All posts by Frans

Buda-symposia

Morgen woensdag 8 juni om 20u30 is er in de brasserie ‘T Eiland (Kapucijnenstraat) alweer een gesprek over het Buda-project.
We hebben u daar al een keer over bericht: zie stuk van 20 mei, en nog vele andere.
Morgenavond gaat het over design in Kortrijk en de vraag of Buda-eiland daar ook iets kan mee aanvangen. De twee nieuwe designmeesters Marc Dubois en Dominique Pieters zullen er zijn, samen met de directeur van PIH Kortrijk, Lode De Geyter.

Zullen de twee vroegere designmeesters ook eens oversteken?
Dat zou pas informatief kunnen zijn. Dat we dan een antwoord krijgen op de vraag wat ze al die tijd hebben uitgericht in hun kantoor in de collegetoren. Hebben ze wel degelijk dat gevraagde rapport geschreven over Kortrijk als designstad? En wat staat daar dan in? Zijn ze ergens tot een concrete realisatie gekomen? Waarom zijn ze het afgetrapt? Of werden ze vriendelijk aan de deur gezet? Werden ze nog een beetje goed betaald, en door wie? Het zijn zovele zaken waar nog niemand ooit een antwoord op heeft gekregen. Waar eigenlijk nog niemand een vraag heeft over gesteld.

Vorige week woensdag was er ook een “spannende date”.
Het thema was toen “publieksverbreding en samenwerkingsverbanden” rondom het zogenaamde Buda-verhaal.
Je verwacht daar dan natuurlijk de schepen van cultuur. Maar Stefaan Bral was voor de zoveelste keer nergens te bekennen, alhoewel hij rond 21 uur gesignaleerd werd aan de overkant van de oude Leie, vlakbij een roemrucht café.
Stefaan, kortrijkwatcher ziet u !

Volgens de burgemeester kunnen schepenen (politici) zich best wat op de vlakte houden bij die Buda-gesprekken. Dat is ook juist. Dat belet hem intussen niet om toch het woord te nemen.
Hij heeft vorige week ten andere alweer een interessant idee gelanceerd. We moeten met zijn allen denken aan een geheel nieuw soort bestuurvorm rondom het Buda-project.
Geen gemakkelijke oefening. Zullen we de drie, vier of vijf bestaande VZW’s (de kernactoren) doen samensmelten? Dat zal niet gaan. De territoriumstrijd is al te overheersend.

Op 1 juni waren nogal wat vertegenwoordigers uit de kunstensector aanwezig. Weliswaar niet in het publiek, dat uiterst karig is opgekomen. Wel in het panel.

Roos Desmet (van CK, dat is in feite de Schouwburg) was in supervorm. Heeft zij een LSP-cursus achter de rug? We kregen slides te zien over cultuurparticipatie, publiekswerving en begeleiding. Over samenwerkingsverbanden had ze het nauwelijks. Grote boodschap was dat professionele culturalisten moeten vriendelijk zijn tegenover de klanten en het publiek moeten verwennen.

Willy Malisse (vroeger van Limelight, Anno ’02 en Beeldenstorm) runt nu een vzw “Tegenstroom”. Die zorgt voor allerhande logistieke steun voor artiesten. Zeg maar subsidies, overnachtingen, ruimte waar ze hun ding kunnen doen.
Voor zijn doen was Willy nogal braaf. Een statement om te onthouden was: “Alle grote theorieën zijn achteraf geschreven.” Met andere woorden: we moeten met zijn allen opnieuw het café in, want daar worden de plannen gesmeed. Willy dacht daarbij aan een soort Kortrijkse “zevende dag” voor de culturalisten. Hij diste ook een mooie metafoor op over het “labo” (voor de artiesten) waaruit producten voortspruiten die dan moeten verkocht worden door de “apothekers”.

Pol Coussement (Polydans) was verstaanbaar en concreet. Een aangename verrassing. Als danser staat hij uit de aard der zaak met zijn voeten op de grond.
Hij had het tenminste nog over “samenwerkingsverbanden”. We moeten de Tacktoren “openbreken”. Misschien met zijn allen een gemeenschappelijke krant uitgeven.

Geert Six (Unie der zorgelozen) sprak nogal in het “amadees”. En over alles en nog wat. Een humorist.

Kristof Jonckheere (Limelight) was letterlijk moeilijk te verstaan, vanwege slechte micro en ook een beetje “amadese” tongval. Een nogal verward betoog, waarbij de term “missie” viel.

Nog iets over de komende “spannende date”

Op 15 juni mag er niemand ontbreken. Thema: “
beeldende kunsten op Buda“.
Dan zetelt er waarlijk een gynaecoloog in het panel: Gery Van Tendeloo van “Liebaerts Projects” !
Samen met niemand minder dan Isabelle Dejaegere, curator van het Broelmusem. (“Zwijg me van curators”, zegt schepen Bral wel eens.)
En wie is er nog? De als vermist gewaande Kurt Vanbelleghem, coördinator van de vzw Buda I.
Ruzie gegarandeerd !

Op 22 juni gaat het over de “zichtbaarheid van de artistieke identiteit van het kunsteneiland“.
En tenslotte op 29 juni over “Buda als broeinest voor jongeren“. Deelnemers aan de gesprekken zijn nog niet gekend.

Schepen en ruwaard Stefaan Bral brandschat de horeca

De hertog van Alva was al erg genoeg.
Maar daar zijn al een aantal jaren overheen gegaan.
Het was in 1569 dat hij de “tiende penning” heeft ingevoerd.
ALS die omzetbelasting van 10 procent op roerend goed (bijvoorbeeld drankverkoop) voor de bevolking van de Nederlanden toen een tachtigjarige oorlog waard was, DAN is de Kortrijkse horeca nu zo apathisch geworden als een driemaal overreden slak.

Ruwaard Stefaan Bral is namelijk minstens al even erg als de bloedhertog.
Ten eerste heeft hij op eigen houtje (zonder de gemeenteraad hierover te raadplegen) een contributie opgelegd voor de horeca-exploitanten die bij evenementen in de stad eventjes hun terras willen uitbreiden. Die “bijdragen” zijn nog niet eens ten voordele van de stad, maar wel van zijn eigen vzw Bruisende Stad.
Ruwaard Bral staat niet bekend als een fervent lezer van geschiedenisboeken maar zou als politicus-schepen toch wel moeten weten dat die gehate penning al in 1574 (onder Requesens) werd afgeschaft. Eigenlijk werd die nooit effectief geïnd. (Over de tarieven in het zogezegde reglement van deze retributie hebben we het nog.)

Maar er is meer van dat aan de knikker.
Ruwaart Bral past een volkomen middeleeuwse methode toe bij de inning van zijn tiende penning. Bijgestaan door zijn undercover-lijfwacht Peter Baljuw en schildknaap Dries De La Montagne gaat hij als een middeleeuws belastingsambtenaar gelijk (een “schatter” of “zetter”) persoonlijk bij zijn onderdanen de achterstallige penning opeisen. Cash in zijn handje! En café-exploitanten die een beetje tegenpruttelen worden ermee bedreigd dat hij de politie zal oproepen (alleen de burgemeester kan dat) om samen met ZIJN logistieke ploeg van ZIJN stad het terras te verwijderen. Zo is hij wel.
In vroeger tijden noemde men zoiets “brandschatten”.

Niet te begrijpen hoe het College toestaat dat één van zijn schepen volstrekt onwettelijk zijn gang gaat.
Een schepen die persoonlijk en met de nodige dreigementen een retributie gaat ophalen! In baar geld ! En zonder een ontvangstbewijs af te leveren.
En nog wel in aanwezigheid van de klanten van de betrokken zaak. Wat moeten die daar dan van denken? Een kastelein die voor schut staat in zijn eigen zaak. Door een gerenommeerd schepen-ruwaard. Dan ga je daar als toevallige klant toch niet meer terug, bij zo’n oplichter van gemeenschapsgeld, daar achter de toog van uw toekomstig stamcafé?

De arrogantie van de macht is dusdanig groot dat de ruwaard-deurwaarder over zijn confiscatie zelfs nog openlijk fier gaat. Niemand smijt hem buiten.
Au fond zou het het beste zijn om op te houden met allerhande optredens van schepen Bral als “onwettelijk” te bestempelen. Het is een veel te mooi woord om hem te kapittelen. De ruwaard kent gewoon geen normen en waarden. Hij staat buiten alle categorieën. (Vroeger burgemeester baron Manu Bethune wist dit heel goed. En snoerde de toenmalige schepen van vuilnis e.d.
bij gelegenheid onverbiddellijk de mond. Baron vond hem vervelend. ONGEPAST. Beetje spelmaker, en nog van alles. Ik ga nu niet uitweiden.)
Tamelijk veel mensen zien Stefaan niet meer graag. En het is zijn schuld. Hij moet maar niet zo zijn.

De “leges” die café-bazen betalen voor de occasionele uitbreiding van hun terrassen is wel degelijk te beschouwen als een retributie. En moet zoals alle retributies eerst goedgekeurd worden door de gemeenteraad.
(Ik ben lid van de Algemene Vergadering van de vzw “Bruisende Stad”. Heb ook nog nergens gehoord of gezien in welk bestuursorgaan van die vzw het nieuwe reglement is goedgekeurd.)

Vandaar dat schepen Bral in zijn brieven aan de horeca zorgvuldig het woord “retributie” of “belasting” vermijdt. Men heeft het over een “bijdrage”.

Hoe staat het nu met die “bijdragen” voor het uitbreiden van terrassen?
Volgens de grootte van de uitbreiding en min of meer ook de ligging wordt per afspanning een tarief bepaald.
De kleinste bijdrage is 150 euro per evenement. Dit slaat dan op 19 drankgelegenheden (den Bras, Salonske, Petit Paris, enz. )
Negen zaken (De Middenstand, Kopke, Café Rouge bijv.) betalen 175 euro.
Voor twee doeningen bedraagt de penning 200 euro: De Komedie en Kantate.
Tenslotte betalen vijf kasteleins (Nata, De Klokke, Café Leffe, Arte, Soussol) 250 euro.
MAAR.
HOE ZIT DAT MET DE NERINGDOENERS OP BUDA-EILAND?
En met de evenementen in de RANDGEMEENTEN ? Dat feest in Bisssegem, met dat beeldje?

De geviseerde exploitanten uit de binnenstad kunnen ook een jaarlijks forfait betalen, gaande van 800 tot 1.200 euro.
(Vroeger was het meer, en dat geld werd toen opgehaald door Рverschiet niet Рhet Handelscomit̩ Grote Markt.)
Aan al wie een forfait betaalt tolereert de stad “stilzwijgend” dat ook op andere momenten (bij mooi weer) de terrassen worden uitgebreid. Vraag 1: wat is mooi weer? En wat zijn momenten?
Is vijf vóòr twaalf een moment? Bij nachte ook, volle maan, subtropische wind, en de gidsenkring komt voorbij?

De brief van schatter Bral aan de horeca waarin hij de tarieven van de retributie mededeelt is niet vergezeld van een betalingsstrook. Kasteleins moeten hun “bijdrage” persoonlijk gaan betalen op het stadhuis, ten laatste op de woensdag vóór het evenement.
Ze krijgen dan een “factuur”. Van wie? Waarom? Met BTW? Aftrekbaar? Dat is al vraag 2.

Vraag 3 : wat is een evenement? Alleen iets dat georganiseerd is door Bruisende Stad? Maar op de ene lijst staan ook de Braderie, en de Guldensporenfeesten. En op een andere lijst van komende evenementen dan weer niet.
Het jaarforfait moet ten laatste op 10 juni worden betaald. Vraag 4 : wat is één jaar? Wanneer begint dat te lopen?

Hoe het College dit alles kan billijken – met inbegrip van een betalende inbeslagname van het openbaar domein door de vzw – is al lang geleden beantwoord door niemand minder dan Thomas Jefferson.
“Elke regering ontaardt als die uitsluitend wordt overgelaten aan de leiders (=ruwaards) van het volk. Het volk zelf is daarvoor de enige veilige bewaker (=kortrijkwatcher).

P.S.
De volgende gemeenteraad gaat door op 13 juni.
Op de agenda nog altijd geen spoor van een begroting 2005 van de stedelijke vzw Bruisende Stad. En ook geen jaarrekening 2004.
Als de gemeenteraadsleden dit nu weer over hun kop laten gaan, gedragen ze zich als een slak die al zes keer (6 raden) is overreden. In de goeie ouwe tijd, toen de SP nog in de oppositie
zat zou het kot te klein geweest zijn. Met Schaepmeester, met Juul, Mark, Rudi, Jacques, Frank, Philippe viel er nog wat te beleven. Het College moest niet zitten slapen zoals nu maar al te vaak het geval is.
Het wordt het een beetje tijd dat we hier opnieuw raadsleden hebben waar wij – Kortrijkzanen – weer kunnen achter staan. Maar geen ruwaards.

De camera’s hebben niets gezien ???

Ik lig in een deuk.
Inbrekers hebben op dinsdagochtend 31 mei de nachtwinkel Sadik (op het Stationsplein, om de hoek van deBurgemeester Reynaertstraat) leeggeplunderd.
Zoals u weet (zie stuk van 30/5) staan er op het Schouwburgplein camera’s die de omliggende straten in de gaten houden. De korpschef was nog heel fier om te melden dat ook het Stationsplein in het vizier ligt.
De camera’s hebben niets gemerkt. In elk geval moest ‘s morgens (nadat de exploitant het geforceerde luik had opgemerkt) de politie gealarmeerd worden en die kwam natuurlijk te laat.

Zijn er beelden van verkenners of wegvluchtende daders vastgelegd? Zullen zij hiermee nog gevat kunnen worden?
Ik hoop het, want zoals ik aan het eind van mijn vorig stuk opmerkte zal de korpschef zo spoedig mogelijk met een succesverhaal over die camerabewaking willen naar buiten komen.

In mijn artikel van 30 mei wist ik u nog te melden dat het cameratoezicht zoals het nu loopt volkomen in strijd is met het stedelijk reglement terzake (de art. 5 en 9).
Dat reglement kunt u vinden op de Kortrijkse website bij de agenda en memorie van toelichting van de gemeenteraad van maart laatsleden. Punt 1.4.

Men vraagt mij hoe daartegen klacht neer te leggen.
U schrijft een brief naar de “Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” in de Hoogstraat 139 te 1000 Brussel. (Tel. 02/213 85 89.)

Er zijn minstens twee overtredingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Een tekort aan publiciteit (pictogrammen bijvoorbeeld) en de toezichthouders in de transmissieruimte zijn niet specifiek aangeduid. Iedereen kan daar zomaar binnenlopen.
Nadere inlichtingen vindt u nog op www.privacy.fgov.be .

Het tsiganologisch project te Heule (3) Een nieuwe wending in het dossier !

Zoals u weet – GADGO! – (zie de stukken van 13 maart) was de streefdatum voor de aanleg van een doortrekkersterrein langs de ringlaan R8 (vlakbij de WAAK) voor so-called “zigeuners” wel degelijk het jaar 2003. In elk geval moest heel het zaakje beklonken zijn in 2004.
Dat wil zeggen: geruime tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Want de bewoners van de wijk “Kromme Olm” te Heule-Watermolen zijn niet van plan om zonder slag of stoot woonwagenbewoners in hun buurt te accepteren.
Net zoals vroeger ook de inwoners van Aalbeke en de baronie van Marke en schepen Bral van Bissegem zich met gunstig resultaat hebben verzet tegen de komst van de Rom in hun backyard.

Voortrekkers van het doortrekkersterrein alhier bij het stadsbestuur zijn schepen Frans Destoop en officieel althans het gehele ACW, minus raadslid Patrick Jolie. De top van de SP.A is ook niet tegen, zonder daarbij zijn basis te raadplegen. (De Venning als mogelijke vestingsplaats werd spontaan afgevoerd.)
Als men het waagt om bijvoorbeeld eind dit jaar of in het jaar van de verkiezingen te starten met de aanleg van het terrein zullen de voorstanders ervan – en daarmee heel de CD&V-lijst -gegarandeerd veel stemmen verliezen. Bij gebrek aan programma zal het Vlaams Blok er geweldig veel garen bij spinnen.

Voor schepen Frans Destoop persoonlijk is dat alles minder erg, want hij doet niet meer mee in 2006. (Alhoewel! Als het ACW niet gunstig behandeld – positief gediscrimineerd – wordt bij de CD&V-lijstsamenstelling en de daarbij horende nieuwe verdeling van mandaten zie ik hem toch nog een stunt uithalen.)

Ik moet altijd een beetje lachen met die hyper-democraten en aanhangers van de directe democratie. Het zijn dezelfden die bij gelegenheid luidop poneren dat men in verkiezingstijden geen diepgaande, structurele (lees impopulaire) maatregelen kan treffen.
Let even goed op kiezer. Partijen zijn al min of meer bezig met het bedenken van een programma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Welnu, die partij die het waagt om daarin uitdrukkelijk te schrijven dat het “zigeunerpark” er eindelijk en absoluut moet komen heeft er gelegen.
Of men zal het heel goed moeten uitleggen. (Dat kan.)

Waarom begin ik daar nu weer over?
Omdat het er toch weer naar uitziet dat de aanleg van het woonwagenterrein niet voor morgen is.
In het pas verschenen nummer (11) “Lokaal” (dat is een blad voor gemeentemandatarissen) komt schepen Frans Destoop aan het woord over de vorderingen van het Kortrijkse woonwagenproject.
We lezen dan dat de werking van de werkgroep, het “overlegorgaan” van Heulse buurtbewoners, middenveld en partijen met de stad “op een laag pitje” staat. (Die vergadering komt al duizend jaar niet meer bijeen.) En wel omdat het dossier in een administratieve fase zit. Maar daar zal ongetwijfeld verandering in komen als het onderzoek over het BPA wordt opgestart.
Administratieve FASE…
We zijn al bijna twintig jaar bezig.

Schepen Destoop: “We hebben het BPA ook nodig om eventueel te kunnen onteigenen. Er is namelijk één eigenaar die voorlopig weigert zijn grond te verkopen.” Om die reden is het nog onduidelijk wanneer het Kortrijkse doortrekkersterrein af zal zijn.

Tja.
Zo’n niet-Kortrijkse lezer van het blad “Lokaal” slikt dat wel allemaal.

Eigenlijk vraag ik me soms af waarom er per se nog grond nodig is.
We kochten bij Leiedal en het Vlaamse Gewest al bijna 6.000 m². (Hebben daar veel subsidies voor gekregen: 154.201 euro.)
Een zogenaamd kwaliteitsvolle standplaats vraagt 240 m² , en men voorziet er 20.

De plaatskeuze van het terrein is er gekomen zonder enige (democratische) inspraak van de zigeuners zelf.
Zullen ze daar op Heule-Watermolen wel voor enige tijd willen pleisteren? Onder het toeziend oog van onze strenge maar rechtschapen schepen?

Ik vraag dit ook omdat er in Noord-Frankrijk alreeds vijf bestaande terreinen zijn: Lille, Villeneuve d’Ascq, Wattrelos, Saint-André, Lomme.
En ons stadsbestuur weet dit waarschijnlijk niet, of gebaart van Kromme Haas, of laat het in elk geval niet weten aan de Heulse werkgroep: tegen 2008 komen er in de Préfecture du Nord nog een vijftiental nieuwe opvangterreinen bij !

Van die 15 zijn er trouwens eind vorig jaar al twee ingehuldigd, te Pérenchies en Wattignies.
Door niemand minder dan Pierre Mauroy. De vroegere burgemeester van Lille en nu voorzitter van de Communauté urbaine de Lille (CUDC).
En het gemeentebestuur van Leers heeft onlangs ook beslist om een terrein in te richten.

Schepen Frans Destoop die ook voorzitter is van Leiedal en in die hoedanigheid vast en zeker contacten heeft met de intercommunale LMCU zou dit toch moeten weten. Er is een vereniging van grensintercommunales uit Noord-Frankrijk en België (COPIT) waar hij van deel uitmaakt.
Twintig terreinen voor voyageurs in 2008 in onze onmiddellijke buurt ! En we weten nergens van !
(Dank u, kortrijkwatcher.)

Waarom zegt de schepen dat dan niet aan de Kortrijkse bevolking?
En waarom wordt er niet stante pede een Kortrijkse delegatie van mandatarissen en burgers gevormd om een keer die huidige en toekomstige terreinen te bezoeken en om een praatje te slaan met de “gens du voyage”?
En met de buren? En met Pierre Mauroy die zich waarlijk persoonlijk inzet voor de realisatie van de dossiers?
We kunnen er maar bij leren.

Als de “gens de voyage” zelf vinden dat ze genoeg levensruimte hebben in de regio, de métropole Franco-Belge, dan zit schepen Frans Destoop in zijn laatste jaar als mandataris wel met een groot probleem.

Een infame daad: de camera’s op het Schouwburgplein draaien en nog wel volkomen onwettelijk ook

De camera’s op het Schouwburgplein houden ons vanaf deze week in de gaten.
Volkomen onwettelijk, maar daarover straks meer.

De inhuldiging ervan is zoals hier vroeger al voorspeld geruisloos en in absolute mineur verlopen.
Er werden geen lintjes doorgeknipt. Traditioneel mediageile en hiervoor verantwoordelijke schepenen (Guy Leleu van mobiliteit, Hilde Demedts van veiligheid) waren in verslagen op WTV en in de gazetten nergens te bekennen.
Er is ook niet het minste protest of ludieke actie te zien of te horen geweest van onze libertijnse VLD-jongeren, noch van die van de SP.A (“Animo”). Spirit en Groen waren ook niet van de partij, alhoewel raadslid Piet Missiaen tegen de installatie heeft gestemd en Cathy Matthieu zich heeft onthouden. En de anarcho-jongeren die “het straatje” (Burgemeester Reynaertstraat) frequenteren weten waarschijnlijk niet eens dat de camera’s nu draaien.

(Wist u dat in juli 2004 slechts 26 raadsleden het cameratoezicht hebben goedgekeurd?
De rest van de 41 waren taktisch aan een plaspauze toe of waren verontschuldigd. Zo bijvoorbeeld ook schepen Philippe De Coene.)

De installatie van die camera’s is tot nog toe dan ook de meest infame beleidsdaad van het schepencollege.
Geen van de regerende coalitie-partijen alhier heeft ooit het invoeren van camerabewaking in zijn kiesprogramma 2000 opgenomen. Ook in de lokaal veiligheidsplan 2002-2004 was daarover absoluut geen sprake.

We zijn eigenlijk allemaal een beetje beschaamd over wat we nu weer hebben uitgericht.
Onze lezers weten waarom men deze affaire als schandelijk dient te bestempelen.
We hebben hierover al 25 pagina’s volgeschreven. Zie onze krant van 29, 11 (tweemaal), 10, 9, 8 en 6 maart.

De beslissing om cameratoezicht op openbaar domein in te voeren is zonder enige kennis van zaken genomen. Ik zeg dit nu voor één keer klaar en duidelijk, want het is een van de weinige onderwerpen waar ik werkelijk iets van afweet.
Zo’n korpschef kan dus maar weer eens zonder enige tegenspraak beweren dat de criminaliteit in een of andere voorstad van Londen (hij bedoelde Newham maar was het vergeten) door het cameratoezicht met 40 procent is gedaald. Een totaal onwetende journalist is dan niet in staat om enig weerwerk te bieden. Zelfs niet capabel om een beetje serieuze vragen te stellen. Of om gewoon enige bedenkingen te maken.

Luister.
Alle onafhankelijke en waarlijk deskundige onderzoekers zijn het inzake cameratoezicht op openbaar domein over één zaak eens: evaluaties van de effecten van camerabewaking zijn tot op heden ondeugdelijk, onbetrouwbaar, tegenstrijdig en daarom onbruikbaar.
Wedden dat onze beleidsmensen nog nooit de studies terzake hebben gelezen van bijvoorbeeld Ditton, Welsh, Faringhton, Hesseling?

Meegesleept door persoonlijke obsessies (de drang naar gadgets) en vooral door het lobbywerk van de veiligheidsindustrie zijn onze bestuurders nooit in staat geweest om tot een intern en extern debat te komen. Het “omslagpunt” in het beslissingsproces (dat er niet is geweest) is nooit bereikt: de vraag of men misschien ook zou kunnen besluiten om net géén camera’s te plaatsen.

De eis van subsidiariteit is niet beantwoord.
Dat wil zeggen: de vraag of andere minder ingrijpende maatregelen al tevoren beproefd zijn en al of niet hebben gefaald.
Blijkbaar hebben ze dus toch gefaald? Het mobiele politiekantoor, de agenten op de fiets, de hondenbrigade, de buurtwerkers, de pakmadams, de hulpagenten, de preventiewerkers, de politiewinkel, de alarmknoppen, de paaltjes, de Fox’en, BIN, de gerichte patrouilles, de convenanten met de cafébazen.
In elk geval: razzia’s op de Vlasmarkt zullen nodig blijven. Want dat is ook weer van een onvoorstelbare, stuitende lichtzinnigheid: de camera’s aan het Schouwburgplein bestrijken die markt niet. En ramkraken in de Lange Steenstraat zijn ook niet te zien.
Net die plaatsen waar mogelijk gevaar dreigt vallen buiten het gezichtsveld. Ge moet er maar opkomen.

Geen journalist ook die zich afvraagt of is voldaan aan de eis van proportionaliteit:
de verhouding van de ingezette middelen (financiële en personele) tot de doelstelling (beetje vandalisme aan de Golffontein).
Ik heb hier al een keer berekend dat men met de kosten van de installatie en de exploitatie zeker één agent gedurende zes jaar kan laten postvatten op het Schouwburgplein.
Over die kostprijs (zogezegd 95.000 euro) wordt weer op een handige manier gelogen.
Gelogen in de vorm van het feit dat gezwegen wordt over allerhande “nevenkosten” in verband met de exploitatie. Personeelskosten, kosten voor opleiding, inrichting meekijkruimte, de opslag van gegevens, onderhoud, herstellingen.

Het cameratoezicht is onwettelijk.
In de huidige situatie overtreedt het College zelfs twee artikels van het eigenste stedelijk reglement inzake camerabewaking.

Het gebruik van camera’s op openbaar domein dient namelijk uitvoerig kenbaar gemaakt aan de bevolking en de passanten. Tenminste aan de buitengrenzen van het bestreken domein moet er een signalisatie zijn aangebracht. Waarschuwingsborden met de afbeelding van een camera.
Voor het Kortrijkse cameratoezicht is in gemeenteraad van maart een reglement goedgekeurd (neenstemmen van Groen en Spirit). Art. 9 voorziet een globale informatieplicht en pictogrammen, en die zijn er dus niet.

Ik vraag me ook af of het stadsbestuur wel melding heeft gemaakt van de installatie bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Dat is namelijk verplicht.
Geen document hierover gevonden.

Dat kan niet! Dat mag niet !
Er is blijkbaar in het politiekantoor geen speciale ruimte voorzien voor de monitoring.
Iedere agent die daar toevallig passeert of aan het werk is kan de beelden bekijken.
Dat kan niet. Dat mag niet.
Er moeten speciaal aangestelde en opgeleide toezichthouders zijn met een absolute zwijgplicht.
Art. 5 van het Kortrijkse reglement voorziet dat de burgemeester specifiek de personen aanduidt die toegang hebben tot de beelden en de verwerking ervan. En volgens de gazetten gaat hij er nu prat op dat meerdere agenten occasioneel de video’s kunnen bekijken. (De insinuatie is: dit betekent een besparing in de personeelskosten.)

Nog volgens de gazetten is er ook nog geen software beschikbaar om de privacy van de bewoners te beschermen. Ook dat is niet koosjer.

Geen haan (raadslid, pennelikker, burger) die daarnaar kraait.
Is er dan werkelijk geen enkele wakkere burger die klacht gaat neerleggen?

Weet u waar we ons in de toekomst ook nog mogen aan verwachten?
1. Dat die camera’s ons zullen betrappen op verkeersovertredingen.
2. Dat er nog camera’s zullen komen.
3. En dat ze ook zullen toegerust worden met het grote nieuwste snufje: in Groningen nemen ze nu ook al geluid op. Ze horen ons !!
Het stadsbestuur (de korpschef) zal ook zo spoedig mogelijk proberen uit te pakken met een of ander succesverhaal bij het gebruik van die camera’s. Zonder een nulmeting voor te leggen. Want die is er gewoon niet.

Vriendelijke waarschuwing voor schepen Hilde Demedts

Van Hilde Demedts, onze schepen voor Burger en Welzijn, is bekend dat zij een scherp oog heeft voor schijnhuwelijken.
Hoeveel zij er al geweigerd heeft is mij onbekend. Een raadslid zou dat een keer kunnen durven vragen. Want de schepen heeft er toch wel al miserie mee gehad. En wordt me dunkt dan een beetje in de steek gelaten door collega’s of parket.

Goed geteld sluit de Kortrijkse schepen zo’n 300 (beetje meer soms) huwelijken af per jaar.
Bij toch zeker een twintigtal gevallen wordt er hierbij één van de partners Belg door huwelijk.
In het gerechtelijk arrondisement Kortrijk (dat is groter dan de stad Kortrijk) zijn er in 2003 (laatst bekend cijfer) 36 huwelijken aan een voorafgaand onderzoek onderworpen bij het parket. Er waren in datzelfde jaar slechts 3 dagvaardingen. En 7 nietigverklaringen.

In de ministerraad van 25 maart 2005 heeft de regering beloofd om een wetsontwerp in te dienen dat schijnhuwelijken (en gedwongen huwelijken) krachtdadiger zal aanpakken. Zelfs pogingen tot het afsluiten van schijnhuwelijken worden dan strafbaar.
De vice-minister en minister van Justitie Laurette Onkelinx heeft zich daar altijd krachtdadig tegen verzet.

Dat ze nog altijd een soort obstructie pleegt blijkt nu weer uit een antwoord op een schriftelijke vraag van Kamerlid Schoofs. Zijn vraag dateert van 2 maart en kreeg waarlijk een spoedig antwoord van de minister in het bulletin van Vragen en Antwoorden van 25 maart. (OVRA 51 -075, pag. 12527.)
Net op de dag dat de ministerraad besloten heeft om tot enige sanctioneringen over te gaan.

Wat willen we nu eigenlijk vertellen aan schepen Hilde Demedts?
Dat zij nog altijd goed moet opletten op wat ze bij huwelijksvoltrekkingen in haar stadhuis van plan is.
Immers, de schepen van de burgerlijke staat (in het Bulletin van de Kamer nog “stand” genoemd) gaat volkomen zelfstandig tewerk wanneer hij een huwelijk voltrekt of bepaalde feiten vaststelt.
(Bij pastoors is dat anders. Volgens de meest fundamentele ortodoxe kerkelijke leer akteren zij gewoon dat twee mensen voor zichzelf beslist hebben dat ze tot die daad willen overgaan. Katholieken trouwen gewoon met mekaar en laten het aan anderen eventjes over om dat te constateren. Een ingewikkelde kwestie. Je bent zelfs nog niet getrouwd als je nog niets hebt gedaan!)

Letterlijk citaat van meermaals gehuwde Laurette Onkelinx:
Hierbij zet de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn eigen verantwoordelijkheid op het spel.”

Laurette is ook juriste.
Vandaar de toevoeging:
“En deze verantwoordelijkheid van de schepen is drievoudig:
burgerlijk, strafrechtelijk en administratief. “

In geval van twijfel kan de ambtenaar een advies inwinnen bij de procureur des Konings.
Maar dat advies is niet bindend. De schepen van Burgelijke Staat alléén beslist om het huwelijk al dan niet te voltrekken.

Hilde !
Bent wel u goed verzekerd?
In andere steden is er bij de de ambtenarij een soort “cel” die de ambtenaar-schepen beschermt tegen mogelijke verkeerde percepties.

P.S.
In mei vorig jaar was er een huwelijksaangifte waarbij de huwelijksvoltrekking negatief werd geadviseerd door het parket. De betrokkenen zijn daarvan verwittigd in maart dit jaar. De zaak is in onder de rechter. Zal onze stadverzekeraar B.A (Ethias) tussenkomen?

Het actiecomité tegen het bezoekerscentrum Libel vergeet een paar vragen

Het actiecomité dat ageert tegen de komst van een bezoekerscentrum “Libel” in het zuiden van de stad heeft vorige zondag aan het College 13 bijzonder interessante vragen gesteld. Ze zijn wel nogal technisch van aard. En men heeft er enkele vergeten.

Eén eerder politiek getinte vraag (de laatste) is leuk.
“Wie van de leden van de Kortrijkse gemeenteraad is reeds ter plekke geweest op de site van de Libel?”
U moet namelijk weten dat in de gemeenteraad van januari 2005 slechts twee raadsleden tegen het project van schepen Philippe De Coene hebben gestemd: Godelieve Vanhoutte (NV.A) en Catthy Matthieu (nog wel van Groen!) . Dat zijn dus de kenners.

Voor we verder gaan veronderstel ik nu wel dat onze lezers een beetje weten waarover het gaat.
Reeds geruime tijd droomt de schepen van milieu van een uniek bouwwerk in het kader van Groen Lint Zuid (stadsgroen Marionetten). Hij wil op de afgedekte stortplaats in de Bosstraat een panoramapunt maken, een bezoekerspaviljoen optrekken dat tegelijk zal dienen als educatieve tentoonstellingsruimte, uitkijkpunt (60 meter boven MSL) en schuilplaats.
Het paviljoen zou de gedaante aannemen van een libel.

Omliggende bewoners vrezen voor rustverstoring.
(Tussen haakjes: er is al een bezoekerscentrum gepland op het Hof te Coucx.)

Waar heeft de schepen het idee gehaald?
Waarschijnlijk is hij nogal toevallig gestoten op een bouwwerk van de Floriade 2002 die toen plaats greep in Haarlemmermeer. (Daar stond nóg een prachtig paviljoen dat een beetje de vorm had van een opstijgend vliegtuig.)

Ene Thijs vanderWal (uit Amsterdam) van de landbouwuniversiteit van Wageningen mocht in Haarlemmermeer (Vijfhuizen) toen aan de slag gegaan. Zijn universiteit wou namelijk via de wereldfloriade naamsbekendheid verwerven door het opzetten van een tentconstructie in de vorm van een vlinder.

Over heel dit Nederlandse project valt nogal wat te lezen op internet.
Zie ondermeer: www.wau.nl of www.wageningen-ur.nl/floriade .
Of de website van de ontwerper, het ingenieursbureau : www.tentech.nl.
Of dat van de firma die het zeildoek maakte: www.buitinkzeilmaking.nl .
Of van de firma die instond voor de grondwerken: www.seignette.nl.
En zie natuurlijk ook www.haarlemmermeer.nl. De zoekterm “floriade” levert daar honderden items op.

Thijs vanderWal vertelt onbeschroomd op internet hoe hij op dat vlinderidee is gekomen.
En dat is goed.
“Op een vrijdagavond, na het consumeren van een fles goede rode wijn, heb ik de eerste schets gemaakt van het vlinderpaviljoen. Was ik nu beneveld of had ik een creatieve bui?”

Onze schepen van milieu wil ook naamsbekendheid verwerven en heeft de vlinder in een gelijkaardige bui omgetoverd tot een “waterjuffrouw”. (Of wordt het een echte “glazenmaker”?)
Hoeveel zal zijn streven naar naamsbekendheid kosten aan de stad?
We zullen dat ook weer nooit goed weten.

In de gemeenteraad van januari was er sprake van 300.000 euro.
Dat wil zeggen: voor het construeren, het coördineren, het definitief plaatsen van het paviljoen en voor alle kosten van het ontwerpen.
O.K.
Wat met de omgevingsaanleg? Wat zal het interieurwerk kosten? Komt er daar een beetje film? Enige P.C’.s? Video? En hoe staat het later nog met de exploitatie? (Altijd hetzelfde probleem hier in de stad, bij de plannenmakers.)
Van voorstudies (75.000 euro, zo las ik een keer in een begroting) en allerhande contacten is ook al geen sprake.

Onze Thijs vanderWal is hier toch al geweest?
Die Thijs is een Hollander!
Lees in dit verband even mee op internet.
De hoofdaannemer (Gielissen) van het Nederlanse vlinderpaviljoen herinnert zich nog dat er in de opstartfase van het bouwwerk in Haarlemmermeer vele werklunches en diners waren. En nu komt het.
Maar Thijs zijn creditkaart werd bijna nooit geaccepteerd. En hij had nooit contant geld opzak. Dus moest ik vaak de rekening betalen.”

Mag ik meteen en wel een keer iets zeggen?
Het vlinderpaviljoen op de Floriade 2002 waar de schepen zich op inspireert heeft in het totaal 900.000 euro gekost !
Exclusief de vele sponsorbijdragen. Exclusief het vele vrijwilligerwerk, bijvoorbeeld van studenten en scholen. Exclusief het ondersteunend werk van 9 (negen) ambtenaren uit de gemeente Haarlemmermeer. Ze staan met naam en toenaam op www.
(Over openbaarheid van bestuur heeft stad Kortrijk nog iets te leren.)

Ik heb ook een technisch-juridische vraag.
Als wijze van gunnen koos het stadsbestuur voor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Om dan meteen maar te kiezen voor de ontwerper Thijs vanderWal.
Hoe wordt dit dan gemotiveerd?
Omwille van de technische en artistieke specificiteit van het werk kon men slechts voor die ene persoon kiezen.
Dat is natuurlijk larie.
Schepen van milieu kon geheel anders gehandeld hebben. Gezegd: ik wil nu echt een keer een educatief bezoekerscentrum op het hoogste punt van de stad. Als schepen van milieu tenminste één bouwwerk achter mij laten. Met panoramisch uitzicht.
En dan kon hij bijvoorbeeld ook europees gevraagd hebben aan een aantal Рdus m̩̩r dan ̩̩n Рontwerpers om mee te doen aan de prijskamp.
Voor mijn part mocht die Thijs ook meedoen.

Maar nee, vriend Thijs (koosnaam: Creditkaartje) moest en zou de ontwerper worden.
Nog iets.
Welke firma’s zullen instaan voor de werken? Zal er alweer geen mededinging zijn?
Heel concreet: brengt Thijs zijn vroegere medewerkers (ingenieurs en aannemers) mee naar Kortrijk?

Is kortrijkwatcher wééral tegen??
Bah, neen! Niet echt.
(Het bouwwerk komt toch niet in mijn backyard.)
Het eventueel verkeersprobleem op Sint-Anna dient wel aangepakt.
De ware kostprijs moet ook ietwat bekend worden.
En heel de procedure zou best ook enigszins juridisch correct verlopen. Wat dus tot op heden niet het geval is.

Ik zou ook graag willen weten op welk soort van libel het ontwerp is gebaseerd.
Wereldwijd zijn er 6000 bekend. Bij ons in de Nederlanden toch wel 70. Ik zou opteren voor de “Cordelugaster Philippus Hero”, de grootste Europese echte libel.

Geen censuur
Voorts ben ik van mening dat de bezoekers (scholieren) ook educatief voorlichting moeten krijgen over het voorplantingsritueel van de libellen en/of waterjuffers. Geen censuur. a.u.b.
Tijden de paring vormen libellen namelijk een alhier minder bekend “paringsrad“.
Dit gaat als volgt.
Het mannetje vliegt boven en achter het wijfje. Gebruik makend van zijn flaps landt het op haar kop nog wel. Vervolgens buigt hij zijn achterlijf tussen zijn poten naar voren en pakt haar met een tangvormig aanhangsel, cercus genaamd. En zo vliegen ze in tandemhouding verder tot zij via een bepaald acrobatisch te noemen vliegmaoeuvre een paringswiel vormen. Dat kan uren duren en tegen een hoge grondsnelheid.
Als we niet even opletten daar in het observatorium zullen we het nooit in werkelijkheid zien.

P.S.
Een gerucht dat ik niet kon (wil) controleren. Het vlinderpaviljoen van Thijs zou verkocht zijn en een plaats krijgen in Kalkar.
Telefoon van Thijs: 0317-485653 of 06-22486753.
Bellen maar. Met de groeten van kortrijkwatcher. Moest dat nummer maar niet publiceren op www.

Waar zijn de tafelschuimers van Cebu nu naartoe?

In de plaatselijke reguliere pers geen gegevens hierover gevonden. Ook niet op de website van onze stad.
Die site van de Noord-zuidraad weet ook nergens van. Schepen van omgeving Flup. DC. vertelt op zijn website (zijn agenda) niets – maar dan ook niets – over het bezoek van zijn collega’s van de vuilnisrapers uit Cebu aan onze stad. Men zou het toch over de afvalproblematiek hebben? En met pertinent hoge gasten? Dat hij daar nu een keer echt ongevoelig voor is siert hem volkomen.
We gaan er dus maar vanuit dat de delegatie van onze enige en echte zusterstad Cebu-city alweer weg is uit onze contreien en vandaag zijn opwachting maakt in hun andere zusterstad : Haarlemmermeer.

Vandaag 20 mei is Thomas Osmena (de veramerikaanste burgemeester van Cebu) met zijn gevolg (zou er ook nog iemand van Kortrijk bij zijn?) in de Nederlandse gemeente eregast tijdens het “Meer Jazz Festival”. Nog in het kader van onze ontwikkelingshulp zullen de Cebuanen ook de brandweerkazerne aldaar bezoeken en het Spaarnse ziekenhuis.
Een rondrit in de polders is in de komende dagen ook voorzien. Plus een boottocht over de Kager Plassen met het oog op een informeel overleg tussen beide burgemeesters.
Zeker over wat voor snoepreisjes men wederzijds nog kan bedenken? In samenwerking met de Noordzuidraad van Kortrijk ?
Ik ben er zeker van dat schepen Hilde Demedts (IMOG) volgende keer mag meegaan naar de
Fiellieppiennen. (Schepen Flup D.C. zal zich nog even bedenken, nu hij dat allemaal leest.)

Hoe ik dat allemaal weet?
Het College van Haarlemmermeer meldt dat allemaal netjes en beleefd op de gemeentelijke website. Zie maar.

Wat de Cebuanen hier in Kortrijk tussen 17 (of was het 16?) en 20 mei hebben aangevangen weten we niet echt goed. Er was wel een bezoek gepland aan de Harelbeekse verbrandingsoven.
Het is wachten geblazen op het verslag van de dienst ontwikkelingshulp.

Zie nog onze stukken van 16/5, 13/5 en 14/3 als u alles wil begrijpen.
Kortrijk heeft een stedenband met Cebu en zal in het kader van ontwikkelingssamenwerking eens aan de metropool Cebu vertellen hoe men aldaar de afvalproblematiek kan aanpakken.
Rondom de Filippijnse stedelijke stortplaatsen waaien de plastiekzakken tot hoog in de lucht. En ze scheuren niet, zoals onze vuilniszakken. Kindjes juichen. Er staat nochtans geen “poëzie” op.

In elk geval heeft het gezelschap alhier goed gegeten.
Het Kortrijkse stadsbestuur raamt de kosten voor restauratie (dagvergoeding) op een totaal van 2000 euro.
En de hotelkosten op max. 1000 euro.

Er waren nog andere kosten.
Voor het welkomstdiner, de gidsenkring, een vrijwilligersontmoeting (??), andere vervoerkosten, voorbereidend bezoek aan Haarlemmermeer, enz.) voorzag men 2000 euro.
De Cebuanen kregen ook nog een GSM ter beschikking? Niet te verstaan: al van 13 mei. En een minibusje.

Voor de vliegtickets had het stadsbestuur 9.000 euro over.
Uit hoeveel leden bestond de Cebuaanse delegatie dan wel? Was Bimbo weer van de partij? En Tessie?
Je kan zeker voor ca. 800 euro per persoon een retourtje krijgen van hieruit naar Manila. (Omgekeerd is het wellicht nog goedkoper.)
BETAALT EEN BURGEMEESTER VAN CEBU-CITY WEL ZIJN TICKET ?
(Als ik hem was zou ik dat niet doen. Visa !)

Het Kortrijkse College beschouwt al die overheidsopdrachten alweer als dagelijks beheer, daden waarvoor de gemeenteraad (of de adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking) dan niet moet tussenkomen.

Een prangende vraag is in hoeverre Haarlemmermeer, de andere zusterstad van Cebu, zijn steentje heeft bijgedragen aan het snoepreisje van de Filippijnen.
Die aanminnige tafelschuimers van Cebu zijn tot alles in staat. Ze zijn zo lief meneer. Zullen de Hollanders zich laten doen? Hebben ze totaal niets bijgedragen in de vliegreis? Betalen zij enkel het vervoer met minibusje naar de waarlijk vlakbij gelegen luchthaven Schiphol?

Schepen Alain Cnudde van ontwikkelingshulp mag hierbij wel enige uitleg en rede verschaffen aan de gemeenteraad. Niet enkel aan de volstrekt onweerbarstige pers.
Over de ware kosten van heel dit gedoe met Cebu.
Tita-tovenaar Cnudde (ook van Financiën) zal opwerpen dat we daar in het kader van ons convenant “ontwikkelingssamenwerking” met de Vlaamse overheid subsidies voor krijgen. Dat is de kwestie niet. Ach.
Het gaat om de zin van dit alles. En de proporties tussen reis- en administratieve kosten
(uit Kortrijk) versus reële hulp.
Wederzijdse kennis met Cebu is totaal uitgesloten. Tenzij deze: dat die burgemeester van Cebu-city ook eens achter zijn vuilnismannen gaat lopen. Komt aldaar zeker niet in de pers.

P.S.
Op de webiste van metropool Cebu kan men de begroting van 2004 vinden. Het gaat om een bedrag van ongeveer 1.500.000.000 pesos.
Je vindt er ook inkomsten en uitgaven per sector en functie.
Schepen van ontwikkelingssamenwerking kan eens opzoeken wat Cebu krijgt aan binnen- en buitenlandse hulp. Staat Kortrijk daarbij?
En schepen van milieu kan eens nagaan wat Cebu besteedt aan “waste management”.
Ook eens kijken hoeveel een vuilnisraper verdient, per wijk.
www?
Het staat er allemaal op.
Ge moet daarvoor niet veel reizen.

Buda: nog facts en figures

Al enkele weken zijn er in het nieuwe café ” ‘t Eiland” (hoek Kapucijnenstraat) gesprekken gaande over het Buda-project. (Insiders gebruiken de term “budaverhaal”.)
Laatstleden woensdag 18 mei ging het meer in het bijzonder over de Pentascoop.

Wie deze samizdatkrant leest heeft daar niet echt veel bijgeleerd.
Kortrijkwatcher schreef over Buda al zeker twintig bladzijden.
Voor de echte en ware geïnteresseerden in het verhaal nog even de data van die stukken: 5/4, 2/4, 20/2, 28/1, 20/1, 13/1.

In de bovenzalen 1 en 2 komen dus wel degelijk “gradins”. Hoe dit te rijmen valt met de bedoeling om die zalen multifunctioneel te maken is me een raadsel.
Zaal 1 zal waarschijnlijk het exclusieve territorium worden van Limelight. En in zaal 2 zal Leuvenaar Koen Kwanten en Rooske met “Dans in Kortrijk” de plak zwaaien. Zijn ding doen.
Die gradins zullen ons dan wel beletten om interactief mee te gaan huppelen en raar doen.
Leuk wordt het dan gegarandeerd niet.
Opvallend voor zaal 2 is nog dat de oppervlakte van het podium groter is dan die voor het publiek. Men verwacht daar blijkbaar maximaal 100 kijkers.

Enkele zaken omtrent de infrastructuur zijn nog onbeslist.
Men- de ambtenarij althans – weet nog niet wat te doen met het dakappartement dat tot voor kort gratis ter beschikking was van de Bertjes en intussen is verlaten. Wees gerust dat er daarover nu al binnen de inwendige cirkel rond het Buda-project enige denkbeelden over bestaan.
Of er een café komt in de Pentascoop zelf staat ook nog niet vast. (Zullen de omliggende neringdoeners zich daartegen verzetten?) We hoorden ook niets meer over een “glazen doorgang”.
Van ruimte voor multimedia-dinges en post-opleiding voor artiesten weinig concrete zaken vernomen. Wel veel over nooduitgangen en de toegang voor gehandicapten.

U weet dat de verbouwing van de Pentascoop alléén al minstens 2,3 miljoen zal kosten.
Ik heb even gevraagd naar de te verwachten meerkosten. Ja, die zijn er altijd, zo werd gezegd.
Prijzen stijgen tijdens de duur van de werken. Ja, ‘t zal wel zijn. Maar ik bedoelde eerder mogelijke problemen met de riolen en de eventuele aanwezigheid van asbest. Het architectenbureau hield zich hier wat op de vlakte.
En voorts doelde ik op de ongetwijfeld in de toekomst steeds groeiende desiderata van de zogenaamde (drie? vier? vijf?) Kortrijkse kernactoren uit de kunstensector. (Een mooie verspreking is: kernreactoren.)
Maar die kunstensector blonk weer eens uit door afwezigheid.
(Antigone heeft blijkbaar volledig afgehaakt.)
Op de vraag waarom we de Pentascoop niet gekocht hebben (de erfpacht zal ons méér kosten dan een mogelijke aankoop die toch ooit eens zal gebeuren) hield de ambtenaar zich ook wijselijk gedeisd.

Opvallend in die wekelijkse gesprekken is de intense aanwezigheid van de ambtenarij. De top is er ! Dat is voorheen bij Kortrijkse gesprekken met de bevolking zelden gezien.
En die ambtenaren doen het waarlijk goed. Ze kennen hun dossiers als geen ander. Laatstleden woensdag bekroop me de rare gedachte dat we die gasten beter tot schepenen (beleidsmensen) zouden omtoveren. Laat ze deelnemen aan de verkiezingen!
De stad zou er wel bij varen.
Soms verraden ze ten andere ongewild dat zij toch wel voor een groot stuk het beleid bepalen. Ze spreken dan in de eerste persoon enkelvoud: “IK zou dit…”, IK doe wat…” Geen pluralis majestatis of “modestiae”.

Niet enkel “echte” ambtenaren zijn steeds van de partij. Er zijn nu plotseling ook enkele losse vaste of vaste losse krachten ingeschakeld om het Buda-verhaal te verkopen aan de burger. Hun statuut is onduidelijk. De wijze waarop ze betaald worden ook. (Uit Beeldenstorm – de privé-vzw van de burgemeester? Ik durf het gewoon niet vragen.)

Aanwezigheidspolitiek
Een ware schande op al de debatten die tot op heden werden gevoerd is de totale afwezigheid van de schepen van cultuur, Stefaan Bral. Nu ja, van deze schepen is geweten dat hij totaal niet is opgezet met het Budaverhaal. Dat hij dat dan een keer komt zeggen !

Andere schepenen zijn ook nooit te bespeuren. (De burgemeester is wel zoveel als mogelijk aanwezig.)

En hoe staat het met de aanwezigheidspolitiek van de gemeenteraadsleden?
Wel, die politiek is volkomen afwezig. Behoudens vorige woensdag: er was welgeteld één VLD-raadslid.
Men moet hierbij nog even bedenken dat die debatten en gesprekken handelen over het misschien wel het grootste en meest innoverende en schoonste (plus duurste) project uit de Kortrijkse geschiedenis.

Een andere zéér belangrijke vaststelling is dat de kwasten uit de kunstensector zelf ook hun kat sturen. En dat zijn juist die gasten die straks letterlijk gaan leven van het project.
(Er is natuurlijk in het panel wel altijd één iemand uit de Bende van Vier van verplichte dienst.) Ook de bestuurders van de oude en nieuwe VZW Buda zijn nergens te bekennen.

De laatste keer deed er zich aan het café ” ‘t Eiland” een waarlijk surrealistisch beeld voor.
Ik dacht dat ik droomde.
Een aantal medewerkers van Limelight – komende uit de Pentascoop – kwamen tijdens het debat voorbij gewandeld in het straatje. Een beetje stiekem loerend door het raam. Ze trokken vermoedelijk naar huis. En het was nog niet eens heel laat.
Ongelooflijk: het ging daarbinnen in het café Eiland nu net even over hun eigenste huidige en toekomstige werkplaats !
En ze komen daar zomaar voorbij geslenterd… Als dieven in de nacht.
(Dat is nu een keer een totaal verkeerde beeldspraak. Ze zijn er nog altijd gerust in, in wat het Kortrijkse plebs weet te vertellen.)

Wie we daar op al die voorbije vergaderingen ook nooit zien zijn de conservatrices van de musea. Voor wanneer een tuchtprocedure?

De nieuw aangestelde communicator-bemiddelaar tussen de Bende van Vier van het Buda-verhaal en de Kortrijkzaan zal het niet onder de markt hebben.
Ik denk dat hij daar nog niet helemaal van bewust is.
Kortrijkwatcher zal hem bij gelegenheid bij deze klus zo goed als het kan informatief bijstaan.
Belangenloos.

Schend eens een graf

In het gerechtelijk arrondissement Kortrijk zijn in de periode 2000-2004 vijftig dossiers binnengekomen met de kwalificatie “grafschennis”. Dat is een misdrijf behorend tot de categorie “schending van (andere) morele waarden en gevoelens”.
De dossiers zijn alle zonder gevolg geklasseerd, met uitzondering van twee nog lopende onderzoeken en één dossier ter beschikking aan een ander parket overgemaakt.

Het gerechtelijk arrondissement Kortrijk is nogal groot: er zijn 6 politiezones en 21 gemeenten in vervat.
Aantal processen-verbaal in de stad Kortrijk (volgens de stadsverslagen) :
2000: nul
2001: 1
2002: 3
Dat kan niet kloppen want in de criminaliteitstatistieken van de politiezone VLAS wordt er maar één geval vermeld.
2003: 2 (géén in Kuurne en Lendelede)
Voor 2004 kennen we het aantal gevallen niet.

Maar dat kan nog komen want senator Hugo Vandenberghe heeft hierover ook een vraag gesteld aan de ministers Laurette Onkelinx en Patrick Dewael.