van de provincie Limburg is er een soort promotiefimpje te zien voor het congres in Kortrijk. Dus NIET op onze eigenste website.

En wie krijgen we op dat filmpje nog te zien?
Voormalig schepen Philippe De Coene! Die zijn bedrukte vuilniszakken voorstelt.
Directeur cultuur Machteld Claerhout die het heeft over de actie “tutti frutti”, onze lezers wel bekend. Eet meer fruit!
De rastermanager met zijn (virtuele) Sofie.
Mieck Vos over de koffiekopjes in het stadhuis.
Een creatieveling met een soort lampje.
Een arbeider, een redder, en een pakmadam van Parko. Iemand van HR.
Mia Maes van sport wordt aan het woord gelaten in een zwembad, en per toeval begeven zich achter haar rug wat babes behoedzaam in het water. Kijken.
Leuk is ook dat de burgemeester (wiens naam verkeerd is gespeld) eventjes niet op zijn leeftijd kan komen. Bij de opname: 54 jaar.

Voor het overige is het filmpje van www.spaze.be niet al te diepgaand. Stad zou beter een nieuw laten maken.

Zie: www.limburg.be/kwaliteitscongres/html/

Kanten en Malle (2): raster- zoekt centrummanager

Het jaar is pas begonnen en Kanten en Malle komen alweer niet meer bij.
Er is sinds kort met het geld van het Stedenfonds in stad een “rastermanager” aangesteld.
Eén van zijn taken bestaat erin om werk te zoeken. Zie de wet van Parkinson uit de wereld van de bureaucratie: het orgaan schept de functie, en niet omgekeerd.
Die rastermanager is nu in naam van het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) aan het zoeken naar een centrummanager.

Wat is de taak van die centrummanager? Een beetje dezelfde als die van de rastermanager. En van het SOK.
In de moderne wiskunde (verzamelingen) spreekt men van een klaverbladdiagram.
Ziehier de doorsnede van de drie elkaar overlappende cirkels:

Hij (de centrummanager) moet het economisch functioneren en de leefkwaliteit van de binnenstad bevorderen.
Dit doet hij door communicatie, samenwerking en overleg tussen handelaars en stadsdiensten te stimuleren in het kader van activiteiten en projecten. Hij trekt ook nieuwe winkelzaken en investeerders aan, organiseert promotionele activiteiten, pakt leegstand aan en start werkgroepen op rond thema’s als mobiliteit, infrastructuur, evenementen, cultuur, feestelijkheden en toerisme.
(Schepen Bral zal content zijn.)

Dit alles staat letterlijk te lezen op de webstek van stad Kortrijk.
Zoek dit niet op bij “vacatures” !
Daar staat al jaren niets meer op te lezen, terwijl de aanwervingsstop al lang is opgeheven.
Er zijn nog “titels” waar al geruime tijd niets meer is op te vinden:
veiligheid en preventie,
stadsplanning en ontwikkeling,
leefmilieu.

Maar, zo zegt de webmaster van stad Kortrijk (eigenlijk is er nog altijd geen):
“Dit betekent dat er voor die onderwerpen geen nieuwsberichten gepubliceerd zijn.”
Ja zeg! Is ‘t waar?

Kandidaturen moeten binnen tegen 20 januari. Bij Trui Tydgat van het SOK, Overbekeplein 11 te Kortrijk.
Daar (056/20 64 96) kunt u terecht met uw billijke vraag wat voor diploma-vereisten er wel gevraagd zijn. En of er al een kandidaat gekend is.

URGENT ! Belangrijke vacatures bij ‘ t Stad !

Waarom doet men dat toch?
Pas vandaag 8 november staan op de Kortrijkse website vijf belangrijke nieuwe vacatures vermeld.
En de c.v. ‘s moeten al binnen tegen 15 november !

Men gaat op zoek naar een coördinator jeugdbeleid, een coördinator gebiedsbeleid, een projectleider nieuwkomers en integratie, een beleidsmedewerker sociale economie en een cultuurfunctionaris.

Wat wil men met deze spoedprocedure bereiken?
Dat enkel bestaande stadsambtenaren (mensen die daarvan op de hoogte zijn) kunnen solliciteren?
Komen die vacatures nog in de kranten?

Bel vlug naar Carol Vanhoutte (056/27 86 64) of Gerd Dumortier (056/27 86 82).
Mail uw c.v naar directie.personeel@kortrijk.be
En vergeet niet van de tot op heden ca. 180 stukken te lezen die zijn verschenen op de stadsblog van kortrijkwatcher. Anders geraakt u nooit door de proeven.

Hoe het komt dat het stadspersoneel nu warm water drinkt

Achteraf bekeken kan het stadspersoneel maar wat blij zijn dat er met de pas twee weken geleden geïnstalleerde nieuwe drankfonteinen warm water kan geconsumeerd worden.
Hoe is men daar zo toe gekomen?
Het is een lang verhaal, een verhaal over een typisch Kortrijkse procedure van aanbesteding van een overheidsopdracht die men eerder verwacht in regimes waar waarlijk tropische temperaturen heersen.

Vroeger waren er in de bureaus en werkplaatsen van de stad ook al waterbedelingstoestellen bestaande uit een gehuurd toestel waarop bidons konden geplaats worden. (Dat moest wel, in het kader van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming.) Die bidons werden besteld bij de verhuurfirma’s van de toestellen , met name NV Culligan (Roeselare) en Miko-Bruynooghe (Kortrijk).
Net als in de Sahel werd het kostbare water per vrachtwagen aangereden tegen de prijs van 0,33 euro per liter. (Een gewone burger geeft zowat 0,00175 euro uit per liter.)
De ambtenaren konden tappen naar keuze: gekoeld water of water op kamertemperatuur.

Het huursysteem had wel enige nadelen. De huurprijs van de toestellen was relatief hoog: 7,49 euro per maand, ook op die werkplaatsen waar nu een keer niemand dorst had. En ja, op sommige dagen liet men zich verrassen door het plotse warme weer waardoor men zonder drinkwater viel. Bestelbon nog niet ingevuld voor nieuwe bidons.

Zowat in april 2004 begon het College in te zien dat de kosten voor huur en waterverbruik hoog opliepen. 17.000 euro op jaarbasis. Ook begon het op te vallen dat de huurcontracten met de beide firma’s jaarlijks konden opgezegd.

De gemeenteraad van 10 mei 2004 (dat is een jaar geleden) werd dus gevraagd om in te stemmen met de aankoop van 48 nieuwe gekoelde drinkfonteinen voor de prijs van 39.300 euro.
(Hoe de stadsadminstratie zonder enige hulp van buitenaf – firma’s uit de sector dus – zo’n technisch bestek met een prijsraming kan opmaken is voor mij nog altijd een raadsel.)

Intussen hoopte men op subsidies van OVAM : 48 maal 500 euro = 24.000 euro.
(Kan er iemand uitleggen waarom uitgerekend de afvalmaatschappij subsidies verleent aan de stad voor drinkwaterfonteinen? Welke afval wordt hiermee voorkomen?)
Ook de Vlaamse Watermaatschappij zou een duit in de fontein gooien: 8.480 euro.

Aangezien het stadsbestuur wellicht al een beetje vermoeden had van een kandidaat leverancier werd als wijze van gunnen gekozen voor een “onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking”. Men kiest dan zelf enkel mogelijke kandidaten uit en de offertes worden niet openbaar behandeld.

Kink in de kabel
Almeteens liet OVAM weten dat er bij zo’n (on)doorzichtige wijze van gunnen absoluut geen drinkgeld van die kant kon verwacht worden. De offertes moesten geopend worden in het openbaar. Dat wil zeggen dat er voor de aankoop van de drinkfonteinen wel degelijk een zgn. algemene offerte moest worden uitgeschreven.

Op 9 juli 2004 (dat is een jaar geleden) werd daarom opnieuw aan de gemeenteraad gevraagd om de aankoop van drinkfonteinen nu een keer op fatsoenlijke, openbare wijze te organiseren.
Deze voor het College toch vernederende tocht naar af werd door de raadsleden geen enkele honende bemerking waard geacht.

Maanden gaan voorbij. Een jaar.
(Men kan hierbij veronderstellen dat de bestaande huurcontracten met bijgaande hoge kostprijs bij de twee gecontracteerde firma’s al die tijd niet werden opgezegd.)

Lente en zomer 2005 nadert.
Op 5 april 2005 kan het College eindelijk constateren dat de nieuwe algemene offerte zijn traditionele gang heeft doorsparteld en is geslaagd. Drie firma’s (waaronder de twee bestaande) hebben aan de wedstrijd deelgenomen. Winnaar is de bekende NV Culligan uit Roeselare. Het inschrijvingsbedrag van deze firma lag immers 8.664 euro onder de raming van het stadsbestuur. De kostprijs wordt nu 30.636 euro. (Over de offerte van de andere twee deelnemers zijn geen gegevens beschikbaar.)

Maar Cullighan is op nog een uitstekend idee gekomen. Een meerwerk. De fonteinen zullen worden uitgerust met een actieve koolstoffilter: 3.136 euro. Dat hebt u thuis niet !
Zo’n koolstoffilter kost dus 65 euro per stuk. Moet ook regelmatig vervangen worden. Verwijdert geen anorganische mineralen!
Totaal van de levering van de apparatuur wordt hiermee (zonder water!): 33.772 euro.

Gelet op de goede ervaringen met de firma wordt meteen ook een onderhoudscontract afgesloten. De fonteinen krijgen tweemaal per jaar een beurt en dat kost 4.936 euro (indexeerbaar). Is de vervanging van de filters hierin begrepen? Oorspronkelijk was wel voorzien dat het onderhoud van de toestellen in eigen beheer zou kunnen gebeuren. En het stadsbestuur dacht dat zoiets 50 euro per jaar en per toestel zou kosten, te weten 2.400 euro.

En hoe staat het nu met de verhoopte subsidies?

Eerst even een slok water nemen.
De Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) belooft nu geen 24.000 euro meer. Het bedrag is begin dit jaar neerwaarts afgerond tot 16.800 euro.
Het stadsbestuur blijft evenwel van mening dat het “restbedrag” voor rekening komt van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.
Zogenaamde “buitengewone ontvangsten” worden hiermee geraamd op een totaal van 27.911 euro.
Ja?
27.911 euro min 16.800 euro geeft 11.111 euro. Raar restbedrag. De watermaatschappij voorzag toch een tegemoetkoming van slechts 8.480 euro?

Ik neem nog een slok water en kijk even naar de laatste begrotingswijziging op dit punt.
Art. 131/744-51 raamt de kosten voor de drinkwaterfonteinen op 39.301 euro. En de verwachte toelage is 32.480 euro.
Dat is nu toch even slikken en verslikken.

Maar u weet nu in elk geval hoe het komt dat de stadsambtenaren dezer dagen warm water drinken.
Aangezien het water nu niet meer per vrachtwagen aangevoerd wordt maar de toestellen zijn aangesloten op het waterleidingsnet kan er ook nog wel een keer bruin water gedronken worden.
P.S.
Verwacht wordt dat het stadspersoneel 26.600 liter leidingswater per jaar zal opdrinken. Dat is ongeveer 31 liter per voltijds equivalent. Let wel: de politie is hier buiten beschouwing gelaten.

E=KxAxRxT

Deze formule wil gewoon maar uw aandacht trekken op een stuk dat hier nog moet verschijnen.

E= effectiviteit van de VTO-activiteit

Het resultaat dus van een vermenigvuldiging van
K= kwaliteit van de VTO-activiteit, maal
A= acceptatie door het individu, maal
R= relevantie van de VTO-activiteit voor de organisatie, maal
T= transfermogelijkheid.

En VTO betekent Vorming, Training en Opleiding van ambtenaren.
Het stadspersoneel krijgt heelwat VTO.
Er is bijvoorbeeld een cursus die noemt “de beperkingen voorbij“.
Ik kan het daar vandaag nog niet over hebben want volg zelf nog een lessencyclus “leren schrijven”.

Uw,
Frans Lavaert
senior consultant bij het buro “Cientra Zuid-West”.

Integriteit is niet voor iedereen weggelegd

Steden als Gent en Antwerpen werken aan een integriteitscode voor zowel personeel als mandatarissen (politici). In Antwerpen is daar zopas een gemeenteraadszitting aan gewijd.
In onze stad is het nog niet zover gekomen.

Wel is het zo dat er bij het begin van deze bestuursperiode een werkgroep is opgericht om een gedragscode op te stellen. Een afsprakennota voor zowel politici als ambtenaren.
Niemand heeft daar al iets over vernomen. Ik herinner me ook geen bespreking van dit onderwerp in het College van Burgemeester en Schepenen (CBS). Laat staan in de gemeenteraad, de politieraad en de OCMW-raad.

Niet te verwonderen.
Die werkgroep is al na enkele vergaderingen stilgevallen.
De aandacht is dan verschoven naar een nota met enkele regeltjes, alleen voor de ambtenaren.
Er was immers hier en daar intern bij de stadsdiensten enige wrevel in verband met allerhande onduidelijke afspraken over ondermeer het gebruik van dienstvoertuigen, van mobieltjes, van internet en E-mail, de samenstelling van examencommissies.
Ook over allerlei vergoedingen zoals voor maaltijden, zetelen in jury’s, lesgeven tijdens de diensturen, avondvergaderingen, overuren.

Even tussendoor.
De overuren schommelen nu al jaren maandelijks tussen 30.000 en 35.000 euro.
Verscheidene ambtenaren krijgen een vergoeding voor het gebruik van de eigen wagen.
(Ik denk 1 euro per km, maar ben het niet zeker.) Voor één iemand liep die vergoeding op tot 10.000 euro.
Het kabinet van de burgemeester krijgt gezamenlijk een kilometervergoeding van 3.000 euro. De andere acht kabinetten elk 1.500 euro. (Dat zal dan wel forfaitair zijn?)
Het CBS vindt intussen wel dat het moet gedaan zijn met “regularisaties” van kilometer-
contingenten achteraf. En dringt aan op een beter benutten van stadsvoertuigen en carpoolwagens (1 personenwagen en 2 bestelwagens) in plaats van de eigen wagen.

Het “managementteam” heeft voor de gedragscode (wel te verstaan: enkel voor ambtenaren) vorig jaar vier prioritaire aandachtspunten naar voor geschoven.
Die zouden nog aangevuld worden, maar daarover is sindsdien niets meer vernomen.

Wist u dat het Britse pond zich eind vorig jaar in Kortrijk spectaculair heeft hersteld?
Er zijn toen een paar ambtenaren naar Londen afgereisd om aldaar een beurs te bezoeken.
Voor drie dagen en twee nachten.
Om de toegangsprijs tot die beurs te betalen kregen zij 200 euro.
Een interessante wisselkoers was dat. Reken maar uit.
De reële toegangsprijs voor die beurs bedroeg 7,5 pond. (Tijdens mijn werkuren gevonden op internet.)

Voor de reis naar Londen en de overnachting kregen zij elk 400 euro.
In die periode vond ik – alweer tijdens mijn diensturen – een city-trip naar Londen voor twee nachten in een driesterrenhotel voor de prijs van 195 euro per persoon (Eurostar inbegrepen!).

De reis van die ambtenaren en de vergoedingen daarvoor werden in een CBS-besluit formeel goedgekeurd.
En dat is maar goed ook.
Schepenen en burgemeester zijn toch deontologisch en politiek verantwoordelijk voor wat hun ambtenaren uitrichten ?
Het is in onze goede stede evenwel wachten geblazen op een gedragscode voor die mandatarissen zelf.
Ook over hun reiskosten !
Een puntje voor de gemeenteraad?

P.S.
U vraagt zich af hoe ik dat allemaal weet??
Door veel te lezen, tiens.