All posts by Frans

INTERREG III B North Sea Region VISP Transnational Networking WP4 (1)

In vorige stukjes (1/3 en 28/2) van deze stadsblog berichtten we al over het feit dat Kortrijk, samen met nog zes andere partners uit landen aan de Noordzee, betrokken is bij het Europese project “Vitalizing city-centres through Integrated Spatial Planning“.
In dit kader is onze stad (samen met het OCMW en Kanaal 127) specifiek bezig met het werkpakket nummerke 4 dat gaat over “netwerking”.
Onmogelijk voor de burger om achter zo’n programma te vermoeden dat het hier bijvoorbeeld ook gaat om de omvorming van het poortgebouw van de Vetex tot een multifunctioneel wijkgebouw en een onderzoek naar het concept voor een bibliotheek van de 21ste eeuw.
Over die actieprogramma’s later meer.

Eerst even iets over het hier gehanteerde begrip “netwerking”.
Men verstaat daaronder wat volgt.
1°
“Virtuele netwerking via de portal tussen universiteiten, KMO’s en incubatie-centra, bibliotheken, centra voor volwassenvorming, actoren in de sociale economie, actoren in de toeristische en culturele sector”.
Als men onder de voornoemde “portal” de website www.vispnet.org verstaat valt het in elk geval op dat er daar nog niet aan netwerking wordt gedaan.
De uitgewerkte programma’s van de onderscheiden partners staan er niet eens op. Laat staan de maandelijkse activiteitenrapporten. (Het project is definitief goedgekeurd in december 2003, en de startbijeenkomst was in februari vorig jaar.)
Bij onze eigenste item Kortrijkse WP4 op VISPNET was ik gisteren de 145 bezoekers. Vandaag wellicht de 147ste, want ik kijk tweemaal per dag naar de vorderingen.) Websites van andere stedelijke partners uit de landen van de Noordzee vermelden soms (nooit) gewoon niets over hun VISP-project.
De Kortrijkse website wel! Met wat gedateerde informatie. En véél, véél minder dan u hier kunt lezen. Het is een beetje zoeken ook.

2°
Personeelsuitwisselingen tussen de partners.”
Men kan tot op heden enkel maar vermoeden dat dit vooral slaat op de vele ambtelijke reisjes tussen de partnersteden. Het Kortrijkse aandeel voorziet hiervoor 35.000 euro. En voor workshops en studiebezoeken in Kortrijk 24.000 euro.

3°
“Business plan ontwikkelen voor het uitbreiden van economische relaties tussen de partners.”
Nog geen spoor van gezien.
Ten andere: waarover zouden onze economische relaties met Drammen, Enschede, Matlock, Mölndal, Storström, het district Harburg (Hamburg) dan wel kunnen gaan?

4°
“Als verantwoordelijke partner zal Kortrijk hiervoor een tijdelijke werknemer in dienst nemen”.
Eén medewerker?? Tijdelijk?
Bij de organisatie van projecten betaald door hogere overheden is de stad er altijd als de kippen bij om personeel aan te werven. (Eenmaal het project is beëindigd – voor VISP is dit op 30.06.2007 – worden die dan opgevist voor het oplossen van alweer een nieuw probleem.)
Zonder de reguliere ambtenaren die zich sinds jaar en dag om het project bekommeren zijn er alhier nog volgende medewerkers voorzien:
* Voor een opleidingsprogramma voor langdurig werklozen bij de renovatie van sociale woningen van de Venning: 1 full-time begeleider voor 3,5 jaar (153.000 euro).
* Voor het uitwerken van nieuwe initiatieven inzake sociale tewerkstelling, levenslang leren, ICT, enz. : idem (135.000 euro) .
* Voor het uitwerken van een concept voor de nieuwe bibliotheek: externe consultants (50.000 euro).
* Voor de acties van Kanaal 127: een contact coördinator.
* Voor de organisatie van de burgerparticipatie in de wijk Venning-Veemarkt (taak van het OCMW): tweemaal 1/4 time medewerker (82.000 euro).

Zo.
We weten nu wat men dient te verstaan onder het begrip ” netwerking”.

Maar wat is het algemeen doel van het VISP-programma?
Ziehier de letterlijke tekst.
“Het algemeen doel van het project is een nieuwe trans-nationale planningsstrategie en werkwijze te ontwikkelen voor de creatie van fysisch (sic), sociaal en economisch attractieve en competetieve en milieuvriendelijke leefomgevingen in de rand van grootsteden in de Noordzee-regio door het combineren van sociale, economische en fysische revitalisering in het ruimtelijke beleid en door te bouwen op Levenslang Leren, toegenomen burgerparticipatie, netwerking en complementariteit”.
In het Engels klinkt het al even mooi en zelfs nog een beetje anders.
Zie: www.interregnorthsea.org/project-details.asp? (Enz.)

Het is duidelijk dat de stad en het OCMW door haar deelname aan het VISP-programma er is in geslaagd om reeds bestaande projecten voor een deel te laten financieren door Europa.
Tegelijk worden een aantal traditioneel bevriende organisaties (stakeholders) van de christen-democratie mee in het deugddoende financiële bad genomen:
de bvba Clarus, de vzw Constructief, Goedkope Woning, Kanaal 127, de vzw Mentor, de vzw Werkpunt-De Poort, Syntra West.

In een volgend nummer wat meer over de concrete plannen en de financiering ervan. Intrinsiek zijn we niet tegen hoor.

Hoog tijd voor een video-conferentieruimte voor het stadsbestuur

Vooral in het kader van allerhande Europese subsidieprojecten wordt er door diverse topambtenaren onvoorstelbaar veel rondgereisd naar andere Europese steden rond de Noordzee. Bijna tot aan de noordpoolcirkel.
Met Kortrijk als een echte “hub”. (Net alsof een fax er niet meer toe doet.)

We gaven hier voorheen al het voorbeeld van het project “Citizen First”. U weet wel: dat project dat vele Kortrijkzanen “gratis” lessen over Internet bezorgt. En dan was er nog de rondreizende E-governement Academy. Allemaal rondreizende circussen.
Nu is men ook al sinds november 2002 (jawel) bezig met een project genaamd VISP. Dat wil zeggen “Vitalizing city-centers through Integrated Spatial Planning“.
In die historisch memorabele, totaal overladen gemeenteraad van december 2004 (de notulen beslaan meer dan 400 bladzijden) heeft het project zonder de minste opmerking van enig gemeenteraadslid nu wel concreet vorm gekregen.
Het totale budget voor Kortrijk-stad én OCMW bedraagt 978.450 euro, en men verwacht een Europese subsidie van 853.450 euro.

De reguliere pers spreekt er ook niet van, terwijl de voorgenomen acties wel degelijk een grote en broodnodige impact zullen hebben in de stad. (Venning! Vetex! Nieuwe bibliotheek! Sociale economie! Levenslang leren!)
Maar daarover later meer.

Ditmaal willen we voor één keer een constructief voorstel doen.
Hou nu toch eens op met al die reisjes !

In het kader van VISP bijvoorbeeld waren er in het verleden al intense verplaatsingen naar Hamburg, Matlock (Engeland), enz. Laatst nog naar Drammen (Noorwegen). De notulen van het Schepencollege vermelden dan vaak geen reis- en verblijfkosten.
In de begrotingen vind je daar ook geen concreet spoor van terug. (Men kan zich afvragen wie al die voorafgaande kosten zal betalen. In de VISP-overeenkomst staat dat bepaalde kosten van vóór 30 september 2003 slechts met toestemming van het Monitoring Committee zullen worden gecompenseerd. En het OCMW bijvoorbeeld is al bezig met de zaak van in 2002.)

Ook omgekeerd komen onze partners van het project (waaronder nog steden als Mölndal, Enschede, Storström, en de universiteit van Sheffield) wel een keer naar het Kortrijkse afgezakt voor een of andere workshop, of voor een Steering Committee).
Dat is ongetwijfeld allemaal strelend voor veel ijdelheden.

Voor dit jaar alleen al voorziet het Kortrijkse VISP-budget voor 35.000 euro reis- en verblijfkosten, en voor het inrichten van workshops en studiebezoeken in onze stad zelf 24.000 euro.
Met dat geld zou men al min of meer een
video-conferentieruimte kunnen inrichten.

Het toppunt is dat datzelfde VISP-project al zo’n room-installatie voorziet. Budget: 50.000 euro.
In eerste intantie vroeg men aan Europa hiervoor 127.000 euro, maar dit werd verworpen.
Immers, hoe meer video’s (en ICT), hoe minder reiskes.
Aangezien de video-conferentieruimte hoogstwaarschijnlijk toch in het Ondernemerscentrum in de Leiestraat zal komen kan “Syntra West” er nog wat geld tegenaan gooien. En klaar is Kees.
Laat ons daar nu een keer mee beginnen.
Dan kan er nog altijd één iemand van Kortrijk de visu en voor het laatst in Zweden gaan controleren of de installatie wel werkt.

Dat is geen journalistiek meer ! Dat is volksmisleiding !

Nu ben ik pas echt kwaad. Zelfs boos.
Op 23 januari is hier een stuk verschenen, getiteld “ HET HUIS VAN DE STREEK geraakt niet gemakkelijk in de steigers”.
Herlees het nu maar eens. Ik heb daar toen bijvoorbeeld verteld wat een “Huis van de Streek” zoal doet. Niets dus. En hoeveel ons Kortrijks “Huis van de Streek” uiteindelijk zal kosten en wie dit dan wel wil financieren. Ook wat het Huis zich voorneemt om te gaan doen en wie daar wellicht zal terechtkomen. Of niet. (Leiedal?)

Intussen heeft de provincie gisteren het kasteeldomein ‘t Hooghe aangekocht. Dat wordt het Huis van de Streek Zuid-West-Vlaanderen.
Voor 1,3 miljoen. Voor de restauratie en de renovatie voorziet men 225.000 euro. Dat is dus een prachtig cadeau voor de aandeelhouders van “Syntra West”, eigenlijk een schuilnaam voor een Kortrijkse Middenstandorganisatie, volkomen gelieerd aan de plaatselijke Kortrijkse rechtervleugel van de CD&V.

Nu moet u een keer in “Het Nieuwsblad” van vandaag 25 februari het “verslag” van die aankoop door de provincieraad lezen. Geschreven door ene Marc Carlier.
Er wordt daar met geen woord gerept over het feit dat de provincieraad over de zaak zeker één uur lang heeft gediscussieerd. Laat staan dat één woord gewijd is aan de tussenkomsten van de provincieraadsleden zelf. Ze hebben nochtans absoluut geen onzin verkocht.

Alleen de gedeputeerde Dirk De fauw (CD&V) wordt in voornoemde krant aan het woord gelaten.
We mogen zelfs niet weten dat de voltallige oppositie in de Provincieraad tegen de aankoop van het kasteel heeft gestemd. Degelijk geargumenteerd.

De lezer van “Het Nieuwsblad” wordt ook totaal in het ongewisse gelaten over de voorgeschiedenis van die aankoop. Er wordt niets gezegd over de financiering, of over de taakstellingen en de werking van de streekhuizen. Over de spanningen tussen intergemeentelijke verenigingen zoals Leiedal en de provincie en nog andere streekorganen.
Niets over de ware kostprijs en de toekomstige exploitatiekosten van dat Huis.
Niets over het feit dat men eerst nog de klassen van de “bowling” wil herinrichten om die dan weer af te breken. Enzovoort.

En wordt dan wél nog iets verteld dat niet te begrijpen valt.
Volgens “Het Nieuwsblad” zijn er blijkbaar VIJF streekhuizen in de provincie.
Ik ken er slechts vier. Ze staan op de website van de provincie vermeld. Het kasteel Tillegem voor het Brugse Ommeland, het Esenkasteel voor de Westhoek, de Orangerie voor Zuid-West-Vlaanderen (nu dus het kasteel ‘t Hooghe) en een raar soort villa in Roeselare voor Roeselare-Tielt.
Volgens “Het Nieuwsblad” kent de provincie dus nog een vijfde gebiedswerking (dus vijf regio’s ?) met zetel in de “pakhuizen” van Oostende.
Dat is pas nieuws! Door mij gecontacteerde provincieraadsleden vallen uit de lucht.

Voor de medewerkers van ons eigenste streekhuis in de Orangerie (Broelhotel te Kortrijk) is de aankoop van het kasteeldomein ‘t Hooghe blijkbaar nog altijd géén nieuws.
Men zou verwachten dat daar op de website www.regiokortrijk.streekhuis.be tenminste al een flashbericht zou aan gewijd worden. Niets daarvan.
De laatste nieuwsbrief van ons streekhuis dateert van januari, maar daar staat zelfs nog HELEMAAL NIETS op.
Hoe komt dat toch? Dat er daar toch niemand iets over zegt? JOURNAListenten.

Ik vind dit alles toch tamelijk erg.
Als u niet gelooft dat niemand weet wat die streekhuizen eigenlijk verrichten moet u maar eens de website www.streekhuis.be bezoeken.
Een ware virtuele werkelijkheid.

De politiezone VLAS heeft nog geen frankeermachine !

Maandag a.s. , 28 februari, zal de “politieraad” beslissen om allerhande ICT-software aan te kopen, plus twee gepantserde anonieme interventievoertuigen. (Zie nog ons bericht van gisteren.)
Een frankeermachine kan er nog niet vanaf. Te ver gegrepen.

Hoe weten we dat alweer?
Omdat volgende maandag ook de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de politiezone VLAS (onze stad met Kuurne en Lendelede) wordt goedgekeurd. En daarin wordt afgesproken dat de zone de frankeermachine van de stad mag gebruiken zolang zijzelf nog geen ter beschikking heeft.

Zo’n samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de logistieke en administratieve ondersteuning vanwege de stad aan de politiezone VLAS en omgekeerd.
Met andere woorden: men maakt afspraken over wat beide instanties voor elkaar gaan doen zonder dat daar facturatie bij te pas komt. Dat is goed.
Er is al een keer zo’n overeenkomst gemaakt. In januari 2003. Dat was wel een beetje rijkelijk laat, maar onder impuls van de stadsecretaris is het er toch maar van gekomen. Je moet het maar doen.
Er was de laatste tijd wel weer een beetje ruzie over de vraag wie de facturen zou betalen voor het overbrengen van gevaarlijke (verlaten, loslopende, ontsnapte) dieren naar het asiel. In de nieuwe overeenkomst is dat nu geregeld: VLAS zal betalen.

Het overkoepelende orgaan VLAS zorgt trouwens ook voor de controle van de diensters in de bars, evenwel zonder facturatie aan de stad.
Een andere prestatie vanwege VLAS is dat men de aangekochte teltegel gratis zal ter beschikking stellen. Maar hier wil de stad dan wel tegenover plaatsen dat eenieder het verkeersmodel Tritel mag gebruiken. Dat dient om verkeerssimulaties uit te voeren.
Zal onze dure vogel, de buitenlandse verkeersdeskundige die de stad heeft ingehuurd daar ook voor beschikbaar zijn?
Hotel- en reiskosten kunnen hier oplopen hoor.

Het meest onverstaanbare artikel uit de overeenkomst is het nummer 8.
U moet het maar zelf eens lezen op de website www.pzvlas.be.

Art. 5 is ook niet mis.
Wanneer de zone aan de stad, of vice versa, op continue basis en voor een langere periode personeelsleden ter beschikking stelt zal het volledige loon door de ontvangende instantie betaald worden. Dit geldt expliciet voor de loonkost van de plaatsmeester van markten en foren en de personeelsleden van PARKO”.
(Bij mijn weten mag zo’n plaatsmeester geen agent zijn. Maar er wordt een voorziening getroffen voor wanneer de plaatsmeester met pensioen gaat. De stad gaat dan zorgen voor de invulling van het administratieve en uitvoerende deel van de organisatie van markten en foren.)

Zéér nieuw en belangrijk is dat de stad zich opwerpt als projectleider van heel het dossier rondom het nieuw te bouwen politiecommissariaat (dat moest er al binnen deze bestuursperiode staan) en desgevraagd ook zal instaan voor de uitwerking en begeleiding van dit ontwerpdossier.
Kuurne en Lendelede, nu wel even opletten.
De Kortrijkse stadsdienst “facility” moet u continu in de gaten houden, of ze gaan aldaar wat uitrichten met uw centen. (Zie de kostprijs van het “nieuwe” stadhuis.)

In de nieuwe overeenkomst is nu ook bepaald dat de zone zich kan aansluiten bij alle grote raamcontracten (bijvoorbeeld ICT) die de stad afsluit. In het verleden is dat al gebeurd.
Inwoners van Kuurne en Lendelede ! Schepen De Coene ook goed in de gaten houden!

Nog even de agenten (inspecteurs) geruststellen. De stad stelt nog altijd haar stedelijke sportinfrastrucuur voor 5 uur per week gratis ter beschikking.

Maar wat lees ik daar nu plots nog onderaan in artikel 3?
Er is nog een factuur verbonden aan de regularisatie dossiers voor achterstallige lonen van agenten bij het sociaal secretariaat. “De stadsdelegatie uit haar grote verbazing dienaangaande“.
Te ingewikkeld en te laat om dit vandaag nog uit te leggen.

Volkomen onbekende bestuursorganen zorgen voor onze veiligheid

Ga nu maar lekker slapen.
Aanstaande maandag 28 februari komt de Politieraad alweer bijeen. Om 18 uur in het stadhuis. U wist dat niet?
Wel, ik wou u daar graag vandaag al via dit undergroundmagazine van op de hoogte brengen.
Immers, de zitting is zoals altijd openbaar, maar er komt geen kat naar kijken. Ook geen journalist van de reguliere media. Noch een of andere bezorgde middenstandsorganisatie of overkoepelende winkelding. Die paaltjes in de stad! (Ik ben er al een keer zonder het te weten pardoes over getuimeld. Ze staken nog nauwelijks boven de grond.) Straks zien de camera’s in de stad dat nog.
En het gaat nochtans over ons aller onveiligheid. Iets waar zowel de mensen als de politici danig wakker van liggen.

Aangezien de pers daar nooit over bericht wist u wellicht niet eens dat er voor de politiezone VLAS (dat is Lendelede, Kortrijk, Kuurne – totaal zowat 94.000 inwoners) een Politieraad bestaat. Dat is zoiets als een gemeenteraad, maar dan voor politiezaken.
Er bestaat ook nog een Politiecollege, plus een Zonale Veiligheidsraad. Plus nog een directiecomité, maar ik weet niet goed wat dat is. DIRCO? En dan is er nog onze Hilde Demedts, schepen van veiligheid. Dat zit dus allemaal goed. Bestaat het vijfhoeks- of driehoekenoverleg nog? Of is dat juist die zonale veiligheidsraad? Vragen aan de wijkagent.

De Politieraad VLAS (toch wel een schitterende naamgeving) telt 21 gemeenteraadsleden, naast de drie burgemeesters van de zone.
Voor Kortrijk zetelen er 17 gemeenteraadsleden, voor Kuurne 3 en voor Lendelede 1. Dat is niet eerlijk. Die Brugsebaan in Hulste is al van oudsher ook niet alles wat veiligheid aangaat.
In principe vergadert men verplicht tienmaal per jaar, maar dat is nog nooit gelukt.
Het animo is niet zeer groot. Op de installatievergadering van 2 april 2001 waren er al twee afwezigen en één verontschuldigd.

Veel noemenswaardige tussenkomsten zijn er niet, zeker niet de laatste jaren.
Piet Missiaen (nu “Spirit”) wil wel eens op voorhand een vraag of een voorstel indienen. Het is altijd een beetje schrikken, maar dat zijn we nu wel gewoon.
En in het Bulletin van Vraag en Antwoord vind ik één vraag, van Filip Santy (CD&V).
Het is al een oude kwestie, maar wel interessant om nog even op te rakelen. Herinnert u zich nog de dreigende boerenbetoging bij de boomplantactie “Preshoekbos” (december 2002)? De politie werd toen in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Raadslid Santy vroeg zich lang daarna een keer af hoeveel dat heeft gekost. 20.835 euro ! De factuur van 7 leden van het hoger politiekader voor 57,25 gepresteerde uren bedroeg bijvoorbeeld 2.312,33 euro.
(Zo begrijpt u NU ook wat het voetbal kost.)

In een politiezone met meerdere gemeenten kan het per definitie (alhoewel!) niet meer dat het politiebeleid continu in elke afzonderlijke gemeenteraad wordt besproken. Maar het hele probleem is dat de afzonderlijke gemeenteraden zich daar juist nooit meer over beraden. Zelfs niet bij de bespreking van de gemeentelijke bijdrage aan de politiezone. Dan heet het bijvoorbeeld dat die bijdrage al is overeengekomen in de zone zelf. Het is een heel schizofrene situatie. Een slechte cirkel.
Interne communicatie (tussen gemeenteraden en politieraad) en externe communicatie (met ons, inwoners van die gemeenten) is er niet meer. Nu ja, voor veel gemeenteraadsleden van die politieraad zal het wel een zorg zijn. (Ze doen gewoon hun boeken niet open.)

VLAS zelf doet er ook weinig aan om dit te verbeteren. Van actieve openbaarheid van bestuur heeft het Politiecollege (de burgemeesters, de procureur en de korpschef) nog niet veel gehoord. (Kent er trouwens iemand de communicatieverantwoordelijke?)
Gemeenteraadsleden die geen lid zijn van de Politieraad weten van toeten noch blazen. Verslagen van die Raad krijgen ze niet. Laat staan van het Politiecollege.
Zo maken volkomen innocente Kuurnse of Lendeleedse of Kortrijkste gemeenteraadsleden wel eens opmerkingen over iets dat al (altijd toch min of meer) is uitgeklaard in de Politieraad.

De website www.pzvlas.be is ook niet van die aard om over naar huis te schrijven. Er staat een weerbericht op.
Belangrijke rubrieken ervan zijn nog altijd (2005!) “under construction”. Je vindt er niet eens de leden van de Raad.
Eigenlijk mogen we al met al nog blij zijn dat er aan de motie tot uitbreiding van de politiezone tot h̩̩l het arrondissement Kortrijk geen gevolg werd gegeven. (Die motie van de korpschef zelf Рhij verdedigt wel goed bepaalde belangen Рwerd al meteen voorgelegd en goedgekeurd in de installatievergadering van de Raad.)

Zo’n Politieraad omvat (“behandelt” is een te sterk woord) wel een keer belangrijke agendapunten.
Het gaat niet altijd over de levering van politieschoenen en sokken. Of kogelvesten.
De begroting van de zone wordt er besproken.
Die bedraagt voor dit jaar 19,4 miljoen euro. In buitengewone dienst slechts 440.000 euro. Er is een overschot van ongeveer 6.000 euro.
De personeelsformatie (met aanstellingen en bevorderingen) komt ook aan bod.
De stand van zaken in het nieuwbouwdossier van het politiegebouw. De camera’s aan het Schouwburgplein. Het zonaal veiligheidsplan. Het verkeersboetefonds.
De criminaliteitsbeeldanalyse. Allerhande alarmsystemen voor de bevolking.

Kortom, allemaal zaken waar we wakker van liggen.
Moet het nog gezegd dat het Vlaams Blok in die Raad zijn mond niet opendoet?

Eén agendapunt kwam tot op heden nooit aan bod: het inwendig functioneren van het politiekorps. Er is en was daar nochtans allerlei aanleiding toe.

Wat staat er ondermeer op de agenda van de eerstkomende politieraad?
Dat men twee nieuwe anonieme (gepantserde!) interventiewagens gaat kopen. En twee nieuwe kantoorwagens. (De oude haalden 180.000 kilometerstand.)
Men gaat ook een studie laten maken door IPSOC (KATHO) over de problematiek van de (jongeren)overlast in de parken van de politiezone.
En acties bespreken om de pakkans te verhogen bij verkeersinbreuken die als agressief worden ervaren. Tevens wil men doelgerichte acties ondernemen om verkeersongevallen met lichamelijk letsel terug te dringen.
Burger, het wordt dus opletten geblazen.

Op de Raad van 28 februari staat er wél een leuk punt: de samenwerkingsovereenkomst tussen de zone en de stad Kortijk. Daarover een volgende keer meer.

En kunnen er nog ongelukken gebeuren op en rond het vliegveld Kortrijk-Wevelgem?

Een tijdje geleden heeft een piloot een perfecte noodlanding uitgevoerd op het grondgebied Bissegem. Volstrekte leken in het vak noemen dat dan een ongeluk.

Kunnen er aldaar eventueel nog ongelukken gebeuren?
Waarschijnlijk wel. Er kan ook nog een treinstel ontsporen op de lijn naast het vliegveld. Om van ongelukken aan de overweg in Bissegem nog te zwijgen. Het meest gevaarlijke aan het vliegen op EBKT (pilotenjargon voor het vliegveld) is evenwel zich naar of van het vliegveld begeven. We raden u alleszins aan om bij het verlaten van het vliegveld goed naar links en rechts te kijken, want dat is zowat het gevaarlijkste maneuver dat men in die buurt kan uitvoeren.
Die buurt staat ten andere niet goed aangeschreven.

Is er geluidshinder rondom het vliegveld?
Jawel. En vroeger nog véél meer. (We laten nu even het lawaai van de treinen terzijde.)
Maar de bewoners van de buurt zaten indertijd in hun tuin bewonderend te kijken naar de Spitfires, de Harvards en de Meteors (de eerste jets!). Zij genoten van het schouwspel. Wat een kerels! Wat een geluid ! De moeders gingen uit de bol. Vaders waren dan wel een beetje jaloers. Ze zeiden dan dat ze ook wel piloot hadden willen worden. Maar Moeder was tegen. En de kleuters kregen nog een limonade, als ze dan toch even moesten huilen.
Sindsdien zijn er bewoners in de buurt komen bouwen of verbouwen die pas achteraf hebben ingezien dat wie bijvoorbeeld naast een spoorweg gaat wonen daar ook de treinen moet bijnemen.
Tegenstanders van het vliegveld hebben eigenlijk niet graag dat de geluidsoverlast nu fel is verminderd. (Door aanpassing van het circuit en de hoogte, door geluidsarmere motoren, door de beperkingen van de nachtvluchten. Door het afschaffen van de zweefvluchten.)
Zij willen gewoon het vliegveld weg, en moeten daarom constant hun contra- argumentatie wijzigen.
Waarom vragen die tegenstanders eigenlijk niet aan de politieke wereld om een bouwverbod uit te vaardigen onder het landingscircuit?

Wil men het vliegveld weg?
Sommigen wel, ja. Uiteindelijk niet zoveel hoor.
Er is ooit een petitie geweest met 3000 handtekeningen voor het behoud van de zweefactiviteiten. De contra’s zijn mensen die niet al teveel reizen. Echternach, of een bank in Sluis zal wel het verste doelwit zijn. Die mentaal waarschijnlijk ook in een klein benepen wereldje leven. Ik denk soms dat het gaat om mensen die in hun leven in het algemeen niet al te vrolijk en gelukkig zijn. Op zaterdag rond 10 uur wassen ze hun wagentje. Excuseer.
Vandaar ook dat ze in hun geborneerdheid ten langen leste altijd weer opduiken met de totaal achterhaalde gedachte dat de vliegerij een gedoe is van dikke nekken die een hobby uitoefenen op de kap van de gemeenschap.
Ze zijn nog nooit op het vliegveld geweest.
Ze hebben nog nooit gevlogen. (Mensen van alhier die bijvoorbeeld een keer per charter naar Lourdes of Benidorm zijn geweest weten dat de piloot met wie ze spraken ooit nog eens een opleiding heeft gevolgd op EBKT.)

Wat kost de exploitatie van het vliegveld aan de gemeenschap?
Macro-economisch bekeken in feite niks. Jawel, een aantal gemeenten storten een bijdrage. Voor Kortrijk is dat 18.883 euro oftewel 10 frank per inwoner.
Vergelijk met de kerkfabrieken: 600 frank per inwoner !
Curieus blijft waarom de haters (want dat zijn het) van het vliegveld, en van alles wat het leven de moeite waard maakt, zich nooit eens afvragen hoeveel dat andere transportmiddel, met name de Leie, kost aan de gemeenschap. Of het kanaal Kortrijk-Bossuit.
Waarom kost dat vliegveld ons in feite niks? Omdat piloten sinds jaren voor miljoenen accijnzen en belasting op benzine plus landingsrechten (en huurlasten) aan de gemeenschap terugbetalen. Omdat de vele beroepspiloten en instructeurs (er zijn geloof ik zeven scholen) op EBKT inkomstenbelasting betalen. Omdat er aldaar ca. 70 (80? 85?) rechtstreekse werkplaatsen zijn geschapen.
Omdat piloten in opleiding – in tegenstelling tot iemand die bijvoorbeeld naar de vakschool gaat, of voor dokter doorleert – zelf hun opleiding betalen. (Reken maar dat een volledige opleiding tot lijnpiloot uiteindelijk 3 miljoen BEF kan kosten. NIKS geen geld van de gemeenschap!)

Hoeveel “geluksmomenten” zijn er per dag op EBKT?
Stel dat er per jaar ongeveer 120.000 passagiers zijn. Dat maakt gemiddeld méér dan 300 geluksmomenten per dag uit. (Ook de skiërs die met een medische vlucht en met een gebroken been landen zien er nog stralend uit.)
En dan hebben we het nog niet over al die mensen die komen lanterfanten op het vliegveld, over de terrasjeszitters, de “spotters”, de kindjes die ervan dromen om piloot te worden, de ornitologen, de verliefden in het gras.
Er zijn weinig smalle plekken van twee kilometer lang in deze regio waar méér dan 100.000 geluksmomenten per jaar worden gecrëerd. Het leven is méér dan economie, stupid.
(De Groene tegenstanders van het vliegveld willen daar nu uitgerekend wel een heel bedrijventerrein van maken. Daar komen pas ongelukken van.)

E=KxAxRxT

Deze formule wil gewoon maar uw aandacht trekken op een stuk dat hier nog moet verschijnen.

E= effectiviteit van de VTO-activiteit

Het resultaat dus van een vermenigvuldiging van
K= kwaliteit van de VTO-activiteit, maal
A= acceptatie door het individu, maal
R= relevantie van de VTO-activiteit voor de organisatie, maal
T= transfermogelijkheid.

En VTO betekent Vorming, Training en Opleiding van ambtenaren.
Het stadspersoneel krijgt heelwat VTO.
Er is bijvoorbeeld een cursus die noemt “de beperkingen voorbij“.
Ik kan het daar vandaag nog niet over hebben want volg zelf nog een lessencyclus “leren schrijven”.

Uw,
Frans Lavaert
senior consultant bij het buro “Cientra Zuid-West”.

De oude koeien in de grachten van Buda-eiland zijn niet dood !

Iets over wat u allemaal niet weet.

In de reguliere media leest men wel eens iets dat enkel voor insiders intrigerend is.
Een samizdat-weblog als deze kan dit dan gelukkig wel even uitleggen aan de outsiders.
De gewone Kortrijkzaan.

In “Het Nieuwsblad” (dd. 19 februari, pag. 24) zegt ene Franky Devos: “Kortrijk is (met de nieuwe vzw Buda, – F.L.) zo klaar om ouwe koeien in de gracht te laten en met open geest te bouwen aan een nieuw cultureel klimaat met bovenlokale uitstraling. Als een op maat gesneden verhaal waarin we ten dienste staan van de kunstenaar en het publiek.”
Alweer dat verhaal. Die gasten doen niks anders dan vertellen. (Ze hebben daar ook een klein publiek voor, nog wel van gasten die zelf een rol spelen in het verhaal.)

Om de draagwijdte van dit alles te begrijpen moet u helaas op deze stadsweblog drie stukken opnieuw gaan lezen. Een van 13 januari (“Naar een publiek debat over Buda-kunsteneiland”), één van 20 januari (“Voetlicht op Limelight”) en één van 28 januari (“BudaBIS: facts en figures”).
Anders komt u er gegarandeerd niet uit.
Het is bijvoorbeeld al niet waar dat de nieuwe vzw BudaBIS ten dienste zal staan van het publiek.
In de statuten BIS staat letterlijk dit te lezen: “De vereniging stelt de kunstenaar centraal“.
En men “geeft de voorkeur aan kunstenaars die zichzelf en hun parcours blijven bevragen.”
Een beetje kunstkenner weet wat dit betekent. Die artiesten (want dat zijn het!) doen hun ding.
En wij maar foeterend sukkelen achter hun op zichzelf al strompelend “work in progress”.
(Er was een keer een toneelstuk van een half uur in Limelight waarbij de betalende toeschouwers althans 9 euro moesten op tafel leggen. Sindsdien bekend gebleven als 8 1/2.)

Franky Devos was bij ANNO’02 één van de drie projectcoördinators, verantwoordelijk voor jongerencultuur en regiowerking. In feite was hij de baas. Nu is hij zonder enige openbare selectieprocedure terug opgedoken als niet minder dan de voorzitter van de nieuwe vzw “Buda Bis- Kunstencentrum”.

Welke oude koe wil HIJ dus alleszins niet meer uit de gracht halen?
Wel, vooreerst die koe die hijzelf door zijn eigenste schuld in zijn eigen gracht heeft laten strompelen.
Zijn eigenste bovengemeentelijke project Anno ’02.
Er is ooit een keer een nogal summiere interne evaluatie geweest van dit project. Toen bleken de medewerkers van Anno’02 zelf tevreden te zijn over hun werk. De beloofde externe evaluatie is er evenwel nooit gekomen.
Intussen zijn we in het stadium van de vereffening van deze vzw beland. De Kortrijkse burgemeester heeft beloofd (gemeenteraad van 10 januari) van deze oude koe wél publiekelijk bij de horens te willen vatten. Hij zou ook zo spoedig mogelijk alle benodigde documentatie aan de gemeenteraadsleden bezorgen.
Ook heeft de burgemeester toen beklemtoond dat hij graag een publiek debat wil, en desgevallend zelfs bereid is om een gemeenteraad te organiseren, over het (oude en nieuwe) Buda-verhaal.
Hoe meer debat hoe beter,” zo luidde het.

Franky D. zal intussen als leider van de nieuwe vzw BudaBis wel wéér geen zin hebben om de minder oude koe vzw Buda I van Kurt Van Belleghem (het kalf is geboren in juli 2003) uit de gracht te halen: wat met deze nog bestaande vzw Buda? De functionering ervan? De financiering? (Volgens de burgemeester helemaal door Europa betaald.)

Niemand houdt van het oprakelen van oude perikelen.
Alhoewel die soms zeer tekenend kunnen zijn en dus leerrijk voor de toekomst. Waarom bijvoorbeeld is Patrick Allegaert – als intendant van ANNO’02 aangesteld door de vorige burgemeester De Bethune – het al eind december 2000 afgetrapt?

Overigens is Anno’02 geen oude koe.
Iedereen heeft dit nu vergeten. Het was absoluut niet de bedoeling dat dit project zou sluiten in datzelfde jaar 2002. Het project moest “duurzaam” zijn, een blijvende injectie betekenen voor het culturele landschap in zuidelijk West-Vlaanderen. Met bijvoorbeeld het jongerenkunstencentrum Texas, het steunpunt Cultuur en Onderwijs (CO2), een nieuw museum voor beeldende kunst (ArtBox), een Vredespark. (En waar is dat monument aan de Leie gebleven?)
Franky Devos heeft alleszins persoonlijk bijgedragen tot de “duurzame werking” van zijn vroegere vzw: hij liet zichzelf weer opvissen in de nieuwe vzw Buda-Kunstencentrum.

P.S.
Het gerucht doet de ronde dat een aantal particulieren eind maart (in “Au Casino”) een debat willen organiseren rond de Kortrijkse kunstenpolitiek.
Dat is nu juist de meest geschikte manier om de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur in deze te verdonkeremanen. De burgemeester (ook de vorige) kan hier zeker best mee leven.
(In een gemeenteraad hebben uitspraken een zekere bindende waarde. Kunnen er ook besluiten worden genomen.)

Eerste stadsblog was hier ! Niet in Gent.

Wat las ik in “De Morgen” van laatstleden donderdag 17 februari? Op de tweede pagina nog wel.
“Gent” beschikt als eerste stad in België over een eigen stadsweblog. Gemaakt door welgeteld drie vriendinnetjes met in het totaal negen medewerkers. Zij hopen nog van mensen aan te trekken die de politieke actualiteit gaan volgen. Want eigenlijk is de weblog tot op heden nog gevuld met ditjes en datjes. Vriendinnetjes.
(Goed gemaakt, dat wel. Met prentjes. Zie http://gent.blogt.be. )

Met mijn ‘Kortrijkwatcher” was ik natuurlijk de eerste om een soort dagboek te schrijven over het brede politieke leven in de stad Kortrijk. Ben ermee gestart op 4 januari 2005.
Er staan hier nu bijna 50 artikels te lezen. Het is echt scrollen geblazen.
En de kwaliteitskrant “De Morgen” weet dit. Ik heb dit toen geschreven naar de regionale redactie van de rubriek “Intercity”. (Die vraagt namelijk uitdrukkelijk naar streeknieuws.)

Geen kik natuurlijk. GEEN VRIENDIN. Erg hoor.
Wie “De Morgen” leest krijgt de indruk dat er in Vlaanderen slechts twee steden zijn: Antwerpen en Gent. Soms drie: het rode Hasselt krijgt ook wel eens een plaatsje in de krant.
Stad Kortrijk komt enkel aan bod als schepen Philippe De Coene persoonlijk iets laat weten aan zijn kennissen binnen de redactie.
En hij komt daar dan altijd goed uit de verf, want is ooit een blauwe maandag medewerker geweest van de krant. Voor een bericht over zijn daden volstaat een eenvoudig telefoontje van zijnentwege.