All posts by Frans

Kosten om van Kortrijk een CH2030 te maken? (1)

Ja, het recente ontslag van de adjunct-directeur Team Cultuur – tegelijk gangmaker van DURF2030, een organisatie de ambitie wil waarmaken om van Kortrijk in 2030 een Culturele Hoofdstad (CH) van Europa te maken (zie vorige stukken) – wekte bij de redactie van deze alternatieve stadskrant natuurlijk de ongezonde nieuwsgierigheid op naar de vraag hoeveel geld ons bestuur dan wel wil besteden om dit streefdoel te bereiken.
Dus fluks gekeken naar de enige officiële bron die hier van tel is: het laatste, aangepaste meerjarenplan (MPL) 2020-2025. Op zoek naar een SPECIFIEK begrotingsartikel waarin zowel de ontvangsten als de uitgaven voor dit project zijn voorzien. En ja hoor, – zo lijkt het er op – gevonden op bladzijde 63, een actiepunt 6.6, dat warempel luidt als volgt: “We willen dat Kortrijk wordt uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2030”.

En wat zien we als reële investeringsuitgaven (want het gaat om rekeningen, geen ramingen) voor de voorbije jaren 2020-2021? Om alles wat leesbaar te houden, werken we met afgeronde getallen, waarbij K staat voor duizend en M voor miljoen.
2020: 297,8K
2021: 1,3M
En nu de geraamde investeringsuitgaven voor dit en volgende jaren (zullen bij een nieuw aangepast meerjarenplan in december evenwel gewijzigd worden):
2022: 4,7M
2023: 11,9M
2024: 11,7M (in dat jaar moet het ‘bidbook’ binnen bij Europa)
2025: 6,8M
Dat kan natuurlijk niet!
Een totaal van (sterk naar beneden afgerond) 37 miljoen euro aan investeringen, dan nog zonder de exploitatie-uitgaven??
Onze frank (nu eurocent) is gelukkig nogal gauw gevallen.
Dat artikel 6.6, op pag. 63 in het MPL, slaat op het totaal van alle culturele actieplannen in dat jaar. Dat is dus zeer misleidend.
In heel dat meerjarenplan hebben we in het aanvangsjaar 2020 (met in totaal 19 actiepunten) slechts twee artikels gevonden die SPECIFIEK en rechtstreeks slaan op het streven om van Kortrijk een CH2030 te maken. Later nog één, onder actie nummer 20 pag. 67.
Beste lezer, kunnen jullie zich dat voorstellen? We hebben hier te doen met zowat – extern bekeken dan – de alleszins grootste (megalomane??) historische ambitie van deze tripartite, en we vinden daar in héél het MPL nauwelijks een apart begrotingsartikel van terug, tenzij twee puntjes in het eerste jaar waarop het project van start ging. En in dat jaar dan nog zonder enige financiering!
Zie eens.
– Art. 6.6.13 voor het jaar 2020 heeft het over “het realiseren van een experimenteerruimte“. We vinden niets uit hoor. Dat slaat “in het kader van CH2030” op de opstart van DURF2030. Exploitatie-uitgave? Nul cent gebudgetteerd… Investering? Nul.
– Art. 6.6.17 dan wil “BK6 ombouwen tot een toegangspoort voor het Buda-eiland“.
(BK6 is het gebruikelijke bestuur jargon voor het pand Broelkaai 6; het vroegere stadsmuseum.) In de toelichting bij dit artikel wordt gerept over de opstart van een stuurgroep, de aanwerving van een communicatie- en projectmedewerker en nog een gangmaker en projectmedewerker voor het platform DURF2030. Onder te brengen in BK6. Exploitatie of investering? Nul cent.
Onrechtstreeks is er wel een soort bijdrage van stad voor CH2030 door de schenking van 40.000 euro aan DURF2030.
– Art. 6.6.20 voorziet wel uitgaven, en wel voor dit en volgend jaar. Een nochtans belangrijke post: “We maken Kortrijk warm voor de kandidatuur van Culturele Hoofdstad”. Voor dit jaar is 122.839 euro voorzien en voor 2023 nog 85.971 euro. Dat is te weinig. Voor dit jaar ziet het er al niet naar uit dat we deze bedragen zullen opsouperen. (Vorig jaar gaf de jaarrekening aan dat we daadwerkelijk slechts 9.794 euro hebben besteed voor dit actiepunt. Wat een klucht is me dat.)

Daarmee moeten we het dus tot op heden stellen. Met ongeveer niks.
Na al dat opzoekingswerk in het MJP geen enkele ernstige, doelgerichte uitgave noch ontvangst gevonden voor het project CH2030. Het is alsof die financiering buiten begroting wordt gehouden. Ja toch één iets gevonden.

Maar uiteindelijk is ons opzoekingswerk toch niet helemaal tevergeefs geweest.
De kans of Kortrijk in 2026 volgens de jury in aanmerking komt als kandidaat om in 2030 een Europese CH te worden staat of valt immers duidelijk met de verwezenlijking van (drie) grootse materiële projecten,
Onze stad heeft op gebied van infrastructuur immers een wezenlijke achterstand te verwerken in vergelijking met onze concurrenten als Gent of Brussel…
– Actiepunt 6.6.1: de bouw van een kennis- en beleveniscentrum met nieuwe bibliotheek op de Buda-tip;
– Actiepunt 6.6.5: de ombouw van de Groeningeabdij tot een kunst- en tentoonstellingssite ABBY (met het thema identiteit);
– Actiepunt 6.6.10: de uitvoering van het masterplan Schouwburg.

Van deze projecten vinden we wat (volgens de twee jaarrekeningen) al reëel is besteed in 2020 en 2021 samen.
(Het bedrag van de gunningen is natuurlijk torenhoog. Voor Abby bijv. 11,9 M, incl. BTW.)
Ter info:
Investeringen (werkelijk gedaan in 2020-2021):
– Buda-tip (minder dan begroot): 985.340 euro;
– Abby: (meer dan begroot): 492.040 euro;
– Schouwburg (nog weinig): 67.479 euro.
Gelukkig zijn er ook ontvangsten (subsidies) en véél.
Voor Abby 4,50 miljoen en voor het masterplan Schouwburg 4,60 miljoen!

Exploitatie-uitgaven, gekend tot op heden
– Buda-tip: nul euro.
– Abby: 176.907 euro;
– Schouwburg: nul euro.

Dat alles tot op heden dus.
Zo weten we toch al iets af van wat tot op vandaag aan deze projecten althans is gespendeerd ter gelegenheid, ter materiële ondersteuning van onze kandidatuurstelling CH2030. We zullen moeten voortmaken.
Nu nog even wachten op de volgende aanpassing van het meerjarenplan (die er zeker dit jaar nog komt) om te weten wat deze drie grootse werken ons in totaal gaan kosten.

Om evenwel heel concreet te achterhalen wat we daadwerkelijk besteden aan de kandidatuur (tender) CH2030 zelf moeten we ergens kunnen vinden 1) wat het team dat zich bezighoudt met het project zoal kost, en 2) de uitgaven en inkomsten (van het DURFFONDS) van het platform DURF2030.

We houden vol, vragen om bijstand. Kortrijk is een transparante stad hoor!
(Wordt vervolgd.)


“Kortrijks project DURF2030 niet onder druk” (4)

Voor wie onze vorige stukken hieromtrent niet kon lezen: DURF2030 is een project (platform) dat voornamelijk of eigenlijk uitsluitend tot doel heeft krachten te verzamelen om de ambitie te verwezenlijken om ons Kortrijk in 2030 tot een Culturele Hoofstad (CH) van Europa te laten bekronen.
Nu Katrien Voet, de adjunct-Directeur van het Team Cultuur (en concreet tot vorige maand coördinator of gangmaker van DURF2030), ontslag heeft genomen, dreigt er natuurlijk een kink in de kabel te komen van dit project. Niet enkel moet er iemand worden gevonden die haar plaats wil innemen, maar blijkt nu ook dat er nog altijd geen zakelijk directeur noch artistiek programmamaker is aangeworven ten einde de Kortrijkse kandidatuur om de titel CH2030 te kunnen waar maken. Drie immens belangrijke functies die nu nog moeten opgevuld ! Wie durft er zijn reputatie op het spel zetten??
(Als dit alles nog dit jaar niet meer kan gebeuren, zie ik stad ooit nog een aanbesteding uitschrijven voor het aanstellen van een soort extern tender-managementbureau om heel het project CH2030 in handen te nemen.)

Volgens Axel Ronse (N-VA), onze schepen van Cultuur, is er evenwel geen vuiltje aan de lucht.
Het project loopt geen gevaar, zo zegt hij (zie “De Krant van West-Vlaanderen” van 21 oktober).
Nu moet u weten dat er alleszins binnen een termijn van – laat ons maar zeggen: een jaar of zo – een zgn. “bidbook” (een projectvoorstel) dient klaargestoomd om dat plan dan in 2024 te kunnen voorleggen aan allerhande EU-instellingen. Dat is heus geen klein bier. We moeten daar niet afkomen met een onnozel kleurboekje over onze culturele troeven, terwijl we – nog eens benadrukken – altijd nog niet eens beschikken over de nodige (drie) topfiguren om onze “tender-offerte” voor het project CH2030 te managen. (Iemand moet eens de vergelijking maken met de stand van zaken bij onze concurrenten zoals Brussel en Gent..)
“Er gebeurt veel achter de schermen om de titel binnen te halen,” zo zegt onze schepen van cultuur nog in voornoemd weekblad. “We stellen een team samen die de lijnen verder moet uittekenen,” en: “samen met de investeringen in cultuur zoals de kunsthal Abby en de verbouwingen aan de Schouwburg” geloven wij in onze kans.”
Allez, bon. Courage.

Voor de redactie van deze elektronische stadskrant is deze uitlating van de schepen een serieuze aanleiding om even na te gaan hoe de financiële kant van onze kandidatuur CH2030 er eigenlijk uitziet.
Dat is alvast duidelijk: dankzij en net door deze kandidatuurstelling naar voor te schuiven, heeft de schepen van cultuur gigantische investeringsbedragen voor cultuur in de wacht kunnen slepen. We beperken ons dus hier eerst even tot de drie grootste materiële troeven waarmee we kunnen uitpakken, – als het god belieft tenminste:
1) het ‘masterplan Schouwburg’,
2) de zgn. ‘stadsliving’ of ‘tentoonstellingssite’ of ‘kunsthal’ Abby (de voormalige Groeningeabdij),
3) het ‘kennis- en beleveniscentrum’ met de nieuwe bibliotheek op de Buda-tip.

In nog een andere bijdrage zullen we proberen het te hebben over de exploitatie-toelagen.
Dan zal het dus gaan over de kosten van het team CH2030 (dat blijkbaar nog niet bestaat !), het globale projectbudget, de budgetten van het platform DURF2030 en het bijhorende DURFFONDS. Eigenlijk allemaal moeilijk uit elkaar te houden, het is één soep.
We zijn voor uren zoet inzake opzoekingswerk, want deze transparante stad doet – zoals de schepen van Cultuur het zo duidelijk liet verstaan – heel veel “achter de schermen”.

(Wordt vervolgd.)

Een topambtenaar neemt ontslag…(3): project DURF2030 niet onder druk?

Katrien Voet nam dus eind september ontslag als adjunct-directeur cultuur, in casu sinds 2020 of zo in functie als coördinator-gangmaker van het project DURF2030. Dat project heeft als voorname doelstelling om zeker al in 2023 – volgend jaar is dat – met een uniek concept uit te pakken als motor voor het opmaken van een degelijk “bidbook” (projectvoorstel) om in 2030 dan (samen met een stad uit Cyprus) uitgeroepen te worden tot een Europese Culturele Hoofdstad. (Over de kandidaten wordt in 2026 beslist. En we hebben heel sterke concurrenten, bijv. Gent en Brussel.)

Volgens “De Krant van West-Vlaanderen” (KW, 21 oktober) is Katrien vertrokken omdat zij “helaas” moeilijk kon matchen met “de politieke context“. Een mysterieuze reden die de gazet niet nader heeft toegelicht.
Axel Ronse, de N-VA schepen van Cultuur, was er als de kippen bij om te zeggen dat “we (sic) altijd goed hebben samengewerkt met Katrien”.
Wij althans denken daar wel een beetje het onze van.
Er doen in elke geval geruchten de ronde (ja, we moeten het stellen met geruchten…) over het feit dat de schepen-volksvertegenwoordiger niet echt intensief bezig is met het project, terwijl er tevens twijfel heerst over de vraag of het schepencollege wel wild-enthousiast is over dat project CH2030. Anderzijds – en dat is helemaal niet paradoxaal – vernemen we tegelijk dat “de politiek” zich te pas en te onpas als een ambetante schoonmoeder gelijk bemoeit met de zaak.
Wel staat vast dat de ambitie om van Kortrijk in 2030 een CH van Europa te worden voor het stadsbestuur concreet naar buiten uit dienst moet doen als een vliegwiel, een booster om een aantal grootste culturele investeringen te verwezenlijken. Denk hierbij bijv. aan het opzetten van een “kennis- en belevingscentrum” (met een nieuwe bib) op de Buda-tip (2.750.000 euro volgens het meerjarenplan). Of de zgn “stadsliving Abby” in het Groeningepark (geraamde netto-kost 6,9 miljoen, bruto 14,4 miljoen). Of het “masterplan Schouwburg” (6,5 miljoen netto geraamd, bruto 14,3 miljoen).
Is er overigens wel geld genoeg voor die miljoeneninvesteringen?

Het zou wel eens kunnen dat het project CH2030 na de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 een stille dood sterft. (Het ‘bidbook’ moet overigens bij de Europese Commissie binnen in datzelfde jaar.)

Het proces om de job van Katrien Voet in te vullen moet dus zéér binnenkort, eigenlijk vandaag nog worden opgestart. Want: we vragen ons zelfs af of er al wel een team CH2030 bestaat.
In voornoemd weekblad KW haast schepen Ronse zich nog om te melden dat stad op zoek gaat naar een coördinator (ja zeg!) Culturele Hoofstad “die instaat voor ‘de branding’ en ervoor moet zorgen dat de titel begint te leven”. (Hij erkent hiermee dus dat er bij de bevolking absoluut nog geen draagvlak – laat ons zeggen: enige belangstelling – bestaat voor die ambitie om Europees-culturele hoofdstad te worden. Niettegenstaande het platform DURF2030.

Wel, men is met die aanwerving al bezig sinds februari. Al van in die maand wil het schepencollege overgaan tot het (tijdelijk) aanwerven van een zakelijk leider voor het project CH2030. Die moet dus nu nog onderzoeken hoe het organisatiemodel er moet uitzien, hoe het budget voor de kandidatuur moet opgebouwd en kan gerealiseerd. Verder is hij verantwoordelijk voor het opleveren van de zakelijke, beheersmatige criteria voor het bidbook.
We staan dus nog nergens !
En weet je wat?
Het is nog erger. Ook al van in februari dit jaar wil men overgaan tot de aanwerving van een (waarschijnlijk ook tijdelijke) artistieke projectmedewerker/programmamaker. Die moet op korte termijn (!) ‘de storyline co-creatief’ realiseren. Hij/zij is dan verantwoordelijk voor het opleveren van de artistieke criteria voor het bidbook.
Ja, nee … we staan nog nergens. Over een stuurgroep of iets dergelijks horen we ook helemaal niets.

(Wordt vervolgd. We proberen zelfs wat te vernemen over de financiële kant van onze kandidatuur CH2030.
Over het projectbudget en over dat DURFFONDS. Dat allemaal is niet gemakkelijk, in een transparante stad als de onze.)
Een topambtenaar neemt ontslag omwille van een “politieke context” (2) – een corrigerende aanvulling is nodig…

In onze vorige editie hadden we het over “coördinator Katrien Voet stopt, maar Kortrijks project DURF2030 niet onder druk“. Dit was de titel van een stuk in “De Krant van West-Vlaanderen” (KW) van 21 oktober. Verder gaf het weekblad als reden van deze “stopzetting” dat er – helaas – een moeilijke match bleek te zijn tussen Katrien en “de politieke context”.
Tja, helaas heeft de senior-writer van “kortrijkwatcher’ zich toch weer eens verkeken en heeft hij ten onrechte vertrouwd op de plaatselijke pers waarvan hij nochtans absoluut geen hoge dunk heeft.
Er bereikte ons intussen nadere en heel fundamentele informatie over de casus Katrien Voet.
Jawel, het is juist dat zij stopt als coördinator van het project DURG2030, maar het zit zo: ZIJ STOPT HELEMAAL.
Al op 30 september laatstleden heeft zij aan het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) haar ontslag aangeboden uit geheel haar functie van adjunct-directeur van Vrije Tijd/Team Cultuurcentrum, een functie die zij al bekleedt sinds 21 juni 2008.
Met andere woorden, geheel haar arbeidsovereenkomst als stadsmedewerker is sindsdien ten einde, en nu moet zij nog tot 1 januari 2023 haar opzeggingstermijn (drie maanden) volbrengen. Nog tot begin volgend jaar ergens op kantoor door het raam zitten staren… (Als dit in het magnifieke pand Broelkaai 6 moet gebeuren is dit misschien wat minder erg: zij kan er genieten van een prachtige tuin met orangerie en er is nog een bar ook.)
We vinden nergens een teken dat het ontslag van Katrien is gebeurd in het klassieke “in onderling overleg”, terwijl de schepen van cultuur Axel Ronse (N-VA) nochtans beweert dat hij altijd goed met Katrien heeft samengewerkt. (Wij vermoeden intussen dat bepaalde cultuurtopmedewerkers van stad de politiekers gewoon beu zijn.)
Intussen beweerde de schepen in voornoemde gazet KW nog dat het project om van Kortrijk in 2030 een Europese Culturele Hoofstad te worden door het verdwijnen van de gangmaker ervan, met name Katrien Voet, niet in gevaar komt.
Het blijft dus nodig om hier in deze elektronische gazet nog een woordje te wijden aan dat project DURF2003 en het bijhorende DURFFONDS.
Beschouw ‘kortrijkwatcher’ maar als een compliance-stadsblog…


Een topambtenaar neemt ontslag omwille van “een politieke context” (1)…

Ja, dat vergt alleszins wat nadere uitleg, en die proberen we hierna ook te geven.
We vrezen evenwel dat het niet zal lukken. En om – ja… – om de “context” te schetsen hebben we hoogst waarschijnlijk meer dan één stukje nodig.
Kort even alreeds dit bericht, om te beginnen.
Het weekblad “De Krant van West-Vlaanderen” (KW) meldt op vrijdag 21 oktober (pag. 10, tweede katern) – en wel als enige krant, ook dit is typisch – het volgende: “Coördinator Katrien Voet stopt, maar Kortrijks Project DURF 2030 niet onder druk”.
Reden? We citeren: “Helaas bleek de politieke context een moeilijke match te zijn voor Katrien en besluit ze de fakkel door te geven aan een nieuwe gangmaker.”
Niet te begrijpen.
Wat is “de politieke context”. En hoe kun je er moeilijk mee “matchen”. En waarom “helaas”?
Dat we het niet weten!

Maar wie is Katrien Voet?
Wel, de Waregemse architecte van opleiding is sinds september 2020 eerst “gangmaker’ “Kortrijk Culturele hoofdstad’ en later dan ‘coördinator’ van DURF2030. (Of omgekeerd, de termen worden door elkaar gebruikt.) Tevoren is ze al wel sinds 2008 in stad werkzaam als ‘cultureel functionaris”.
Als zo iemand ontslag neemt, dan betekent dat wel iets… Maar wat? We hebben er echt het raden naar.
In het weekblad KW geeft schepen van cultuur Axel Ronse (N-VA) nog als commentaar mee dat het groot project van Kortrijk om in 2030 de Europese Culturele Hoofdstad te worden niet in gevaar komt.

Om dit alles te begrijpen dient u nu ook te weten wat DURF2030 is, een organisatie waar Katrien Voet dus tot voor kort de gangmaker van was. Ter info, dit zgn. ‘platform’ is door het ontslag van Katrien toch niet helemaal onthoofd. Er is nog een coördinator (Naima Delaere), een jongeren-projectcoördinator (Helena Calleeuw van VIVES), een soort beheerder (Annelies Van den Berge van Buda), twee stagiairs, een verantwoordelijk voor het hoofdkwartier met de bar van de organisatie in het pand Broelkaai 6 (Angeline Toemasian).
De redactie van kortrijkwatcher schat inmiddels dat geeneens één procent van de volwassen Kortrijkzanen weet wat DURF2030 is en nog minder weet heeft van het bestaan van een DURFFONDS.
Kortrijkwatcher heeft het daar nochtans al over gehad.
Wel.
DURF2030 is een open platform waar zowel individuele burgers en creatievelingen als organisaties, ondernemers, overheden, allerhande instellingen en verengingen kunnen aan participeren.
Grote doelstelling is in feite om stad in staat te stellen om in 2024 al een unieke kandidatuur (‘bidbook’) voor Culturele Hoofdstad 2030 in te dienen. Het ‘platform’ doet dit “door concrete projecten te realiseren die via kunst en creativiteit een positieve impact hebben op maatschappelijke uitdagingen”.
Waarschijnlijk hebt u er nog weinig van gehoord, maar lopende projecten zijn bijvoorbeeld: ‘SpaceXDurf’, ‘Wanna know about, let’s talk about’, ‘Say my name’, Connect to collect’, ‘Dare to care”, enzovoort. (Engels wordt de cultuurtaal in Kortrijk, zoals vroeger het Frans.)
En voor zover u het nog niet wist: “Het doel is om te onderzoeken hoe we via kunst en creativiteit het maatschappelijk weefsel in onze stad en regio kunnen versterken, om betrokkenheid voor CH2030 te realiseren en een cross-sectoraal samenwerkingsmodel te ontwikkelen en uit te testen.” Ja hoor!

Stad speelt hierin een faciliterende rol door infrastructuur (Broelkaai 6) en personeel (bijv. Katrien Voet) ter beschikking te stellen, alsook middelen (centen!) voor de inhoudelijke werking.
Daartoe is een projectfonds opgericht met de naam ‘DURFFONDS 2030′ in de schoot van het Streekfonds West-Vlaanderen. En dat Fonds (zonder rechtspersoonlijkheid) wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en is huisgenoot in Broelkaai 6 (het vroegere stadsmuseum).

Met heel deze “politieke context” kon Katrien Voet dus moeilijk “matchen”.
Haar ontslag bij DURF2030 is niet van belang ontbloot.
1) Er gaat heel wat geld en logistiek om in deze organisatie.
2) En het is maar de vraag of het project ‘Kortrijk Europese Culturele Hoofdstad’ niet wat in gevaar komt.
Er moet niet enkel een vervanger voor de job van Katrien gevonden worden maar ook voor de opmaak van het “bidbook” moet men zo snel mogelijk nog een zakelijk leider én een artistieke projectmedewerker/programmamaker zien te vinden.
Over die twee punten willen we het nog wel even hebben.


Gifloos ratten vangen, bovengronds en op openbaar domein (2)

Het is nu zeker.
Stad zal onze bovengrondse rattenbestrijding met de (ook voor mensen) risicovolle giftige rodenticiden tegen 2026 geheel omkeren door het gebruik van Strygoo rattenvallen (ook genaamd Smartraps).
Daar is heel wat voorbereidend studiewerk aan voorafgegaan. Een testperiode met vijf toestellen gedurende een klein jaar, opvolgingsgesprekken met de enige firma (ja??) die dit soort vallen verkoopt, contacten met vele andere gemeenten (ook Nederlandse) die gifvrij aan rattenverdelging doen, de meting van het tijdsgebruik van onze rattenpakkers bij het team ‘Net en Groen’ (niet gelukt!) , het opstellen van een aankoopplan over de periode 2022 tot en met 2026. Niet zonder reden had Kortrijkwatcher had het er al een keer over in september (de 14de) toen de gunning zonder enige toelichting werd verdaagd !

Voor dit jaar nog zullen we het areaal van 5 toestellen met 10 uitbreiden, volgend jaar weer met 10 stuks, enzovoort, tot we in 2026 uiteindelijk beschikken over 50 van die Strygoo rattenvallen.
Heel vreemd is wel dat de aankoop van de vallen jaarlijks moet goedgekeurd door de financieel directeur want blijkbaar wil het stadsbestuur bewijzen zien dat die aankoop effectief bijdraagt tot een afbouw in uren/VTE van het betrokken personeel.
Na marktonderzoek bleek duidelijk (ja??) dat enkel de firma ATOP, een bvba nog wel uit de Monseigneur De Haernelaan 31 ter stede, dit uniek systeem met bijhorende service kan uitvoeren. Het bod voor die bijkomende 45 toestellen is gegund voor een bedrag van maximum 95.971,47 euro incl. BTW. Gemiddeld 2.133 euro per stuk, (Zonder BTW is de totale kostprijs 79.315,26 euro.)
Het bod dateert al van mei dit jaar. En toen werd een eenheidsprijs opgegeven van 699 euro per toestel, evenwel zonder allerhande toebehoren (connectiviteit!), abonnement en service. Voor de volgende jaren wil de firma geen prijs opgeven maar er is wel een maximale prijsverhoging afgesproken.
We beginnen zo stilaan ietwat te begrijpen waarom de gunning van de levering een keer is verdaagd…

Weet wel dat er naast de vallen (met een trapje) zelf ook nog toebehoren nodig zijn: een lokstof, en IT-platform (sim-kaart) voor detectie, een connectiviteitverbinding, alcohol voor verdoving van de rat die in de valkuil valt. (Hoe zo’n Strygoo Smar Trap werkt kunt u opvragen bij ATOP of is wellicht op Tintenet uitgelegd.)
Tot besluit.
Deze slimme rattenbestrijding werkt zonder gif, is weinig arbeidsintensief en leidt tot goede resultaten inzake detectie en vangsten.
In het oude systeem hebben we per kooi een half uur voorbereidingswerk, moet we die uitzetten en om de zoveel dagen controleren (meestal zonder vangst!) om dan later toch nog vast te stellen dat er al dagen een kadaver in de kooi lag. Dus veel kilometers en werkuren voor weinig resultaat. Met de Smartrap wordt alles digitaal gemonitord!
Wat resultaten betreft kunnen we melden dat er in de testperiode oktober 2021 – eind december 2021 met die toestellen reeds 57 ratten werden gevangen. Voor dit jaar zitten we al aan 109 ratten, geteld tot 15 juli.

P.S.
Dat onze lokale gazetten daar (nog altijd) niets over vertellen vindt de senior writer van kortrijkwatcher alweer onvergeeflijk. Nu heeft hij waarlijk alle hoop verloren in zijn streven om met zijn bijdragen in deze elektronische stadskrant de plaatselijke, Kortrijkse pers op inhoudelijke vlak naar een hoger en breder niveau te brengen.

Over de luchthaven Kortrijk-Wevelgem (5): wat “petite histoire” bij de overgang van W.I.V. naar de NV ILKW

Ja, daar houden we wel van, van enige anekdotiek over onze airport, des te meer als die toch relevant blijkt te zijn om wat klaarder te zien in mogelijke redenen tot de overname van het beheer en de uitbating van het terrein door een nieuwe vennootschap, zijnde de NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Zeg maar: de geboorte van een volwaardige, moderne luchthaven.

In 2017 was EBKT nog in handen van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem, de W.I.V.W.B dus. Dat was een samenwerkingsverband tussen 13 lokale partners met drie publieke rechtspersonen.
Die 13 “partners” waren gewoon de gemeenten aangesloten bij Leiedal en die bezaten samen 929 aandelen van het kapitaal van de in het totaal 1.411 aandelen. Kortrijk had er 264 (18,71%), gevolgd door Menen met 104 en Wevelgem met 86 aandelen. Die gemeenten betaalden jaarlijks een bepaalde toelage, bijvoorbeeld 0,25 euro per inwoner. (Gemeenten die soms wat tegenstribbelden waren eigenlijk eerder geen fan van Leiedal dan uitgesproken vijand van het vliegveld.)
De andere publiekrechtelijke rechtspersonen waren de provincie (282 aandelen), Leiedal zelf (150) en Infrax West, nu netbeheerder Fluvius West genaamd (50 aandelen).

Inzake bestuursorganen leverde die intercommunale beheersstructuur een eerder koddige en waarlijk amateuristische samenstelling op.
– Er was (praktisch gezien tot in maart 2018) een Raad van Bestuur met één voorzitter (Filip Daem) en twee ondervoorzitters (Jean De Bethune en Pol Hiergens). Verder nog: niet minder dan 28 stemgerechtigde leden, ongeveer allemaal politiekers-raadsleden (voor Kortrijk 5 waarvan minstens twee volkomen onverschillig en onwetend). Daarnaast nog 5 “adviserende” leden met evenveel ondeskundige opvolgers. En tenslotte nog 4 deskundigen en een adviseur/secretaris (zijnde de “directeur” Stefaan Van Eeckhoutte en de luchthavecommandant Iwan Royon). Totaal aantal personen: 47 ! We herhalen even: 47.
– Er was natuurlijk ook een Directiecomité. Weer met één voorzitter en twee ondervoorzitters, nu 7 stemgerechtigde leden, de 4 deskundigen en de adviseur/secretaris. Totaal 16 personen.
Personeel en werking in 2017? Een directeur en één commandant. Daarnaast (maar niet altijd voor héél het jaar): 2 safety managers en 1 preventie-adviseur, 9 verkeersinformatiegevers, 12 brandwachten met 4 extra in opleiding, 1 boekhouder.

We konden de verslaggeving van de Raad van Bestuur aan de laatste Algemene vergadering van W.I.V. op de kop tikken. Historische datum: 28 maart 2018.
Vergadering en datum van deze bijeenkomst is te beschouwen als het ongemeen belangrijke begin van een nieuwe, stuk eenvoudiger en vooral slagkrachtiger en deskundiger structuur (de Naamloze Vennootschap I.L.K.W.). Die hervorming was absoluut noodzakelijk om over te kunnen gaan naar een volledige privatisering van de exploitatie van de luchthaven onder vorm van en LEM/LOM-structuur, – waarover later meer.
Door de nieuwe aandeelhouderstructuur konden bijkomende investeringsmiddelen gemobiliseerd van om en bij de 10 miljoen euro voor de noodzakelijke modernisering van de luchthaveninfrastructuur zoals de aanleg en verplaatsing van een nieuwe taxibaan, een nieuwe apron, en de integratie van een luchthaven gebonden (industrie)zone.
Bijkomend en van onmiskenbaar belang was dat toen sterk werd ingezet op de professionalisering van het management alsook een rebranding van de luchthaven als premium product op het vlak van zakenluchtvaart. Zo werd op voordracht van de POM West-Vlaanderen hiertoe onder meer een nieuwe afgevaardigde van het dagelijks bestuur aangesteld, namelijk ir.Dik Van Belleghem. Zo ook vinden we tegenwoordig in de lijst van bestuurders nog wel vier onvermijdelijke politiekers maar ook vier personen met banden in de ondernemerswereld.

Wat is de trigger geweest voor deze fundamentele omwenteling?
Een datum om niet te vergeten.
Op 29 september 2016 was pro memorie al door het Directoraat-generaal Luchtvaart bevolen om de grond-navigatiebakens uit te schakelen, dit nog wel op vraag van her Europese Agentschap EASA. Ook de verkeers- en weersinformatie moesten door een gecertificeerde entiteit geleverd worden. Geen weliswaar brave en welwillende amateurs en vrijwilligers meer…
Die oekaze maakte dat bij minder goed weer of slechte zichtbaarheid geen vluchten meer mogelijk waren. Dit was vooral catastrofaal voor de zakenvluchten. En vliegen volgens IFR-regels – het zgn. “blind vliegen” kon helemaal niet meer. (In 2017 was de totale trafiek 12,7% lager dan het jaar ervoor.)
Gelukkig toonde uiteindelijk Belgocontrol zich bereid om een aangepast pakket diensten inzake verkeersinformatie en IFR-klaringen bij vertrek te leveren. Hiertoe moest ook de veiligheidssubsidiëring vanwege het Vlaamse Gewest een heel stuk opgetrokken worden. (Het is die subsidiëring die juist een doorn in het oog is van Groen.)
Een (dure) vervanging van de navigatiebakens bleek dan gelukkig weer niet nodig dankzij de invoering van satellietnavigatie (GPS-nadering). Het budget bedroeg nu geen 1,5 miljoen meer, maar een kleine 130.000 euro, waarvan 60% gefinancierd door G.S.A. (Europa) en 23% door het Provinciebestuur.
Tweede datum om niet te vergeten.
Vanaf 9 november 2017 kon eindelijk het nieuwe verkeersregime met IFR-mogelijkheden ingevoerd worden en is Belgocontrol (nu Skeyes) als gecertificeerd verkeersdienstverlener actief.

Over de luchthaven Kortrijk-Wevelgem (4): iets over de financies

WOORD VOORAF
We zijn gestart met een serietje stukjes over EBKT naar aanleiding van het onlangs gepubliceerd rapport gewijd aan de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van onze drie regionale luchthavens.
Die studie deed nogal wat stof opwaaien en gaf de tegenstanders van de airports de gelegenheid om zomaar wat te beweren, zelfs dat het rapport een pleidooi omvatte om die drie luchthavens – en zeker ons eigenste EBKT – zomaar op te doeken.
– Op 28 september verscheen hier een inleidend stukje, ja – net om de komst van deze reeks artikeltjes te motiveren.
– Op 29 september dachten we er goed aan te doen om enkele luchtvaarttermen uit te leggen, een lexicon, dienstig om bijv. niet telkens weer bijv. veel gebruikte afkortingen uit te leggen.
– 0p 3 oktober gaven we een soort technische en bestuurlijke beschrijving over de internationale luchthavenluchthaven Kortrijk-Wevelgem.
En nu willen we wat over geldelijke zaken praten, want vooral daarover roepen de vijanden van EBKT wel heel luidkeels. Het luidt dan dat wij – gewone burgers – met ons (belasting)geld betalen voor de pleziertjes van enkele “dikke nekken”. (Over de kosten van het kanaal Kortrijk-Bossuit – waar nauwelijks een schip is te zien – wordt nooit gerept.)

TWEE BALANSEN
We overlopen vandaag dus even de belangrijkste posten uit de laatste twee jaarbalansen van de
NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem, nu dus de NV ILKW genaamd. Beste lezer, u kan die ook zelf vinden op de website van de Nationale Bank (balanscentrale) onder het ondernemingsnummer 0633 606 374.
Met ‘belangrijkste posten’ bedoelen we vooral ook deze welke de enkele, vijandig staande individuen of partijen (Groen) bovenmate interesseren…
We geven de cijfers voor het boekjaar 2021 en na de slash / tevens die van het jaar 2020.

Balanstotaal
9.482.459 / 9.865.373
Eigen vermogen
5.884.071 / 6.202.639
De solvabiliteit is dus zéér goed te noemen: de NV IKLW kan de schulden op lange termijn voldoen.
62,0 % / 60,8 %
De liquiditeit is minder goed want minder dan 1.
0,92 / 0,64
Wat is de waarde van de terreinen en gebouwen van de NV?
7.959.889 / 7.962.806

Hoeveel kapitaalsubsidies krijgt de NV binnen?
Dat is wat ons het meest interesseert !
5.941.485 / 6.342.424

En hoeveel bedragen de schulden wel?
1.617.894 / 1.548.592
Hoe zit het met de bezoldigingen en sociale lasten van het personeel (15,3 / 15,8 equivalenten)?
1.055.432 / 1.065.482
Bruto marge (omzet niet vermeld, dus hier te beschouwen als ‘toegevoegde waarde’)
1.295.092 / 1.384.442
Winst van het boekjaar:
+82.376 / +235.298
Maar: over te dragen verlies:
-564.282 / -646.652

WAT ZOUDEN WE DAAR NU VAN KUNNEN ONTHOUDEN, ALS GEINTERESSEERDE KORTRIJKSE BURGER?
* Dat de naamloze maatschappij van ons vliegveld aan terreinen en gebouwen zowat 8 miljoen euro bezit.
* Dat het vliegveld voor 5 à 6 miljoen wordt gesubsidieerd.
* Dat de schulden zowat 1,5 miljoen bedragen.
* Dat we in het jaar 2021 en 2020 toch een lichte winst konden maken.
Naschrift over dat knettergekke “referendum” (3)

Vorige maandag 10 oktober moest de gemeenteraad zich buigen over de vraag of men die vier zotte vragen (in HLN “pittig” genoemd) wel bij wijze van “referendum” zou voorleggen aan de Kortrijkse bevolking. (Zie vorige stukken.)
De Groene fractie was alleszins tegen en het raadslid Matti Vandemaele dreef de gekheid naar een hoogtepunt door voor te stellen om ook bij “referendum” te vragen aan de Kortrijkse burgers of men wel nog “referenda” zou houden.
Ook daarover werd gestemd.
De uitslag van die stemmingen op naam kunnen we (nog) niet mededelen want wie de gemeenteraad live via Tinternet volgt kan het lichtbord met die stemmen per zitplaats niet voldoende lezen. Het kan ook allemaal niet rap genoeg gaan volgens de voorzitter van de Raad, mevrouw Helga Kints.
En even terzijde: er zijn zowat 8 raadsleden die kortrijkwatcher niet eens (her)kent! Dat zegt wat over die raadsleden…
Het wordt dus wachten op de notulen van de zitting en dat kan nog een maand duren.

De uitslag over het doorvoeren van het referendum is alleszins politiek-getalsmatig heel bizar.
20 voor en 15 tegen. (Totaal: 35 uitgebrachte stemmen op 41.)
Nu moet u weten dat de meerderheid (de tripartite) beschikt over 25 stemmen: 15 van het Team Burgemeester, 4 van de N-VA, 6 van de vereniging “Vooruit”. (Er waren twee leden uit de meerderheid verontschuldigd: Bert Herrewyn en Vincent Van Quickenborne.)
De oppositie bestaat uit 7 stemmen (CD@V), plus 4 (Groen), 4 (Vlaams Belang), en 1 (Onafhankelijk).
Wie heeft er niet gestemd?

Over het niet eens gekke, maar wel ronduit waanzinnig te noemen voorstel van Matti (Groen) luidde de uitslag: 10 voor, 4 onthoudingen en 21 tegen.

P.S.
Op de vraag van VB’er Wouter Vermeersch of er nog een debat zou georganiseerd worden onder de bevolking over het geplande referendum kwam geen antwoord. (Volgens een intern reglement over participatie is dit verplicht.)

Nog wat over dat knettergek “referendum”(2)

Morgen wordt de gemeenteraad verzocht om eventjes goed te keuren dat de Kortrijkse bevolking (van minstens 16 jaar oud) met een zgn. “referendum” digitaal wordt bestookt met vier knettergekke vragen omtrent het thema ‘nette stad’. (Zie ons vorig stuk hieromtrent.)

Die vragen zijn dusdanig onnozel van aard dat men zélf een beetje gek moet zijn om ze niet gulhartig met een JA te beantwoorden. Men kon aan de Kortrijkzanen evengoed welgeteld één vraag over het onderwerp hebben gesteld: “Gaat u ermee akkoord dat Kortrijk een nette stad wordt?
Zal er dan geen enkel raadslid het aandurven om te zeggen: “ik kan met mijn hele gezond en nog niet dement verstand deze volkomen onnozele bevraging niet goedkeuren”.
Neen. alleszins niet bij de meerderheid. Het is bekend dat de leden van de kiesvereniging ‘Team Burgemeester’ letterlijk nog nergens over hun mond mogen opendoen, en bij de andere fracties zal de partijtucht ook wel een rol spelen; zullen zij het wel nalaten om hun bevoegde schepenen belachelijk te maken.

ZIE.
Er zijn in verband met het thema wel degelijk interessante, zinvolle vragen te stellen aan de bevolking.
– Bijvoorbeeld of de vroegere containerparken (zoals die aan de Maandagweg) weer open mogen?
– Bijvoorbeeld over de vraag of men de stijgende werkingskosten van IMOG zal doorberekenen in de prijs van de vuilniszakken.
Overigens zijn er enkele door de stadsdiensten voorgestelde vragen niet weerhouden door het schepencollege zelf.
We vernoemen (geparafraseerd):
– Gaat u – in het kader van de stijgende energieprijzen – ermee akkoord om de openbare kerstverlichting dit jaar gedurende (uren, dagen in te vullen ) te supprimeren?
– Gaat u ermee akkoord om volgende energiebonus (ter waarde van) te verlenen aan (…) doelgroep (voor de periode van…)?

Ach, weet je wat?
Ons schepencollege heeft er al lang spijt van dat men in het bestuursakkoord voor deze lopende legislatuur is overeengekomen om een jaarlijks “referendum” in te voeren.
– De eerste editie van 2019 over de maandelijkse autoloze zondagen is volkomen in het honderd gelopen, helemaal mislukt door de hopeloos verkeerde aanpak van schepen Axel Weydts (SP;a). Meerderheid van de kiesgerechtigde deelnemers was tegen wat het bestuur had gehoopt, of ten minste toch wat de SP.a-fractie had gewenst. De liberale schepenen waren niet echt enthousiast en Vincent Van Quickenborne ook niet. (Dat grapje kostte ons toen 26.000 euro, – het schepencollege durft dit niet openbaar zeggen.)
– De editie van 2020 ging niet door. Gebruikte smoes: corona.
– De editie van 2021 was qua onderwerp ook een lachertje: we werden verzocht om tussen twee kunstwerken dan één kunstwerk ter aankoop te kiezen. Onvoldoende respondenten!… (Kostprijs slechts 8.506 euro, zo zegt het College.)
– De nu komende, volstrekt onnuttige en zinloze bevraging zal 12.000 euro vergen. (In het meerjarenplan is telkenjare wel méér voorzien: 25.300 euro.)

Het fundamentele probleem is dat de tripartite een ongevaarlijk onderwerp voor de bevraging moet zien te vinden waarover men ten eerste intern akkoord gaat. Geen politiek beladen, controversieel thema dus dat binnen de gemeenteraad én de bevolking diepe verdeeldheid zou kunnen zaaien.
Geen serieus beleidsonderwerp, punt.