All posts by Frans

De nieuwe bieb

Het stadsbestuur stelde begin 2004 een werkgroep aan die een nieuw inhoudelijk concept moet voorbereiden voor een nieuwe bibliotheek. (De bouw van een nieuwe bieb was een verkiezingsbelofte die nog in deze bestuursperiode zou verwezenlijkt worden, net als een nieuw open zwembad en 2000 sociale woningen.)
“Een ambitieus plan waar iedereen zoveel als mogelijk bij moet betrokken worden”. Er is al een keer hierover een debatavond geweest, in oktober 2004.

De werkgroep dient zich onverwijld het laatste nummer 24 (18 juni) van het weekblad “Vrij Nederland” aan te schaffen. (In onze universtiteitstad is er in het centrum daarvan één winkeltje waar men dat weekblad nog kan verkrijgen.)

Ik citeer even wat uit de inleiding bij het thema-nummer van VN (pag. 44).
Het gonst van de multimediale verwachtingen en nieuwe ambities in bibliotheekland. “Op weg naar goud”, de toekomstvisie van de Vereniging van Openbare Bibliotheken, rekent resoluut af met het beeld van de bieb als een bewaarhuis voor boeken. De bibliotheek is, moeten we geloven, een ruimte voor verbeelding en verwondering. Ze kan bijdragen aan niet minder dan sociale cohesie en democratische vormgeving.
(…)
Intussen dopen criticasters hun pennen in vitriool.
Bernlef schrijft in “Raster” (…)
Wel doet het hem intens verdriet dat de bibliotheek zich zo schaamteloos uitlevert aan de terreur van de uitleencijfers.
“Waarom verdedigt u de spraakmakende minderheid niet”? vraagt hij zich af. “Uw aanschafbeleid onderscheidt zich in niets van dat van een boekhandel.”
In Gerrit Komrij vindt hij een medestander. “In plaats van mensen te verheffen, draagt de bibliotheek bij aan de ondergang van de cultuur,” weeklaagt hij. “Subsidies koppelen aan uitleningen is hezelfde als toneelgezelschappen beoordelen naar het aantal bezoekers.”

En zo gaat dat maar door.

Een hitteam van geheime inspecteurs van VN bezocht 27 openbare Nederlandse bibliotheken.
De winnaar is…Met vijf sterren komen Amstelveen en Maastricht als de topbiebs van Nederland uit de bus.
Amstelveen won in 2004 (mét Dublin en Wenen) al een Landmark Libraries Award.
In Maastricht verschijnt elke maand een flyer vol lezingen, debatten, concerten en voorleesuurtjes. Er worden regelmatig filmcursussen en computerworkshops gegeven.

De bibliothecarissen van de bibliobus (bieb op wielen) van Groningen zagen zich genoodzaakt om een cursus te volgen om beter met agressie om te kunnen gaan.
Maarten ‘t Hart vertelt dat hij als puber liefst nog een weekje de bibliothecaresse had willen lenen.

Anecdote
Ooit nog meegemaakt dat de bibliothecaris van de stadsbibliotheek – toen nog in de Berg der Barmhartigheid – in de erkende boekhandel “Zonnewende” (Leiestraat) één gestrekte meter boeken van de plank kocht. Of de gehele plank lang. Zonder op enige titel of auteur te letten. Dat waren nog eens tijden.
En aangezien Fred Germonprez zaliger ook in het aankoopcomité zat had men al zijn werken ongeveer in drie exemplaren.
Zedeloze boeken werden wel niet aangekocht. Putman Willem mocht nog net want die was ook van Kortrijk.

Schepen Bral is veranderd qua schrijfstijl

In laatstleden gemeenteraad van 13 juni vroeg raadslid Piet Missiaen (Spirit) aan de schepen van cultuur om de werking van het “Het Penhuis” te integreren in die van de nieuwe vzw “Buda kunsteneiland”.

Het was waarschijnlijk voor het eerst dat de schepen iets over dit Penhuis hoorde.
Maar zijn schriftelijk antwoord kon er stilistisch zeker mee door.

Wie had gedacht dat de schepen alinea’s zou opstarten met overgangszinnen als:
* “Het antwoord is twee-ledig: zowel naar … als naar …toe.”
* “Maar laat me toe eerst te wijzen op…”
* “Om nu heel concreet in te spelen op uw vraag…”
* “Ik kan u meegeven dat…”
* “Finaal wil ik afsluiten met…”

Voorwaar, dit soort overgangen verraadt dat de schepen met vrucht een schrijfcursus heeft gevolgd.
De nieuwe schrijfstijl heeft zijn gedrag daarmee evenwel niet veranderd, noch zijn spreekstijl.
Bral blijft in dit opzicht lijden aan een ontdubbeling van zijn persoonlijkheidstructuur.
Zéér gevaarlijk, ook voor mensen die hem familiaal of beroepsmatig of politiek omringen.

Nog in de laatste gemeenteraad diende hij te antwoorden op de vraag van Marie-Claire Vandenbulcke (VLD) waarom de begroting 2005 van Bruisende Stad nog altijd niet is voorgelegd aan de gemeenteraad.
Daarop is zelfs geen antwoord gekomen! (Onze lezers weten van vroeger al waarom.)

Schepen Bral heeft nu beloofd om zowel de begroting 2005 als de rekening 2004 aan de volgende gemeenteraad van juli te presenteren. We zijn dan net halverwege het jaar.

De grote vraag is welk begrotingsdocument hij zal voorleggen.
De Algemene Vergadering heeft die alreeds goedgekeurd (nou ja, goedgekeurd? – men zit daar wat te knikkebollen en mekaar lof toe te zingen) op 23 november van vorig jaar.
Maar !
Morgen donderdag 16 juni buigt de Raad van Bestuur van Bruisende Stad zich over een begrotingswijziging voor het jaar … 2005.
En het College zal die (nieuwe) begroting pas te zien krijgen op 21 juni. Voor de kommaneukers onder ons: dat betekent dat de raadsleden in juli nog geen weet zullen hebben van de notulen hierover. Er moet dan nog tevoren een spoedbijeenkomst georganiseerd worden van de Algemene Vergadering Bruisende Stad. Om die nieuwe versie van de begroting goed te keuren.

HET IS ALLEMAAL ZODANIG ONNOZEL, TOT OP HET MOMENT DAT WE BESEFFEN HOEVEEL WIJ – KORTRIJKZANEN – BETALEN VOOR DE FESTIVITEITEN DIE BRAL GRAAG VOOR ONS EN TOT ONS VERMAAK EN OP ONS KOSTEN EN TOT ZIJN EIGEN ELECTORALE GLORIE ORGANISEERT.

Raadslid Vandenbulcke nam nog de gelegenheid te baat om de heibel rondom de vergoeding voor terrasuitbreidingen aan te kaarten. (Zie vorige stukken.)
Dat was niet naar de zin van de burgemeester, want déze Stefaan tenminste weet heel goed hoe heikel dit punt is. Hoe Bral met zijn optreden en zijn zogezegd (verwarrend) reglement terzake volkomen buiten de wet treedt.

Op dat ogenblik was schepen Bral weer in zijn gewone doen. Een lefgozer en demagoog en populist zoals men er zelden ziet. (Alhoewel, schepen De Coene kent er ook iets van.)
Opnieuw heeft hij het gepresteerd om juist prat te gaan op het feit dat hij de zogenaamde vergoeding voor terrassen (in feite een retributie) bij late betalers eigenhandig en cash gaat ophalen.
En zonder verpinken voegt hij er dan nog aan toe dat hij bij een specifiek geval juist met die centen de cliëntèle van een welbepaald café heeft getrakteerd.

Ge moet toch maar durven.
Wie nu meent dat er bij dit soort verhalen – het gaat om een waar juridisch schandaal – een zeker tumult losbarst in de gemeenteraad heeft nog nooit zo’n Raad meegemaakt.
Een klacht bij de toezichthoudende overheid komt er dus niet, zeker niet vanuit de Raad.

Even tussendoor.
Indien SP.A-schepen Philippe De Coene nog in de oppositie was geweest stond er al lang een verhaal over het reilen en zeilen van schepen Bral op de nationale pagina’s van “De Morgen”.
Daar zou hij als gewezen medewerker van die krant wel voor gezorgd hebben. (Zoals hij daar nu zijn eigen publiciteit ter harte neemt.)

Schepen Bral deinst er ook niet voor terug om in de openbare zitting tot twee of drie keer toe mijn naam te vernoemen. Dat mag niet. De burgemeester moet in zo’n geval onmiddellijk overgaan tot een besloten zitting.

Maar de voorzitter liet begaan.
(Gewezen burgemeester Manu de Bethune zou dit niet hebben geduld.)
In de mate dat de burgemeester in het openbaar zijn misplaatste collegialiteit met allerhande optredens van Bral blijft betuigen zal dit hem electoraal windeieren opleveren.

P.S.
De arrogantie van het Schepencollege en de meerderheid heeft in de laatste gemeenteraad een heus toppunt bereikt. Alles wat de oppositie zegt wordt weggehoond. Een vraag, een voorstel, een gewone kanttekening, het wordt allemaal als “negatief” bestempeld.
Toen vanuit de oppositie bijvoorbeeld werd voorgesteld om onze Kortrijkse “band” met Tasjkent te verbreken kon schepen Frans Destoop (ACW) het weeral niet nalaten om “zonder stemverheffing” (zo zegt hij dat dan) te verkondigen dat het voorstel gewoon een vorm van pesterij was.
In Oezbekistan zijn niemand weet hoeveel doden gevallen. Blijkbaar nog geen leden van de internationale ACV-vakbond. En onze vriend, de burgemeester van Tasjkent, is een volkomen vazal van de volkomen corrupte en criminele oud-kommunistische president.

Het is echt soms triestig hoor, wat er voorvalt in de gemeenteraad.
En het staat allemaal niet in de gazetten.

Tussenkomsten op de open gemeenteraad van juli

Ons bericht over de open gemeenteraad van juli op de zócalo (Grote Markt) is nog niet helemaal koud en de voorstellen en vragen van raadsleden stromen al toe.
We belichten even de meest opvallende.

CD&V
Maria Danneels graaft een structurele put in het zand voorstellend de gemeentefinanciën.
Christine Depuydt zorgt voor medische begeleiding van de schepen van Financiën. (Graag zijn naam a.u.b.)
Antoon Sansen memoreert nog even burgemeester Dejaegere.
Filip Santy vertelt een persoonlijke anecdote waarbij ik niet kan nalaten die nu reeds te verklappen. (Toen hij een keer in Amsterdam op de Dam terechtkwam vroeg hij aan een voorbijganger of dit nu wel de derde straat rechts was.) Het antwoord verklap ik wel niet.
Marcel Waegemans bouwt een zandkasteel voorstellend AZ Groeninge.

VLD
Hans Masselis voegt er nog een puntje aan toe, bij de agenda: hij stelt voor om een café te openen in het belfort. Naam: Belfortbis.
Jan Kempinaire verjaagt enkele duiven.
Pierre Lano rolt opnieuw de blauwe loper uit.

SP.A
Eddy Van Lancker belooft plechtig in het kader van een globaal plan van nooit meer te staken.
Hilde Overbergh bevestigt het bericht dat ze lijsttrekker wordt bij de komende raadsverkiezingen.

Vlaams Blok
De drie raadsleden (Roger Bouteca, Wilfried Depauw, Koenraad Verschaete) nemen zich nu voor om gedurende de rest van de bestuursperiode geen enkel dossier in te kijken. Ook al is het in ‘t Vlaams.

Groen
Cathérine Matthieu geeft nu in het openbaar drie kussen aan Piet Missiaen en maakt van de gelegenheid gebruik om hem discreet uit te nodigen in het mobiele bos van schepen De Coene.

Onafhankelijk
Godelieve Vanhoutte (staat op de Kortrijkse website nog altijd als dusdanig aangeschreven)
brengt haar boudoir mee en maakt transfotografische zelfportretten.

We blijven u op de hoogte houden.
Het wordt duidelijk een gemeenteraad van doeners.

Voor het eerst: een open gemeenteraad

Kortrijkwatcher heeft wel degelijk oog voor een hiërarchie in de berichtgeving.
Vandaar deze primeur.

Volgende maand komt er een totaal open gemeenteraad op de Grote Markt.
In de zandbak. (Net als in Mexico op de zócala.)

Meer nieuws volgt. Agendapunten en alles. Memorie ! Datum van de openluchtvergadering nog te bespreken. Hangt af van de vraag of ereburger Hugo Claus wel kan aanwezig zijn. (We vragen het aan Veerle.)
Ter attentie van de gemeenteraadsleden: de dossiers zullen ter inzage liggen in de kelder van’t Salonske. Fotokopies evenwel enkel gratis te verkrijgen in café West-Vlaanderen.

Er staat al veel op, op die agenda. Het wordt een zware (plus 4 kilogram) gemeenteraad.
Alle schepenen zijn al ingeschreven. Plus de toekomstige.

Om wegloperij bij de raadsleden te voorkomen zijn alle terrassen dicht.
Voor raadslid Patrick Jolie (CD&V) is speciaal in de Magnum een eethoek voorzien met een stapel boterhammen.
Hij kan daar ook zijn laptop gebruiken en die draadloos opladen.
Carl Decaluwé (CD&V) heeft al beloofd zijn tussenkomst te beperken tot één gerichte vuistslag op het derde oog van Quickie. (De camera’s op het Schouwburgplein zijn al ingesteld en de toezichthoudende agenten geselecteerd uit het reserve-contingent langslapers.)
Dinska Bronska zal nogmaals de vernieuwe versie van het OCMW-jaarverslag 2004 toelichten.
Raadslid Jef Vandenberghe (CD&V) brengt klaarheid inzake de winsten van FIGGA en legt dan de boeken neer.
Piet Missiaen geeft tweemaal spirituele toelichting bij een motie ter voorkoming van de aids-problematiek in Noord-Afrika.
Marc Lemaitre (van PRO SP.A) volhardt in de omerta.
Dirk Bossuyt (VLD) voert een eenakter op.
Schepen Frans Destoop geeft nu al te kennen dat hij zijn stem niet zal verheffen als hij op zijn ziel wordt getrapt.

Dus allen daarheen. (Walter Maes – het grootste verdriet van Kortrijk – kan niet komen.)

Kortrijkenaars kunnen een plaatsje op de gradins reserveren ten huize van Stefaan Bral. Als hij thuis is. Voor kortingen: zie de website van “kortrijk bruist”. Tickets in het zwart zijn te verkrijgen bij Peter Baljuw en Dries De La Montagne.

Even opletten. Tijdens de pauze is de besloten zitting niet toegankelijk voor gemeenteraadsleden. Het volk beslist over benoemingen van een directeur welzijn, het inspannen van een rechtszaak betreffende casus Bral en tuchtstraf voor roker de Bethune.

P.S.
Niet tevreden?
Geld terug.

Bruisende Stad in cijfers

Zoals beloofd gaan we eerst nog wat “foeteren”.
(Zie nog even de stukken van 11/6, 8/6, 3/6, 7/2, 13/1 als u helemaal op de hoogte wil blijven.)

In “Het Laatste Nieuws” van vandaag zaterdag 11 juni zegt schepen Stefaan Bral nog dat de vzw Bruisende Stad werkt met een budget van 750.000 euro. Misschien heeft hij het cijfer ietwat afgerond om het journalisten wat gemakkelijk te maken, maar in de mij bekende begroting 2005 van de vzw heeft men het over 719.250 euro aan inkomsten en 717.015 eur aan uitgaven.
Nu, dat verschil is niet erg.

Voorts vertelt schepen Bral aan de gazetten dat de stad zorgt voor een toelage van 500.000 euro. Dat is al geen afronding meer.
In de stadsbegroting 2005 vind ik 379.335 euro aan toelagen voor Bruisende Stad.
Maar nog merkwaardiger is dat de begroting 2005 van Bruisende Stad zelf een stadstoelage vermeldt van 289.335 euro. Dat klopt dus helemaal niet. Evenwel. Plots leest men dan een beetje verder dat Bruisende Stad een extra toelage verwacht vanuit het cultuurbeleidsplan van 25.000 euro. En onder de rubriek PTK (Promotie en Toerisme Kortrijk) ziet men nog een extra stadstoelage opduiken van 50.000 euro. Het totaal van de stadstoelage wordt hier dan 364.335 euro.

Ben ik hier nu nog wel aan het gewone doordeweekse “foeteren” bezig?
Een schepen die beweert dat hij 500.000 euro krijgt van de stad, terwijl zijn eigenste begroting en die van de stad geheel andere bedragen vermeldt?
Zijn eindconclusie in de gazet was dat Bruisende Stad uiteindelijk nog zelf 125.000 euro moet zien te verwerven. Op basis van de mij bekende cijfers kom ik zelfs aan meer ! Zie verder.

Schepen Bral zegt nog dat de sponsors 125.000 euro “ophoesten”. In zijn eigen begroting zie ik een bedrag van 115.000 euro. Nu dat scheelt niet veel. Maar we hopen dat schepen Bral in de praktijk wel aan dat bedrag komt. Nog in maart was de toestand op dit gebied niet al te rooskleurig. Er zijn enkele grote sponsors weggevallen, bijvoorbeeld Xpo. En ik zie in de balans 2004 dat er voor de jaren 2002-2003 ook nog “oninbare” sponsoring was.

Aan de acquisitie van die sponsoring zijn ook “kosten” verbonden. Vorig jaar kreeg de inzamelaar 10 procent op de buit en die wervingskosten werden geraamd op 10.000 euro. Er zou in werkelijkheid slechts een forfait van 6.000 euro uitbetaald zijn.
Voor dit jaar krijgt de schooier gemiddeld 7,7 procent op de ingezamelde gelden. Hoe meer hij bijeenscharrelt hoe hoger het procent. Van 100 tot 135.000 bijvoorbeeld: 10 procent. Boven de 160.000 euro ? 15 procent !
Wie is die acquisiteur van sponsorgelden eigenlijk? Een firma, of een ambtenaar? Of beide samen? Welk raadslid zorgt voor een oplossing van deze zéér cruciale en ultra-gevaarlijke vraag?

We hebben gedaan met foeteren en snellen nu waarlijk schepen Bral ter hulp.
In zijn versie moet de vzw op eigen houtje 125.000 euro zien te bemachtigen om rond te komen. Hoe komt hij daarbij?
Het budget is 750.000 euro. De stad en de sponsers dragen daartoe 625.000 euro bij. Tekort: 125.000 euro. Ja.

Maar nu mijn versie, gebaseerd op de begrotingsdocumenten van Bruisende Stad zelf.
Budget: 719.250 euro. Bijdragen van stad en sponsors: 479.335 euro.
Het “tekort” dat de vzw moet zien aan te vullen is dus: 239.915 euro !

Stefaan !
Ik ben geen negativo !
U hebt het nog lastiger dan u zelf wist.

EN IN EEN OF ANDER STUK ALHIER BEN IK AL EEN KEER AAN DE ZIJDE VAN SCHEPEN
BRAL GAAN STAAN DOOR ER OP TE WJZEN DAT DE ECHTE BELASTING OP TERRASSEN IN 2004 VOLGENS DE STADSREKENING NIETS HEEFT OPGEBRACHT.
In het jargon: nul centiemen vastgestelde rechten.

We kijken nu even naar de balansen van de vzw Bral.
De te verwerken winst van het boekjaar 2003 bedroeg 24.174 euro.
En die van het boekjaar 2004 meer: 41.592 euro.
Maar voor dat jaar waren er ook weer “schulden op ten hoogste één jaar”: 92.009 euro.
(De handelsvorderingen bedroegen 87.614 euro.)

Het jaar 2003 was het eerste volledige werkjaar van de vzw.
Het eigen vermogen bedroeg toen 31.134 euro. In 2004 is dit gestegen naar 72.727 euro.

Ik heb altijd veel last met de cijfers van Bruisende Stad.
Soms begrijp ik er niet veel van en denk zelfs dat het gaat om een beetje virtuele driedubbele boekhouding.

Eén voorbeeld slechts van een totaal ondoorzichtige post.
Volgens de jaarrekening 2004 heeft het project “Ad!dicted to Kortrijk” een winst opgeleverd van 10.847 euro. Inkomsten 67.602 euro. Uitgaven: 56.755 euro.

Wat moet je daar eigenlijk allemaal van geloven?
In de laatste Algemene vergadering wist men niet eens te zeggen hoeveel boeken er werden verkocht, – of weggegeven. (Men voorzag een oplage van 6.500 exemplaren.)
Het “city branding” project werd volgens de notulen van het College begroot op 159.725 euro, zonder BTW. De Stad zou 31.750 euro bijleggen en men verwachtte nog veel inkomsten via advertentieverwerving, verkoop boek, subsidies van het Vlaamse Gewest, sponsoring (o.a. 50.000 euro van Barco).

Het is aan de gemeenteraad om dit alles en nog veel meer een keer uit te pluizen.
Dit is niet enkel een taak van de oppositie. Het gaat hier om deugdelijk bestuur. Ook de meerderheid dient zijn schepenen te controleren.
Schepen Bral moet nu maar eens gaan beseffen dat mensen zullen “stoppen met foeteren en leren samenwerken aan het nieuwe Kortrijk in wording” als het beleid volkomen transparant wordt gevoerd en als hij zich persoonlijk dan wat anders gaat gedragen, en zich als schepen houdt aan de wetten van het land.
Zo simpel is dat.

Schepen Bral is een ware lefgozer

Een politicus kan best over een dosis lef beschikken. Evenwel niet over een overdosis.
En dit is nu juist een kant in de persoonlijkheidsstructuur van schepen van Cultuur en Evenementen Stefaan Bral waar wij Kortrijkenaars ons best zorgen kunnen over maken.

In “Het Laatste Nieuws” van vandaag 11 juni ( pag. 37) bedreigt hij alweer de Kortrijkse horeca.
Ieder verstandig politicus weet dat er bepaalde bevolkingscategorieën zijn waar men als mandataris uiterst zorgvuldig moet mee omspringen: pompiers, taxichauffeurs, boeren bijvoorbeeld. En neringdoeners, café-bazen. Die zijn het beroepshalve ook gewoon om mensen buiten te smijten. Zonder escorte van de politie.

En toch durft schepen Bral alweer onze plaatselijke kasteleins schofferen door ermee te dreigen dat hij met zijn eigenste vzw Bruisende Stad volgend jaar op de Grote Markt zelf zal uitpakken met terrassen en tapinstallaties. In eigen beheer ! Dat wordt dan een schone casus voor de Raad voor Mededinging. (In feite staat er daar nu al zo’n tent in het kader van de evenementen rondom “Kortrijk Strandt”.)
Dit alles naar aanleiding van het feit dat de horeca volstrekt onwillig is om de zogenoemde “vergoedingen” te betalen voor de uitbreiding van terrassen tijdens evenementen die Bruisende Stad organiseert.
Zie overigens nog onze vorige stukken hieromtrent.

Journalisten mogen zich niet laten om de tuin leiden door schepen Bral en kunnen dan een beetje meer de essentie van de commotie in het oog houden.
Om te beginnen is de vzw Bruisende Stad geen gewone “vereniging”. Het is een gemeentelijke vzw, net als bijvoorbeeld Sportplus, de Musea, het JOC, enz. Schepen Bral wil dit nog altijd niet geweten hebben en weigert tot op heden om bijvoorbeeld de begroting 2005 van de vzw voor te leggen aan de gemeenteraad.

In de komende gemeenteraad van overmorgen maandag 13 juni wordt hij hierover eindelijk geïnterpelleerd. Burgemeester-voorzitter van de Raad zal zijn schepen lefgozer goed moeten in toom houden. (Net als Manu de Bethune indertijd.)
En de raadsleden mogen zich ook niet laten bedotten. Schepen Bral zal als argument inroepen dat hij zijn begroting niet kon indienen omdat er begin dit jaar – nu los van Bruisende Stad – nog een nieuwe vzw zou opgericht worden die zou instaan voor Promotie en Toerisme Kortrijk (PTK). We zijn halfweg het jaar en dat is nog niet gebeurd.

Overigens is dit niet de echte reden van het uitstel. In werkelijkheid is er tussen Bral en rest van het College (meer speciaal de burgemeester) een langdurige rel geweest omtrent de bezetting van het openbaar domein door Bruisende Stad en de “vergoeding” die Bral daarvoor naar zijn vzw kanaliseert. Die rel is op een bepaald moment zo erg geweest dat schepen Bral zich een keer met opzet niet in het College heeft vertoond.

Die vergoedingen die Bral zomaar via een factuur opeist bij de horeca zijn wel degelijk belastingen of retributies. En die moeten goedgekeurd worden door de gemeenteraad.
Volgens de gazet verwacht Bral vanwege de horeca “een inbreng” van 15.000 euro. Vanwaar haalt hij dit bedrag? In de mij bekende begroting 2005 is voor “verkoop ruimte Kortrijk Bruist” 10.000 euro aan inkomsten voorzien. Verwacht hij daarnaast ook nog sponsoring? Vermoedelijk wel, want in de begroting 2005 is er nog een artikel “structurele sponsoring evenementen ” met een bedrag van nog eens 10.000 euro.
Maar misschien baseert schepen Bral zich op de resultatenrekening van 2003. Die vermeldt onder de post “sponsoring horeca” inderdaad 15.080 uro. (De resultatenrekening 2004 geeft geen specifieke inkomsten meer aan vanwege de horeca, maar er is een algemeen bedrag aan sponsoring geweest van 113. 657 euro. )

Nu ja.
De kritiek op het financieel beleid van Bruisende Stad kan veel breder en vooral dieper gevoerd. De kern van de zaak wordt in de pers althans niet bereikt. En schepen Bral is zich zelfs niet bewust van the heart of the matter.
Het gaat om veel meer dan die aangevochten terrasvergoedingen.
Om te beginnen moet de vzw eindelijk eens beginnen met accurate cijfergegevens te verstrekken. Dat is een absolute vereiste om de innigste wens van schepen Bral in vervulling te brengen: “stoppen met foeteren” en “leren samenwerken“.

Ik ben lid van de Algemene Vergadering van Bruisende Stad. De besprekingen van rekeningen en begrotingen zijn een hutsepot. Op 25 mei laatstleden werden twee verschillende resultaatrekeningen voorgelegd. De ene was “juist” en de andere dan waarschijnlijk niet.
De uitleg over balans en rekening heeft niemand begrepen, en er is niemand in de Vergadering die dit durft zeggen. De begroting 2005 in mijn bezit dateert van 23 november vorig jaar, maar is intussen waarschijnlijk al wel fel gewijzigd.
In elk geval, cijfers die Bral opgeeft in “Het Laatste Nieuws” van vandaag kloppen niet met de mij bekende gegevens.
Belangrijker nog is dat ik bepaalde bedragen zou durven in twijfel trekken.

Over dit alles meer in een volgende kolom. We beloven van eerst nog wat te “foeteren” om dan wat ernstiger te worden.

www.designregio-kortrijk.be

Het is niet gelukt.
De website van Kortrijk Design zou vandaag 10 juni van start gaan.
Dus vlug gekeken, want ik wil altijd graag weten hoe men dit soort zaken financiert en hoe de budgetten voor de verscheidene doelstellingen of projecten over de twee jaren zijn verdeeld.
Niet gelukt.
De website vertoont een frontpagina en zegt uitdrukkelijk online te zijn op vandaag. Maar er is geen beweging in te krijgen.

Vorige woensdag zijn de twee nieuwe designmeesters (architecten) Marc Dubois en mevrouw Dominique Pieters afgezakt naar brasserie ‘t Eiland om in het kader van de Buda-gesprekken hun project toe te lichten.
Marc Dubois is een beetje een spraakwaterval. En bekijkt het project toch wel vanuit een sterk commerciële invalshoek. Hij was trouwens vroeger een medewerker van “Interieur”.
Waarom kan Kortrijk een designstad worden? En Oostende dan weer niet? Haha! Omdat Oostende geen bedrijven noch scholen heeft. Vande Lanotte zal het graag horen.

Minister van Economie Fientje Moerman verleende aan de “Designregio Kortrijk” een subsidie van 150.000 euro. Op de website zullen we straks hopelijk ook vernemen wat de inbreng is van de vijf partners: de stad, de Stichting Interieur, de Kamer van Koophandel-Voka, de Hogeschool PIH , en Leiedal. En hoeveel de designmeesters krijgen voor hun opdracht mag ook geweten worden. Corporate governance !
Misschien mikt men ook op Europese subsidies, want de designmeesters zoeken contact met andere Europese steden. Welke documenten (specifieke plannen, visies) hiervoor naar die andere steden zijn verstuurd, daar kon mevrouw Pieters nog niet echt een antwoord op geven.
Het is allemaal nog zeer embryonaal.

Doelstellingen van het project zijn:
1. Aantrekken van topdesigners om hiermee dan ook de ondernemerswereld en het onderwijs te sensibiliseren voor design en productontwikkeling.
2. Organiseren van lezingen, workshops, tentoonstellingen.
3. Een netwerk opbouwen van Europese designsteden. (Ik ben benieuwd wat Milaan daar zo over denkt.)
4. Tegen eind 2006 een soort stand van zaken opmaken.

De twee spoorloos verdwenen vroegere designmeesters (Rommens en Delaere) waren verondersteld om dat allemaal te doen. De vraag wat de resultaten zijn van hun werk en hoe men daar zal op voortbouwen werd vorige woensdag zeer krakkemikkig beantwoord.

Lode De Geyter van PIH zat ook in het panel. Duidelijk een man van de daad. Is samen met coördinator Hans Soenen drijvende kracht achter de “Week van het Ontwerpen”. Dat initiatief ziet er echt aanlokkelijk uit, en werd met een minimum aan financiële middelen op poten gezet.
Openingsevenement op vrijdag 24 juni om 18u30 aan de Sint-Maartenskerk.

Ik kon moeilijk akkoord gaan met de definitie die De Geyter vorige woensdag gaf aan de term “genie”. Dat is volgens hem iemand met 1001 plannen, net als de burgemeester. Een genie heeft me dunkt maar één (levens)plan en dat wordt dan helemaal tot in de diepste gronden uitgewerkt.

Onze schepen van cultuur Stefaan Bral was er vorige woensdag weer niet. En Lode De Geyter hoopt juist nog op subsidies van de vzw Bruisende Stad.
Nog iets. Niemand bracht het project “Ad!dict(ed to) Kortrijk” ter sprake. Dat was een “city branding” project.

Strandt Kortrijk of strandt Bral ?

In “Het Laatste Nieuws” van vandaag woensdag 8 juni staat in de regionale bladzijden een interessant artikel. Kop: “Horeca hekelt vergoeding voor uitbreiding van terras“.
Het stuk vergt enige aanvulling. Zie vooral nog wat we hierover al schreven op 3 juni laatstleden.

In “Het Laatste Nieuws” gaat het meer speciaal over de zogenaamde vergoedingen (in feite gaat het om een retributie) die horecazaken op de Grote Markt betalen voor de uitbreiding van de terrassen tijdens de evenementen rondom “Kortrijk Strandt”, subsidiair “Beach Tennis” en “Beach Volley”.
De horeca vindt de “bijdragen” die schepen Bral (als een brandschatter gelijk) met zijn vzw Bruisende Stad incasseert veel te hoog.

Reden genoeg om een en ander te berekenen.

Vijf zaken op de Markt worden verondersteld om per evenement 250 euro te betalen. Of een jaarlijks forfait van 1.200 euro.
Het gaat om Café Leffe, Nata, De Klokke, Arte en Soussol.
Als ze per evenement betalen wordt dit voor deze vijf zaken in het totaal vijf maal 250 euro of 1.250 euro per evenement. Voor Beach Tennis, Beach Volley en Kortrijk Strandt wordt dit dan 3.750 euro. Kortrijk Paard(t) van 25 en 26 juni is hier nog niet inbegrepen.

Wat u Kortrijkenaars en alle café-bazen zelf ook mogen weten is dat de schepen van cultuur Bral er van uitgaat dat iedere kastelein telkens opnieuw tenminste ten laatste op de woensdag voor de gebeurtenis zijn bijdrage cash moet inleveren in het stadhuis. Vandaar dat uw pleisterplaats weeral niet open was. Net als het stadhuis.

Zes zaken betalen 175 euro per evenement: Cesar, West-Vlaanderen, Kopke, Byblos, Allo Allo en Kantate. (Voor Kantate is de te betalen penning niet duidelijk: de ene keer staat de zaak op de lijst van de twee betalers van 200 euro, de andere keer niet.) Maar goed, zes zaken betalen dus in het totaal voor de drie hier beschouwde evenementen 1.050 euro maal drie is 3.150 euro. (Men kan ook kiezen voor een jaarlijks forfait van 1.225 euro.)

Daarmee betalen de 11 geviseerde exploitanten op de Grote Markt in het totaal 2.300 euro, per evenement.
Nogmaals en voor alle duidelijkheid.
In de brief van schepen Bral (dd. 1 juni) aan de horeca worden er van 4 tot en met 19 juni drie te betalen afzonderlijke evenementen opgesomd: Beach Tennis, Beach Volley en Kortrijk Strandt.
Voor deze drie evenementen samen zouden de neringdoeners van de Grote Markt dus in het totaal 6.900 euro betalen.
Je moet daar al wat pintjes voor verkopen. De pure winstmarge op een pint bedraagt zowat één euro. Maar de garçons zijn daarmee nog niet betaald ! En de tafels en stoelen ook niet.

Ben nu echt verstrooid.
Waarom is er een tentcafé voorzien op de Markt tijdens “Kortrijk Strandt”?
Is dit een een procedure waard bij de Raad voor de Mededinging?
Voor het overige vind ik in de begroting 2005 geen specifieke inkomsten voor drankverkoop.

Verder.
Hoeveel kost “Kortrijk Strandt” nu aan de vzw Bruisende Stad ?
Belangrijke vraag.
Maar dat is niet gemakkelijk of helemaal niet te achterhalen. Zowel de begroting als de rekening van Bruisende Stad heeft het enkel over Kortrijk Strandt en niet over de twee Beachparty’s. Die zijn blijkbaar buiten het budget gehouden. Betekent dit dat ze door een andere instantie dan de vzw Bruisende Stad worden bekostigd? Ik weet het niet. En er kunnen ook inkomsten en uitgaven verscholen zitten in andere posten: vergoeding medewerkers, publiciteit, sponsoring, verzekering, catering, honoraria, enz.

Maar goed. We kunnen dus in de ons bekende documenten enkel kijken naar het artikel onder de specifieke naam “Kortrijk Strandt”.

Hoe zat het vorig jaar?
De resultaatrekening 2004 vermeldt een uitgave van 20.636 euro, terwijl er 15.000 euro was begroot.
Er waren voor 500 euro aan inkomsten voorzien, en uiteindelijk werd er 74 euro ontvangen.
(Waar dat bedrag vandaan komt weet geen mens. Heeft er iemand zijn geldbeugel verloren?)

Nu even kijken naar de begroting 2005.
Tenminste de begroting die ik ken en die dateert alreeds van 23 november 2004. (Die begroting 2005 is nog altijd niet voorgelegd aan de gemeenteraad en kan intussen gewijzigd zijn. Die betaalde penningmeester van de vzw plus dienstchef Peter Baljuw hebben er een handje van weg om steeds met nieuwe gegevens op te duiken en de toezichthoudende boekhouder Bamelis laat dit allemaal maar gebeuren. Ik heb van die kant nog nooit een verslag gezien.)
De post “Kortrijk Strandt” vermeldt een uitgave van 20.000 euro en alweer traditioneel 500 euro aan inkomsten. Beach Tennis en Beach Volley komen niet ter sprake.

Ik heb hier al een keer gewaarschuwd voor Antwerpse toestanden bij onze vzw Bruisende Stad.

Voor de goede orde nog even de lijst van de komende evenementen waarvoor de horeca alweer verondersteld wordt een penning bij te dragen.
Kortrijk Paard(t) op 25 en 26 juni.
Kortrijk Proeft van 1 tot 4 juli.
Liesbeth List op 7 juli.
Waarom komt uitgerekend deze madam naar onze Bruisende Stad? Hoeveel kost ze?
Ik vraag dit omdat in het kader van Kortkan’ t (wie vindt er toch die namen uit?) in oorsprong Ozark Henry was gevraagd. Maar men (wie?) vond hem te duur. In de begroting 2005 was voor dit evenement 25.000 euro voorzien aan uitgaven. Maar ook inkomsten: 15.000 euro. Wou Piet Goddaer eigenlijk wel komen?
Levend Vlaanderen op 9 juli.
Kortrijk Danst op 17 en 18 september.

N.B.
Neringdoeners alhier worden ook verondersteld om
echte belastingen te betalen op het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen. De begroting 2004 voorzag hiervoor 26.507 euro.
Maar de rekening 2004 geeft zero euro aan inzake vastgelegde rechten . NUL !
Dat vergt ook enige uitleg.

Buda-symposia

Morgen woensdag 8 juni om 20u30 is er in de brasserie ‘T Eiland (Kapucijnenstraat) alweer een gesprek over het Buda-project.
We hebben u daar al een keer over bericht: zie stuk van 20 mei, en nog vele andere.
Morgenavond gaat het over design in Kortrijk en de vraag of Buda-eiland daar ook iets kan mee aanvangen. De twee nieuwe designmeesters Marc Dubois en Dominique Pieters zullen er zijn, samen met de directeur van PIH Kortrijk, Lode De Geyter.

Zullen de twee vroegere designmeesters ook eens oversteken?
Dat zou pas informatief kunnen zijn. Dat we dan een antwoord krijgen op de vraag wat ze al die tijd hebben uitgericht in hun kantoor in de collegetoren. Hebben ze wel degelijk dat gevraagde rapport geschreven over Kortrijk als designstad? En wat staat daar dan in? Zijn ze ergens tot een concrete realisatie gekomen? Waarom zijn ze het afgetrapt? Of werden ze vriendelijk aan de deur gezet? Werden ze nog een beetje goed betaald, en door wie? Het zijn zovele zaken waar nog niemand ooit een antwoord op heeft gekregen. Waar eigenlijk nog niemand een vraag heeft over gesteld.

Vorige week woensdag was er ook een “spannende date”.
Het thema was toen “publieksverbreding en samenwerkingsverbanden” rondom het zogenaamde Buda-verhaal.
Je verwacht daar dan natuurlijk de schepen van cultuur. Maar Stefaan Bral was voor de zoveelste keer nergens te bekennen, alhoewel hij rond 21 uur gesignaleerd werd aan de overkant van de oude Leie, vlakbij een roemrucht café.
Stefaan, kortrijkwatcher ziet u !

Volgens de burgemeester kunnen schepenen (politici) zich best wat op de vlakte houden bij die Buda-gesprekken. Dat is ook juist. Dat belet hem intussen niet om toch het woord te nemen.
Hij heeft vorige week ten andere alweer een interessant idee gelanceerd. We moeten met zijn allen denken aan een geheel nieuw soort bestuurvorm rondom het Buda-project.
Geen gemakkelijke oefening. Zullen we de drie, vier of vijf bestaande VZW’s (de kernactoren) doen samensmelten? Dat zal niet gaan. De territoriumstrijd is al te overheersend.

Op 1 juni waren nogal wat vertegenwoordigers uit de kunstensector aanwezig. Weliswaar niet in het publiek, dat uiterst karig is opgekomen. Wel in het panel.

Roos Desmet (van CK, dat is in feite de Schouwburg) was in supervorm. Heeft zij een LSP-cursus achter de rug? We kregen slides te zien over cultuurparticipatie, publiekswerving en begeleiding. Over samenwerkingsverbanden had ze het nauwelijks. Grote boodschap was dat professionele culturalisten moeten vriendelijk zijn tegenover de klanten en het publiek moeten verwennen.

Willy Malisse (vroeger van Limelight, Anno ’02 en Beeldenstorm) runt nu een vzw “Tegenstroom”. Die zorgt voor allerhande logistieke steun voor artiesten. Zeg maar subsidies, overnachtingen, ruimte waar ze hun ding kunnen doen.
Voor zijn doen was Willy nogal braaf. Een statement om te onthouden was: “Alle grote theorieën zijn achteraf geschreven.” Met andere woorden: we moeten met zijn allen opnieuw het café in, want daar worden de plannen gesmeed. Willy dacht daarbij aan een soort Kortrijkse “zevende dag” voor de culturalisten. Hij diste ook een mooie metafoor op over het “labo” (voor de artiesten) waaruit producten voortspruiten die dan moeten verkocht worden door de “apothekers”.

Pol Coussement (Polydans) was verstaanbaar en concreet. Een aangename verrassing. Als danser staat hij uit de aard der zaak met zijn voeten op de grond.
Hij had het tenminste nog over “samenwerkingsverbanden”. We moeten de Tacktoren “openbreken”. Misschien met zijn allen een gemeenschappelijke krant uitgeven.

Geert Six (Unie der zorgelozen) sprak nogal in het “amadees”. En over alles en nog wat. Een humorist.

Kristof Jonckheere (Limelight) was letterlijk moeilijk te verstaan, vanwege slechte micro en ook een beetje “amadese” tongval. Een nogal verward betoog, waarbij de term “missie” viel.

Nog iets over de komende “spannende date”

Op 15 juni mag er niemand ontbreken. Thema: “
beeldende kunsten op Buda“.
Dan zetelt er waarlijk een gynaecoloog in het panel: Gery Van Tendeloo van “Liebaerts Projects” !
Samen met niemand minder dan Isabelle Dejaegere, curator van het Broelmusem. (“Zwijg me van curators”, zegt schepen Bral wel eens.)
En wie is er nog? De als vermist gewaande Kurt Vanbelleghem, coördinator van de vzw Buda I.
Ruzie gegarandeerd !

Op 22 juni gaat het over de “zichtbaarheid van de artistieke identiteit van het kunsteneiland“.
En tenslotte op 29 juni over “Buda als broeinest voor jongeren“. Deelnemers aan de gesprekken zijn nog niet gekend.

Schepen en ruwaard Stefaan Bral brandschat de horeca

De hertog van Alva was al erg genoeg.
Maar daar zijn al een aantal jaren overheen gegaan.
Het was in 1569 dat hij de “tiende penning” heeft ingevoerd.
ALS die omzetbelasting van 10 procent op roerend goed (bijvoorbeeld drankverkoop) voor de bevolking van de Nederlanden toen een tachtigjarige oorlog waard was, DAN is de Kortrijkse horeca nu zo apathisch geworden als een driemaal overreden slak.

Ruwaard Stefaan Bral is namelijk minstens al even erg als de bloedhertog.
Ten eerste heeft hij op eigen houtje (zonder de gemeenteraad hierover te raadplegen) een contributie opgelegd voor de horeca-exploitanten die bij evenementen in de stad eventjes hun terras willen uitbreiden. Die “bijdragen” zijn nog niet eens ten voordele van de stad, maar wel van zijn eigen vzw Bruisende Stad.
Ruwaard Bral staat niet bekend als een fervent lezer van geschiedenisboeken maar zou als politicus-schepen toch wel moeten weten dat die gehate penning al in 1574 (onder Requesens) werd afgeschaft. Eigenlijk werd die nooit effectief geïnd. (Over de tarieven in het zogezegde reglement van deze retributie hebben we het nog.)

Maar er is meer van dat aan de knikker.
Ruwaart Bral past een volkomen middeleeuwse methode toe bij de inning van zijn tiende penning. Bijgestaan door zijn undercover-lijfwacht Peter Baljuw en schildknaap Dries De La Montagne gaat hij als een middeleeuws belastingsambtenaar gelijk (een “schatter” of “zetter”) persoonlijk bij zijn onderdanen de achterstallige penning opeisen. Cash in zijn handje! En café-exploitanten die een beetje tegenpruttelen worden ermee bedreigd dat hij de politie zal oproepen (alleen de burgemeester kan dat) om samen met ZIJN logistieke ploeg van ZIJN stad het terras te verwijderen. Zo is hij wel.
In vroeger tijden noemde men zoiets “brandschatten”.

Niet te begrijpen hoe het College toestaat dat één van zijn schepen volstrekt onwettelijk zijn gang gaat.
Een schepen die persoonlijk en met de nodige dreigementen een retributie gaat ophalen! In baar geld ! En zonder een ontvangstbewijs af te leveren.
En nog wel in aanwezigheid van de klanten van de betrokken zaak. Wat moeten die daar dan van denken? Een kastelein die voor schut staat in zijn eigen zaak. Door een gerenommeerd schepen-ruwaard. Dan ga je daar als toevallige klant toch niet meer terug, bij zo’n oplichter van gemeenschapsgeld, daar achter de toog van uw toekomstig stamcafé?

De arrogantie van de macht is dusdanig groot dat de ruwaard-deurwaarder over zijn confiscatie zelfs nog openlijk fier gaat. Niemand smijt hem buiten.
Au fond zou het het beste zijn om op te houden met allerhande optredens van schepen Bral als “onwettelijk” te bestempelen. Het is een veel te mooi woord om hem te kapittelen. De ruwaard kent gewoon geen normen en waarden. Hij staat buiten alle categorieën. (Vroeger burgemeester baron Manu Bethune wist dit heel goed. En snoerde de toenmalige schepen van vuilnis e.d.
bij gelegenheid onverbiddellijk de mond. Baron vond hem vervelend. ONGEPAST. Beetje spelmaker, en nog van alles. Ik ga nu niet uitweiden.)
Tamelijk veel mensen zien Stefaan niet meer graag. En het is zijn schuld. Hij moet maar niet zo zijn.

De “leges” die café-bazen betalen voor de occasionele uitbreiding van hun terrassen is wel degelijk te beschouwen als een retributie. En moet zoals alle retributies eerst goedgekeurd worden door de gemeenteraad.
(Ik ben lid van de Algemene Vergadering van de vzw “Bruisende Stad”. Heb ook nog nergens gehoord of gezien in welk bestuursorgaan van die vzw het nieuwe reglement is goedgekeurd.)

Vandaar dat schepen Bral in zijn brieven aan de horeca zorgvuldig het woord “retributie” of “belasting” vermijdt. Men heeft het over een “bijdrage”.

Hoe staat het nu met die “bijdragen” voor het uitbreiden van terrassen?
Volgens de grootte van de uitbreiding en min of meer ook de ligging wordt per afspanning een tarief bepaald.
De kleinste bijdrage is 150 euro per evenement. Dit slaat dan op 19 drankgelegenheden (den Bras, Salonske, Petit Paris, enz. )
Negen zaken (De Middenstand, Kopke, Café Rouge bijv.) betalen 175 euro.
Voor twee doeningen bedraagt de penning 200 euro: De Komedie en Kantate.
Tenslotte betalen vijf kasteleins (Nata, De Klokke, Café Leffe, Arte, Soussol) 250 euro.
MAAR.
HOE ZIT DAT MET DE NERINGDOENERS OP BUDA-EILAND?
En met de evenementen in de RANDGEMEENTEN ? Dat feest in Bisssegem, met dat beeldje?

De geviseerde exploitanten uit de binnenstad kunnen ook een jaarlijks forfait betalen, gaande van 800 tot 1.200 euro.
(Vroeger was het meer, en dat geld werd toen opgehaald door Рverschiet niet Рhet Handelscomit̩ Grote Markt.)
Aan al wie een forfait betaalt tolereert de stad “stilzwijgend” dat ook op andere momenten (bij mooi weer) de terrassen worden uitgebreid. Vraag 1: wat is mooi weer? En wat zijn momenten?
Is vijf vóòr twaalf een moment? Bij nachte ook, volle maan, subtropische wind, en de gidsenkring komt voorbij?

De brief van schatter Bral aan de horeca waarin hij de tarieven van de retributie mededeelt is niet vergezeld van een betalingsstrook. Kasteleins moeten hun “bijdrage” persoonlijk gaan betalen op het stadhuis, ten laatste op de woensdag vóór het evenement.
Ze krijgen dan een “factuur”. Van wie? Waarom? Met BTW? Aftrekbaar? Dat is al vraag 2.

Vraag 3 : wat is een evenement? Alleen iets dat georganiseerd is door Bruisende Stad? Maar op de ene lijst staan ook de Braderie, en de Guldensporenfeesten. En op een andere lijst van komende evenementen dan weer niet.
Het jaarforfait moet ten laatste op 10 juni worden betaald. Vraag 4 : wat is één jaar? Wanneer begint dat te lopen?

Hoe het College dit alles kan billijken – met inbegrip van een betalende inbeslagname van het openbaar domein door de vzw – is al lang geleden beantwoord door niemand minder dan Thomas Jefferson.
“Elke regering ontaardt als die uitsluitend wordt overgelaten aan de leiders (=ruwaards) van het volk. Het volk zelf is daarvoor de enige veilige bewaker (=kortrijkwatcher).

P.S.
De volgende gemeenteraad gaat door op 13 juni.
Op de agenda nog altijd geen spoor van een begroting 2005 van de stedelijke vzw Bruisende Stad. En ook geen jaarrekening 2004.
Als de gemeenteraadsleden dit nu weer over hun kop laten gaan, gedragen ze zich als een slak die al zes keer (6 raden) is overreden. In de goeie ouwe tijd, toen de SP nog in de oppositie
zat zou het kot te klein geweest zijn. Met Schaepmeester, met Juul, Mark, Rudi, Jacques, Frank, Philippe viel er nog wat te beleven. Het College moest niet zitten slapen zoals nu maar al te vaak het geval is.
Het wordt het een beetje tijd dat we hier opnieuw raadsleden hebben waar wij – Kortrijkzanen – weer kunnen achter staan. Maar geen ruwaards.