All posts by Frans

Wat zal de stad aanvangen met 288 miljoen BEF ?

In nogal wat vorige stukken (archief van 4 tot 7 oktober) werd hier de vraag gesteld wat de stad van zins is te doen met een portefeuille die 242 miljoen Belgische Frank waard is. Dit in het kader van onze verkoop van Electrabel-aandelen aan Suez.
Nu hebben we het wel degelijk over 288 miljoen Frank.
Dat vergt wat uitleg, want straks komt er nog een ander – beetje minder demagogisch – cijfer tevoorschijn.

Als de verkoop doorgaat kan de stad alreeds eind november cash een netto-bedrag van 5.020.335 euro opstrijken, oftewel ongeveer 200 miljoen in franken.
Dat komt zo.

De stad bezit 24.838 Electrabel-aandelen, volgens het huidige bod van Suez ter waarde van 323,56 euro elk. (In 1996 kochten we die aan 172,63 euro het stuk.)
Bruto is de cash-opbrengst hiervan 8.036.759 euro. Van dit bedrag moet nog een schuldenlast t.o.v. Electrabel worden afgetrokken. Min 2.821.608 euro. En een wederbeleggingsvergoeding van 194.815 euro. Eind november incasseren we hiermee zoals gezegd netto-cash 5.020.335 euro.

Bij het overnamebod van Suez krijgen we ook nog 99.354 Suez-aandelen.
Totale tegenwaarde aan 23,70 euro per stuk is: 2.185.792 euro.

ALLES SAMENGENOMEN BESCHIKT DE STAD IN HET OVERNAME-SCENARIO HIERMEE IN GELD UITGEDRUKT OVER 7.206.127 EURO.

MAAR.
Die Suez-aandelen zal de stad evenwel nog niet onmiddellijk verkopen.
Op een bijzondere gemeenteraad van maandag 24 oktober (uitzonderlijk om 19u30) zal het stadsbestuur voorstellen om de Suez-aandelen tijdelijk aan te houden. Later zal men die herinvesteren in het distributie-bedrijf Gaselwest en het transport van gas (Fluxys) en hoogspanning (Elia).

Verder stelt het Schepencollege voor om de beschikbare cash ook aan te wenden om de schulden van de financieringsintercommunale FIGGA te “verminderen“. Schulden die we hebben gemaakt bij het verwerven van participaties in Publi-T (Elia) en Publigas (Distrigas en Fluxys). Voor onze stad bedraagt die openbare schuld ongeveer 460.000 euro.

En nu kijken we even naar het totale scenario.
Dat wil zeggen dat we het niet enkel hebben over de extra-middelen van Suez-affaire zelf maar ook nagaan wat Figga ons nog moet voor dit jaar.
Het totaal aan extra-middelen vanuit Figga loopt dan op tot 10,2 miljoen euro! Dat is de uitkomst van de som verkoop Electrabel-aandelen, inkomsten Figga, reserves Gaselwest, en schulden afgebouwd.

MAAR !
Figga heeft van vroeger nog een tekort van ca. 5 miljoen euro…
Als stad dit tekort helemaal zou delgen krijgen we voor 2006 een totaal uitkeerbaar saldo vanwege Figga van welgeteld 5.061.530 euro.

Allez, dat is ook niet mis.
Nieuwe vraag.
Wat gaat de stad doen met een extra-inkomst van 200 miljoen Belgische Frank?
Zéér benieuwd wat meerderheid en oppositie hierover zullen vertellen in de komende gemeenteraad van 24 oktober.

Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands bestuur, vindt dat de bijkomende middelen in geen geval mogen gebruikt worden voor courante gemeentelijke werking. Geen sotternijen in het kader van de verkiezingen van 2006! De besteding van de opbrengst moet gaan naar duurzame investeringen of dienen voor de aanleg van pensioenreserves.

Misschien kan de CD&V zijn verkiezingsprogramma van 2000 nog eens herlezen?
Daar was nog sprake van een geheel nieuw open zwembad en 2000 sociale woningen.

Dien eens GEEN klacht in tegen camera’s op openbaar domein

De vier camera’s op het Schouwburgplein van de politie niet verwarren met die ene van linkse rakker schepen Philippe De Coene op de toren van Sint-Maartenskerk.
De laatste laat ook beelden zien op internet, en wie van deze URL (nu gewijzigd in http://81.246.42.228:8080) het paswoord kent kan wel degelijk fel inzoomen.

De beelden van de politie-camera’s zijn natuurlijk niet openbaar. Niettemin hebben agenten die niet speciaal zijn aangewezen als monitor ook toegang tot die beelden. Dat is in strijd met het eigen stedelijk reglement terzake en ook met de wet tot bescherming van de persoonlijke levensfeer. Verder zijn er nog altijd geen pictogrammen te zien die passanten wijzen op het bestaan van die camera’s. Ook dat is in strijd met de bestaande reglementering. En voorts heeft het stadsbestuur niet op voorhand aangifte gedaan van het bestaan van die camera’s bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer. Alweer een overtreding van de wet.

Over dit alles heb ik op 7 juni 2005 een brief geschreven naar de Commissie.
En wel dusdanig positief dat ik niet eens formeel klacht heb neergelegd. Heb toen enkel de wens uitgedrukt dat de Commissie over die zaken even in dialoog zou treden met het stadsbestuur om een en ander bij te sturen.
Even tussendoor. Ik wist toen nog niet dat schepen Philippe De Coene van ICT al een camera had laten installeren op Sint-Maartenskerktoren. De Commissie weet dit nog altijd niet? Wat gaan we daarmee doen?

Op 23 juni reeds meldt de Commissie mij dat zij een schrijven heeft gericht aan de Stad met het oog op bijkomende informatie. Zij zal niet nalaten om mij verder op de hoogte te houden.
Op 13 juli meldt de Commissie mij dat de Stad de nodige stappen onderneemt om aangifte te doen voor de verwerking van geautomatiseerde persoonsgegevens overeenkomstig de wet.

Bon.
Op 18 augustus schrijf ik een rappel- E-mail naar de Commissie waarbij gevraagd wordt naar de stand van zaken in het dossier. De transmissieruimte, de toezichthouders (opleiding, enz.), de signalisatie van de camera’s.

Vandaag, 18 oktober 2005, krijg ik een antwoord op die E-mail.
Daarin staat dat het dossier waarnaar ik verwijs thans in behandeling is en dat de Commissie niet zal nalaten om mij op de hoogte te brengen van zodra zij over meer informatie beschikt.

Mogen we hieruit afleiden dat het stadbestuur (de politie) het vertikt om de nodige gegevens ter beschikking te stellen aan de Commissie ?
Moet ik nu echt formeel klacht gaan indienen?

Waar is er dit jaar alleszins geen geld meer voor? En waarvoor wel?

Nu de tweede en laatste begrotingswijziging voor 2005 alweer zonder veel misbaar is goedgekeurd in de gemeenteraad kunnen we nagaan waarvoor het stadsbestuur uiteindelijk besloot de portemonnee op de knip te houden. Of juist niet.

In kunstminnend Kortrijk – meer speciaal bij de aanhangers van Buda – zal men toch zijn geschrokken van bepaalde schrappingen. Het budget voor de Secret Gardens (open stellen, heropknappen en verbinden van tuintjes op het Buda-eiland) van 400.000 euro is verdwenen in de mist. En de toelage aan de vzw Buda vermindert met de helft: van 50 naar 25.000 euro. Anderzijds krijgen de nonnen van Buda toch wel hun deel. De erfpacht voor de fabriek Desmet-De jaegher stijgt van 460.000 naar 510.000 euro. Erelonen worden plots 140.000 euro ! En zoals verwacht zal de verbouwing van de Pentascoop meer kosten dan gedacht. Het budget van 2.280.000 euro wordt verhoogd met 400.000 euro.
Voorstanders van de Guldensporenslag krijgen bijna 1 miljoen euro voor het multimediaproject in de Stedelijke Musea. Dat het Vlaams Blok dat maar eens wereldkundig maakt !

Sportliefhebbers krijgen een klap met de schrapping van het budget voor de uitbreiding “fitness” op S.C. Lange Munte (min 400.000). Een verwachte toelage van hogerhand ten belope van 190.000 euro werd niet verkregen. Anderzijds moeten sportliefhebbers niet klagen. Er komt nog een investeringstoelage van 25.000 euro voor de afbraak van de KV-trinune (25.000 euro) en het Guldensporenstadion krijgt er 14.000 euro bij voor de tribune en de huisvesting van de stewards. En Sportplus krijgt een ietwat hogere toelage: nu 125.420 euro.

De jeugd van schepen Lieven Lybeer wordt weer goed bedeeld. De skatebowl die vroeger geraamd werd op 150.000 euro zal 300.000 euro kosten. De vzw Jeugdinfra krijgt 80.000 euro méér. Jeugd Rollegem, Sint-Elisabeth, KSA Adelaars kregen vroeger al plus 175.000 euro. Toelage veiligheid jeugdlokalen: 20.000 euro.

Senioren worden verwaarloosd. De subsidies van 25.000 euro voor telecommunicatie-projecten zijn verdwenen. Arme dutsen daar in die RVT’s.

Inzake sociale projecten wekt het verbazing dat het krediet van 350.000 euro voor aankoop gebouwen (Prado, Zwevegemsestraat, NMBS loods) is geschrapt. Maar daartegenover staat dat het VETEX-gebouw veel geld krijgt: 600.000 euro in plaats van de oorspronkelijke 150.000 euro. En het project Sint-Denijsestraat ontvangt meteen al 1.210.000 euro. Los van de inrichting buurtpark Vandendriesssche die op 105.000 euro. wordt graamd. De sociale diensteconomie (personeelskosten!) wordt nu met 151.000 euro gespijst in plaats van 100.000 euro.
Er is veel geld voorzien voor de aankoop van een gebouw voor kinderopvang: 850.000 euro. (De Gemeenteraad heeft daar geen weet van, kreeg nooit het nieuwe beleidsplan inzake kinderopvang in handen.)

Tiens. De toelage voor starters en leegstand vermindert met 35.000 naar 130.000 euro.
En er zijn onvoorstelbare “prijsherzieningen” : plus 90.000 voor het wijkcentrum Overleie en plus 100.000 euro voor het streekbezoekerscentrum.
Deze totaal nieuwe begrotingspost is ook niet te verstaan: 40.000 euro voor “prestaties communicatie en participatie”. Zou dit kunnen slaan op die serie debatten rondom het Buda-project? (Daar is een geheel nieuwe communicator voor bedacht.)

Dit jaar (bij de eerste begrotingswijziging) zijn er grote bijdragen in kapitaal verstrekt aan het Stadsontwikkelingsbedrijf SOK (250.000) en Parko (250.000). Parko kreeg overigens nog een zgn. “doorgeeflening” van 3,7 miljoen en een investeringstoelage voor de aankoop van de parking Schouwburgplein van 2,3 miljoen.

De stad wordt uitgebreid. Voor de aankoop van Kortrijk Weide is nu nog méér geld voorzien: plus 1,2 miljoen. Tevoren al: plus 1,5 miljoen.

Voor wie het nog wil weten: de investering voor het educatief natuurkundig centrum “De Libel” is nog NIET geschrapt.

HEEFT DE STAD VOOR DIT ALLES NOG WEL GELD GENOEG?
Wel,
de laatste begrotingswijziging geeft aan dat we ons alweer kunnen verheugen op een stijging van de belastingontvangsten met 4,5 miljoen euro.
Het leeuwenaandeel daarvan komt van de inkomsten uit de onroerende voorheffing. Het tarief van die grondlasten steeg van 1.500 naar 1.750 opcentiemen, en de gevolgen daarvan zijn steeds beter merkbaar: nu plus 2,1 miljoen euro.
En dan hebben we nog stijgende ontvangsten voor de belasting op reclameborden (plus 138.000), belasting op de publiciteit (plus 450.000), belasting op terrassen (plus 29.000).
Daarnaast zijn er relatief nieuwe ontvangsten: boetefonds of verkeersveiligheidsfonds (plus 192.000), de Eliaheffing (plus 1,5 miljoen).

Onze burgemeester zegt dat we daar allemaal niets kunnen aan doen. Die sommen stromen zo binnen. Voor de laatste twee voornoemde belastingen (van hogere overheden) geldt dit wellicht, maar voor de overige gemeentebelastingen kan hij de tarieven natuurlijk wel wijzigen of zelfs afschaffen.

Niettegenstaande die stijgende ontvangsten sluiten we met een negatief saldo vooor het eigen dienstjaar. Uitgaven: 100.331.874 euro. Ontvangsten: 98.359.803 euro.
De leningen zijn gestegen met 4,3 miljoen euro.

Het is nu wachten geblazen op de begroting 2006. De laatste vóór de gemeenteraadsverkiezingen.

Een leestip voor potentiële nieuwe kandidaten bij de komende verkiezingen.
Lees wat prof. politicoloog Kris Deschouwer schrijft in “De Standaard” van 15 oktober over democratie en populisme. (Lang stuk!)
Hij vindt het treurig dat bij preselectie (van kandidaten) steeds minder gemaakt wordt op grond van verdiensten en engagement in de politieke strijd en steeds meer op basis van een mogelijkheid om ook na de verkiezingen een zogenaamd “gewone mens” te blijven. Een gewone mens die dan kan aantonen dat politici gewone mensen moeten zijn en dat gewone mensen best allemaal politicus kunnen worden. Er zijn weinig beroepen die zichzelf zo systematisch kleineren en onderwaarderen als de politici zelf in deze populistische tijd.
Voor Deschouwer zouden er best selectieprocedures gehanteerd worden die er juist voor zorgen dat politici geen gewone mensen zijn, maar mensen met eigenschappen die anderen niet hebben.

Laat ons dit afspreken. Als u dit stuk min of meer uit het geheugen kunt opzeggen mag u de lijst trekken, van om het even welke partij. (Bij het Vlaams Blok wordt u evenwel juist om uw kennis van dit artikel geroyeerd.)

Schepen Lieven Lybeer ontpopt zich als etymoloog.

Laatstleden woensdag (12 oktober) was er in het Overleiecentrum een als dusdanig aangekondigde infovergadering over de in aanbouw zijnde skatebowl aan de Leie, vlakbij de Groeningebrug. (Die “pool” is nu toch al bijna af.)
Niet veel volk, zelfs weinig skaters. Een aantal buurtbewoners waren er natuurlijk wel, en een overbodig groot aantal ambtenaren. Tot de stadsingenieur toe, maar die heeft waarlijk niets gezegd. Het was alsof hij in dromenland in de pool zelf al tricks aan het doen was. Alhoewel.

Schepen Lieven Lybeer, verantwoordelijke voor Jeugd, startte met een ellenlange inleiding waarvan ik me geen woord kan herinneren.
Daarna was het de beurt aan het publiek.
De buurtbewoners hadden een lijst bij met 19 vragen. Lijst die zij overigens al beleefdheidshalve te voren hadden bezorgd aan de schepen. Om het hem gemakkelijk te maken. Opdat hij zich goed kon voorbereiden.

Opperste verbazing alom toen de schepen al bij een eerste vraag antwoordde dat hij niet zou antwoorden.
En iedereen was een zenuwinzinking nabij toen de schepen zijn houding motiveerde.
Nu moet u eens goed luisteren, naar de schepen.

“Beste mensen, dit is een hoorzitting. En zoals het woord het zegt – luister goed – is dit een zitting om te HOREN. Dat is om te LUISTEREN, niet om te antwoorden.”

Dat is etymologie van de bovenste plank. Beter : volksetymologie.
Schepen heeft duidelijk de aangeboren aanleg om semanticus te worden. Kent zijn talen. Weet inzake betekenisleer zijn mimiek te verzorgen. Kan heel mooi, zelfs innig verbaasd opkijken.
Schone jongen. Beetje pietjefernijn, maar dat moet je erbij nemen.

U zal begrijpen dat die brave buurtbewoners enigszins korzelig werden.
Ikzelf kon het niet meer aanzien (aanhoren) en ben met mijn trottinette vroegtijdig huiswaarts gekeerd.
Daarbij nog gezien dat de skatebowl nog niet af is terwijl de stedelijke werkgroep Skate, Blade, Bike (SBB) ooit nog voorspelde dat de werken op 12 oktober zouden beëindigd zijn.
(De opening zou nu voorzien zijn in maart, want men wil ook de omgevingsaanleg afmaken. Geen sk8’er die zolang zal kunnen wachten. Ook weet men in het skatersmilieu nu al te melden dat er in april een groots Europees Kampioenschap wordt georganiseerd – door “quicksilver”.)

De buurtbewoners bekloegen er zich over dat zij nooit bij het project werden betrokken. Maar volgens de schepen Рdie op deze grief dan w̩l wilde antwoorden Рwas dit niet waar.
De verantwoordelijke communicatie-ambtenaar vond ook dat hij zijn plicht had gedaan.
(Op de Kortrijkse website ligt het overzicht van de werken al weken stil. En op een bepaald ogenblik verdween de uitnoding voor de info-vergadering ook al van het scherm.)

Ook wilde de buurt weten waarom in de oorspronkelijke plannen bij de rechttrekking van de Leie sprake was van de aanleg van een parkzone samen met enkele fietslussen. Wanneer is de bestemmingswijziging gebeurd? Is er een bouwvergunning? Kunt u ons het plan voorleggen, samen met dat van de omgeving?
(Ik dacht nog: schepen zal uitpakken met een powerpointpresentatie, maar niets van dat alles.)

De buurt was ook fel geïnteresseerd in de openingsuren. “Antwoord” van de schepen was een wedervraag: een straat of een park is toch ook altijd open?
Over de omgevingsaanleg waren de buurtbewoners natuurlijk ook geïnteresseerd. Komt er sanitair? Parkeerplaatsen? Fietsenrekken? Een afsluiting? Hoe zal de site (hoger dan voorzien) geïntegreerd worden in het landschap?

Nogmaals de schepen: “Ik ben hier om te luisteren. Doe zelf voorstellen.”
Ik heb dan maar een positief voorstel gedaan. Laat ons samen met de buurtbewoners de skatebowls van bijvoorbeeld Amsterdam en Den Haag gaan bezoeken en zien hoe het er daar aan toegaat.
Geen antwoord.
Aangezien de schepen op geen vraag wou antwoorden hielden de ambtenaren zich natuurlijk ook gedeisd. Het enige wat van deze kant werd gezegd was dat er geen geluidshinder zou zijn.

Toen ben ik even buiten bewustzijn geraakt en moest dringend afgevoerd naar huis.

Intussen stond schepen Lieven Lybeer al wel de pers te woord. Pers die zoals steeds geen enkel kritische vraag heeft gesteld.
Zo komen we te weten dat de kostprijs van de skatepool 221.500 euro bedraagt. Wat totaal niet waar is. Het kostenplaatje bedraagt nu al 270.000 euro. (De oorspronkelijk raming was 150.000 euro.)
Zo weten we dat er graffiti mogen in de pool. Dat er een wandelpad is voorzien rond de bowl, terwijl die bowl zou afgeschermd worden door een muur. Er is geen verlichting voorzien. (Daar komen ongelukken van.)

Ikzelf zat op die info-vergadering nog met een tiental vragen op zak. Zal ze nu zelf proberen te beantwoorden in een komend stuk op deze stadsblog. Met de hoop dat schepen Lybeer er nog iets van opsteekt.

WORDT ZEKER VERVOLGD

FCFt1/(1+i)+FCFt2/(1+i)^2+FCFt3/(1+i)^3+…+FCFtn/(1+i)^n

Dat is de bekende formule om de waarde van de exploitatie van de ondergrondse parking van het Schouwburgplein te bepalen.
Dit gegeven kregen de gemeenteraadsleden evenwel niet te zien op de zitting van laatstleden maandag 10 oktober. (De beredeneerde uitslag van deze som ten andere ook niet.)

Gelukkig maar.
Zo konden zij zonder kennis van zaken volmondig akkoord gaan met de aankoopprijs die Stad heeft bedongen (wanneer?) bij de eigenaar van de parking, de N.V. Ladeuze.
Die aankoop stond niet eens als afzonderlijk punt op de agenda.
De unanieme gemeenteraad heeft de parking gekocht middels een nieuwe post uit de (tweede) begrotingswijziging voor dit jaar. Samen met een vroegtijdige beëindiging van de erfpacht. Dit laatste punt werd nog bij hoogdringendheid toegevoegd aan de agenda. En zo is ook dat beklonken.
Het is hier een veemarkt. Handjeklap.

De raadsleden waren bij deze mega-aankoop dus niet in het bezit van het evaluatierapport van bedrijfsrevisor J.-M. Boes betreffende de overname van de ondergrondse parking Schouwburg jegens de N.V. Parking Ladeuze. En dit rapport dateert al van 17 juni 2005 !

Een normaal mens noemt dit: achterhouden van informatie door een openbaar bestuur.
In een normale gemeenteraad zou er minstens een schorsing van de vergadering zijn gebeurd. Of zelfs een verdaging van het punt.
In Nederlandse steden zou de verantwoordelijke schepen van Financiën het hard te verduren krijgen. Men zou zijn ontslag geëist hebben. Die “vergetelheid” zou in de nationale kranten ter sprake zijn gekomen. Hier niet. En alleen raadslid Vincent Vanquickenborne beschikte over het nodige politiek bewustzijn om tegen te pruttelen.
Hier ter stede heerst de gezwinde, troostvolle christendemocratische filosofie van “eind goed, alles goed”. (U weet wel, u wou net – nog een keer – zelfmoord plegen en het is – alweer- mislukt.)

Wat kandidaat-raadsleden bij de komende gemeenteraadsverkiezingen nog dienen te weten is dat een gemeenteraad geen geldige besluiten kan nemen op grond van een onvolledig dossier. Zoals hier de komende maanden tot vervelens toe zal worden toegelicht: een gemeenteraad is geen borreltafel.

Gelukkig vindt kantoor Boes (dat door jarenlange ervaring perfect weet wat men geacht wordt te doen met en voor het stadsbestuur) in zijn verslag een overnameprijs van 4,5 miljoen een verantwoord bedrag.
Hij houdt hierbij ook rekening met de hoge investeringen die Ladeuze heeft verricht. Per 31 december 2004 mag men de netto-boekwaarde van die investeringen ramen op 3,4 miljoen euro. En bij een actualisatievoet van 8,6 procent (verwacht rendement) kan de actuele waarde van de exploitatie geschat worden op ca. 5 miljoen euro.

Als de raadsleden dit rapport op tijd hadden gekregen zouden ze toch wel door tenminste één gegeven uitermate verrast zijn geweest.
Blijkt nu dat de stad al voor 15,2 miljoen BEF aan “tussenkomsten” heeft gedaan aan de N.V. Ladeuze! Gegarandeerd zeker dat geen schepen van Financiën – tenzij Hilde – (NU Alain Cnudde) dit wist.
Het rapport-Boes zegt nog dat men die “tussenkomsten” als een lening moet beschouwen, terugbetaalbaar in 2028. De contante waarde hiervan mag worden geraamd op 4 à 6 miljoen BEF.
Dit belangrijk gegeven mag men waarschijnlijk wel beschouwen als een doorslaggevend onderdeel van de deal die Stad kon maken met Ladeuze. (In een normale, behoorlijk bestuurde stad zouden er in het dossier ook verslagen steken van de onderhandelingen.)

Het is altijd wel een aangenaam verrassend gebeuren als onze gemeenteontvanger het woord krijgt van de burgemeester. Die ambtenaar is doodeerlijk. Een verademing.
En dat wil iets zeggen in deze stad. (Hij zit er me dunkt niet verveeld mee, verschiet er nauwelijks zelf van. Het ontglipt hem gewoon. Zo’n kerel is een zegen voor de stad. Als je hem aanhoort zit je gewoon te flippen. (Schepen Alain Cnudde van geldzaken is – god weze gezegend – ook wel een beetje zo, maar de basiskennis is hier nog niet alles.)

Zo wist ons aller ontvanger (zijn naam weze geprezen) te vertellen dat hij bij de onderhandelingen wel degelijk de indruk kreeg dat Ladeuze die parking echt kwijt wou. En ook dat Ladeuze heel weigerachtig was bij het vrijmaken van cijfergegevens over rendement en zo.

De exploitatie van de Schouwburgparking is door de jaren heen negatief geweest.
In 1999 bereikte men een kleine positieve cash-flow van 1,6 miljoen, dan nog door een herfinanciering op korte termijn. (Ter info voor kandidaat-raadsleden op de lijst in 2006: dit is door een straight loan.)

Nog dit.
Voor de burgemeester moet de schouwburgparking absoluut zelfbedruipend zijn.
De parkeertarieven zullen daardoor bepaald worden.

P.S.
Eind goed, alles goed. Natuurlijk. Hoeveel kost(t)en die jarenlange (al van voor deze bestuursperiode) onderhandelingen aan de Stad? Kantoor Boes?

Test de camera, maar ook de paaltjes (2 bis)

Eer we verder gaan hierna een zeer eenvoudig voorstel. Geef elke kortrijkzaan het paswoord om de echte, ware gedetailleerde beelden te bekijken van die camera die ons vanuit Sint-Maartenskerktoren observeert. DAN ZIJN WE GERUST.
Nieuwe URL (die nog zal veranderen) : http://81.246.42.228:8080


Een en ander valt me vandaag erg zwaar te moede. (Maar er volgt nog opbeurend nieuws.)
In de gemeenteraad van gisteren is er geen enkele interpellatie geweest over het cameragebeuren op de Grote Markt. De verantwoordelijke, als progressief-links bekend staande schepen Philippe De Coene ging volkomen vrijuit.
Daar zijn triviale, puur partijpolitieke redenen voor te bedenken. De links-liberale partij Spirit bijvoorbeeld vormt met de SP.A een kartel bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, en hoopt zelfs op een schepenzetel. De VLD houdt zich ook al gedeisd, met het oog op een coalitie en bijhorende schepenzetel.
En voor het overige mankeert het in het algemeen fundamenteel aan politiek bewustzijn in de Raad. In de wandelgangen hoort men dan het bekende povere argument dat wie geen kwaad doet er ook niet om maalt om op openbaar domein gefilmd te worden (en daarbij live op internet komt).
De lokale persjongens maken er ook geen spel over. Suggereren zelfs dat het om een nutteloze
deining gaat. Laten schepen De Coene zijn rammelende versie van de feiten vertellen, zonder één fundamentele vraag. En er zijn er minstens tien.
(Hadden we nog maar één Gerrit Luts !)

Ik zeg u: als een – stel – Kortrijks Vlaams Blok-schepen die camera in het geheim had geplaceerd (daarenboven met paswoord voor niemand weet wie), dan was voor links-progressief raadslid De Coene de wereld te klein geweest. Dan stond dit op de eerste pagina van “De Morgen”. Gegarandeerd.

Het is erg.
Wat bijvoorbeeld niemand weet is dat schepen De Coene als parlementslid ooit minister Verwilghen heeft verzocht om beter werk te maken van internetveiligheid. Wel, heer Coene, ik wil niet enkel niet dat mijn kredietkaartgegevens worden gekraakt. Ik wil gewoon niet op internet ! Nog minder en totaal niet door een camera gefimd worden waarbij bepaalde personen met paswoord binnenskamers méér zien dan wij allemaal.
Begrijpt u dat een beetje? Of heb je de nazisten nog net niet meegemaakt?
(De door u altijd opgevoerde beroemde peter ook niet?) 

En daarenboven zou ik wensen dat uw eigenste URL http://62.166.71.204/ wordt gekraakt, en de intranetten op uw stadhuis óók. Ben kwaad hoor !
Intussen bij nachte en ontij sinds 13 oktober nieuwe URL voor de ingewijden: http://81.246.42.228:8080

Er is dus belangrijker positief Kortrijks nieuws. Een ware opkikker voor wie zich op de Grote Markt begeeft.
Eer we helemaal depressief worden verheugt het ons te melden dat het aantal ongevallen met de automatische verkeerspaaltjes in het centrum dalende is.
(Ik heb eens een fietser een spectaculaire valpartij zien maken toen zij op de Grote Markt over zo’n oprijzend paaltje reed. Er is geen aangifte gedaan. Neen, ‘t was Cathérine Matthieu niet. Maar tegenwoordig kunnen enkel wie kan inzoomen op de URL weten wie dat is. )

En daarenboven zou ik wensen dat uw eigenste URL wordt gekraakt, en de op uw stadhuis óók. Ben kwaad hoor !Er is dus belangrijker positief Kortrijks nieuws. Een ware opkikker voor wie zich op de Grote Markt begeeft.Eer we helemaal depressief worden verheugt het ons te melden dat het aantal ongevallen met in het centrum dalende is.(Ik heb eens een fietser een spectaculaire valpartij zien maken toen zij op de Grote Markt over zo’n oprijzend paaltje reed. Er is geen aangifte gedaan. Neen, ‘t was Cathérine Matthieu niet. Maar tegenwoordig kunnen enkel wie kan inzoomen op de URL weten wie dat is. )Sinds 1999 en tot en met vorig jaar zijn er 112 aanrijdingen geweest.
De trend was eerst stijgend: van 10 (in 1999) telkenjare stijgend naar 27 (in 2003). Vorig jaar waren er 17. (Is dit een dalende trend? Schepen De Coene kan ze met zijn zoom nu live in de realiteit gaan tellen, ook als er geen aangifte is gedaan.)
In de periode 1999-2004 hebben 33 bestuurders via hun verzekeraar een schadevordering ingesteld tegen de stad. Op één uitzondering na heeft de stad al deze vorderingen gewonnen.

ZIE, DAT IS NU EEN KEER NIEUWS ! EN DAARBIJ NOG GOED NIEUWS OOK.
Kortrijkzanen, ga maar rustig verder slapen. Schepen De Coene waakt.

Test de camera (2): voer voor techneuten

Zie nog stukken van 3/10, 4 /10 (twee) , 5/10,10/10.

Ik ben een complete computeranalfabeet. (ICT-schepen De Coene trouwens ook.)
Niettemin hierna enkele technische gegevens over die camera op Sint-Maartenskerk. (‘s Nachts zie je in de klokketoren een rood lichtje branden.) Die camera die officieel pas sinds vrijdag 7 oktober “sfeerbeelden” van de Grote Markt toont op (via) de Kortrijkse website dan. Ingewijden die de menu kunnen bedienen van de echte URL http://62.166.71.204/ zien wel meer details en kunnen schuiven op het beeld.

Schepen Philippe De Coene van ICT meldt nadrukkelijk dat de hele installatie gratis is weggeschonken door de Duitse Firma MOBOTIX. Ja, die Duitsers zijn nu eenmaal zo.
(Een stad mag geen schenkingen ontvangen zonder goedkeuring van de gemeenteraad.)

Een M10D-secure-camera kost 1.249 euro. Wie vraagt er een keer aan de Belgische vertegenwoordiger waarom Mobotix stad Kortrijk een cadeau geeft. Ook hieromtrent van de gelegenheid gebruik maken om te vragen naar de briefwisseling tussen stad en Mobotix. De Belgische vertegenwoordiger is volgens de website van MOBOTIX de heer Verbeurt, van “The Wireless Corporation”, Termurenlaan, Erenbodegem. Tel. 053/73 00 50. Fax: 053/73 00 90.

De M10-secure – camera (dat is méér dan een webcam) is “weatherproof” en heeft twee lenzen. Voor telefoto én wide-angle images, tegelijk. Gewone burgers zien de Grote Markt niet door twee lenzen.
Factory IP adress: 10.1.1.148. (Daar geraakt u niet binnnen.)
Networking IP adress: 192.168.19.119 (Hier ook niet.)
Network Mask: 255.255.255.0

Maar zelfs als computeranalfabeet ben ik geschrokken van deze path:
\\s-stad01/ictafdeling/dolmen.
Dolmen is namelijk de firma die via een raamcontract al jaren voor ENORME sommen ICT-zaken doet met de stad. Het wordt nu echt tijd voor een globaal overzicht van die facturen. (Oorspronkelijke raming, werkelijke prijs, bijkomende leveringen of diensten.) Ik zeg u: geen schepen heeft gedurende deze aflopende bestuursperiode voor zijn bevoegdheden zoveel geld in de wacht gesleept als De Coene.

Maar wat is dat nu ?
Netname: VERSATEL-CUST-STAD-KORTRIJK
Descr. : Versatel ADSL Versatel België customer
Admin-c: VT1029RIPE
Tech-c: VT1029-RIPE
Mnt-by: AS13127-MNT

Ik zou ook nog eens willen weten of die camera een microfoon heeft.
Werk voor hackers. Bij deze: dit is een oproep.

Het openbaar maken van het bestaan van die camera – die dus al maanden beelden van de Grote Markt geeft op internet, enkel voor wie het wist – heeft gewerkt als een rotje (een bom) in een mierennest.
In paniek werd op vrijdag 7 oktober door schepen Philippe De Coene een persbericht verspreid.
Die persjongens doen daar dan niets mee. Dat wil zeggen: ze stellen zich geen vragen.
Zodus.
De schepen vertelt met zijn karakteristiek bepaalde openhartigheid daarbij dat het bedrijf Mobotix al eind vorig jaar aan de stad een voorstel heeft gedaan voor de installatie van een camera. Wel, schepen De Coene moet nu verslag doen van die contacten (met de wederzijdse condities) en duidelijk zeggen wanneer de eerste beelden voor ingewijden van de URL op internet zijn verschenen. Hij zou ook best eens uitleggen hoe het komt dat volgens de pers: 1) de burgemeester (en schepenen) 2) de politie 3) de kerkraad van Sint-Maartensparochie noch de deken ergens van wisten.
Volgens mij ook de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ook niet.
(Want dan zou de schepen toch het advies ervan kenbaar maken?)

De schepen meldt ook triomfantelijk dat het webcambeeld (webcam!?) op de Kortrijkse website wel te verstaan groot succes kent. Kan’t geloven! Iedereen schrok zich een hoedje.
Hotelbazen van de Grote Markt zijn er absoluut niet mee gediend.
Ik herhaal: op de internetbeelden kon iedereen die vroeger althans die de URL kende wel degelijk inzoomen. Je zag beelden die de privacy schonden. Mensen waren niet onmiddellijk herkenbaar, neen, maar als je wist om wie het ging (bijvoorbeeld zijn/haar opvallende kledij) wél. En we weten ook verdomd goed van wie die knalrode wagen is. Gaan eens zien of hij daar nu staat of niet. Weten dan tenminste of het waar is wat hij zegt over zijn escapades.

Omwille van technische beperkingen kunnen slechts tien bezoekers via de KORTRIJKSE website nu naar de beelden kijken.
Pak dus maar direct http://62.166.71.204/.
En constateer dat u om u onbekende reden niet kunt genieten van een gebruikersnaam en paswoord. De menu dus niet kunt bedienen. Wie dan wel blijft dus nog altijd een vraag.

Test de camera

Zie http://62.166.71.204
Kijk dan zeker of u binnen kan in de menu, om in te zoomen. Dan naar links en rechts kijken.
Kunt u dat niet, dan behoort u niet tot de ingewijden.
Dan weet u niet wat u niet ziet. Kunt zien.
Die camera op de toren van Sint-Maartenskerk is niet zomaar een webcammetje zoals bij u thuis.
Dat is echt gesofistikeerd spul. Waarmee schepen Philippe De Coene als bezitter van een gebruikersnaam en paswoord zijn electoraat in de gaten houdt.

Denk vooral niet dat het beeld van de Grote Markt dat u kunt zien op de Kortrijkse website hetzelfde is als wat de bezitters van het paswoord kunnen zien.

Kortrijkwatcher blijft de zaken in de gaten houden.
Blijf lezen.

Nog een anecdote.
Toen kortrijkwatcher aan elkeen die het maar horen wilde op de Grote Markt ging vertellen dat zij live op internet en voor iedereen zichtbaar waren stoven alle passanten onmiddellijk naar andere oorden. Ik had niet eens de kans te vertellen dat het niet enkel om een globaal “sfeerbeeld” ging, maar dat men ook kon inzoomen.
Je had die garçons moeten zien die hun terras aan het opruimen waren !
Als een pijl uit de boog naar binnen.

Gemeenteraadsleden met de handen in het haar (tris- bis)

Voor wie alhier nog dociel de lessen over de gemeenteraad volgt:
we zijn gekomen aan de “aanvullende punten” op de agenda van de zitting van maandag 10 oktober aanstaande.Aanvullende punten zijn vragen en voorstellen die door de raadsleden zelf zijn ingediend.
Er is een tijd geweest dat zij niet echt wisten dat ze dat mochten doen, maar sinds voormalig raadslid Juul Debaere van Agalev ontdekte dat het wél mocht is het hek van de dam.
(Indertijd noemde men die punten buiten de agenda van het College om heel plechtstatig: interpellaties !)

Aanvullende punten zijn vragen en voorstellen die door de raadsleden zelf zijn ingediend.Er is een tijd geweest dat zij niet echt wisten dat ze dat mochten doen, maar sinds voormalig raadslid Juul Debaere van Agalev ontdekte dat het wél mocht is het hek van de dam.(Indertijd noemde men die punten buiten de agenda van het College om heel plechtstatig: interpellaties !)In het licht van de komende stembusgang zal het maandelijks in de Raad regenen van “aanvullende punten”.
Het opstellen van zo’n punt is niet alleen gemakkelijker en minder intensief dan het bestuderen van een bestaand dossier van het College, men kan er zich ook beter mee profileren in de pers. Want op hun beurt vinden de plaatselijke reporters het minder vermoeiend en ingewikkeld om over zo’n bijkomend punt verslag te doen. Zij krijgen dan daarbij nog een uitgewerkte tekst op tafel van het betrokken raadslid. Gesneden brood.

5.1.
Piet Missiaen (Spirit) doet weer eens een wereldomvattend, zeer grensoverschrijdend voorstel. Een oplossing voor de transport- en mobiliteitsproblemen in het algemeen in de Derde Wereld.
Hij wil dat het stadsbestuur bij verkoop van afgedankte stadswagens (waarom ook geen machines, of brandweerslangen?) een recht van voorkoop biedt aan ontwikkelingsorganisaties.
We moeten Piet nu eerst nog even kort erop wijzen dat er bij de indiening van een voorstel drie afgescheiden hoofdstukjes nodig zijn: 1) een toelichting 2) een motivering 3) een tekstueel uitgewerkt voorstel, waarover dan kan gestemd worden.
Aangezien dat niet het geval is kan het College zijn “voorstel” louter op grond hiervan onontvankelijk verklaren. Dus afgezien van de inhoudelijke waanzin ervan.
Piet wil namelijk dat die afgedankte wagens (er staan er een aantal te roesten aan de oude brandweerkazerne) dan door de ontwikkelingsorganisaties worden doorverkocht of weggeschonken ̩n overgebracht naar de Derde Wereld. Bijvoorbeeld ook om ze daar te laten herstellen, want Рzo zegt Piet Рde lonen zijn daar lager dan bij onze garagisten. (Mijn voorstel: Piet op kosten van de stad mee op het vrachtschip vanuit Zeebrugge, om te zien of er geen wagens tussen schip en wal vallen.)

Piet, jongen toch !
Ben jij al een keer ergens geweest ? Heb jij al een keer die bleekscheten- expats van niet-gouvernementele organisaties in zwart Afrika zien rondcrossen met hun luxe landrover?
Van het ene (laat ons zeggen) restaurant naar de andere disco? Wel in de betere wijken hoor. Zij gaan bedanken voor uw afgedankte wagens.
Over een voorkooprecht van roerend goed in het algemeen hebben wij nog niet veel vernomen. In elk geval zal dat een goed uitgewerkt en heel ingewikkeld reglement eisen, goed te keuren door de gemeenteraad. Met een concrete opsomming van de begunstigden. (Mag Broederlijk Delen meedoen?) Met aanduiding of het om een verkoop gaat zonder of met recht op hoger bod. Enzovoort.
Kom, laat ons er niet meer over praten.
Ik ken gasten die hier in de streek een tweedehands Mercedes kopen (misschien van de stad?) voor bijvoorbeeld 2.000 euro en die, ten zuiden van de Sahara, zonder problemen kwijt kunnen voor 7.000 euro.
Weet je wat?
Het voorstel van Piet Missiaen zou kunnen aanleiding geven tot een soort bezinning over de wijze waarop Stad afstand doet van allerlei roerend goed. Meubilair bijvoorbeeld. En dat is weeral positief. Kan schepen Philippe De Coene bijvoorbeeld niet uitpakken met het dumpen van computers aan een of andere sociale instelling. Dat is positief.

5.2.
Marc Lemaitre (SP.A) vraagt om een nieuwe stimulans (premie) voor de herombouw van leegstaande winkels tot eensgezinswoningen.
Huizen werden winkels en staan nu – als verbouwd winkelpand – leeg.
Goed gedacht, maar zou hij niet best eerst eens vragen naar het effect van de vele bestaande stedelijke (en andere!) huisvestingspremies? Of vragen om een drastische belastingvermindering in Kortrijk?

5.3.
Cathérine Matthieu (Groen) vraagt om allerhande energiebesparende maatregelen te promoten en nog uit te breiden ook.
Een zeer ingewikkelde tekst. Met een toelichting en voorstellen die evenwel als vragen zijn geformuleerd. Ieder raadslid zal hopen dat zij die lange tekst niet helemaal wil voorlezen. Want het zal eerstkomende maandag in de zitting dan al wel 22 uur zijn geworden en dan wordt de klas lastig. (U – lezer van deze stadsblog- bent nu al moe.)

Kortom, zij vraagt van alles. Bijvoorbeeld ook een energie-audit voor elke OCMW-cliënt! (Hoeveel gaat die kosten?) Een systeem van derde betaler (de huisvestingsmaatschappijen !) voor energiebesparende renovaties. (Hoeveel gaat dat kosten aan personeel?) Groepscontracten met leveranciers van gas en elektriciteit voor OCMW-cliënten en sociale huurders. (Stad en OCMW en politie samen hebben het al zo moeilijk om dat te doen.) Leasen (ja, leasen!) van energiezuinige toestellen door OCMW-cliënten.
Eens vragen hoe het zit met de premies die men kan krijgen voor de installatie en gebruik van zonneboilers of netgekoppeld fotovoltaïsch systeem. De subsidieregeling is goedgekeurd in de Raad van Maart 2004.

De klas zal maandag bij deze interventie op stelten staan. Schepen Philippe De Coene zal welwillend beloven om een en ander te bekijken. Zeggen dat hij al veel heeft gedaan. De burgemeester dat hij het zal “meenemen”.

5.4.
Vraag van Vincent Van Quickenborne (VLD). Wil weten hoe het staat met de ideeën van de burgemeester om studentenkamers in de binnenstad te bouwen of in te richten.
Vincent houdt het kort, dus wij ook.

5.5.
Hans Masselis (VLD) vraagt wanneer het Kortrijk zal lukken om geheel
zelfstandig bouwvergunningen toe te kennen.
Zodat uw dossier niet meer naar Brugge moet.
Men mag hopen dat dit nog lang kan achterwege blijven. Met het nieuwe systeem (dat al bestaat in Avelgem en Vilvoorde) gaan terug we naar vaudeville-toestanden, naar een ongehoord cliëntelisme, electoralisme. Vlaanderen wordt dan zeker het lelijkste land ter wereld.

5.6.
Nog een vraag van Hans Masselis. Over de parkeerproblematiek aan de Xpo.
Schepen Guy Leleu zal daarover heen walsen.
En volgens de laatste berichten uit het Schepencollege is er een mobiliteitsplan in demaak voor Hoog-Kortrijk.

5.7.
Moniek Gheysens (VLD) vraagt naar de resultaten van onze duiventil op het Schouwburgplein.
Dat wordt dus een mooi opstel. We mogen hopen dat zij niet vergeet te vertellen hoeveel dat experiment van duiven-genocide ons heeft gekost. Zoek het maar eens op. U zal het niet geloven. Op kortrijkwatcher is daar lang geleden al over geschreven. Over de wijze waarop Kortrijk omgaat met onze gevleugelde vrienden. (Schepen Philippe De Coene praat sindsdien niet meer met ons.)

HET IS BIJNA GEDAAN.
Allez, ‘k zal het u eens vertellen hoeveel die duiventil ons kost. 22.000 euro. Met de nevenkosten erbij en zonder de exploitatiekosten: minstens 1 miljoen BEF.

5.8.
Marie-Claire Vandenbulcke (VLD) wil de overbodige verkeersborden weg uit de stad.
Zij heeft dat al een keer gevraagd en de vorige schepen van mobiliteit vond dat ze allemaal nodig waren.
Ooit ergens gelezen (begrotingspost) dat de stad over een machine beschikt om die zelf te maken. Is dat zo ? Doen we dan dat zelf? En wie plaats er eigenlijk die borden? En hoeveel kost dat? En is daar een of ander iemand van de politiezone VLAS bij betrokken?
Opmerkelijk is dat er nog nooit in een gemeenteraad een bespreking is geweest van de wijze van gunnen voor het leveren van verkeersborden.
Al jaren geleden hebben heelwat Duitse steden een grote schoonmaak gehouden in hun verkeersborden. Dertig procent daarvan kon gewoon verdwijnen.
Nu, schepen Philippe De Coene en de SP.A-fractie kan moeilijk tegen het voorstel zijn want minister Landuyt wil ook de strijd aangaan tegen “de brousse” (beter: oerwoud) van verkeersborden. Er komt een gids “Minder verkeersborden” voor de gemeenten.

P.S.
In een gemeenteraadszitting is er altijd een zogenaamd vragenuurtje, over actuele dingen.
* Wie vraagt er iets over die live-camerabeelden van de Grote Markt? Op de URL krijgt men veel meer te zien dan op wat nu plots op de website van de stad te bekijken valt. Maar alleen voor ingewijden.
* En kan er iemand informeren waarom er weer een delegatie naar het verre Cebu vertrekt?
De gemeenteraad is nog nooit op de hoogte gesteld van de werking van deze stedenband. Nog niets daarvan goedgekeurd. Schepen Alain Cnudde ! Zeg nu een keer wat we daar gaan doen. Hoeveel die “ontwikkelingssamenwerking” (inclusief de snoepreisjes) kost.

HET IS GEDAAN.
NU NOG EEN STUK OVER DE BEGROTINGSWIJZIGING.
U wou toch raadslid worden, zei u ?
Een goede test om te weten of uw ambitie wel zinvol en nuttig kan zijn: leest u minstens iedere week “kortrijkwatcher”?

N.B.
In de vorige stukken over de gemeenteraad zijn er aanvullingen en correcties verschenen.
Misschien komen er nog. Ook op deze bladzijde.

Scrollen maar…

Gemeenteraadsleden met de handen in het haar (tris)

Over de komende gemeenteraad van maandag 10 oktober zijn hier al acht bladzijden verschenen. Zij worden ten andere dagelijks ietwat aangepast. Ook in dit stuk mag u zich nog aan aanpassingen verwachten. Foutje hier, foutje daar. Soms een kleine aanvulling. Of een bitter kommentaar dat achteraf nog nodig blijkt. Zie straks nog maar eens naar 3.8. En we houden het dan nog zo kort als mogelijk. Hebben zelfs nog geen enkel dossier ingekeken. Dat is een taak voor gemeenteraadsleden. Stel dat we ook dat nog zouden doen ! Zit u hier nog tot maandag 18 uur – start van de zitting – te lezen.
De bedoeling is duidelijk. Kortrijkwatcher heeft zich tot taak gesteld om zoveel mogelijk kandidaten bij de lijstvorming van de diverse partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen alle lust te ontnemen om daaraan mee te doen.

Vorige keer waren we net begonnen met een agendapunt van “de vierde commissie”.
Dat is altijd de gemakkelijkste. Er worden bijvoorbeeld zakontvangers gekocht voor onze pompiers. Of de linoleumbevloering in het muziekconservatorium moet worden vernieuwd. Er is ergens een lamp kapot. Vergaderingen van die commissie zijn dan ook meestal in nauwelijks tien minuten afgelopen. (Als u dan toch per se raadslid wil worden, kandideer dan nu al voor die vierde commissie. Goed onthouden ! Verplaatsingen en uitwuiven thuis inbegrepen 6.000 BEF bruto weliswaar binnen in nauwelijks één uur.)

Maar dit keer staan er onder nummerke 4 toch drie of vier belangrijke agendapunten.

4.2. Stedenfondsproject Sint-Denijsestraat: afbraak woning.
Niet vergeten om dit samen te lezen met de agendapunten 2.11 en 3.7.
Over dat Stedenfonds en de projecten daarmee in Kortrijk (die lopen van 2003 tot 2007) is een boek te schrijven. Zal het initiële dossier straks nog eens bekijken.

Maar nu gaat het om die “gronden Vandendriessche”. Plannen bestaan daar voor een buurtpark, tuinuitbreidingen, de renovatie van de serre, het aanleggen van een inrijstrook.
In de begroting is er een artikel zichtbaar in dit verband: 105.000 euro voor het buurtpark.
Er moet nu ook een woning worden afgebroken. Eerst wou men die woning restaureren maar dit werd te duur bevonden en men vond ook geen concrete nieuwe bestemming.
Indertijd werd die woning gekocht voor 371.841 euro ! Ze tegen de vlakte gooien zal waarschijnlijk 12.000 euro vergen. Mooi koopje was dat.

4.3. Afbraak vervallen bijgebouwen van het ex-arrondissementscommissariaat.
U kent dat statige herenhuis in de Groeningelaan 36.
De afbraak van de bijgebouwen is een goede gelegenheid om te vragen of de stad al weet wat er zal mee gebeuren. Limelight (Buda?) heeft al een keer gesolliciteerd om daar zijn tenten op te slaan, maar dat is niet doorgegaan. Nu doet er een roddel de ronde. Er zou al een kandidaat uit de horeca bekend zijn om het huis te exploiteren en die kandidaat houdt zich dientengevolge intussen tegenover schepen Bral zeer gedeisd in de Algemene Vergadering van de stedelijke vzw Bruisende Stad.

4.4. Poortgebouw VETEX: inrichting en realisatie uitbreiding.
De memorie van toelichting alleen al beslaat acht bladzijden. Heel technisch en zelfs met een aantal foto’s erbij.
Dat wordt een goede zaak. Het poortgebouw in de Pieter De Coninklaan wordt omgeturnd tot een buurtcentrum waar culturele en sportactiviteiten kunnen doorgaan en jeugdlokalen worden gebouwd (voor de Chiro!).
Het voorontwerp raamde de kosten op 450.000 euro. Over de financiering van de werken en het totale project Vetex in de uitgebreide toelichting: geen woord. In de begroting is er een post van slechts 150.000 euro voorzien.
Wel wordt plotseling met nadruk vermeld dat de Chiro Sint-Jan met 18.000 euro over de vloer komt.
Maar lezers van kortrijkwatcher weten dat Interreg III B (dat is Europa) er voor iets tussen zit. En in het kader daarvan ook het OCMW, en vroeger nog Leiedal en de Woonregie.)
Een deel van dit project wordt gefinancierd door VISP !! Vitalizing city centers through Integretated Spacial Planning !!
Het wordt tijd dat we het daar eens opnieuw over hebben. Er wordt door onze ambtenaren nog altijd constant heen en weer gereisd in het kader van die spatial planning. Over heel Europa.
(De 75.000 euro voor videoconferenties zijn intussen geschrapt uit de begroting.)

In de krant (bijv. “Kortrijks Handelsblad” van 7 oktober) leest men daar weer eens allerhande
desinformatie over. Het project VETEX dan zou voor ruim 45 procent door Europa worden bekostigd.
Ja? ‘t Kan zijn. Maar leg dat nu eens wat beter uit. Zeg niet na wat het College of een ambtenaar vertelt.
Die krant moet eindelijk een keer een stadblog als die van kortrijkwatcher beginnen lezen.
Over VISP ook. Stukken van 28/2, plus 1/3 en dan nog twee op 3/3.
Vanuit het Europese project VISP krijgt Kortrijk-Stad en het OCMW 853.450 euro. Maar IN RUIL DAARVOOR gooien we er zelf 978.450 euro tegenaan. Vuistregel is: als de lokale partner voor zijn VISP-projecten 51 euro betaalt legt Europa er 48 euro bovenop. Stad en OCMW beschikken in het totaal over 1,8 miljoen Visp-gelden. Die gaan niet enkel naar Vetex, maar ook bijvoorbeeld naar de Venning, sociale tewerkstelling, Levenslang Leren en niet te vergeten naar Syntra West voor het ondernemerscentrum in de Leiestraat. En vooral naar “algemene kosten” (kantoor), reizen, workshops, studiebezoeken.
Personeelskosten voor de VISP-projecten (exclusief die van ambtenaren): minstens 500.000 euro.
Voor de Venning bijvoorbeeld heb ik weet van 15.000 euro studiekosten. Het kan intussen meer zijn.

Even samengevat.
Laat het College in de komende gemeenteraad eens uitleggen hoe de kostenstructuur voor de Vetex (en de gehele Vetex!) nu juist in mekaar zit.
In de begroting 2005 was er een krediet voorzien van 150.000 euro. Bij de tweede begrotingswijziging is daar 450.000 euro aan toegevoegd. Totaal: 600. 000. Gemeentelijk aandeel: 350.000. Waarom zegt een ambtenaar in de krant dat Europa voor ruim 45 procent financiert?

4.5 Herinrichtingswerken van de Berg van Barmhartigheid.
Dat is de vroegere bibliotheek (en archivarishuis) in de O.L.Vrouwestraat. Later richtte stad daar luxe-kantoren in voor de welzijnsdienst. Maar die is nu weg naar het nieuwe stadhuis. Het personeel is er niet heel gelukkig mee. De privacy is namelijk fel verminderd.
In het ex-archivarishuis wordt de Erfgoedcel nu in de watten gelegd. De medewerkers krijgen een nieuwe stek, zodat de erfgoedcoördinator “op iets meer privacy kan rekenen” (letterlijk citaat). Niemand weet goed waarom er in die erfgoedcel drie medewerkers nodig zijn.
Voor geheel het gebouw is een “masterplan” in de maak.
In de begroting is voor aanpassingswerken 25.000 euro ingeschreven. En voor meubilair 50.000 euro.
Welnu, op de gemeenteraad wordt om 29.947 euro gevraagd voor lot 1 (aanpassingswerken) en voor 44.891 euro voor lot 2 (meubilair). Samengeteld komt het wel goed uit. Die dekselse schepen van FACILITY Jean de Bethune toch !

Over de punten 4.6 tot en met 4.11 hebben we het niet.
Zo is het al genoeg geweest.
Want er staan nog een resem vragen en voorstellen vanwege de raadsleden zelf op de agenda.
En er is ook nog de klassieke “geheime zitting”. Ook besloten zittinge genoemd.
Gaat meestal over individuele personeelszaken. Tuchtstraffen en zo. Benoemingen.
(Voor nieuwe kandidaat-raadsleden: u mag daar wel degelijk op aanwezig zijn.)