All posts by Frans

Op 6 kerkhoven gaat men over tot het ontbeenderen van begraafplaatsen

Het gaat om de kerkhoven van Heule, Rollegem, Marke, Aalbeke, Bissegem en Bellegem.
De opdracht wordt uitgevoerd door de gespecialiseerde firma Buytaert uit Kerkhove. Het was het enige bedrijf dat een offerte indiende. Kostprijs: 90.417 euro. De raming bedroeg 93.675 euro maar stad kreeg 2 procent korting omdat het bedrijf méér dan 3 percelen mocht behandelen. Heule was het duurst: 18.012 euro.
We weten niet om hoeveel begraafplaatsen het gaat en of de nabestaanden van die verrichtingen op de hoogte zijn gebracht. We weten ook niet of de stoffelijke resten in een ossuarium zijn ondergebracht en waar dat knekelhuis dan wel zou kunnen liggen.

Nog een belasting die veel opbrengt

Het gaat om de belasting op niet-geadresseerde (huis-aan-huis bezorgde) publiciteitsbladen.
Voor de eerste 5 maanden van dit jaar is er alreeds een bedrag van 601.324 euro ingekohierd (vastgesteld).
– Vorig jaar (12 maanden): 1.993.624 euro.
– 2017: 2.188.314 euro (13 maanden want 37 belastingplichtigen dienden hun aangifte te laat in).
Voor het gemak raamt het bestuur telkenjare de opbrengst op 2 miljoen euro.
P.S.
In vroeger tijden zou de Kortrijkse liberale fractie dit een verfoeilijke, pesterige bedrijfsbelasting hebben genoemd.

Burgemeester is nu weer voorzitter van de gemeenteraad

En dat zullen we geweten hebben!
Vincent Van Quickenborne (op gemeentelijk vlak zonder partij! – maar wel de zeer gevreesde baas van zijn onkundige, onmondige, schaapachtige kiesvereniging: het zgn. Team) is hierdoor bij machte om de agenda te bepalen van de zitting en wordt tegelijk voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (zeg maar: OCMW). Voormalig OCMW-voorzitter -SP.A’er Philippe De Coene kijkt nu maar gezapig (?) even toe…

En dat Q nu alles heeft te zeggen, dat zullen we vooral geweten hebben door zijn DNA- ingebakken, ongebreideld kordaat optreden als hem iets niet zint. Of als een ongewenste waarheid over het beleid van zijn tripartites aan het licht dreigt te komen. Dan wordt hij op een heel specifiek vooral theatrale wijze heel kwaad. Een gedrag, een dictator en tegelijk komediant waardig…
(Staat niet in de gazetten.)

In de laatste gemeenteraad van 1 juli kregen we daar al enkele uitermate tekenende illustraties van te zien.
– Een vraag tot uitstel van een bepaald punt is niet eens ter stemming gebracht (voorstel van Jean de Bethune over “de grote bevraging”).
– Het debat over de exploitatie van het Heulse en het open zwembad van de Abdijkaai plus nog over de bijdrage van Stad aan het nieuwe zwembad van Lago is heel abrupt stopgezet. (Na vragen van Pieter Soens.)
– Idem bij de interpellatie van Wouter Vermeersch (een VB-klassebak, moedwillig genegeerd door pers en jan-en-allemaal) over de nieuwe en bestaande moskee. Nieuwbakken voorzitter Vincent van de GR vraagt dan bijv. geeneens beleefd of er misschien “nog iemand wil tussen komen?” of “kunnen we hiermee het punt afsluiten”? Neen. Hij zegt gewoon, heel drastisch, militair bevelend : “aan de orde van de dag is het (volgende) punt”.
– Het kan voor de burgemeester in de GR trouwens allemaal niet vlug genoeg gaan. (Niet zonder reden kreeg Q in de wandelgangen van het stadhuis de bijnaam “Asap”.)
Uitslagen van de stemmingen in de GR vermeldt hij ook niet.

Van Quickenborne is op een wel bijzondere wijze sinds 17 juni aangeduid als voorzitter van de Raad. (Dat kan hem in zijn politiek volstrekt amoreel gedrag allemaal niet schelen.)
De verkozen voorgedragen voorzitter Tiene Castelein (van Team Burgemeester) is omwille van een medische reden voor enkele maanden verhinderd als raadslid-voorzitter. Op die zitting van 17 juni werd zij dan maar zonder veel misbaar vervangen door de burgemeester. Dat was blijkbaar decretaal niet zeer koosjer want de akte van voordracht van de nieuwe kandidaat-voorzitter is pas op 20 juni ingediend bij de algemeen directeur. De procedure moest dus helemaal worden overgedaan op de zitting van 1 juli laatstleden. Ook dit is zonder veel protest van de oppositie kunnen gebeuren.
(Wanneer zal de nieuwe algemeen directeur even tijdens de zitting haar stem verheffen als er weer iets uit de hand loopt?)
Dit alles is wel verbazingwekkend, want helemaal tegen de geest van het gemeentedecreet.
Sinds dat decreet is de burgemeester immers niet meer van rechtswege de voorzitter van de Raad. De voorzitter mag nu ook ofwel een schepen zijn, ofwel een ‘gewoon’ raadslid, en het liefst van al dan nog iemand van de oppositie.
Het gemeentedecreet had daarbij de uitgesproken bedoeling om de macht van de verkozen raadsleden sterker te profileren ten aanzien van het uitvoerend schepencollege. Verondersteld werd dat een meer onafhankelijke voorzitter de gemeenteraad als het ware beter zou “wapenen” tegenover de bevoegdheden en uitlatingen van het College.

In Kortrijk is dat evenwel nog geen enkele keer het geval geweest.
Het eerste “onafhankelijk” raadslid-voorzitter was Piet Lombaerts van de N-VA. Hij bestond het om telkens opnieuw het College te verdedigen in naam van een of andere schepen of slaagde er in om geheel het beleid van de tripartite aan het bewind goed in de verf te zetten. Schepenen liet hij ook altijd uitvoerig aan het woord, in tegenstelling tot de raadsleden die streng werden gewezen op hun tijdslimiet.
En dan kregen we laatst dus Tiene Castelein als raadsvoorzitter.
Zij maakte het sinds januari helemaal en maand na maand steeds erger te bont in haar weerwerk tegenover de Raad, in zoverre zelfs dat men zich bij de oppositie al aan het beraden was om mogelijk te nemen maatregelen tegenover haar manieren om de Raad in toom te houden. Zij smoorde al bijna vooraf de stem van de oppositie (vooral van VB’er Wouter Vermeersch). Zij heeft het zelfs al een keer aangedurfd om een voorgenomen interpellatie opzij te schuiven. Zij voerde ter plekke uit wat haar buurman, genaamd Asap, haar in het oor fluisterde.
En nu is het dus minstens voor enkele maanden de beurt aan de burgemeester himself om de macht van gemeenteraad helemaal te fnuiken…

P.S.
Binnen de kiesvereniging ‘Team Burgemeester’ waren er geen valabele kandidaten. Bij de N-VA niemand beschikbaar. En Van Quickenborne ziet natuurlijk niet graag een sos als voorzitter opduiken en hiermee bekendheid verwerven. Zo gaat dat.

Vroege wekelijkse rommelmarkt op site Pottelberg

Dat wisten we niet.
Er is op de parking van de site Pottelberg (Engelse Wandeling 2) iedere zondag tussen 5 (!) en 13 uur een private rommel- , brocante- en vintagemarkt.
Zie www.sabraplusc.com
Organisator is ene Perdo Naer. GSM. +32 494 72 91 81.
Standhouderprijzen tussen 12 en 50 euro.
Stad Kortrijk staat ook niet-professionelen toe om koopwaar aan te bieden, maar dit mag pas occasioneel gebeuren. En wat verkocht wordt mag niet gekocht of vervaardigd zijn met de ultieme bedoeling die zaken te verkopen.

Een oude koe: de effectiviteit van de gedane investeringen

Zo’n gemiddelde Kortrijkzaan heeft als enige perceptie dat Kortrijk onder en sinds de vorige bestuursperiode intussen “veel is verbeterd”. Ja, veel is verbeterd. Ja.
Men (m/v) heeft het dan veelal over de verlaagde Leiekaaien en over niet veel andere zaken meer. Weten we veel…
Met de journalistiek volstrekt onbehoorlijke medeplichtigheid van de plaatselijke gazetten is de Kortrijkse burger geheel onwetend gebleven over de effectiviteit (is het doel bereikt?) en de efficiency (lage prijs, geen tijdverlies?) van het gevoerde beleid.
Denk maar eens aan zaken als het kerkenplan, de stationsomgeving, het heel duur uitgevallen politiecommissariaat, de armoedebestrijding, de drie nieuwe belastingen, de perikelen bij VLAS en Fluvia. De besparing van de personeelskosten de daling van het aantal medewerkers? Het nog altijd niet gerealiseerde nieuwe stadsmuseum. Het warrige en financieel ondoorzichtige kunstenbeleid op Buda-eiland. De ontslagen van topambtenaren. We zouden in het algemeen ook steeds meer doen met steeds minder.
Tja. We weten van zeer veel niet veel.

Maar we beperken ons hier en nu tot het meest flagrante en meest fundamentele tekort aan effectiviteit in het beleid tijdens de vorige legislatuur: de lage realisatiegraad van de investeringen. De jaarrekening 2018 is nu gekend zodat we over alle benodigde cijfers beschikken.

Weet u het wel nog?
Het vorige schepencollege riep zichzelf met veel tromgeroffel uit tot de grootste investeringscoalitie aller tijden. De entiteit Stad alléén al zou gedurende zes jaar niet minder dan 160 miljoen investeringsuitgaven besteden.
Is dat doel bereikt?
U krijgt hierna jaar per jaar achtereenvolgens volgende cijfers te lezen:
– het voorziene (bedachte) investeringsbudget
– de werkelijk gedane uitgave volgens de jaarrekening
– de realisatiegraad (een percentage).

2013
– 28,57 miljoen euro
– 11,83 miljoen euro
– 41,4 % gerealiseerd
2014
– 39,93
– 27,72
– 69,4 %
2015
– 48,66
– 17,56
– 36,0 %
2016
– 35,07
– 18,59
– 53,0 %
2017
– 38,92
– 31,23
– 80,2 % (inhaalbeweging)
2018
– 36,81
– 26,6
– 71,0 % (laatste poging om het gestelde doel te bereiken)

De gemiddelde realisatiegraad bedroeg zowat 58 procent.
We werkten met afgeronde, onvolledige getallen. Leesbaarheid…Laat ons zeggen dat er iets als 134 miljoen euro investeringsuitgaven door Stad zijn gedaan in de vorige legislatuur.

N.B.
Deze gegevens stonden of zullen nooit staan in onze lokale gazetten. Kiezersbedrog is dat. Journalistiek-deontologisch complete desinformatie.Breaking news: Textielhuis wordt verkocht

Het Textielhuis in de Rijselsestraat en het aanpalend hoekpand wordt verkocht. Aan (door?) Leiedal? Doet Stad ook een duit in het zakje? (Leiedal beschouwt deze aankoop als strategisch “kernversterkend”.)
Prijs kennen we niet. Bestemming ook niet. Door wie en waar beslist?

Op heel de kwestie berust een embargo tot 3 juli om 10 uur. Dan krijgt de pers de eerste informatie. De gemeenteraad later, evenals de trouwe ABVV’ers. De kameraden.

Komt het dan toch goed met de financies van Parko? (3)

Schepen Weydts (SP.a) denkt alleszins van wel.
Hij baseert zich hierbij evenwel niet op de verhoging van de parkeertarieven (zie vorige stukken in deze elektronische krant) maar op het feit dat Parko vanaf volgend jaar geen autonoom gemeentebedrijf meer is, maar een “stadsdienst” wordt. Die ‘inkanteling’ heeft tot gevolg dat Parko niet meer jaarlijks verplicht is om te betalen voor het gebruik van het openbaar domein. Dat kost nu zowat 752.000 euro per jaar (vanaf dan dus te dragen door ons allen, belastingbetalers).

Wij kennen nog een andere, betere reden waarom het zou kunnen dat Parko er weer kan bovenop geraken: de totale investeringen dalen!
Een overzicht.
In 2016 kon het geld niet op: 8,80 miljoen euro investeringen.
In 2017: 2,46 miljoen.
In 2018: 1,93 miljoen.
En dit jaar bedragen de geraamde investeringen 2.756.000 euro.
Nu zult u zeggen: dat is toch een stijging van 42 procent?
Neen!
Want intussen is bekend geraakt dat de bouw van de ondergrondse parking aan museum Texture niet doorgaat.
Men heeft nu plotseling ingezien dat er geen echte nood aan is. (Probeer maar eens in de buurt van de Noordstraat en de omliggende zijstraten aldaar een parkeerplaats te vinden…) Stadsplanning is dit genaamd.

Die parking zou héél veel geld hebben gekost: méér dan 10 miljoen. (Aan voorbereide werkzaamheden is al 364.000 euro besteed.)
Dit jaar zou Parko 1 miljoen euro investeren in die parking. Dat bedrag moet dus in mindering gebracht worden en zo komen we nu aan 1.756.000 euro geraamde investeringen. Dat is minder dan vorig jaar.
Het komt heus nog goed met Parko!!

P.S.
De hoogste investering voor dit jaar gaat naar parking station: 655.000 euro.
Daar is al een keer geruisloos op beknot. Het aantal parkeerplaatsen is ingekrompen door het schrappen van een bouwlaag. (900 plaatsen i.p.v. 1.200.) Dat bericht staat nu pas in de gazetten. Is al ‘goedgekeurd’ (aanvaard) in De Raad van Bestuur van 2018-11-07.
Die perse toch…Ik kan er niet meer tegen! Die onkunde. Die onwetendheid. Die gedweeheid. En hoe men de Kortrijkse burger in het ongewisse laat.

De verhoging van de parkeertarieven is een beleidsdaad en heeft niets te maken met de financies van Parko (2)

Dat is dus de stelling van schepen Axel Weydts (voorzitter van Parko). Immers de financiële toestand van het parkeerbedrijf kent volgens hem geen structureel probleem. De meeropbrengst van die tariefverhogingen (zelfs geen raming gekend!) gaat trouwens naar projecten rondom verkeersveiligheid en fietsinfrastructuur.
In een vorige editie van deze krant spraken we onze twijfel uit over de “staat van het financieel evenwicht 2018-2019” bij Parko. En – zoals altijd zuigen we dat niet uit onze duim – maar steunen daarbij op een verslag van de Raad van Bestuur (07/11/2018) waarbij gewezen wordt op de opeenvolgende negatieve autofiancieringsmarges (AFM) met als conclusie dat in 2019 een budgetwijziging en “bijsturing” nodig is.


Hierna nog wat gegevens om te oordelen over de financies bij Parko

.2. De budgettair resultaten per boekjaar zijn negatief.
– 2017: min 1.367.689 euro
– 2018: min 846.320 euro
– 2019: min 411.038 euro.
3. Overzicht van de financiële schulden (voor de leesbaarheid ronden we af):
– 2014: 9,35 miljoen euro
– 2015: 14,33
– 2016: 19,78
– 2017: 18,60
– 2018: 17,59
– 2019: 18,12 miljoen euro.
4. Geraamde kosten en opbrengsten volgens budget 2019
– De kosten zijn weinig gestegen tegenover 2018. Slechts 1 procent (van 6,31 naar 6,37 miljoen euro.
– Maar de opbrengsten dalen wel met 11 procent! (Van 9,15 naar 8,18 miljoen euro.)
ZOU DIE VERMINDERDE OPBRENGST NIET KUNNEN DE AANLEIDING ZIJN (OF DE ECHTE REDEN) VAN DE TARIEFVERHOGINGEN?
(Wordt straks vervolgd.)

De verhoging van de parkeertarieven is een beleidsdaad en heeft niets te maken met de financies van Parko (1)

Vorige maandag heeft de gemeenteraad – meerderheid tegen minderheid – de drastische verhogingen van de parkeertarieven en van de boeten goedgekeurd. En in de week ervoor kreeg schepen Axel Weydts (voorzitter van PARKO) in de plaatselijke pers al uitvoerig de gelegenheid om te beweren dat die verhogingen totaal niks te maken hebben met de financiële toestand van het autonoom parkeerbedrijf. Het gaat om een pure beleidsdaad. Men wil de stad wat meer autoluw maken, de ondergrondse parkeergarages meer gevuld krijgen (de tarieven zijn daar ook duurder geworden!) en de de straat teruggeven aan de fietser.

Wie daadwerkelijk die verhogingen heeft uitgebroed en berekend weten we niet. (Nog nooit een verslag gezien van het directiecomité van Parko.) Is het Weydts zelf? De boekhouder Gryspeerdt? Directeur Vandewinckele?
Maar dat de tariefaanpassingen helemaal los moeten gezien worden van de financiële toestand van PARKO geloven we maar half en half.
Daar zijn enkele aanwijzingen voor.
1.
In het verslag van de Raad van Bestuur van Parko (dd. 07.11.218) gaat het over de “staat van het financieel evenwicht 2018-1019”. Daarbij merkt men op dat de autofinancieringsmarge jaar na jaar negatief is. En dan volgt een raadselachtig maar verdacht zinnetje: “Een budgetwijziging in 2019 met de nieuwe bestuursploeg om een bijsturing te realiseren is nodig.”
Ter info.
AFM in 2017: min 887.699
AFM in 2018: min 405.441 euro
AFM in 2019: min 405.038 euro
Dat zijn vege tekens aan de wand. De AFM is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de aflossingen van de leningen. Een negatief AFM betekent dat het bestuur van Parko niet in staat is om de leningslasten te dragen met het overschot uit de gewone werking. Nog anders gezegd: na vereffening van de leningslasten zijn er geen middelen meer om investeringen rechtstreeks te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan. (Een aantal grote investeringen zijn trouwens nu al geschrapt. Waarom dan toch de tarieven verhogen?)

In de laatste gemeenteraad bleef voorzitter Weydts maar beweren dat de financiële toestand van Parko kerngezond is. Hij greep daarbij naar een klein hulpmiddeltje dat pas geldt voor de toekomst. Als Parko geen autonoom gemeentebedrijf (AGB) meer is maar een ‘stadsdienst’ wordt, dan moet de organisatie geen 800.000 euro meer betalen aan Stad voor het gebruik van openbaar domein. (In werkelijkheid gaat het 751.950 euro.) Eigenlijk is deze redenering (een besparing) juist alweer een motief om de parkeertarieven niet te doen stijgen…

(Wordt vervolgd.
Volgende week nog wat meer over de financies van Parko. Want onze gazetten laten ons hier ook weer volkomen in de steek.)