All posts by Frans

Kortrijk en EXPO’58

Wie de Expo van 1958 heeft meegemaakt is sindsdien definitief getekend. Veel Belgen zagen aldaar voor het eerst zwartjes in levende lijve. Een ruimtetuig. Zelfs kleurentelevisie. Volgens de legende riep Wilfried Martens bij een betoging om wapens voor zijn Vlaamse strijd. Mijn moeder hing plots rare gordijnen aan de ramen. MIRO! We werden verplicht om op oranje designstoelen te zitten kaarten. In de cafés van de wijk “Oud België” (een soort “bokrijk” op de Heizel) gingen vrouwen nu zelfs aan het roken. Talloze Vlamingen (davidfondsers) zagen voor het eerst in hun leven – vanuit de verte – de stad Brussel.

Kortrijk had ook iets te maken met de wereldtentoonstelling. Er was een participatie van Kortrijkse bedrijven (De Coene, Kortrijks Dakpannenkantoor), en kunstenaars. Veranneman natuurlijk, maar ook Pol Van Rafelghem die pas een prijs had gewonnen in zijn eerste jaar “Ter Kameren”. Hij mocht een bas-reliëf plaatsen op het paviljoen “grafiek en papier”.

Vandaar dat Kortrijk nu wil deelnemen aan een soort viering van de vijftigste verjaardag van de Expo. Een initiatief van erfgoedcellen uit diverse steden (blijkbaar geen Waalse) en anderzijds het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (VCV) en Culturele Biografie Vlaanderen (CBV).

Het project is eigenlijk al gestart in april van dit jaar.
Men wil vooreerst een “geheugenkaart” aanmaken die een website moet genereren, een database met getuigenissen, persoonlijke verhalen en allerhande beeldmateriaal, voorwerpen. Er komt in 2008 nog een publicatie over een en ander in boekvorm.

Onze Kortrijkse erfgoedcel doet dus ook mee aan dit interstedelijk project (u ook?) en de coördinator VCV zal hiervoor op de eerstkomende gemeenteraad jaarlijks en voor de duur van het project 5.000 euro aan subsidie krijgen.

Een schoon project. Erfgoedbeleid moet niet altijd gaan over oude molens en pijptoebak.
Maar toch moet er me weer iets van het hart.
We zeggen dat niet altijd, want dan word je algauw aangezien als een kommaneuker. Altijd opnieuw is er bij Kortrijkse projecten – hoe goed die ook kunnen zijn – een vuiltje aan de lucht. Kostprijsoverschrijdingen, tekort aan mededinging bij overheidopdrachten, laattijdige beslissingen, vertragingen bij de uitvoering, gekonkelfoes, vriendjespolitiek, tekort aan transparantie, onduidelijke financieringen. Slechte, onvolledige dossiers. Bestekken die niet door ambtenaren zijn opgemaakt.

Wat is er nu weer aan de hand? (Of aan de knikker.)
De gemeenteraad van 11 september a.s. zal een samenwerkingsovereenkomst goedkeuren voor een project dat al maanden loopt. In dat contract staat zelfs dat de eerste storting van 5.000 euro aan het VCV zal gebeuren op …1 juni 2006.

EN POL VANRAVELGHEM WEET NOG ALTIJD VAN TOETEN NOCH BLAZEN.

Nu ook abracadabra in de Schouwburg

Vanavond, donderdag 7 september om 20 uur, is er een vernissage in de Benedengalerij van de Kortrijkse Schouwburg. Lang gedacht dat die benedengalerij een garage was of een stapelplaats. Maar neen, het is “een ruimte met brutalistische allures”, “een interessant gegeven voor de kunstenaars die een dialoog of discussie met ruimte willen aangaan”. Aldus de toelichting bij de voorstelling van het werk van Koenraad Dedobbeleer.

Voor wie de tentoonstelling wil bezoeken (loopt nog tot 1 oktober, en er is een nocturne op 21 september) graag enige toelichting, middels enkele fragmenten overgenomen uit de folder.

Eerst even dit. Blijkbaar is de Benedengalerij een omgeving die zich niet éénduidig laat lezen. Zij eist van de toeschouwer een actieve deelname die leidt tot verwondering. (Ik ben daar al een keer van de trap gevallen.)

Maar, wat leidt er zoal NIET noodzakelijk tot verwondering bij de toeschouwer zult u nu vragen.

Ik zal het u een keer rap zeggen: 1) interpretatie van de realiteit (“appropriation” is haar meest naakte vorm!), 2) simplistische gebaren, 3) traditionele kunstkritiek (bijv. kunst om de kunst slimmigheden, 4) institutionele commentaar (plus relativering van het kritische potentieel van diezelfde kritiek).

Zoals gezegd: dit alles leidt niet eens tot verwondering. Maar helaas! Het is een deel van ‘s mans werkwijze (ook de uwe?), terwijl een fysieke, zintuigelijke ervaring dit (ja, dit!) – over het algemeen dan – gemakkelijker bereikt.

Vandaar! Geen pamfletten of gallende “loud speakers” voor Dedobbeleer. Veeleer dit: een weinig opzichtig omvormen van het bestaande in een doorleefde realiteit met een eigen, (jawel!) een eigenzinnige interpretatiedrang. Want de verwondering katalyseert op zijn best een reeks interpretaties. Bij de toeschouwer die beschouwer wordt alleszins.

Bezoekers! Weet dat deze vorm van gelaagdheid interessant is. U zal (idealiter) meermaals dan nog aangetrokken worden om de interventies opnieuw te ontdekken en zelf te herinterpreteren.

Er is dus ook een sociale dimensie in deze kunst. Waarin dan juist? Eenvoudig: juist in het minimale ruimtelijk aanvullen OF veranderen. In de problematisering die u zal ondervinden van zodra u de tentoonstelling betreedt.

De kunstenaar meent, ja toch: meent op die manier geen enkele functie en plaats veilig. Let op de trap naar de bar! Als geëngageerd toeschouwer staat u immers toe dat er met de omstandigheid een loopje wordt genomen en bevindt u zich op dezelfde “slippery ground”.

Ik weet het wel: hierin schuilt tegenover de bezoeker een stevig sociaal engagement. Welkeen dan? Overbodige vraag. Het gaat om een totale maatschappelijke context van het kijken. Van het interpreteren. Van het kritisch benaderen van een inrichting.

Moeten we nu nog iets zeggen over de kunstenaar? Bij elke nieuwe betrede locatie onderneemt Dedobbeleer zintuigelijke pogingen om de ruimte en haar context af te tasten. Met welk doel aftasten? Om die ruimte (en mogelijks de architectuur en haar vermeende functionaliteit) voor hemzelf te synthetiseren en te vatten.

Koenraad is nu eenmaal een hacker, of een parasiet! Hij eigent zich namelijk de omgeving toe. Dit is zoals u nu denkt helemaal niet in tegenspraak met een vorm van abstrahering (hoe verregaand ook), want het uitzuiveren van ideeën over een bepaalde realiteit creeërt (sic) net ruimte. Denk eraan: je moet daarbij wel kunnen los blijven van anecdotiek en banaliteit.

Als je dat kunt zorgt dat voor een “‘clash”: een mentale ruimte geprojecteerd op een fysieke plaats die de feitelijke ruimte gebruikt om diezelfde ruimte te omschrijven, te bekritseren ook hoor, of zelfs ronduit aan te klagen.

Schepen Bral van cultuur en Rooske van de Schouwburg, en Cathérine van de cel tentoonstellingen zullen dit wellicht niet graag hebben. Troost: indien in een dergelijke omgeving accuraatheid van ruimtelijke interpretatie wordt beoogd is de toeschouwer gedwongen langdurig stil te staan bij het waarom en het doel van kritiek.

Nog tot zondag 1 oktober. De deuren sluiten dan om 17 uur.

Parkeren met Guy Leleu

Dezer dagen kreeg u een chic kaartje in de bus met een overzicht van de parkeerfaciliteiten in de stad. Jammer genoeg vergezeld van de paspoortfoto van onze schepen van mobiliteit (Guy Leleu) en een puur propagandistisch verkiezingspraatje van zijnentwege. Zoiets doet men niet, zo kort voor de gemeenteraadsverkiezingen. Indien de CD&V in de oppositie zat zou die op de volgende gemeenteraad (11 september)moord en brand schreeuwen.

Beetje christendemocratischdeontologisch RESPECT voor de kiezer in deze nieuwe eeuw! Het volk is niet dom hoor. Maar goed. De reclame van de schepen biedt een gelegenheid om wat te zeggen over het stedelijk parkeerbedrijf “Parko”.

Dat intrigrerende zinnetje van Guy Leleu brengt me overigens al helemaal in de war: “De wereld gaat vooruit, de handel in onze stad gaat vooruit. In feite gaat of vliegt alles vooruit. Maar parkeren is vooruit gaan in “stilstaan”.

(Vandaag – voor mij nu woensdag – stond er rond 2 uur minstens een half uur lang een grote brandweerwagen geblokkeerd aan de toegang tot de Korte Steenstraat, kant Grote Markt. Die paaltjes waren met geen middel naar beneden te krijgen. Politie kon ook niet helpen. En maar hopeloos bellen, die spuitgasten. Stel u voor dat er een echte brand was uitgebroken in de binnenstad! Het Rampenplan dient aangevuld. Nieuw hoofdstuk: PAALTJES ONDERWEG. HOE MEE OM TE GAAN?)

Evolutie parkeerplaatsen en automaten

Eind vorig jaar werden er door Parko 2.900 betalende parkeerplaatsen beheerd. Er zijn twee grote sprongen voorwaarts gebeurd: in 1988 (1.500) en in 1995 ongeveer bereikte men de kaap van 2.000. In maart van dit jaar waren er alreeds 3.020 betalende parkeerplaatsen.

Vorig jaar werden er alweer 35 parkeerautomaten aangekocht. Maar er werden ook 35 toestellen niet meer teruggeplaatst, vanwege vandalisme. Totaal 239. Hier springt de curve van aankopen omhoog vanaf 1999-2000. In het eerste jaar van deze bestuurperiode (2001) telde men er 199.

Nog in 2005 werden in totaal niet minder dan 1.200 parkeerplaatsen gereguleerd door een blauwe zoneregeling.

Wat brengt dat allemaal op?

In totaal: 2,78 miljoen euro. In dit bedrag steken ook de inkomsten van bewonerskaarten, het piafsysteem en de zgn. naheffingen of boeten (858.477 euro). Tien jaar geleden ging het nog om 1,45 miljoen. En in 2001: 1,54 miljoen.

Parkeergarage Veemarkt

De tendens van het gemiddeld aantal inritten op weekdagen stijgt niet echt denderend. Ups en downs. Vorig jaar 765. In 2002 was het ooit meer.

Over het jaar 2005 werd er een totaal aan ontvangsten geïnd van 256.307 euro. In 2002: 104.251 euro. Maar er zijn natuurlijk ook uitgaven: 1,5 miljoen (inclusief afschrijvingen en intresten).

Het exploitatieresultaat is dus zwaar negatief. Een overzicht van die resultaten over de jaren heen staat niet in het jaarverslag van Parko.

Parkeergarage Schouwburg

Deze parking werd aangekocht in oktober vorig jaar. Een investering van 4,5 miljoen euro, waarvan de helft wordt gefinancierd door Parko en de andere helft door Stad.

Parko zelf kan natuurlijk geen overzicht geven van de bezettingsgraad in 2005. Maar die wordt succesvol genoemd op grond van het ene feit dat er in december 2005 (de eerste maand onder beheer van Parko) 24.000 inritten werden geteld, en in december 2004 (parking Ladeuze) 15.000.

Voor december 2005 bedroegen de totale ontvangsten 5.880 euro.

Een rentabiliteitsstudie zou uitwijzen dat het exploitatieresultaat positief zal zijn. De opbrengsten op jaarbasis worden geraamd op ca. 559.000 euro en de kosten op ca. 232.OOO euro. Ook na aftrek van de afschrijvingen (ca. 50.000 euro) en intresten (lening van 2,3 miljoen à 3,45 %) zou het resultaat over de jaren heen positief blijven.

P+R-parking Kinepolis

De bezettingsgraad van de Park&Ride blijft heel minimaal. (Het jaarverslag van Parko geeft een onleesbaar grafiekje maar geen cijfers.)

Eigen schuld, dikke bult. Stad lokt met de ondergrondse parkings (straks nog die van het Winkelcomplex Sint-Janspoort en het station) juist wagens naar het centrum.

Tussen Stad, Kinepolis en Xpo is er een samenwerkingsovereenkomst. Totale opbrengsten in 2005: 76.791 euro. Uitgaven: 125.804 euro. Kinepolis kreeg bijna 20.000 euro doorgestort.

Parking Expo

Parking Expo zal in totaal 8 parkeergarages omvatten. Kostprijs van de heraanleg is geraamd op 1 miljoen. Verdeelsleutel: Parko voor 50 %, Kinepolis en Kortrijk Xpo elk voor 25%.

Resultatenrekening Parko

In 2005 een bedrijfswinst van 263.571 euro. (In 2004: 681.937 euro.) Maar er is een overgedragen verlies van het vorige boekjaar: 689.013 euro. Er wordt dus 425.442 euro onttrokken aan het eigen vermogen.

STADSBEGROTING EN PARKO

In 2005 vermeldt de stadsrekening 2,7 miljoen euro aan ontvangsten inzake belastingen op parkeren.

Voor dit jaar begroot Stad de belastingen op parkeren op 2,6 miljoen. ‘t Zal meer zijn. Er zijn nu 3.020 betalende prkeerplaatsen. 120 méér dan vorig jaar.

P.S.
Zie vooral nog in het archief “mobiliteit” stukken van 10 november en 13 oktober 2005.

EEN BIJZONDERE DIENSTMEDEDELING

Zoals u merkt ondergaat de weblog “kortrijkwatcher” dezer dagen een gedaanteverwisseling.

De oude was (is nog) te vinden op http://users.skynet.be/kortrijkwatcher. Of door het intikken van de term “kortrijkwatcher” op een of andere zoekmachine. Momenteel wordt dat oude archief (350 stukken) langzaam maar heel zeker naar hier over gebracht.

De gedaanteverwisseling geschiedt met het oog op mogelijke toekomstige vormexperimenten. Maar de inhoud (de saaiheid ) van de bijdragen zal er heus NIET onder lijden. Wees gerust. Dit is en blijft de enig ware en pure blog die louter en uitsluitend gewijd aan de Kortrijkse politiek. Op hoop van zegen!

P.S.

Hier en daar betreurt men dat er niet rechtstreeks (interactief) op de blog kan gereageerd worden. We houden dat bewust zo. Hiermee wordt namelijk onnoemlijk veel onzin, geleuter en treurigheid vermeden.

Ernstige boodschappen kunnen altijd gericht naar: frans.lavaert@skynet.be

Begijnhof 10 Kortrijk.

GSM 0498/54 74 75

Voor een HABBEKRATS van 300.000 euro

Op de stadsbegroting van dit jaar 2006 verscheen er in de rubriek “Jeugd” volkomen onverhoeds een nieuwe stadstoelage van 40.000 euro voor ene vzw genaamd “Habbekrats” uit Gent.  Niemand die wist waarop dat sloeg, wat die vzw uitricht, waarom die hier plots opdook, en ook niemand van de gemeenteraad vroeg ernaar.

Nu blijkt dat die vzw niet enkel dit jaar nog vlug 40.000 euro zal krijgen maar dat de vzw voor de volgende drie jaren telkens nog met 100.000 euro zal gesubsidieerd worden. En die gift kan verlengd voor de volgende jaren, na 2009.
De gemeenteraad van aanstaande maandag 11 september wordt verzocht om die betoelaging, plus een vage samenwerkingsovereenkomst (geen resultaten vooropgezet) goed te keuren. (Kan dit eigenlijk wel? Zo’n verbintenis aangaan die ook het volgende gemeentebestuur vanaf 2007 tot het einde der tijden dan moet honoreren?)

Habbekrats is geen Kortrijkse vzw! De maatschappelijke zetel is gelegen in Gent: Edward Anseeleplein 3. Vlakbij is er nog een praatkaffee, maar dat is enkel open tijdens de kantooruren. Dat wil zeggen: TIJDENS schooluren. Of tijdens kantoor- en fabrieksuren van autofabrieken.
Voor zijn werking beschikt de Gentse vereniging in de Raffinaderijstraat nog over een ruime en mooie locatie genaamd “De Fabriek”. Daarbinnen is er een “kidschkaffeé”, een “eetkeet” (dagschotel voor leden en OCMW-cliënten: 2 euro), een klimmuur, een boksring, filmzaal, een cyberroom en een cultuurzolder met platenspelers. Een echte stage-fabriek dus.
De meer sociaalvoelenden onder ons beginnen al te ruiken waarmee de vzw Habbekrats bezig is.

Art. 3 van de statuten van de vzw zegt het: “De vereniging heeft tot doel jongeren wiens levenssituatie gekenmerkt is door structurele achterstelling of kansarmoede via ondersteuning op individueel groeps- of structureel vlak meer paricipatiekansen te bieden, hun weerbaarheid te vergroten en belemmerings- of achterstellingsmechanismen tegen te gaan of op te heffen.”

Nu stelt er zich toch al een eerste vraag. Gentse Habbekrats komt zijn werking naar Kortrijk toe uitbreiden. (Van andere steden heb ik geen weet.) WAAROM?

Het staat niet in de zgn. memorie van toelichting bij het gemeenteraadsbesluit maar de vereniging zal zich uiterlijk begin volgend jaar vestigen in de Heilige Geeststraat 19, en er zelfs het huis ernaast (nr.21) bij betrekken. Een prachtig gebouw is dat, daar op die hoek? Vlakbij is er ook een geschikte hangplek, aan de Leie. (Is dit complex nu door de vzw gekocht of gehuurd? Vorig jaar was er alleszins een openbare verkoop. En N.B.: vzw Habbekrats had eerst zijn oog laten vallen op wat nu het nieuwe café-Bistro “Modest” is, vlakbij het politiekantoor in de Persijnstraat. Waar haalt men het geld vandaan?) Stad subsidieert het gebouw zelf niet, maar wel de verloning van twee medewerkers, de werkingsmiddelen en overheadkosten. (“Er kan slechts betaald worden wat effectief wordt uitgegeven.”)

Ja, waarom moet er hier een Gentse vzw aan de slag met “jongeren uit de randgroepen”?

Dat we het niet weten! Stad zelf zegt: “gezien de specifieke methodiek van de vzw, hun geïntegreerde aanpak, de nood aan een rondhangplek, enz. betekent de komst van Habbekrats een belangrijke aanvulling op het bestaande aanbod en de bestaande voorzieningen.”

Een belangrijke aanvulling bij de bestaande voorzieningen? Dan zijn er nog niet genoeg? Specifiek aan Habbekrats is wel dat de vzw rijke sponsors heeft (de Lions, koninklijke hoogheden), naast openbare besturen.
Ons eigenste Kortrijkse OCMW krijgt een budget voor “kansarme jongeren” uit het federale Fonds van Sociale en Culturele Participatie niet eens opgesoupeerd. We hebben straathoekwerkers, (jeugd)buurtwerkers. Buurtheater Antigone. De Unie der Zorgelozen. Het jeugdhuis Bledi. Viva Vetex. “Uit de Marge”. Het JOC en het JAC. Een ongezien aantal jeugdverenigingen. Slachtofferhulp. SPEELPLEINEN. Speel-o-theek. De rolkombaan. Parken. Scholen! Taalcursussen. Rijk aan culturen. De Zypte. Ontmoetingscentra. Het jeugdhuis “De Kreun”. Integratieprojecten. Projecten in de sociale economie. Mentor. Kanaal 127. Integratieambtenaren. Noorzuidraden. Schoolopbouwwerkers.
En dan hebben we het nog niet over allerhande instanties die niet zozeer rechtstreeks met de Stad hebben te maken en zich toch ook met “probleemjongeren”  bemoeien. De vzw Stimulans. Kompas. Het Oranjehuis. Enzovoort, enzovoort. Bekijk nu maar eens de “sociale kaart” van Kortrijk op internet. U acht het niet voor mogelijk hoeveel instanties hier voor ons welzijn zorgen. SOKA.
Habbekrats heeft als “werklijnen”: onthaal en ontmoeting, sport en spel, vorming, animatie, individuele begeleiding. Welnu, voor al deze domeinen is er hier een overvloed aan verenigingen. Veel gasten die zich daarmee bezighouden. (Wie berekent er eens de kantoorruimte?)
Maar ja. Bestuurslid van de Gentse “Habbekrats” is ook Patricia Vlerick uit de Ronsevaalstraat 2 te Bellegem.

BERICHT VOOR TOEKOMSTIGE RAADSLEDEN

Om de grootte of de draagwijdte van dit jaarlijkse bedrag van 100.000 euro naar waarde in te schatten nog even dit. Men put dit geld uit de begrotingspost “jeugdzorg” (art. 761/332-03). Vergelijk ook met andere posten inzake jeugd.

Voor dit jaar staat daar ca. 283.000 euro op. Het leeuwenaandeel daarvan (ca. 200.000 euro) gaat naar jeugdverenigingen, en dat bedrag is zonder algehele opstand moeilijk te wijzigen. Als daar nu nog 100.000 euro zou vanaf moeten zal men integendeel het globale bedrag geweldig moeten verhogen, ofwel andere subsidies uit de post (De Kreun, Grabbepas, Students Welcome, jeugdaviseurs) moeten schrappen. Verstaan?

Het desbetreffende Collegebesluit is ook nog niet toegankelijk voor gemeenteraadsleden. Pas onlangs (28 augustus) op de agenda, en dat is nog niet officieel openbaar. Tenzij voor de reguliere pers, maar die rept er niet over.