All posts by Frans

Vermoedelijke hoeveelheden bij een verhuis – een nieuw nog ongedefinieerd begrip

Ik verneem dat potentiële lezers de stukken van Kortrijkwatcher een beetje lang vinden.
Hierna wordt in het lang en in het breed – anders verstaat men er niets van – verteld hoe wij, Kortrijkse belastingsbetalers, ertoe komen om zonder het te weten teveel bijdragen aan dit bestuur.

De eindafrekening van de verhuis van diverse stadsdiensten naar het nieuwe stadhuis is binnen.
De oorspronkelijke gunstig bevonden offerte – daterend van oktober 2003 – vermeldde een bedrag van 38.890 euro, exclusief BTW. Die prijsbepaling gebeurde aan de hand van “vermoedelijke hoeveelheden” die moesten weggesleept worden naar de voormalige (aanpalende) Kredietbank.
(Bent u zelf al een keer verhuisd? Wist u af van dit begrip? Of behoort u tot het soort dat niet weet wat er in huis rondslingert?)

In december 2003 werd al vlug geconstateerd dat er verhuisbewegingen nodig waren die de oorspronkelijke “vermoedelijke hoeveelheden” overstegen. Meerprijs: 14.615 euro, exclusief BTW.

In maart 2004 (de verhuis moest dan al lang gedaan zijn) constateert men (de directie “facility” van schepen Jean de Bethune) dat er nog enkele bijkomende verhuisopdrachten nodig zijn, en dit naar aanleiding van een aantal extra interne verschuivingen binnen het oud stadhuis. Een beetje “resterend” meubilair werd ook nog op een centrale locatie bijeengebracht.
Aangezien de verhuisfirma nu toch in de buurt was vond men het een opportuniteit om deze laatste verhuisbewegingen ook aan deze firma toe te vertrouwen. Met de gekende eenheidsprijzen van de oorspronkelijke offerte. Meerkost: 7.103 euro, exclusief BTW.

Totaal: 60.608 euro.
Totaal voor de hele operatie, mét BTW dan: 74.152 euro.
(Marktkramers kunnen dat ook: iets aanbieden voor 39 euro en uiteindelijk 60 euro uit uw handtas toveren.)

Vertel dat maar eens aan die éne verhuisfirma die naïefweg ook heeft meegedongen aan de oorspronkelijke offerte op basis van de “vermoedelijke hoeveelheden”. En het niet heeft gehaald.
(Drie van de vijf aangeschreven verhuisfirma’s hebben geen prijsvoorstel ingediend.)

P.S.
Bij de gunning aan de verhuisfirma werd de gemeenteraad niet betrokken. Het stadsbestuur beschouwde dit als een opdracht van dagelijks beheer. Verhuizen is een dagelijkse kost.

Lijst van mandaten bij de SP.A en de VLD – met zedenles (3)

Aangezien de SP.A bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen een coalitie kon vormen met de CD&V kreeg die partij naast één schepenambt ook nog enkele mandaten toegewezen.
Zij gingen voornamelijk naar Marc Lemaitre die vanwege of omwille van zijn rivaal Philippe De Coene naast een schepenambt greep.
Lemaitre heeft in totaal 14 mandaten (beroepen, ambten). Negen daarvan zijn (waren) bezoldigd: niet minder dan drie functies bij Gaselwest, en daarnaast nog bestuurder van IMOG, raadslid bij de politiezone, bestuurder bij de gemeenschapscommissie, directielid van het stadsontwikkelingsbedrijf.
Hij is ook nog parlementair medewerker bij het Vlaamse Parlement. Heeft hard moeten vechten om van Antoon Sansen te verkrijgen dat hij mocht voorzitter worden van Goedkope Woningen.

Coming lady Hilde Overbergh (die ook lerares is) kon nog enige bijverdiensten uit de brand slepen. Vijf mandaten waarvan vier bezoldigd: raadslid, twee functies bij het Stadsontwikkelingsbedrijf, en bestuurder van de intercommunale Vliegveld. (Zoals al die andere bestuurders heb ik haar aldaar in Wevelgem-Bissegem nog nooit aangetroffen.)

Germain Coelembier is onbezoldigd voorzitter van de Dragers van Eretekens en Medailles en bestuurder van de Socialistische Mutualiteiten. Ook hij weet een en ander over het vliegwezen, energie (Gaselwest) en afvalverwerking (IMOG).

Bij het Vlaams Blok, Groen en de Onafhankelijken (Godelieve Vanhoutte staat op de Kortrijkse website nog altijd als dusdanig gekwalificeerd) vonden we geen aangifteplichtige raadsleden.
Piet Missiaen (Spirit) vermeldt wel nog twee gehonoreerde mandaten bij IMOG en de politiezone.

De VLD nu.
Als fractieleider van de grootste oppositiepartij kon Marie-Claire Vandenbulcke drie bezoldigde mandaten in de wacht slepen: Leiedal, intercommunale Vliegveld, de vroegere Woonregie.
Er staan wat fouten in haar lijst. Dat zij raadslid is wordt gewoon niet vermeld en bij het Stadsontwikkelingsbedrijf is zij directielid.

Parlementariërs en staatssecretarissen zijn natuurlijk ook aangifteplichtig.
Federaal volksvertegenwoordiger Pierre Lano heeft twaalf mandaten, of beroepen of ambten.
Vijf bezoldigd.
Drie daarvan zijn politiek van aard: raadslid, volksvertegenwoordiger en secretaris van het Parlement. Verder is hij afgevaardigd bestuurder van NV IMOFCO, Lano NV, Lanosports NV, PANLAN NV, TRALAN NV. Ook is hij zaakvoerder van bvba Hart en Hartasi en bestuurder bij Kortrijk Expo en de Kamer van Handel-West-Vlaanderen.

Staatssecretaris Vincent Van Quickenborne moet het als neofiet stellen met slechts één beetje plaatselijk important mandaat: bestuurder van het Stadsontwikkelingsbedrijf. Van de 7 vermelde mandaten gaan er vier naar (onbezoldigde) bestuursfuncties binnen de VLD.

Wat hebben we nu eigenlijk geleerd uit die mandatenlijsten ?
Niets.
Alleszins in genendele wat de bedoeling was van heel de poespas: grotere transparantie van de macht. Inzicht over netwerken.
Van de familieclans en bepaalde individuen (salons) die het in Kortrijk en omstreken echt voor het zeggen hebben wordt het doopceel evenwel niet gelicht.
Ze ontsnappen aan de aangifteplicht.
Ik geef maar één voorbeeld nu. De secretaris van het OCMW alhier is een ware decisionmaker (met diverse mandaten), maar u zal zijn naam niet aantreffen in het Staatsblad.
Iemand als Marcel Waegemans ook niet. En dat is toch geen figurant?
De familie de Zegher?? Waar blijven al die beroemde namen in het Staatsblad?

En bij het kleine garnaal zien we dat er louter wat wordt gescharreld om presentiegelden bij IMOG, of Leiedal, of Gaselwest, of de intercommunale vliegveld.
Dat is alles.
Eén enkele schepen (Lybeer) en ook één raadslid (Vandenberghe) is inzake het aantal (niet de zwaarwichtigheid ervan) wel aan enige decumulatie toe. Gewoon omdat de werkdruk te groot moet zijn. Al die vergaderingen !

Qua politieke functies ligt de grootste machtconcentratie bij schepen Frans Destoop.
(Zoals we vroeger hebben geleerd bij ons overzicht van de Kortrijkse verkiezingen zit het zo dat als de Middenstand de burgemeester levert de belangrijkste mandaten naar het ACW gaan.)

Dat een aantal raadsleden begiftigd worden met een mandaat in een intergemeentelijke vereniging voor een materie waar ze totaal niets van afweten is triestig om te zien. (Soms kennen ze niet eens hun mandaten.)
Anderzijds hebben ze al zoveel representatiekosten aan hun been (pinten trakteren, lotjes en lidkaarten kopen, stoelgeld bij begrafenissen) dat men zich in een goede bui begint af te vragen of ze die luttele presentiegelden niet beter kunnen besteden. Boeken en gazetten kopen. Cursussen volgen. Zich een goede PC aanschaffen.

Lijst van mandaten bij de CD&V, wel met een berisping en een correctie (2)

De uitoefening van een functie (bijvoorbeeld die van openbare gezagsdrager) mag geen onterechte voordelen opleveren aan degene die ze uitoefent. Daarom heeft de wetgever geoordeeld dat al wie deelneemt aan de uitoefening van de openbare macht of misbruik van overheidsgeld of -macht kan maken een mandatenlijst en een vermogensaangifte moet indienen bij het Rekenhof.
IEDERE GEWONE MAN WEET DIT.

Na veel lobbywerk heeft de wetgever daarbij geoordeeld dat bijvoorbeeld vakbondsleiders of bestuurders van ziekenkassen niet abusievelijk met macht of overheidsgeld kunnen omgaan.
Ze zijn dus niet aangifteplichtig. Net als magistraten. Die zijn ook onkreukbaar.

Gemeenteraadsleden en provincieraadsleden ook niet, tenzij ze aangifteplichtig worden omwille van een ander mandaat. In de meeste gevallen is dit: ook bestuurder zijn van een intercommunale.
De uitzondering voor gemeente- en provincieraadsleden is er enkel gekomen om praktische redenen: het Rekenhof zou de opmaak van die lijsten en de controle erop nooit hebben aangekund zonder een bijkomend contingent van honderden personeelsleden.

We hebben het Staatsblad (12.08.05) gescreend om na te gaan welke Kortrijkse gemeenteraadsleden voldaan hebben aan hun aangifteplicht.

EEN STOUTE MARIANNE !

Welnu, Marianne De Candt (CD&V) is weer stout geweest. Van haar is er wel een mandatenlijst binnen, maar géén vermogensaangifte.
Enig vermogen zal zij wel bezitten want alle drie haar mandaten zijn bezoldigd: raadslid (bruto iets van 12.000 frank per maand), en bestuurder van IMOG en de Vlaamse Maatschappij voor Watervooziening.

EN EEN STOUTE KATHLEEN ! EN EEN STOUTE CHRISTINE !
De vrouwelijke raadsleden weten blijkbaar minder goed welke functie zij uitoefenen.
Kathleen Segers en Christine Depuydt hebben geen mandatenlijst en dus ook geen vermogensaangifte ingediend, terwijl ze nochtans lid zijn van het sectorcomité Gaselwest.

We deden ook een verrassende ontdekking.
In een vorig stuk waren we nog van oordeel dat schepen Lieven Lybeer de recordhouder inzake het aantal mandaten was.
Het is in werkelijkheid een doodgewoon raadslid: Jozef Vandenberghe (CD&V).
Aangezien hij geen schepen mocht zijn kreeg hij niet minder dan 24 mandaten (beroepen, ambten) toegewezen. Daarvan zijn er acht bezoldigd: bestuurder en/of directeur van FIGGA, Gaselwest, GEFIN, EGFP, Federale Kas voor het Beroepskrediet. Zéér merkwaardig is dat het Staatsblad geenszins Vandenberghe vermeldt als zijnde raadslid te Kortrijk. Is Jozef als mandatenkampioen dit nu net vergeten? (Dit soort dingen zijn niet onmogelijk. Ooit meegemaakt dat een burgemeester niet wist dat hij in het directiecomité van Gaselwest zat.)

Om het even wie fouten ontdekt in de lijst mag die altijd melden bij de griffie van het Rekenhof.
Raadslid Jozef Vandenberghe oefent ook veel functies compleet gratuit uit: bestuurder van Leiedal, ADMB, BITLAR, BK CP INVEST, CM Zuid West-Vlaanderen, GVO, NV Middenstandshuis, Resistel, UNIZO Regio, Dienst Middenstandkrediet (hier ook nog zaakvoerder), MPI De Kindervriend.
Enzovoort.

We blijven nog stilstaan bij de CD&V-fractie.
Over raadslid en OCMW-voorzitter Franceska Verhenne hebben we het al gehad in het vorige stuk.

Johan Coulembier heeft 13 mandaten waarvan er nog drie bezoldigd zijn: IMOG, intercommunale vliegveld, politiezone VLAS.
De waanzin van de NPC-verplichting om een mandatenlijst op te stellen komt hier wel duidelijk tot uiting. Coulembier heeft aan het Rekenhof ook moeten melden dat hij bijvoorbeeld nog zitting heeft in de vzw Movieclub, en het Bellegemse WSB-jeugdbestuur. Hij heeft ook iets te maken met één van de meest raadselachtige projecten in Kortrijk: de overkomst van het Leuvense Filmmuseum.

Jonge Turk Patrick Jolie zal het moeten blijven stellen met zijn 12 mandaten. Drie daarvan zijn betaald, en we zeggen lekker niet welke. Hij is lid van twee supportersclubs, van het buurthuis Sint-Katrien, het Guldensporencomité, de Vriendenkring van de vzw Voogdijraad Kortrijk. Dat die griffier van het Rekenhof dit allemaal moet lezen !

Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé heeft 6 op 10 betaalde mandaten. (Vorig jaar was hij een tijdje vice-voorzitter van het Vlaams Parlement. ) Bij Gaselwest is hij lid van het College van Experten, maar in de gemeenteraad is daar niets van te merken. (In feite was hij commissaris, maar is dit vergeten.)

Filip Santy (later toekomstig burgemeester) heeft ook 10 mandaten. Drie bezoldigd. Als penningmeester van de ontmoetingscentra stelt hij de begrotingen en rekeningen op van die o.c.’s en keurt die dan goed in de gemeenteraad. Hij is ook onbezoldigd voorzitter van Telesenior. Niet te verstaan: anderen geven hierbij aan dat ze als bestuurder van Telesenior wel degelijk bezoldigd werden.
Tiens. Oefent Filip Santy geen beroep uit?

Gewezen burgemeester Antoon Sansen niet vergeten. 7 mandaten. Bijna allemaal bezoldigd: bijvoorbeeld het Vliegveld, Intermixt, VLAGEOV (dat wist ik niet!), Electrabel Green Project Flanders (nooit van gehoord). Onbezoldigd en van idealisme getuigend: nog altijd bestuurder van S.M. Goedkope Woning.

Heel die NPC-nonsens begint ons de keel uit te hangen, maar in volgende stuk geven we in het kader van de Nieuwe Politieke Cultuur plichtsgetrouw nog de mandaten weer van de SP.A-raadsleden en van de raadsleden uit de oppositiepartijen.
Ook met de gedachte dat heel dit experiment van aangifte van mandaten en vermogens volgend jaar zal opgedoekt worden. Of tenminste zal vervangen worden door een systeem dat er echt toe doet om de transparantie van de macht te garanderen. Albert Frère op de lijst! Davignon ! Dichter bij huis: de Vlericks ! Nolf ! Luc Demiddele !

Lijst van mandaten bij het schepencollege (1)

De laatste stuiptrekking van de “Nieuwe Politieke Cultuur” (NPC) uit de vorige eeuw bracht mee dat het parlement heeft beslist dat bepaalde mandatarissen dit jaar aan het Rekenhof een lijst moesten overhandigen van al hun mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend in 2004, alsmede nog een vermogensaangifte.
Vakbondsleiders, managers van overheidsbedrijven, beheerders van openbare ziekenhuizen, gemeentebedrijven, ziekenkassen, huisvestingsmaatschappijen zijn aan deze masochistische dans ontsprongen. (Korpchefs van de politie ook. En de bazen van de VRT en andere media.)

Een metser, noch garçon is gevat.
NPC voor de gewone man is voor de volgende eeuw. Dat is duidelijk.

Het Staatsblad van 12 augustus heeft de mandatenlijst van de politieke masochisten nu gepubliceerd. 992 bladzijden. (De vermogensaangifte wordt niet publiek gemaakt.)

Het was te verwachten.
In het Kortrijkse College van Burgemeester en Schepenen is schepen Lieven Lybeer van personeel en jeugd nog altijd de absolute koploper inzake het aantal bijeengescharrelde mandaten. Niet minder dan 23. Zeer sympathieke gast. Bijvoorbeeld bestuurder bij IMOG, Kanaal 127, WIVO, Constructief, Groeningeheem, en zelfs van het Goedendagcomité. Verder nog voorzitter van het PWA, de Warande, Mentor, Mobiel. Het strekt evenwel tot zijn eer dat er daarvan slechts twee mandaten zijn bezoldigd. (Electoraal zijn ze evenwel van een niet te onderschatten gewicht.) Wat me wel enigzins verbaast is dat hij geen functie vermeldt bij het ACW en/of het ACV.

Jean de Bethune van economie doet het (overigens net als zijn zus Sabine in de Senaat) met 19 mandaten ook heel goed. Daarvan zijn er niet minder dan negen bezoldigd. Jean is niet enkel schepen, maar ook voorzitter van de provincieraad , bestuurder van IMOG, de Vereniging van Vlaamse Provincies, de intercommunale vliegveld, Bitlar, Eigen Haard is Goud Waard, Syntra West, de Academie voor de KMO, Zelfstandigen en Vrije Beroepen. Voorts zien we hem ondermeer nog opduiken bij Classic, theater Antigone, Winkelcentrum NV, Unitas West-Vlaanderen. Ook is hij nog bestuurder van de parochiale werken van Marke en de volleyclub aldaar.

Frans Destoop bezit 15 mandaten, waarvan vijf bezoldigd. Hij is schepen van stadsplanning en -ontwikkeling, voorzitter van Leiedal, lid van de politieraad VLAS, bestuurder van de VVSG en van het Kortrijkse Stadsontwikkelingsbedrijf. Verder zetelt hij nog in de grensoverschrijdende GPCI, in REBAK, Telesenior, de vzw Jeugdlokalen (?). Ook was hij vorig jaar een tijdje bestuurder van de NV Tsyon, die firma die bezig is met wonen- boven- winkels. PPPS! SOK!

Stefaan Bral volgt met 14 mandaten. Daarvan zijn er vijf bezoldigd. Bral is het enige Collegelid dat naast zijn schepenambt van vrije tijd er nog een volwaardig beroep kan op nahouden. Hij is namelijk voorzitter van de Raad van bestuur en directeur bij Koramic Roofing Products. Als schepen van cultuur en vrije tijd is hij nog voorzitter van Bruisende Stad, de Museumraad, het Cultuurcentrum, Groeningeheem, Sportplus en de Stedelijke Bibliotheek en bestuurder van Speelokee. Curieus is dat zijn mandaten bij Westtoer en het Groeningeheem ook worden betaald.

Burgemeester Stefaan De Clercq had 12 mandaten, waarvan vier bezoldigd. Men vergeet dat weleens, maar onze burgemeester was vorig jaar senator en is nog Vlaams Parlementslid. Voorts is hij bestuurder van de Gemeentelijke Holding, Syntra West, Kasteel ‘t Hoge, Lille 2004, en voorzitter van de vzw Beeldenstorm, RESOC, het Stadsontwikkelingsbedrijf en … de NV Tsyon. Hij vertegenwoordigt ook de stad bij het Crematorium Zuid-West-Vlaanderen.

Philippe De Coene van leefmilieu heeft 9 mandaten. Slechts twee daarvan zijn bezoldigd. (Hij is ook federaal volksvertegenwoordiger.) Hij is nog voorzitter van MJA (?), het beroemde harmonieorkest Vooruit en bestuurder van de vzw Madaymayday. Dat is dus O.K.

Alain Cnudde heeft slechts 6 mandaten maar daarvan zijn er toch wel drie bezoldigd. (Als schepen van financiën en welzijn hadden we voor hem meer postjes bedacht, bijvoorbeeld enkele die Lybeer altijd opnieuw in de wacht sleept.) Cnudde was ook lid van de politieraad. Hij is voorts secretaris van het ACW (onbezoldigd !!!), bestuurder bij Gaselwest en de vzw Bledi (allebei wel bezoldigd).

Guy Leleu en Hilde Demedts zijn het minst toebedeeld.
Allebei hebben ze slechts 5 mandaten.
Maar met
Hilde Demedts is enig medelijden overbodig. Vier mandaten op vijf zijn bezoldigd: het schepenambt natuurlijk, maar ook haar functie bij IMOG, Ethias, en de politiezone. (De mandaten bij Imog en Ethias vormden een compensatie voor haar degradatie tot schepen van burger en veiligheid.) Hilde had ook iets te maken met “Athena Phronesis”.

Guy Leleu heeft als schepen van mobiliteit en infrastructuur eigenlijk niets te maken met FIGGA en Gaselwest maar is daar toch wel bezoldigd bestuurder.
Volgens mij kan het het hem allemaal niks schelen. Die vent jeunt zich. HET LIGT GEWOON AAN ZIJN BROER.

Zo.
Er zijn nog Kortrijkse mandatarissen die een mandatenlijst en vermogensaangifte moesten indienen.
Franceska Verhenne, bijvoorbeeld, als OCMW-voorzitter.
Ze is met de helm geboren. Negen mandaten waarvan niet minder dan zeven zijn bezoldigd.
Zij is bestuurder van het ziekenhuis A.Z. Groeninge, lid van het directiecomité van de VVSG (! ), bestuurder bij het Stadsontwikkelingsbedrijf, de Vereniging Ons Tehuis, de vzw Mentor. Zelfs bij Telesenior krijgt ze nog enige verloning.
Deed zij vroeger niet ook iets met slachtoffrehulp?

P.S.
Een volgende keer bekijken we nog de mandatenlijst van enkele gemeenteraadsleden.

SOKA

U hebt buiten uw wil om een hoogbegaafd kind? Dan kunt u met de afgeleide problemen daarvan naar “Bekina”.
Nog zwangerschapsproblemen? Niet naar de dokter gaan! CAW Piramide kan u helpen. Nood aan cognitieve verrijking? Daar dient CEBCO voor.Gebarentaal aanleren? Ga naar de “De Haerne Club”. Misschien zit u in een moeilijk rouwproces verwikkeld. “De Reikende Hand” is daar dan voor u.
“Reddie Teddy” zorgt voor onthaalmoeders. Vinger kwijt? “Dysmelia” kan u daarmee leren leven. Voor holebi-plezier kunt u aansluiten bij “Liever Gelijk”. Mannelijke thuislozen kunnen zo terecht bij “Mannenopvang”. Of “Mensen Onderweg”.
Ook met chronische rugpijn moet u helemaal niet naar de dokter. Daar is de vereniging “Ruggensteun” voor. Voor de regeling van een adoptiekind uit het buitenland blijft u best aankloppen in Kortrijk zelf bij “Triobla”.

Waar hebben we het in godsnaam over?
Te Kortrijk zijn er 361 organisaties die zich om uw welzijn bekommeren.
Als we daar de diensten aftrekken die door ziekenhuizen, mutualiteiten, OCMW, rusthuizen worden verstrekt komen we toch nog aan zowat 250 welzijnsinstellingen en/of diensten.

U kunt ze allemaal vinden op de Sociale Kaart. SOKA.
Website : www.soka.be, en daar dan de zoekterm Kortrijk invoeren.
U krijgt dan van iedere instelling allerhande coördinaten en gegevens omtrent doelstelling en werking. E-mailadressen en de eventuele website ook.
Aantal verantwoordelijken en soms ook een lijst van medewerkers. Voor het Justitiehuis bijvoorbeeld tel ik niet minder dan 27 “contactpersonen”.

Het is dus min of meer mogelijk om een ruwe schatting te maken van het aantal welzijnswerkers in Kortrijk.
Maar ik begin er niet aan. Dat is juist stof voor een thesis of een project van een welzijnswerker.

Een aantal van die instellingen kent u wellicht. Bijvoorbeeld de Brailleliga, CAW Piramide en Stimulans, Den Achtkanter, Kanaal 127, Kind en Gezin, het MPI, Poverello, het Welzijnsconsortium, Palliatieve Zorg.
SCHRIK NIET.

Van andere organisaties hebt u zeker nog nooit gehoord, terwijl ze u toch kunnen aanbelangen: Allergiepreventie, Bemiddeling in strafzaken, – die naamgeving althans is duidelijk.
Maar “De Stroom” (vrijetijdsbesteding voor gehandicapten) niet verwarren met “De Vaart” (voedselbedeling voor kansarmen). “Buda Kledijshop” bezorgt kledij aan minderbegoeden. “Lisanga” vangt mensen op uit Centraal-Afrika. Voor het aanleren van percussie op djembémoet u bij “Sanza No Moyi” zijn. Bi-jongeren kunnen terecht bij “Dubbelpunt”. En als u op vlak van onderwijs door de mazen van het net bent gevallen krijgt u hulp van “Auxilia”. Voor het aanleren van de nodige attitudes om aan het werk te gaan is er “AK-TRAC-TIE”.

Enzovoort, enzovoort.
Er is waarlijk voor elk wat wils, en u kunt zich desgevallend ook aanbieden bij meerdere instellingen of organisaties die identiek dezelfde taken verrichten.

VAL MAAR VAN UW STOEL.

Scholieren maken opstellen over de gemeenteraad

Leraren sturen zo nu en dan wat scholieren naar de gemeenteraad. Met de hoop dat deze rechtstreekse observatie zal bijdragen tot hun politieke vorming en hun politiek bewustzijn enigszins zal opkrikken.
Die scholieren moeten van hun participatief bezoek dan een verslag opmaken.
We konden de hand leggen op enkele van die opstellen en geven hierna wat citaten.

* Kimberlie is al weggelopen na een half uur. Het was toen aan punt 1.7. Ik ben nog wat blijven zitten tot aan nummerke 2. We hebben dan naar den Trap geweest.
* Er is daar een in het midden van de zaal die zijn boterhammen zit op te eten. Ook zit hij bezig met zijn laptob en wij zouden dat een keer moeten doen.
* Ze mogen daar issemmeskes versturen.
* De burgemeester is een sympathieke. Hij kan heel raar lachen. En hij steekt ook soms zijn armen omhoog.
* Het zijn allemaal marginalen die daar zitten.
* Er is daar altijd een die twee keer hetzelfde zegt.
* Er was niet veel mensen in het publiek. Er zit daar ook een rare tussen. Dan zit hij te roepen dat het niet waar is wat ze zeggen. Wij zouden dat een keer moeten doen. En als ik wegging komt hij mij zeggen dat ik dat allemaal niet moet geloven.
* Ik vind dat raar dat ze daar mogen door mekaar praten en niet luisteren.
* In de gemeenteraad zit er een college en commissie 1,2,3,4.
* De baas van de gemeenteraad zegt dan geen bemerkingen in de raad en er zijn er geen. En dan is alles O.K
* Ge moogt daar de krant lezen en vliegertjes maken.
* Als het bijna gedaan is beginnen ze allemaal te lachen en kletsen ze op de bank.
* Ik zou niet gaarne raadslid zijn. Ge zit daar zolang zonder speeltijd. Ge moet altijd vlug naar andere papieren kijken. Punt 1 goedgekeurd en dan punt 2 goedgekeurd.
* Ik zou willen voor gemeenteraadslid studeren om iets te doen voor de mensen.
* Het zijn allemaal oude.
* Het zijn allemaal marginalen.
* In de begroting is er nog over.
* De juffrouw zegt dat de gemeenteraad verplicht is van de begroting te bespreken in oktober en ik heb niets gehoord van begroting.
* Ze lachen daar met onnozelheden.
* Ik heb daar met een die naast mij zat dan gesproken in de gang en hij heeft dat schoon uitgelegd. Er zijn vier delen in een zitting. Eerst mogen de raadsleden de dingen van de schepens of van het kollege van burgemeesters en schepens bespreken. Dan mogen ze zelf vragen stellen en iets vragen om te doen. En dan mogen ze nog vragen stellen over het nieuws. En dan moet iedereen buiten. Maar de raadsleden mogen blijven zitten. En in een minuut is het gedaan. Ze gaan dan allemaal pinten drinken.
* Ze verstaan er zelf niets van.
* Soms steekt er een zijn vinger omhoog.
* Ik ben weggegaan toen ze begonnen te zagen.
* In de besloten zitting moet ge allemaal buiten. Ik was nog niet buiten en het was al gedaan.
* Als ze mogen praten zeggen ze dank u.
* Er zit daar ook een minister. Hij zit heel de tijd te bellen.
* Ze drinken graag koffie. En ze krijgen een glas water.
* Ik heb veel bijgeleerd.

Kortrijkwatcher geeft niet op

Tussen nu (midden juli) en halfweg augustus zullen hier ternauwernood en hooguit twee stukken verschijnen. Kortrijkwatcher is niet stressbestendig en moet er even tussenuit. Zeker nu schepen Bral hem op de hielen zit. Hij is bang hoor ! Net als de vos Reynaerde voor koning Nobel verdwenen in de woestenij.

Intussen kan u van de gelegenheid gebruik maken om de 130 artikels (ca. 500 bladzijden) even te herlezen. Dat is pas saaie vakantielectuur !
Getrouwe lezers: bedankt voor uw aanmoedigingen.
Eventueel nieuwe lezers: voor de motivatie van deze stadslog zeker eens kijken naar het eerste bericht, dd. 4 januari 2005.

Tot ziens dus na 15 augustus.
Ik probeer dan ook te zorgen voor een wat vriendelijker lay-out.
Dat thematisch overzicht bijvoorbeeld is nog altijd onvolledig en niet altijd aan te vinken.

Frans Lavaert

Gemeenteraad in de zak gestoken (2)

Als u vandaag (vrijdag 8 juli) wel te verstaan vóór 18 uur, iemand ziet in de stad of in een deelgemeente met een propere design linnen tas in vanillekleur en herbruikbaar, dan moet u vooral niet denken dat u de laatste mode-hype hebt gemist.
Het gaat doodgewoon om een gemeenteraadslid op weg naar zijn werk. Op weg om daar binnen de kortste uren tamelijk veel geld te verdienen. 6000 FRANK BRUTO. Beroepskosten niet afgetrokken.
Normaal gezien mag u vannacht die linnen tasdragers niet meer tegenkomen.

Dat vergt weerom enige uitleg.
Deze maand hebben raadsleden voor het eerst hun papieren voor de gemeenteraad thuis bezorgd gekregen in een vlaslinnen tas. Die weegt 150 gram. De documenten die er voor de gemeenteraad van vandaag insteken wegen 2.240 gram. Vandaar dat we ditmaal spreken van een middelzware gemeenteraad. (Onze afspraak is en blijft: 4 kilogram of méér is pas “zwaar”.)
De gemeenteraadsleden worden vriendelijk aangemaand om hun tas na de gemeenteraadszitting terug in te leveren. Hoe ze dan met die twee kilogram papieren, plus de documenten die ter zitting worden aangeboden, terug kunnen thuis geraken zullen we pas laat in de nacht te zien krijgen.
Er is wel een noodoplossing. Raadsleden die hun reserve-boekentas niet hebben meegetorst kunnen vanuit hun stamcafé terug huiswaarts keren met die linnen tas! Ze moeten ze dan wel ten laatste 10 dagen na de voorbije gemeenteraad terug inleveren. Bij de dienst Bestuurszaken.

De balie van het stadhuis zal veel werk krijgen bij het aanwijzen van die dienst. Er zijn verhoudingsgewijs minder raadsleden dan burgers die al binnen in het stadhuis zijn geweest.
En met het bijhouden van het aantal terug ingeleverde zakken. (Het kleefticket met de naam van het raadslid zal ook niet lang standhouden.)

Maar we willen iets TOTAAL anders vertellen.
Wat staat er zoal op de agenda van de raadszitting van vandaag?
Veel te veel.
We wachten nog altijd op het protest van een of andere fractieleider over het feit dat het Schepencollege zo nu en dan komt aandraven met een overvolle agenda. Je moet echt gepensioneerd zijn (gepassioneerd) om zo’n raadszitting als vandaag terdege voor te bereiden.
Er zijn trouwens weer zes aanvullende punten vanwege de raadsleden zelf. Naarmate de verkiezingen naderen zal dit aantal nog toenemen. Raadsleden als Filip Santy (CD&V) en Hilde Overbergh (pro-SP.A) moeten zich meer en meer gaan manifesteren.

Er staan 60 punten op de agenda.
Klassieke dingen zoals tijdelijke politiereglementen, huurvernieuwingen, het ondergronds brengen van distributienetten (die kabel aan de kantoren de CM in de Sint-Janstraat hangt er nog altijd), het uitbreiden van openbare verlichting, herstellingswerken.

Maar ook: de retributietarieven voor fluohesjes !
De oprichting van een nieuwe gemeentelijke vzw (het Muziekcentrum). Aankoop gronden voor het zigeunerpark (iets voor na de verkiezingen). Het preventie- en veiligheidscontract. Alternatieve straffen. Het onderzoek van de kas van het Gemeentelijk Parkeerbedrijf Parko (altijd de moeite waard om iets over te zeggen maar niemand doet het).
De rekeningen en jaarverslagen van de elf gemeentelijke vzw’s. De aankoop van aardgas ten behoeve van de stad, het OCMW en de politiezone. (Dit is een kolfje voor energie-expert en raadslid Carl Decaluwé: hoe gaat de stad om met de liberalisering van de energiemarkt?). Investeringssubsidies voor jeugdlokalen. Bouwen van jeugdaccomodatie voor de Chiro van Rollegem. De jaarrekeningen van de kerkfabrieken. De jaarrekening en het activiteitenverslag van het Stadsontwikkelingsbedrijf (de vroeger Woonregie). Eigen vermogen een beetje gedaald: 5 miljoen. Bezoldigingen: 117.419 euro. Te verwerken verlies plots fel gedaald: 172.712 euro. Inkopen woningen en percelen: 718.190 euro. Reis- en verblijfkosten: 5.480 euro. Representatiekosten: 4.777 euro (Cannes?)

Piet Missiaen (Spirit) wil ook weer wat bovengemeentelijk realiseren. Inzake het inzamelen van oude kledij stelt hij voor om een beleid te voeren dat niet enkel ten goede komt aan doelen in de vierde wereld, maar ook in de derde wereld.
En raadslid Filip Santy (CD&V) heeft een ingewikkeld voorstel tot amendering van het reglement inzake de toegang van voertuigen tot voetgangerszone. Wedden dat het erdoor komt?
Hoe laat wordt het vanavond?
Dat zit wel goed. De voorzitter van vandaag (bij wijze van uitzondering is dat schepen Frans Destoop) zal zijn best doen om de burgemeester waardig te vervangen. Morgen weer vroeg op.

Over geldstromen bij de stedelijke vzw’s (2)

Eerlijk gezegd, er is stilaan een beetje audit nodig over al onze stedelijke vzw’s, net als in Antwerpen.

Momenteel zijn er dus elf stedelijke vzw’s werkzaam in Kortrijk. Op de meest diverse terreinen. Cultuur (schouwburg, bibliotheek, musea, ontmoetingscentra), entertainment (Bruisende Stad), sport en recreatie (Sportplus), jeugdwerk (Jeugdontmoetingscentrum), recreatie en zo (de Warande), infrastructuur voor jeugdactiviteiten (Jeugdinfra), en van alles wat, tot en met een jeugdherberg (Groeningeheem en andere ontmoetingscentra).
Eén vzw is spoorloos verdwenen (Natuur in Kortrijk), maar nog dit jaar voorziet men de oprichting van twee geheel nieuwe vzw’s voor “Promotie en Toerisme” en voor het “Muziekcentrum”.

Eerstkomende vrijdag 8 juli (dat is morgen) worden de jaarrekeningen en jaarverslagen 2004 van deze vzw’s besproken in de gemeenteraad. Dat zal niet zolang duren hoor, tenzij de perikelen van Bruisende Stad roet in het eten gooien. Een raadslid dat een beetje zinnig woord wil uitbrengen over deze agendapunten dient namelijk ook nog even inzage te nemen van de gemaakte budgettaire ramingen voor 2004 en de voorgenomen actieplannen voor datzelfde jaar.
Interessant ware ook om een vergelijking te maken met 2005. De opeengestapelde documenten hieromtrent zijn evenwel bijna 10 centimeter hoog. Wie wil daar nu aan beginnen ? Terwijl de stad bruist?

Niettegenstaande herhaalde beloften van schepen Bral zijn de voorliggende stukken nog altijd niet uniform. Men zou het de raadsleden bijvoorbeeld gemakkelijk kunnen maken door netjes en per post in kolommen een overzicht te geven van rekeningen en begrotingen. Ook de besturen van de vzw’s zouden hun best kunnen doen en zich alweer in kolommen aan een overzicht wagen van de geplande en daadwerkelijk uitgevoerde acties.
Ook zou men de terminologie inzake opbrengsten/kosten versus inkomsten (ontvangsten)/uitgaven wat kunnen gelijkschakelen.
Even tussendoor. De documenten van Sportplus en de Schouwburg zijn wel goed geredigeerd maar te uitvoerig. (De papieren waarvoor schepen Lieven Lybeer verantwoordelijk is zijn de minder goede.)

Van de Stedelijke Musea vind ik geen balans terug, wel een resultatenrekening. En bij de ingediende balansen is er nergens een sociale balans (personeelsbezetting en zo) terug te vinden. Vaak ontbreekt er kommentaar van de bedrijfsrevisoren.
Zéér uniek voor de gemeentelijke vzw’s te lande is dat de balans voor de vzw Ontmoetingscentra is opgemaakt door een raadslid zelf! Met name door onze toekomstige schepen en burgemeester Filip Santy (nu CD&V-fractieleider). Die moet dan natuurlijk de raadszitting verlaten als dit punt ter sprake komt.

Hoeveel geld gaat er om bij die stedelijke vzw’s?
Omwille van het niet uniforme karakter van de documenten is het niet altijd mogelijk om voor iedere vzw de bedrijfsopbrengsten en de omzet te achterhalen.
We moeten ons dus beperken tot een overzicht van de begrotingen 2004 en de daadwerkelijke gedane ontvangsten en uitgaven. Die bedragen verschillen in bepaalde gevallen nogal wat.
Zie verder onderaan bij het overzicht. En een uitleg hieromtrent wordt zelden of nooit gegeven. (In de raadscomissies werd er zelfs niet om gemaald.)

Voor 2004 hebben alle vzw’s om een niet te achterhalen reden een” begroting” (meestal een balans) in evenwicht ingediend. Ontvangsten dan gelijk aan de uitgaven. Dat bleek achteraf natuurlijk niet haalbaar. Die vzw’s voeren namelijk een beleid, in plaats van zich te beperken tot de uitvoering van een beleid dat door de gemeenteraad is bepaald. (Vandaar ook dat we die vzw’s gisteren illegaal noemden.)
Wel opvallend is dat Sportplus als enige vzw een volstrekt sluitende rekening indient, tot op de euro juist. Echt een staaltje van creatief boekhouden.

In het totaal hebben de elf vzw’s voor ca. 4,1 miljoen ontvangsten en uitgaven geraamd.
De ontvangsten bedroegen in 2004 4,3 miljoen. En de uitgaven 4,2 miljoen. Globaal genomen zit men er dus niet zoveel naast. Er zijn bij sommige vzw’s wel grote verschillen tussen de globale ramingen van het budget en de rekeningen. Zie de Schouwburg, Bruisende Stad, de Stedelijke Musea, de Warande bijvoorbeeld.

Stadstoelagen ?
De vzw’s krijgen stadstoelagen. Voor een totaal van 1,6 miljoen euro. Soms krijgen ze nog afzonderlijke projectsubsidies van de stad. En van de provincie ! En van Vlaanderen ! En van Europa ! (In de politiek hangt alles af van personen, netwerken en representatief voorkomen.)
Die stadstoelagen zijn niet altijd even duidelijk vermeld. En naargelang het document dat men raadpleegt stoot men ook wel eens op verschillende bedragen.
Voor Bruisende Stad bijvoorbeeld vind ik drie verschillende cijfergegevens: 420.000, 445.000 en 474.918 euro. En in de gazetten spreekt schepen Bral zelfs van 500.000 euro.
Sportplus geeft in zijn balans slechts 1.982 euro aan, en heeft het nog over een subsidie van de Vlaamse overheid van 124.387 euro. Terwijl datzelfde bedrag in de stadsbegroting als een stadstoelage wordt vermeld.
De Warande kreeg zogezegd van de stad 75.733 euro, maar daarnaast toch ook een lening van 195.757 euro.
De bibliotheek vermeldt nergens een stadstoelage, maar in de stadsbegroting vind ik een bedrag van 192.000 euro terug.
Krijgt het Vlasmuseum dan niks? Onze brave mevrouw Annick Dewilde? Bijgestaan door de stoute Felix (Decabooter)? Men heeft het daar enkel over toelagen van de provincie en de Vlaamse overheid voor een totaal van 126.900 euro.

Bon.
Een en ander kan dus wat duidelijker. En er kan in het vervolg ook wat meer uitleg gegeven worden over bepaalde boni en mali. Op zichzelf zijn die niet belangrijk. Het gaat erom te weten wat men al of niet heeft uitgericht.
EN OOK OM DE VRAAG HOEVEEL SCHULDEN ER NOG ZIJN TE BETALEN !

Voor de ware liefhebbers hierna wat cijfergegevens voor 2004 waarvoor de reguliere pers vanwege ongelukken, overstromingen, branden en teveel aan advertenties geen ruimte ter beschikking heeft.

Ontmoetingscentra
(Het gaat om Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Heule, Marke, Kooigem, Rollegem, plus de dekenij en “de koepel”.)
Begroting 2004: 328.437
Stadstoelage: 10.216
Ontvangsten: 365.619
Uitgaven: 335.828
Boni: 29.791
Begroting 2005: opbrengsten 274.667 en kosten 296.367

Kortrijkse Schouwburg
Begroting 2004: 856.848
Stadstoelage: 53.213 + 118.928 (?)
Ontvangsten: 976.997
Uitgaven: 991.714
Mali: min 14.717
Begroting 2005: opbrengsten en kosten 777.233

Stedelijke bibliotheken
Begroting 2004: 369.000
Stadstoelage: 192.000 (?)
Ontvangsten: 420.470
Uitgaven: 415.488
Boni: 4.981
Begroting 2005: bedrijfsopbrengsten en kosten 391.803

Bruisende Stad
Begroting 2004: 636.458
Stadstoelage: 474.918 (?)
Ontvangsten: 741.293 (niet vermeld in de memorie van toelichting)
Uitgaven: 699.701 (niet vermeld in de memorie van toelichting voor de gemeenteraad)
Boni: 41.592
Begroting 2005: inkomsten 719.250 en uitgaven 717.015

Nationaal Vlas- Kant en Linnenmuseum
Begroting 2004: 163.130
Stadstoelage: ?
Ontvangsten: 101.523
Uitgaven: 187.492
Mali: min 85.969
Begroting 2005: inkomsten en uitgaven 280.160

Stedelijke Musea
Begroting 2004: 441.860
Stadstoelage: 263.375 (?)
Ontvangsten: 306.222
Uitgaven: 305.992
Boni: 229
Begroting 2005: (nog opzoeken)

Sportplus
Begroting 2004: 775.500
Stadstoelage: 1.922 + 124.387 (?)
Opbrengsten: 889.088
Kosten: 889.088
Begroting 2005: opbrengsten en kosten 832.000

Ontmoetingscentrum Groeningeheem
Begroting 2004: 3.696 (?!) maar er is werkingstoelage van 39.898
Stadstoelage: 39.898
Ontvangsten: 74.233
Uitgaven: 100.622
Mali: 26.389
Begroting 2005: inkomsten en uitgaven 89.900

Jeugdinfra
Begroting 2004: 140.000
Stadstoelage: 206.371
Ontvangsten: 221.309
Uitgaven: 149.526
Boni: 71.782
Begroting 2005: ontvangsten en uitgaven 140.000

Jeugdontmoetingscentrum (JOC)
Begroting 2004: 86.295
Stadstoelage: 12.500
Ontvangsten: 79.596
Uitgaven: 88.721
Mali: 9.125
Begroting 2005: inkomsten en uitgaven 92.543, 68 (tot op de komma!)

De Warande
Begroting 2004: 336.500
Stadstoelage: 75.733
Ontvangsten: 161.397
Uitgaven: 86.043
Boni: 75.354
Begroting 2005: ontvangsten en uitgaven 186.950

U merkt: vragen te over voor de gemeenteraad, nog wel zonder te praten over de jaarverslagen zelf.
Dat Groeningeheem bijvoorbeeld.

Sta me toe om te overpeinzen dat al die cijfers nogal onwerkelijk zijn.
Maar als ze over de jaren heen consistent blijven, wat dan?

……

Elf illegale stedelijke vzw’s in Kortrijk (1)

In de eerstkomende gemeenteraad van vrijdag 8 juli komen de jaarrekeningen 2004 aan bod van onze 11 stedelijke vzw’s.
(Schepen Stefaan Bral speelt het bij die gelegenheid nog klaar om eindelijk met zijn begroting 2005 en jaaractieplan 2005 van de vzw Bruisende Stad voor de dag te komen. We zijn halverwege het jaar. Het College van Burgemeester en Schepen heeft pas op 28 juni kunnen kennis nemen van deze documenten. En eigenlijk moest het al een week eerder ! Collegialiteit kent geen grenzen en geen tijd.)

Het is een goede aanleiding voor Kortrijkwatcher om hier een publiek geheim te verklappen.
In het verleden hebben zowel de overheid als het gerecht herhaaldelijk gewezen op het principieel onwettig karakter van gemeentelijke vzw’s. (Het nieuwe gemeentelijk decreet zal daar een mouw aan passen.)

Daar zijn diverse redenen voor.
Alléén de gemeenteraad regelt de gemeentelijke belangen en deze bevoegdheid kan niet gedelegeerd worden.
Daarenboven hebben handelingen van openbare besturen zo hun eigen kenmerken.
Beleidsvorming gebeurt door verkozen vertegenwoordigers. Het fameuze primaat van de politiek !
Actieve en passieve openbaarheid van bestuur is geboden. Ga nu maar eens kijken naar de websites van onz Kortrijkse vzw’s.
Bestuurshandelingen vragen een motiveringsplicht. Opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten zijn onderworpen aan de wet op de overheidopdrachten (het principe van de mededinging).
Onze Kortrijkse gemeentelijke vzw’s lappen dit allemaal aan hun laarzen. Ze kopen en kopen maar.

Niettegenstaande de afkeurende houding van overheid en gerecht worden gemeentelijke VZW’s in de praktijk toch gedoogd.
Dat heeft namelijk zo zijn voordelen.
Naar buiten uit tenminste wordt hiermee de schijn gewekt dat er minder personeelskosten zijn voor de stad. Een vzw kan een klein beetje meer dan een gemeentelijk ambtenaar creatief omgaan met de boekhouding. Vriendjes van vriendjes kunnen als contractuelen aangeworven worden. Bestellingen (werken, leveringen, diensten) passeren niet langs de gemeenteraad. Over de bestedingen van de gemeentelijke dotatie beslist de vzw in principe autonoom.

Kortom zo’n gemeentelijke vzw is een paradijs voor de meer ondernemende, creatieve bestuurder.
Je kunt zelf uw stylo’s kopen waar je wil. Beslissen of je nog een keer gaat telefoneren of niet. Een studiereisje organiseren. Declaraties indienen. Een studieopdracht uitschrijven. Uw huisstijl moderniseren. Uw kantoor wat opsmukken. De juridische figuur “gemeentelijke VZW” is voor de bestuursleden aan de top een waar “temptation island” om allerlei dagelijkse zonden te begaan.

Wordt zo’n bestuurder van een stedelijke vzw dan door niemand gecontroleerd?
Jawel. Jawel. Niet ongerust zijn nu.

Er is een Raad van Bestuur, maar de bevoegde schepenen (hier Stefaan Bral en Lieven Lybeer) hebben er van bij den beginne goed voor gezorgd dat die Raden door kennissen of vrienden zijn bevolkt.
Er is bij iedere vzw ook een Algemene Vergadering, maar die komt bijna nooit samen, weet totaal niet waarover het gaat en kan enkel vaststellen dat alles al van te voren beslist. Bepaalde documenten krijgt men staande de vergadering of zelfs een keer via een koerier de avond tevoren. Overigens daagt de helft van de leden van die Algemene Vergaderingen niet eens op.

Een gemeentelijke vzw dient ook zijn jaarrekening, begroting, jaarverslag en jaaractieplan aan de gemeenteraad voor te leggen.
Maar Рvandaag nog uitgerekend Р84,85 procent van de gemeenteraadsleden hebben gewoon de tijd niet om al die documenten te lezen of interesseren er zich niet voor. (Probeer maar eens niet ̩̩n, maar elf balansen te lezen. )

Nochtans is hier een theoretische oplossing voor voorzien.
In de Algemene Vergadering van de VZW’s zetelen er bijvoorbeeld telkens 11 leden die door de verschillende fracties (partijen) uit de gemeenteraad zijn voorgedragen. Zij worden geacht van hun raadsleden van de partij te briefen over wat er in hun vzw zoal gebeurt. Men moet dan wel geconfronteerd worden met een raadslid dat er zich ook mee bezig houdt.
Zoals gezegd komen die Algemene Vergaderingen nauwelijks bijeen, en geven de meeste van die afgevaardigden er al na enkele zittingen de brui aan. Agenda’s en verslagen van de Raad van Bestuur krijgen ze ook al niet, of veel te laat.

Tenslotte zijn er sinds enige tijd nog bedrijfsrevisoren in de Kortrijkse stedelijke vzw’s. Soms vraag ik me af of die zelf geen boekhouder of penningmeester spelen. In elk geval leggen ze zich neer bij alle bestuurshandelingen als de sommetjes maar enigszins kloppen. Om de motiveringen ervan bekommeren ze zich uiteraard niet.

In een volgend stukje geven we een overzicht van de elf Kortrijkse stedelijke VZW’s met aanduiding van hun bestuursdomein en de gelden die daarbij worden omgezet.
Ter info: straks komen er nog twee bij: Promotie Toerisme Kortrijk (moest al zijn opgericht) en het Muziekcentrum.

Maar ik zou nu toch al een keer willen aanstippen dat er bij de toelichting van de elf VZW-jaarrekeningen die in de volgende gemeenteraad moeten worden goedgekeurd er één jaarrekening is van dewelke NIET expliciet wordt aangegeven dat die is nagezien en goedgekeurd door de Commissarissen-bedrijfsrevoren. En dat is die van de vzw “Bruisende Stad”.
De vzw Bruisende Stad is ook de enige van de elf stedelijke vzw’s die er een eigen bedrijfsrevisorenkantoor op na houdt. Al de andere werken met het Bureau VRC.
Dit is zo afgesproken in de gemeenteraad van februari 2004. Schepen Stefaan Bral veegt daar allemaal zijn voeten aan.