All posts by Frans

Hoe – en waarom – wordt iemand geroyeerd uit de vzw Bruisende Stad ?

Formeel gezien is dit eenvoudig.
Als 2/3de van de aanwezige leden (kunnen het er dan drie in aantal zijn?) van de Algemene Vergadering van de vzw daartoe beslissen is het gebeurd. Een motivering is statutair zelfs niet nodig.
In de Algemene Vergadering van de vzw Bruisende Stad dd. 14 juli 2005 die zogezegd (het staat niet in de notulen!) al heeft besloten om kortrijkwatcher buiten te smijten waren er tien stemgerechtigde leden aanwezig. Op een totaal van naar ik meen 29 leden.
Ikzelf kon toen niet aanwezig zijn en was dus niet in de gelegenheid om mij te verdedigen en deel te nemen aan die vermeende stemming. Kon ook geen volmacht geven. Wist van toeten noch blazen.
Want ! Dat punt “kortrijkwatcher” stond totaal niet op de agenda. Ook dat is volkomen onreglementair. Een Algemene Vergadering kan volgens de vzw-wetgeving geen lid uitsluiten als dat punt niet voorkomt op de agenda.
In de vzw Bruisende Stad evenwel is alles mogelijk. Men gaat dat verslag van juli 2005 nu – in september – eventjes “aanpassen“. In welvoeglijke kringen noemt men dit schriftvervalsing en daar staan correctionele straffen op.
Dit is intussen gebeurd. Het SCHEPENCOLLEGE van 27 september heeft kennis genomen van het verslag van juli en daarin staat nu wel genotuleerd dat ik uitgesloten ben.

Wat is dat eigenlijk, een stedelijke vzw?
(Zie nog stukken van 6/07 en 7/07. Archief maand juli.)

Deze vraag verdient een antwoord want heelwat bestuursleden van o.m. ook “Kortrijk Bruisende Stad” (KBS) weten dat niet zo goed. (Schepen Bral heeft zelfs ooit beweerd dat KBS géén stedelijke VZW is, en daarom ook geen begroting of rekening moet voorleggen aan de gemeenteraad.)
Een stedelijke vzw mag heelwat doen. Met bevoegdheden wel te verstaan gedelegeerd vanuit de gemeenteraad.
En bij een aantal Kortrijkse VZW’s gaat er veel geld om.
Sportplus bijvoorbeeld: zowat 850.000 euro. De Schouwburg: bijna één miljoen euro. Bruisende Stad: ca. 700.000 euro. Allemaal geld van u en mij.
Binnen de afgesproken doeleinden mag een stedelijke vzw dingen kopen en verkopen, activiteiten organiseren, eigendommen beheren, een personeelsbeleid voeren, enz., enz. Een vzw Jongerenatelier bijvoorbeeld mag een skatebowl bouwen.

Groot gevaar daarbij is dat die vzw’s een beleid gaan voeren (in plaats van uitvoeren) waarop de gemeenteraad geen vat meer heeft.
Om dit gevaar te bezweren heeft de wetgever iets bedacht.
Iedere gemeentelijke vzw krijgt een Algemene Vergadering die enerzijds bestaat uit mensen (11 in aantal) van het “werkveld”. Betrokken actoren uit de sector. Ervaringsdeskundigen.
In Bruisende Stad bijvoorbeeld iemand uit de horeca, een makelaar, of een bierhandelaar.
Anderzijds – en dit nu is essentieel – zetelen er in die Algemene Vergadering ook nog 11 mensen die voorgedragen worden door de onderscheiden fracties van de gemeenteraad. Zij hebben een “mandaat”.
Zo is kortrijkwatcher bijvoorbeeld bij KBS een afgevaardigde van de VLD.

VZW’s hebben ook een Raad van Bestuur.
KBS telt daarin waarschijnlijk 10 leden.
Ik zeg “waarschijnlijk” omdat er recent nog twee bestuursleden van die Raad ontslag hebben genomen. Bijvoorbeeld de penningmeester. Er is niemand die zich afvraagt waarom. (Kortrijkwatcher kan het niet meer vragen.) Een handelaar heeft al enkele maanden terug ontslag genomen en is nog niet vervangen. De reden van zijn ontslag moet ondermeer gezocht worden in een zekere gedragsvormen van schepen Bral, voorzitter van KBS.
(Het regent ontslagen: nu ook van de Kortrijkse OCMW-secretaris. )
Nu ik er aan denk: er is ook nog een mevrouw – de enige uit het gezelschap? – spoorloos uit het bestuur verdwenen.

De schepen is geen gemakkelijk iemand om mee om te gaan.
Misschien is het in verband daarmee nodig om even een parenthesis te openen.
Schepen Bral staat bekend inzake “behaviour” om zijn uitvallen.
* Kortrijkwatcher bijvoorbeeld is iemand die “nog dommer is dan hij er uitziet“.
* En de burgemeester dan ! De heer Stefaan De Clerck. Die is vanuit de waarneming van zijn eigenste schepen van cultuur en sport onze kluchtspeelder”. Onze “goochelaar”. Soms ook een “fantaisist”. Of “fantasist”, ik wil ervan af zijn. Onder het burgemeesterschap van de Bethune senior zouden dit soort uitlatingen van schepen Bral in de kiem gesmoord zijn. Niet geduld worden. Zelfs een kortrijkwatcher zal zich nooit in deze zin uitlaten over onze burgervader.

Terug naar de les.
Wat is de taak van een Algemene Vergadering, en meer speciaal de 11 afgevaardigden van de gemeenteraad? Een controleorgaan zijn van de Raad van Bestuur. Zien of de vzw goed werk levert.
Vandaar dat kortrijkwatcher NOG NOOIT en NERGENS een onvertogen woord heeft gezegd of geschreven over de evenementen die door KBS worden georganiseerd. In dit verband zijn er zelfs al positieve voorstellen gelanceerd. (Maar men doet er niets mee.)

Kortrijkwatcher heeft als lid van het controleorgaan dat de AV is – als dat nodig was – wel bemerkingen gemaakt over mogelijk onbehoorlijk of niet transparant bestuur.
* Kritiek dus over de zacht gezegd onhandige aanpak van de fameuze terrassenkwestie op de Grote Markt. (De rechtbank is van oordeel dat KBS met zijn retributiereglement buiten zijn bevoegdheid is getreden.)
* Kritiek op het feit dat leden van de Algemene Vergadering nooit verslagen krijgen van de Raden van Bestuur. (Daar gebeuren net de grote beslissingen!).
* Kritiek op de steeds wisselende begroting. Begroting die pas halverwege het jaar wordt ingediend bij de gemeenteraad. En een balans waarvan niemand weet of de revisor die heeft goedgekeurd.
* Kritiek op de overigens niet geringe “vergoedingen” (bezoldigingen?) voor bepaalde bestuurders. (Mag dit statutair wel?).
* Kritiek op Algemene Vergaderingen die officieel eigenlijk niet bestaan. Op weeral onbestaande dagelijkse besturen waarvan niemand op de hoogte is.
* Kritiek op het feit dat bepaalde onderwerpen volkomen taboe zijn. Gecensureerde verslagen.

HET BOVENSTAANDE HEEFT ALLEMAAL NIETS OFTE NIETS TE MAKEN MET PARTIJPOLITIEK.
Dat heeft te maken met politiek, in de zuivere zin van het woord. En dat wil zeggen: hoe maak ik dat in onze stad en in mijn vzw de dingen een beetje volgens de regels verlopen?

Het is dus helemaal niet zo dat – zoals nog altijd enkele bestuursleden denken – het de taak is van een lid van de Algemene Vergadering om bijvoorbeeld bij evenementen van KBS zakken zand en tafels en stoelen en boxen aan te slepen, of om aan een of andere tapkraan te staan of met flyers rond te dolen. Daar is gemeentepersoneel voor. Of personeel van de vzw zelf.

Een gemeentelijke vzw is géén bedrijf. Een lid van de Algemene Vergadering is géén werknemer. Dat is het grote misverstand dat bij een aantal bestuurders en de voorzitter van KBS nog altijd heerst. Vandaar hun onuitroeibare maar totaal verkeerde opvatting dat ik als lid van de AV (en ook als blogger) een soort werknemer ben die het risico loopt om ontslagen te worden bij kritiek op de patroon.
Mag ik de zaak eens omkeren? En cru stellen? Stel, STEL, dat ik een contractueel werknemer was geweest van de vzw Bruisende Stad, dan zou ik ofwel braaf gezwegen hebben over allerlei toestanden binnen KBS, ofwel ZELF ontslag hebben genomen.

Bon.
Volgens de Raad van Bestuur van KBS kan al dit soort bemerkingen dus helemaal niet.
Want dat is de vzw ondermijnen. BESCHIMPEN !
Maar een gemeenteraadslid dat het waagt om kritiek te leveren op de werking van een of andere vzw van schepen Bral krijgt in de Raad onmiddellijk als repliek te horen: waarom heeft uw afgevaardigde dat niet gezegd in de Algemene Vergadering van die vzw?

En hoe komen bepaalde bestuursleden van KBS daartoe om bij de minste opmerking of vraag of kommentaar (opinie) te spreken van “ondermijning”, of “politieke spelletjes”?
Ja, omdat ze dus nog altijd niet helemaal willen verstaan wat een gemeentelijke vzw is en de taak daarin van een Algemene Vergadering.
Daarbij stopt de schepen van cultuur en “vrije tijd” (hijzelf heeft er geen) de besturen van de vzw’s waarvoor hij bevoegd is vol met zijn maatjes. (Zijn gecoöpteerden zijn ook niet onmiddellijk wat in men in libertijnse kringen “wakkere burgers” zou noemen. Het is eerder een old boys netwerk.)
Tenslotte is het concreet bij de vzw Bruisende Stad ook nog zo dat vele bestuursleden er alle belang bij hebben om goed te staan bij schepen Bral zelf en/of bij heel het College van Burgemeester en Schepenen. Stuk voor stuk heeft bijna ieder bestuurslid afzonderlijk er ergens wel zijn eigen specifieke baat bij om zijn positie bij het stadsbestuur niet te verbrodden. Het is menselijk.

Last but not least zijn er in de Algemene Vergadering van KBS dan nog een aantal leden gewoon bang van schepen Bral.
U gelooft het niet, maar zo is dat nochtans wel.
Heel zielig, zo triest, en zo TRIVIAAL daarbij is dat ik pertinent weet dat nogal wat KBS-leden maar al te blij zijn (waren) dat er – in hun plaats – dan toch nog iemand is (was) die binnen de vergaderingen zijn mond open deed.
Vreselijk.

P.S.
In de vzw Bruisende Stad komen bij Algemene Vergaderingen nog nauwelijks de helft van de leden opdagen. Niemand die zich afvraagt waarom.
Bij de vzw van de musea (Vlas en andere) idem. Aldaar heeft men wel een keer een poging gedaan om te zoeken naar de redenen daarvan. Maar ook omtrent dit probleem kwam bijna niemand opdagen. Of had men niets te zeggen.
Ik heb daar wel een mening over.
En die is: HET IS
NIET ALLEMAAL DE SCHULD VAN SCHEPEN STEFAAN BRAL !!
Wanneer gooit schepen Bral een keer die leden buiten die nooit naar de vergaderingen komen?
(Dat is pas ondermijning.) In plaats van de bij gelegenheid (bij inspraakvergaderingen) zo geroemde wakkere burgers?

En intussen wordt het tijd dat we het hier op deze stadsblog weer een keer hebben over onze SK8TERS en de in opbouw zijnde skatepool.

Dat is tenminste nog plezant.

Kortrijkwatcher uit de vzw Bruisende Stad gesmeten

Dit is breaking news.

Samen met een tiental Lakeien heeft schepen Stefaan Bral mij gisteren als wakkere burger geroyeerd als lid van de Algemene Vergadering van de stedelijke vzw Bruisende Stad.
Ik wist nergens van. Ben nog dommer dan hij al denkt.
Meer info over deze wandaad volgt nog.
Wil eerst wat uithuilen.
Nu moet schepen Bral mij nog buiten krijgen als lid van de vzw Vlas- en andere Musea.

Frans Lavaert
Begijnhof 10
Kortrijk
GSM 0498/ 54 74 75

Skaten in de stad (2bis): sk8’ers, ophouden met ruzie maken !

Zoals al vastgesteld in een stuk op deze stadsblog (15/9) is er al geruime tijd een heftige, betreurenswaardige maar niettemin leerrijke polemiek gaande in de Kortrijkse SK8-wereld.

De genaamde Concrete Rudolph heeft de kat de bel aangebonden door een kritische blik te werpen op de Kooigemse skate-voorziening. Subsidiair heeft hij daarmee ook het beleid van de gemeentelijke vzw Jongerenatelier en de SBB-werkgroep (Skate, Blade en Bike) zwaar beschadigd.
We betreuren deze grind. Een “backside backside fahrvergugen backside full torgue backside royale” vinden we beneden de plank.
Gelukkig was daar Mikey die op internet het beleid van MBX’er Pieter Possenier (volop door schepen Lieven Lybeer gesteund) ging verdedigen.
In ons vorige hoofdstuk dat aan deze penibele historie is gewijd gaven we alreeds een eerste deel van de bedenkingen van Mikey bij de laaghartige aanvalllen van de “zumiez klieke“.
Nu volgt de rest, met tussen haakjes soms wat uitleg van onzentwege.

Mikey:
“en fuck stopt ier ne ké all met ip piere zijnen (Possenier?) zijnen nekke te zittn … met all die zjever van dien nen jumbox (daar zijn bikers eerder voor dan bijvoorbeeld zeepkisters) es de meinen (het Jongerenatelier maakt ook toestellen) …piere zet em voln bak in vot sk8tn en bmx. (Possenier is eerder een ware crosser) in tegenstelling tot velen, en je verdien mjeer respect bende alles afbrekende sk8ters, tga zowieso toch nooit goe zijn vo gundr, tis altijd een twade, eeuh fuck dien quarter suckt der ligt nen skidmark ip van zukn nen circusbmxer ent remt af ak wille popnidoln (sommigen willen gladde oppervlakten, anderen niet) tligt geweun in nen sk8ter zijn natuur van te zagen volgns mij, HEB ik al gezaagt over t feit da er in de zumiez (een ander skateoord, buiten Kortrijk) enkel sk8 modules staan!!! WE KUNN DER GEWEUN PER TOEVAL IP BMXN…ma anders is da al sk8 shit terwijl da soms in de weke aljeen ma bmxers int park warn ip do of di( en ké ideen gegen e!!!

Mikey opent een nieuwe alinea en besluit, niet boos maar treurig:
“aiiaaaii al da gezaag, we zijn verdomme allemaal met dezelfde soort bezighoudinge bezig en azo ip elkaars nekke zitn, peise dat er te weing nog in de sport zitn vo leute te makn, en erdr vo geweun te luln…”

Zelf ben ik – als gewezen trottinettard en door velomakers graag geziene crosser – een gunstig bevooroordeeld voorstander van alles wat met skaten heeft te maken. (En dat is veel.)
Volmondig akkoord dus met het besluit van Mikey.
Over de in de maak zijnde skatebowl aan de Groeningebrug gaan we een volgende keer waarlijk NIET LULLEN.

“Een skatepark dat goed gemaakt is, is wel degelijk in staat om zowel voor bikers als skaters te bestaan. Skaters moeten niet altijd denken dat alles van hun is.” Aldus Possenier nog op www.zumiez.be/w-agora.
Groot gelijk. Ook als hij zegt dat het goed is dat er hier in Kortrijk tenminste een SBB-werkgroep is. Andere steden geven teveel geld aan “nen hoop briel” (bedoeld is: leicon en rhinoramp).
Hijzelf is in Marseille gaan kijken (in andere werelddelen ook) hoe het moet en heeft daar veel bijgeleerd. En daarbij: “er bestaan nu toch subsidies voor zo een dingen”.

De grote halve put aan de Groeningebrug verdient een minder polemische aandacht.
Een niet-intuïtieve of impulsieve benadering. Facts en figures.
Het is zoals ene Dukha opmerkt op internet. Kortrijkse politiekers (hij bedoelt de schepenen Bral en Lybeer) wilden vroeger altijd al liever zeven kleintjes “omdat dat beter stoeft in de gazet en dat ze dan bij iedere opening op de foto kunnen gaan”.

Het moet nu ook gedaan zijn met te zeggen dat bladers “rarekloten” zijn.

(Wordt dus echt vervolgd, tot de gemoederen bedaard zijn.)

Skaten in de stad (2): sk8 ‘ers, ophouden met ruzie maken !

Pieter Posseniers, een zéér gedreven en kundig BMX’er en de ware initiator en gangmaker van heel het skategebeuren in de stad zegt terecht dat Kortrijk met de bouw van de “skatebowl” (dat is een put) aan de Groeningebrug (kostprijs alleszins méér dan 11 miljoen BEF) op gebied van SK8 bezig is met “de mafste stad van het land” te worden.
Het spijt ons dan ook zeer dat we hier even onze serie theorielessen over het sk8gebeuren moeten onderbreken.

Het moet nu eindelijk gedaan zijn met ruziemaken binnen de (mannelijke) skatewereld.
Het is begonnen met een bericht op het forum www.zumiez.be/w-agora.
Een zekere Concrete Rudolph is daar plotseling “het skateparkske” van Kooigem dan gaan afbreken. Hij vindt het “suck voor duusd“. Er is geen plaats voor aanloop, geen plaat court, en anderzijds zijn de platen van gerecycleerde youghourtpotten en “sketchy a fond”.
Daarop zijn honderden reacties gekomen, ook vanwege Posseniers die dit alles natuurlijk niet over zijn hoofd kan laten gaan. (Bij een streetwedstrijd in Nederland heeft hij al een keer met zijn crossfiets een hersenschudding opgelopen, plus gebroken neus en kaak.)

Als ere-voorzitter van de ter ziele gegane vzw “De Trottinettards” (zie stuk van gisteren) doet het me echt leed te zien hoe de verhouding tussen skaters-bikers-bladers geheel dreigt scheef te lopen. Om nog te zwijgen van de voorstander of tegenstanders van skatelite/skateblend. Of funboxen. Beton of hout. Indoor/outdoor. Grinds en gabs. Meiskes of geen meiskes in de buurt.
Sommigen vinden dat alle skaters marihuana roken. Anderen dat skaters alsmaar andere transities rijden dan de bikers (en omgekeerd, zegt ene Laurent), en dat bikers een jumpbox (voor aka’ace) willen inplaats van een bank to bank. Diezelfde Laurent beweert op het internet-skate-forum zelfs dat skaters lang hebben behoord tot het “krapuul van de straat”.
En Concrete Rudolph stelt zelfs dat bladen niet meer bestaat.
Mij hoor je dat niet zeggen !

We moeten waarlijk voorkomen dat het nog dit jaar in de nieuwe skatepool aan de Groeningebrug tot handgemeen komt.
Leken uit de niet-skatewereld beseffen totaal niet hoe erg de situatie is.
Om dat even te illustreren geef ik hier letterlijk weer wat ene connoisseur MIKEY zoal durft te schrijven op het forum van de skatetempel Zumiez uit Wevelgem. Net als ikzelf is Mikey gezagsgetrouw.
Vandaar een verwittiging: Schepen Lybeer, verantwoordelijk voor het skatebeleid, zal nog verschieten van zijn potentiële kiescliëntele.

Yo godverdomme“, is de aanspreking van Mikey.
En dan.
(Tussen haakjes en niet- cursief geef ik wat uitleg.)

“What the hell is da ier were alemale… 99,9 procent van al die mann die iere were zgzegd ne lul tusn indr bene et geeft ier were comentaar tot en met…maar waar zij gundr allemaal tydns ons vergaderingn?????????? “ (In Kortrijk zijn er rondom de skatepolitiek allerhande werkgroepen in het Jongerenatelier, de Jeugdraad, Skate-jobstudenten,de Warande, en er is nu ook een meer commerciële Skate-cvba.)

AAAH JUST WAARSHIJNLIJK BEZIG MET ZAGN OVER DAT SKATAPARK van ier of daar, of na thuis kykn…kweet et niet maar kzie toch niemand op die vergadering van gjeel de zumiez klieke”. (Mikey verdedigt de skatevoorzieningen van de stad tegen de aanhangers van het eerder op winst gerichte skatepark Zummiez.)
“ok er zijn fouten en foutjes an de warande en an kooigem ok da klopt, we kunn belange nie zo proper werkengelijk de zumiez mann, en ik kant wetn want ké twope geweerkt met und… ma da komt omda we mindr midelen ein é…’t blijft het stad en godverdomme zeg mij ne ké wekn stad al zukn goe modules gemaakt?” (Mikey werkt blijkbaar voor de stad?)

Nu volgt er een ruzie over de gebruikte platen. Mikey vindt dat er geen andere alternatieven waren.
“tgeen da we nu ein van platnis tbeste wada we konn vindn… en trouwns die platen ein we gevonden via bam margera zijnen hof, en skeit of geen skate lijk da je wil ip die platn in zijnen tuin …mmme geen pop…what the hell geen pop, franky al ne ké zien skaten in warande…meer pop of gjeel vrijdagavndpintjesdrinknzumiezskategebeurnbtwope.” (Iedere skatespot heeft een beetje zijn eigen cliëntele. Sommigen komen voor de fuif achteraf, zeker de reef-meisjes.)

Nu wordt het Jongerenatelier verdedigd. Een gemeentelijke vzw.
“en ton. nofg al die toesteln zijn gemaakt int jongerenatelier, 99,9 procent van t volk iere weet nie eens oe dat da jongerenatelier werkt en zijn da gastjes die no zoveel chance ein gelijk wunder, vanwie dat in under oofd nie al zo gemakkkelijk es, vanwie dat nie gaat vo an mama 8.50euro te vragn vo ip undr planke te stane…die gastjes makn twope met ne begeleidr en pieter die modules en ik vind da gewoon al een gjeel prestatie ip ziijn eign.. en fuck stopt ier ne ké all met pierre zijnen nekke te ztn…” (Het Jongerenatelier doet aan zgn. sociale economie. En Pierre of Pieter is niemand minder dan Possenier. “Gjeel” staat voor “geheel”.)

(Wordt zeker vervolgd. De brief van Mikey is nog niet gedaan.)

Skaten in de stad: een inleidende les (1)

Sinds begin september zijn de werken gestart aan de stedelijke skatebowl tussen de Dambrug en de Groeningebrug. Het Albertpark laat ons zeggen. (Zou daar niet ergens een nieuw zwembad komen?)
De Amerikaanse firma Team Pain (7 personeelsleden zijn de Oceaan overgevlogen) hoopt met die “pool” in een tiental of minder weken klaar te zijn.

Net als ambtenaar Pieter Possenier (van het Jongerenatelier), de inspirator van het project, tellen we de dagen af. Immers, alles wat met skateboards, skeelers, inline-skates, BMX – en de cultuur daarrond – heeft te maken kent voor ons al van kleinsaf geen geheimen meer.

Jongerencultuur !
Wat een afstanden hebben wij indertijd rond de Plechtige Communieperiode al niet afgelegd met onze skateboard, de trottinette! Skeeleren tot in Tiegem. Kapot waren we, maar niet gekwetst. En moeder kwam ons niet afhalen, met haar landrover.
Alle street-elementen waren goed voor onze “tricks”. Niet de stoepen maar wel de meisjes waren gewaardeerde obstakels voor grab’s en grinds. (In tegenstelling tot nu was trottinetten toen eerder een meisjesbedoening, maar gemengd mocht ook. Eigenlijk mocht het niet. Maar hetero-skaten vonden meisjes wel aantrekkelijk aangezien dat een bezigheid was waarbij pijpkrullen intact bleven en je je toch niet erg bezeerde, zeker niet als je de “safety stale japan” achterwege liet.)
Samengevat: we waren loopzuivere rakkers.

De “alleyoop” had veel effect. Achterwaarts wegrijden, en liefst met een big smile. Meiske stak dan tong uit. Echte macho’s maakten combo’s. Bijvoorbeeld een “mizou to soul”. Of nog more trickie-er: de “sweetstance to topside soul”, of de “backside royale to alleyoop soul”. Bij zo’n grab – of was het een grind? -waren er die eerder het meisje vasthielden dan de trottinette.
Wee u als de “zwaantjes” dat hadden gezien. Een halve draai 180 hielp niet. Laat staan een spin.
We werden rechtstreeks en met harde hand naar huis begeleid. Onze vette pet (muts) vloog dan door de huiskamer. Trottinette aan diggelen.

Genoeg daarover.
Hier gaat het nu over de skatepool. De bowl.

Voor onze omgedoopte crossfiets maakten we eigenhandig miniramps, kuilen (ne put) in gerooide aardappelvelden bijvoorbeeld. Of we doken (crossed rocket air!) in de nog niet gedempte kelderruïne van een in WOII gebombardeerd huis. Soms was de afwatering van die bowl nog niet in orde. Sliblagen waren aan de orde van de dag.
Nu ja.
Lekker lines maken met de BMX, speedlines, daar draaide het om. De rondingen (transitions) van onze kuilen ofte skatebowls waren niet altijd computerberekend, tot grote vreugde van de velomaker uit de buurt. Onze transitions waren te steil, nu is de trend toch slomer.
De velomaker had niets liever dan dat we wel 30 keer achter elkaar hetzelfde kunstje vertoonden. Van de “coping” (was ook toen al nooit goed gemaakt) naar beneden vallen, in no time een beetje vaart maken en gewoon vallen tegen de andere wand. Dat wordt nu eerder aanzien als een carve, oftewel haarspeldbocht. Dan zo vlug mogelijk, alleszins binnen de 45 seconden aan de andere kant van de rand beaat staan glimlachen naar vader (jurylid) die even kwam kijken naar wat we deden met die herschilderde fiets die Sint-Niklaas ons had gegeven.

Nog altijd niet gehad over onze vroegere rolschaatsen. Die inline-skates, ook met vier wielen, maar niet achter elkaar.
Ik was er niet echt voor. Ouders hadden geen geld. Kassei niet geschikt. Dat laagje teer er bovenop ook niet. Al dat gedoe met sleutels als je die kreeg van een kleine domme rijkaard uit de straat.

De geschiedenis van het skateboarden is zo oud als de straat, of het wiel.
Altijd al voorwerp geweest van controverse. Vervloekt door velen, aanbeden door een select gezelschap van waaghalzen en kleine deugnieten.
Een volgende keer gaan we daar als gewezen waaghals dieper op in. Zien hoe dit gebeuren in Kortrijk is geëvolueerd.

Wat zal de stad doen met 242 miljoen BEF ? (3)

Zoals verwacht is hier op de gemeenteraad van maandag laatstleden (12 september) géén antwoord op gekomen.

Raadslid Jozef Vandenberghe (bestuurder bij Figga – de maatschappij die over onze aandelen waakt) en schepen van Financiën Alain Cnudde (die nu weet hoeveel aandelen de stad bezit) hebben gewezen op de complexiteit van het probleem: wat te doen met het overnamebod van Suez op de Electrabel-aandelen die de stad bezit?
Zullen we onze belangen bij Electrabel omruilen voor Suez-aandelen? Onze participatie verkopen en met die berg contanten iets anders doen (opnieuw beleggen in andere activiteiten of investeren in pure stadprojecten) ?
Moeilijk ! Moeilijk ! En door de raadsleden nog minder te begrijpen als beide heren niet in de micro praten.

De grote zelf verklaarde energiespecialist van de CD&V, raadslid en parlementariër Carl Decaluwé heeft alweer besloten om geen woord vuil te maken aan de kwestie.

De burgemeester wist het ook nog niet. Wel drong hij aan op een “collectieve” oplossing voor de betrokken steden en gemeenten. Alle neuzen in dezelfde richting? Zowel de Vlaamse als de Belgische gemeentelijke aandeelhouders? Leuven en Antwerpen ook? Zottegem? (De burgemeester aldaar en ook VVSG-ondervoorzitter wil niet verkopen!)

Tegelijk vond de burgemeester echt wel dat er hierover nog een debat nodig is in de Raad.

Eén Kortrijkse fractie heeft wel de moed gehad om een standpunt in te nemen.
SP.A-raadslid Marc Lemaitre wil onze Electrabel-aandelen cash verkopen. En met de opbrengst ervan Electrabel uitkopen in de gemengde electriciteits- en gasintercommunales. En voorts nog participeren in de transmissienetbeheerder Elia.

(Overigens is het de bedoeling dat het aandeelhouderschap van Electrabel in de distributienetbeheerders al in september volgend jaar tot 30 procent wordt herleid.
Voor aardgas in oktober 2007. Op de duur – in 2018 – moeten de gemengde distributieintercommunales trouwens zuivere intergemeentelijke verenigingen worden. CD&V-fractieleider Filip Santy heeft dit blijkbaar nog niet door.)

Raadslid Marc Lemaitre vertolkte hiermee bij mijn weten nog geen officieel partijstandpunt maar in elk geval wel de mening van hun energiespecialist Bart Martens. De SP.A wil dat de publieke sector de meerderheid verwerft bij transmissienetbeheerder Elia (hoogspanning) en eigenaar wordt van de distributienetten (midden- en laagspanning).
Dat is tenminste duidelijk.
SP.A-schepen Philippe De Coene zal binnen de coalitie met de CD&V in het Kortrijkse College dus dit standpunt moeten verdedigen. Tenzij Vande Lanotte een ander bevel geeft.

Intussen evolueert het Suez-dossier met de dag.
Electrabel en de Vlaamse gemeenten (wie is dat? GeFIN?) hebben zopas een akkoord bereikt over de vorming van één groot Vlaams elektriciteitsdistributiebedrijf, bestaande uit Gedis, Indexis, en het Electrabel-filiaal Netmanagement Vlaanderen.
In het door de burgemeester beloofde debat zal Jozef Vandenberghe, bijgestaan door raadslid Carl Decaluwé, dat allemaal een keer goed moeten uitleggen.
En dan de mythe van de gemeentelijke autonomie moeten laten spelen.

Wat zal de stad doen met 242 miljoen BEF? (2)

Dat we het niet weten !
Zoals hier al aangekondigd (stuk van 7/9) komt die vraag aan bod in de eerstkomende gemeenteraad van maandag 12 september.
Het College van Burgemeester en Schepenen kreeg zopas van Intermixt een bijkomend argument om het antwoord op de vraag te ontwijken. (Intermixt is de overkoepelende organisatie van de Belgische gemengde energie-intercommunales, zoals voor ons Gaselwest.)

Op 6 september heeft die koepel zich nog maar eens gebogen over de vraag wat gemeentelijke aandeelhouders van Electrabel zouden kunnen doen met het overnamebod van Suez.
Er is nog altijd geen standpunt ingenomen, dank zij een nieuwe foef.
Een advies geven aan de gemeenten is op vandaag onmogelijk, zo wordt gezegd. Want, luister goed: er is over dat bod nog geen prospectus beschikbaar. Ja zeg, dat weten we al lang. De goedkeuring van die prospectus is voorzien voor midden deze maand. (En maak ons niet wijs dat Intermixt die nog niet heeft gezien.)
Waarom vergadert Inermixt dan al enkele keren over dit agendapunt?

Het is duidelijk dat er druk overleg bezig is in de Parijse salons.
Intermixt heeft nog een paar problemen ontdekt om op de duur aan de wensen van Suez tegemoet te komen.
Zo kan in sommige gevallen het bestuur van de financieringsintercommunales die Electrabel aandelen van de gemeenten in handen hebben (bij ons: FIGGA) beslissen om in te gaan op het bod, terwijl elders een gemeenteraadsbeslissing vereist is.

En, ingaan op het bod kan misschien ook niet zo maar. Een aandeelhoudersovereenkomst bepaalt immers dat er bij verkoop van aandelen een voorkooprecht geldt voor de andere financieringsintercommunales én voor Tractebel. (Nu moet u weten dat Tractebel een 100 procent Suezdochter is.) Maar: deze verkoopprocedure geldt echter alleen voor een verkoop tegen een beurskoersnotering en daarom niet onmiddellijk bij een bod dat deels bestaat uit cash en deels uit aandelen.

Het wordt nog moeilijker.
Bij een openbaar bod op aandelen zijn de procedures van de Commissie voor het Bankwezen niet onmiddellijk verzoenbaar met de procedures die bij financieringsintercommunales en gemeenten moeten worden gevolgd.
Intermixt vergadert opnieuw op 14 september.

Het wordt waarlijk heel saai op de volgende gemeenteraad.
Zeer benieuwd naarde mening van onze bestuurders bij FIGGA: schepen Guy Leleu en raadslid Jozef Vandenberghe.

P.S.
De deelnemers-gemeenten van Figga hebben in 1996 352.794 Electrabelaandelen gekocht. Daarna nog een keer 4.530. Totaal aankoopbedrag: 60.889.102,40 euro. Eén derde daarvan werd gefinancierd door Gaselwest, de rest door FIGGA.
Maar in 1999 werden er 86.427 aandelen verkocht voor 29.320.405 euro. Gerealiseerde meerwaarde: 14.592.749 euro. Als gevolg van deze verkoop werd de lopende lening bij Fortis terugbetaald voor een bedrag van ca. 9,8 miljoen en bij Gaselwest voor een bedrag van 4,9 miljoen.
De participatie in Electrabel leverde Figga in 2004 een opbrengst op van ca. 4 miljoen uit dividenden.
Allemaal goed om te weten.

(Bron: website VVSG en laatste jaarverslag van FIGGA.)

De winnende stad: een vraag voor kommaneukers (2)

Woord vooraf.
Niet zeggen: “shopping is the dullest thing there is“.
Wel: “shopping must be fun“.

Hierna volgt wel een zéér saaie vraag, helaas zonder antwoord.

Waarom is er in het kader van het Bijstand-project een samenwerkingsovereenkomst van de Stad met een NIEUWE Naamloze Vennootschap , opgericht onder de naam “Sint Janspoort” (SJP) ? – Dit zou een soort “zustermaatschappij” zijn van Foruminvest.
(Zie vorig stuk alhier.)

Het stadsbestuur zegt dat de oprichting van SJP speciaal gebeurd is voor het Bijstandproject en door Foruminvest voor ieder zakelijk project gewenst is. (Ik kon voor om het even welk project van Foruminvest in binnen- en buitenland nog zo geen constructie vinden.)
“Op deze manier kan het risico afgesplitst worden en kunnen andere financiële partners aangetrokken worden. “ (Raadscommissie 1 van 6 september.)

Voor mij althans is dit een geval van hogere bedrijfskunde.
Foruminvest (welke Foruminvest, want er zijn er bijna duizend?) is zeker al van in 2003 in gesprek met de Stad. Die beurzen in Cannes ! Op die boot ! Onder die tenten van de discotheek ! Of met het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK). Of met Van Roey en Tsyon. Of met de Gentse architecten Paul Robbrechts en Hilde Daem. Of met Kortrijkse particulieren en handelaars.

De akte van de NV Sint Janspoort (SJP) is verleden op 21 april 2004 (B.S. 17 mei 2004). Daarin staat dat de NV allerhande onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord (met uitzondering van makelarij!) kan doen, zowel in België als in het buitenland.
Het kapitaal bedraagt 61.500 euro en er zijn juist geteld 61.500 aandelen. Het kapitaal is volgestort door enerzijds de Belgische “Foruminvest IMMO NV” uit Oudergem (met 61.499 aandelen) en anderzijds het Nederlandse “Foruminvest INTERNATIONAL BV” uit Naarden (met welgeteld één aandeel).

De bestuurders van SJP zijn grote kleppers in de onvoorstelbaar gehaaide internationale immobiliënwereld.
Voorzitter van de Raad van Bestuur van SJP is Michel Sava Riaskoff uit Laren. Die vertegenwoordigt Foruminvest naar Nederlands recht. Naar men zegt een goed tennisser. (Niet verwarren met de pianist.)
Vice-president is Walter Kuppens uit Barendrecht, en hij vertegenwoordigt de Belgische Foruminvest. Naar verluidt een goed biljarter.
Maar er is nog een afgevaardigd bestuurder. Patric Huon uit Bierges. Zeer bekend voor een project in Mons en hij heeft iets te maken met de “Conseils Management SA” uit dezelfde stad. Geen info hierover gevonden. Bestaat waarschijnlijk al van in 1993.

En nu komt er weer iets tevoorschijn uit de hogere bedrijfskunde of handelswetenschappen.
In de samenwerkingsovereenkomst van Stad, SOK en SJP duikt een CVA SERDISER uit Brussel op. Met als vertegenwoordiger ene Pierre Iserbyt uit Ukkel. Zat vroeger in de GIB-holding. De akte van deze CVA dateert van 2 december 2002 (B.S. 11.12.02). Kapitaal net even hoog als dat van SJP: 61.500 euro. 1000 aandelen waarvan 900 onderschreven door Pierre Iserbyt zelf, 99 door zijn echtgenote Michelle Didier en één door “Les Maîtres de Forme Contemporains” ook vertegenwoordigd door mevrouw Iserbyt. Geen info hierover gevonden. En heel lang gezocht.

Ik kom ziek.
SERDISER kan volgens zijn statuten ongeveer alles doen wat men maar mag doen “en matière financière ou économique et de développement d’entreprises”.
(Geen zin om al die doeleinden letterlijk te citeren en een samenvatting is onmogelijk.)

Nu nog iets over de Belgische Foreminvest IMMO NV uit Oudergem.
Waarmee Stad dus niets meer heeft te maken?
Die akte dateert van 8 april 2004 (B.S. 23.04.04). Even goed kijken: dat is net van vóór de oprichting van de NV Sint Janspoort.
Kapitaal: 500.000 euro en evenveel aandelen. Eén daarvan hoort toe aan Foruminvest International BV uit Naarden en de rest aan Foruminvest BV óók uit Naarden.
Bestuurders: de alombekende Riaskoff, plus alweer Walter Kupppens en Patric Huon.

Ik kom nu echt ziek.
Van die twee Foruminvesten BV uit Naarden geen statuten gevonden.

Dat wordt een waarlijk saaie gemeenteraad, volgende maandag, 12 september om 18u13.

(wordt vervolgd)

De winnende stad: enige simpele vragen (1)

Aanstaande maandag, 12 september (ca. 18u10) zal de gemeenteraad er althans op één punt (1.4) voor spek en bonen bij zitten.
Het College vraagt dan aan de raadsleden om een samenwerkingsovereenkomst goed te keuren in verband met het project “De winnende stad”. Dit is een nieuwe naam (uitgevonden door Foruminvest?) voor het grootse op handen zijnde multifunctionele complex op de Bijstandsite.
Ter herinnering.
In het projectgebied “Bijstand” wil men 34.000 m² bruto verhuurbare winkeloppervlakte creëren, 8.000 m² woongelegenheden, 4.500 m² publiek toegankelijke ruimte, 850 private ondergrondse parkeerplaatsen.

Partners in deze overeenkomst “Winnende Stad” zijn de Stad, het autonoom Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) – dat is de voormalige Woonregie – en de ook al nieuwe NV Sint Janspoort.

Tussendoor.
Als de reguliere pers het heeft over het toekomstig woon- en winkelcentrum op de Bijstandsite wordt daarbij altijd gewag gemaakt van “Foruminvest” als projectontwikkelaar. Dat is een beetje een versimpeling, maar niet helemaal juist.
Foruminvest IMMO én Foruminvest International (er zijn dus eigenlijk twee “foruminvesten”: een NV uit Brussel en een B.V uit Naarden-Nederland) hebben samen met de NV Conseils Management en de CVB Serdiser de NV Sint Janspoort opgericht.
Daarover later een keer meer.

We hadden het over spek en bonen in de gemeenteraad.
De Raad zal maandag a.s. immers allerhande zaken goedkeuren die al lang hun beslag hebben gekregen.

Vandaag zijn we een beetje lui en gaan daar nu nog niet onmiddellijk over uitweiden.
We hebben een beetje lamlendig gegrasduind op de website van Charleroi en ook www.charleroi-2020.be.
Op de terreinen van het Palais des Expositions hebben de “Carolos” namelijk ook met Foruminvest een “faraonisch” project opgezet. Een investering van 250 miljoen euro voor vijf verdiepingen winkels, supermarkten, zalen, een hotel, een kinderdagverblijf, een seniorie (!), 5.550 (!) parkeerplaatsen, enz. 300.000 m².
De oppositie in de gemeenteraad van Charleroi is absoluut niet gekant tegen dit mega-project maar stelt wel vragen. (Dat is allemaal te vinden op de website www.charleroi.be .)

Op 24 maart van dit jaar zat bijvoorbeeld raadslid Olivier Chastel (MR) met niet minder dan 25 vragen voor burgemeester Jacques Van Gompel.
We pikken er een aantal uit, enkele dan die ook in de Kortrijkse gemeenteraad kunnen van pas komen. Maar er zijn er in ons geval nog véél meer denkbaar.

Nu Olivier Chastel dus:
1. Hoeveel vergaderingen (“réunions”) zijn er al geweest tussen de Stad en Foruminvest? Wanneer? Wie vertegenwoordigde daarbij de Stad?
2. Zelfde vraag over eventuele vergaderingen tussen het Schepencollege en Foruminvest.
3. Welke stedelijke diensten zijn hierbij betrokken? Welke ambtenaren? Zijn die ambtenaren daarbij ontlast van hun gewone taken en voor hoelang?
4. Welke mondelinge en schriftelijke voorstellen heeft Foruminvest al gedaan? Zijn die voorstellen onderworpen aan een evalutie? Ook door experten?
5. Hebben Stad en Foruminvest al precieze engagementen genomen? Ook met eventueel andere investeerders?
6. Heeft men contact genomen met andere steden waar Foruminvest projecten heeft opgezet? (Wat vertellen die dan?)
7. Er is een mobiliteitsstudie gepland. Is er hiervoor al een bureau ingeschakeld? Kan de Stad naar aanleiding van die studie nog plannen wijzigen?
8. Bestaat er al een maquette van het project?
9. In hoeverre zullen plaatselijke “entrepreneurs” bij de bouwprojecten worden betrokken?
10. Welke “faciliteiten” of “compensaties” zullen worden toegekend aan plaatselijke handelaars?

Burgemeester Van Gompel antwoordt hierop dat alles al is beantwoord in een zgn. “gemeenschappelijke sectie” van de gemeenteraad en dat “chaque débat devra attendre son heure en fonction des différentes étapes et échéances”. En in een perscommuniqué voegt hij er nog aan toe: “Il est inutile de précipitér les choses. La route est encore longue et de nombreuses formalités administratives doivent d’abord être reglées.”
Burgemeesters zijn overal gelijk…

In een perscommuniqué van 2 februari schaart Ecolo zich ook achter het project. Men vindt evenwel dat er meer woongelegenheden moeten komen, meer kinderkribben, meer ruimte voor cultuur. Er wordt ook gewaarschuwd voor speculanten.

(wordt vervolgd)

Wat zal de stad doen met 242 miljoen Belgische Frank ?

Eerst een wedervaren.
Gemeenten die lid waren van een gemengde energie-intercommunale (zoals Gaselwest) hebben in 1996 Electrabel-aandelen gekocht. Zo ook onze stad via de financieringsintercommunale FIGGA.
Aangezien de aankoop gebeurde voor rekening van de individuele gemeenten wordt verondersteld dat iedere gemeente wel weet hoeveel stuks men in portefeuille heeft.

Als Kortrijkzaan-medeaandeelhouder wou ik dat ook wel eens weten.
Alle mogelijke papieren doorgesnuffeld. Verslagen van Gaselwest, FIGGA, stadsbegrotingen en rekeningen, stadsverslagen, notulen van gemeenteraden. In allerhande kasten op zolder bijna tot in de Late Middeleeuwen teruggegaan. Ook heel internet uitgeplozen en ondervonden dat de website van Electrabel in panne lag en dat Intermixt en GeFIN niet eens een website hebben. Nu moet u weten dat Intermixt een overkoepelend orgaan is van de gemengde Belgische energie-intercommunales en GeFIN een adviesorgaan van de Vlaamse gemeenten met Electrabel-aandelen. Besturen die onze 9 of 10 (het is niet helemaal duidelijk) Kortrijkse raadsleden-mandatarissen uit Gaselwest zouden moeten adstrueren over het overnameaanbod van Suez op Electrabel.

Op de Kortrijkse website hebt u natuurlijk niets te zoeken.
Ten einde raad en met de moed der wanhoop heb ik dan maar op 26 augustus een elektronisch briefje geschreven naar de heer Alain Cnudde, schepen van Financiën.
Simpele vraag: kunt u mij even laten weten hoeveel Electrabel-aandelen de stad bezit?
Het antwoord kwam al twee dagen nadien: “Zoals u in de jaarrekening zult hebben opgemerkt is de stad geen rechtstreekse aandeelhouder bij Electrabel, indirect via intercommunales wel. Momenteel wordt daar druk onderzocht welke de mogelijke gevolgen zullen zijn van het overnameaanbod van Suez. Natuurlijk is dit heel belangrijke info waar ook wij graag zo snel mogelijk zicht zouden willen op krijgen.

Nu wat uitleg.
De groep Suez, die haar naam te danken heeft aan het bekende gelijknamige kanaal, is een groepering van talloze ondernemingen, waaronder Tractebel en de Generale Maatschappij van België. Kort geschetst: het is de 10de grootste elektriciteitsproducent ter wereld, de 6de gasproducent en een belangrijke internationale speler inzake omgang met afvalwater.
Suez was al meerderheidsaandeelhouder bij de elektriciteitsproducent Electrabel. Minderheidsaandeelhouders zijn o.a. personeelsleden, particulieren en gemeenten (4,65 procent).
Midden september wil Suez een bod doen op de deelbewijzen die de groep nog niet in handen heeft. Dus ook op de gemeentelijke participaties. Met 322 euro cash en 4 aandelen Suez, hetzij 410 euro per aandeel Electrabel.

Gemeenten hebben hun aandelen destijds gekocht voor 172,63 euro per stuk. Tegen een slotkoers van 416 euro zou dit vandaag (17u13) een winst opleveren van 244 euro per aandeel.

Volgende maandag, 12 september, zullen veel gemeenteraadsleden vernemen dat de energiereus Suez méér is dan een kanaal. In de Raad komt er namelijk een vraag aan bod van staatsecretaris Vincent Van Quickenborne. Hij wil weten hoeveel aandelen de stad in bezit heeft en wat men er eventueel mee gaat doen.
Zelf vermoedt het VLD-raadslid dat het zou gaan om 24.838 aandelen.
Indien dit juist is kan dat de stad tegen een koers van bijvoorbeeld 416 euro bij verkoop méér dan 10 miljoen euro incasseren. En we hebben die participatie aangekocht voor ca. 4,2 miljoen euro.
Dat zou een opbrengst betekenen van ca. 6 miljoen euro . Oftewel afgerond naar onder niet minder dan 242 miljoen BEF.

Wat nu ?
Zal de stad ingaan op het overnamebod van Suez?
En indien men overgaat tot de transactie is het nog maar de vraag wat het stadsbestuur met de opbrengst ervan wil gaan doen.
Politiek gezien is het standpunt dat het stadsbestuur gaat innemen van uitermate groot belang.
Het is misschien wel de gewichtigste beslissing ooit van deze aflopende bestuursperiode.
Om het even welke houding men zal aannemen zal die in elk geval op een zeer pertinente manier een bepaalde politieke intentie verraden. Voor heden en toekomst, over de verkiezingen van 2006 heen !
Zal men de aandelen aanhouden? De opbrengst opnieuw beleggen? Schuld afbouwen? De opbrengst gebruiken om Electrabel uit te kopen uit de distributie-intercommunales?
Of méér concreet: het Buda-verhaal financieren? het Sint-Denijsestraat-project versnellen?
Of met dit godsgeschenk publieke WC’s installeren? Belastingen verlagen? Schulden aflossen?

Het zou me dus niet verbazen dat het College op de vraag van raadslid Vincent Van Quickenborne (VLD) de bal terugkaatst en een beetje wil weten wat de VLD in een bestuurscoalitie bijvoorbeeld zelf van plan zou zijn te doen met die eventuele nogal onverwachte miljoenen opbrengst.

Geen sotternijen
Het is opvallend hoe allerhande politieke instanties zich tot op heden op de vlakte houden met hun oordeel over het al of niet verkopen van de aandelen Electrabel.
De hoofdkwartieren van politieke partijen heb ik nog geen richtlijnen zien geven aan hun gemeentelijke mandatarissen. Hier en daar is er wel een schepen of burgemeester die zijn opvatting kenbaar maakt, maar die doen dat blijkbaar in persoonlijke naam en geven tegenstrijdige adviezen. Een niet onbelangrijk SP.A-senator en Vlaams Parlementslid (Bart Martens) waarschuwt voor “sotternijen”: bij verkoop moeten gemeentebestuurders er zich voor hoeden om met de opbrengst nog net voor de gemeenteraadsverkiezingen allerhande zotte cadeaus aan de kiezers te geven of te beloven.
Van Intermixt en GeFIN horen we ook nog niets. Terwijl het toch om een dringende zaak gaat want Suez voorziet al midden oktober de afronding van het openbare overnamebod.
Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen is zich ook nog aan het beraden.

Is Steve er nog ?
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) Рdie zich anders nogal vlug over alles en nog wat uitlaat Рvindt het niet evident om een of andere aanbeveling te doen. VVSG zegt over onvoldoende informatie te beschikken over de bedrijfsmatige kant van de operatie ̩n over de precieze relatie Electrabel-lokale besturen. Tja. Als die vereniging het al niet weet.

Ik verwacht dat het Kortrijkse College in de Raad van volgende maandag zich min of meer zal confirmeren aan wat de VVSG dan wel heeft laten weten aan de gemeentebesturen. Na enig zoekwerk kan men dat allemaal lezen op www.vvsg.be. Een interessant document, goedgekeurd door het VVSG-directiecomité op 29 augustus laatstleden. (Lid daarvan is onze stadsecretaris Geert Hillaert, en in de Raad van Bestuur zetelt schepen Frans Destoop.)

Het College zal een aantal aspecten belichten van de transactie, en concluderen dat het geen gemakkelijke vraagstuk is.

Uiteindelijk worden dit soort van beslissingen ook in de Parijse salons genomen.
Kortrijk kan zich daar natuurlijk van distanciëren, maar dan zal de gemeenteraad wel goed moeten beseffen waarover het gaat: een politiek programma voor de volgende legislatuur goedkeuren.
Alhoewel ! VVSG vindt het nog altijd onduidelijk wie voor een eventuele verkoop de ultieme beslissing moet nemen: de gemeenteraad of de financieringsintercommunale. Voor onze stad is dat FIGGA (distributienetbeheerder Gaselwest), maar elders gaat het om Finea (Imea), Fingem (Intergem), Finilek (Iverlek), Finiwo (Imewo), Ibe (Sibelgas), en Ika (Iveka).

Zou Steve Stevaert zich nog mengen in het dossier??
En Johan Vande Lanotte ? Schepen Philippe De Coene zal zijn oren moeten spitsen.

P.S.
Ja, die opbrengst van 242 miljoen BEF moet wat genuanceerd worden. Om de Electrabelaandelen te kopen zijn indertijd ook leningen aangegaan die bij verkoop vervroegd dienen afgelost. Dit soort moeilijk kommentaar past evenwel eerder op onze in de maak zijnde serieuze website www.kortrijkwatcher.be.
Maar aanstaande maandag krijgen we hierover ook uitsluitsel van onze experts bij Figga en Gaselwest, zijnde schepen Guy Leleu en raadsleden Jef Vandenberghe en Carl Decaluwé.
Schepen Hilde Demedts kan zich na al die tijd ook niet permitteren om zich met WC’s onledig te houden?