Over het opfrissen van het winkelwandelgebied in ‘slow motion’ (1)

De aankondiging van de make-up (beter: make-over?) van het winkelwandelgebied lijkt wel de laatste grote politiek trofee waarmee de tripartite nog deze bestuursperiode wil uitpakken. Voorlopige berekening van de kostrijs: netjes 2.200.000 euro (incl. btw). (Waarom gewagen de gazetten van 2,3 miljoen?)
Om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar nog vlug te kunnen scoren is men intussen opgestart met 1) de verlaging van de oude Leiekaaien, kant Kastreelbrug (begroot op 7,7 miljoen bruto), en 2) het opknappen van het historisch centrum, buurt O.l.Vrouwkerk (geraamd op 3,6 miljoen).
Voor het winkelwandelgebied (rondom “de K van Kortrijk”) is men op de gedachte gekomen om daar een vorm van “slow shopping” in te voeren. Laat ons hopen dat de plannen niet leiden tot een verkleutering van het gebied. En alstublieft zeg: zadel ons de hele godganse dagen niet op met muzak !!

Het stadsbestuur is met het vorm geven van dit idee waarlijk niet over een nacht ijs gegaan. Dat kun je wel stellen.
Daarover willen we het – altijd met uw goedvinden – nu even nogal uitvoerig hebben. Over de kosten en de rariteiten in de procedure hebben we het later. Die voorgeschiedenis verliep in ‘slow motion’, naar men beweert vanwege de ultieme, uiterste bezorgdheid van Stad om de bewoners te betrekken in een serieus “participatief traject”.
Maar op een gegeven moment is men in de plaatsingsprocedure evenwel eventjes beginnen chipoteren.
Staat en stond niet in de gazetten.

1.
Het eerste officieel bericht over het relanceplan voor ganse de (autovrije) wijk dateert al van 29 maart 2021. Het lijkt wel een gebeuren uit de préhistorie want Arne Vandendriessche was toen nog schepen van stadsvernieuwing. Kun je nagaan !
Het College kondigde toen de opdracht aan om een masterplan uit te werken voor de opwaardering van het winkelgebied. Dat wil zeggen: de opmaak van een volledig ontwerp- en aanbestedingsdossier met werfopvolging van de verschillende deelopdrachten. De lastvoorwaarden werden vastgesteld in een bestek nr. 2021/2354 en de opdracht werd toen geraamd op 177.549 euro (exclusief btw) of 214.834 euro (inclusief 21% btw). Hoe men aan die prijs komt, daar willen we het ook wel nog eens over hebben.
Gekozen werd om de opdracht te gunnen bij wijze van “vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking”. Dus NIET voor een openbare aanbesteding, want met de hier verkozen procedure kan men tenminste onderhandelen met de inschrijvers en moet men niet noodzakelijk gaan werken met het studiebureau met de laagste offerte. Een goede reden hé?

2.
Nu komt er iets ongezien, voor outsiders alleszins toch moeilijk te begrijpen.
Op de voorgestelde uiterste indiendatum is er geen enkele offerte binnen gelopen. Stel u voor! Voor zo’n simpel project, waar men zonder moeilijk studiewerk veel geld kan verdienen. Bankje hier, bankje daar. Beetje groen hier, beetje kleur daar. Tafeltje erbij. Schommeltjes. Jeu de boules, dat zeker.
Het College ziet zich op 19 juli 2021 dus genoodzaakt om de plaatsingsprocedure stop te zetten, en over te gaan tot het plaatsen van een aangepast dossier.
Het initiële bestek wordt aangepast! Nr. 2021/2471 denk ik.
Op de details gaan we niet in, dat zou voor ons allemaal te technisch worden. Wel is het nuttig om als burger te weten dat het hoofdstuk “participatie en communicatie” (nog wel onder impuls de gebiedswerker en procesbegeleider Tim Hautekeete) grondig werd herzien. Men vraagt in de gunningscriteria geen afzonderlijke participatie- en communicatiemedewerker meer. Er is enkel nog een communicatiepartner nodig die voor een wervende campagne moet zorgen. En de participatie wordt beperkt tot doelgerichte en gecontroleerde inspraakmomenten, wel degelijk onder de regie van Stad. Voorts is voorzien in één globaal ereloonpercentage, geldig voor alle deelopdrachten.
Zeer opvallend en merkwaardig is dat de geraamde prijzen nu opvallend zijn verhoogd: 213.900 euro (excl. btw) of 258.819 euro (incl. btw). Dat is + 43.985 euro, in 2,5 maanden tijd. Kan niet aan inflatie te wijten zijn. En dit terwijl het gevraagde studiewerk lichter werd gemaakt !
Hadden we het supra niet even over “chipoteren”? Zou het kunnen dat mogelijke kandidaten – weze het informeel – enige bedenkingen over het bestek lieten weten aan betrokken ambtenaren?

3.
Maanden gaan voorbij, en dat is heus niet de schuld van een of ander virus.
Het is zover.
Pas op 3 januari 2022 komt het College tot het besluit om bij heraanbesteding de studieopdracht tot make-over én vergroening van de winkelwandelstraten te gunnen aan 51N4E Studio 2 uit Brussel.
Dat tijdsbestek is wel even het bekijken waard. Tussen de niet-gunning van de opdracht en het tijdstip waarop de offertes bij heraanbesteding moesten binnen zijn, verliepen amper drie maanden. En in juist die korte periode dienden zich al op een drafje drie kandidaten aan (‘usual suspects’ hoor).
De beoordeling van de offertes door een commissie van niet minder dan 11 ambtenaren (één buitenstaander, uit de intercommunale Leiedal) gebeurde nochtans al in november 2021.
Passons.
Het beroemde bureau 51N4E (dat indertijd ook instond voor renovatie van de Buda-fabriek) wint dus op basis van de hoogste score en de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
Het architectenbureau vraagt 211.400 euro, of 255.794 euro inclusief btw. Dat is ietwat minder dan het College laatst had voorzien maar wel meer dan gebudgetteerd in het meerjarenplan. Drie architecten van het bureau zullen zich onledig houden met de opdracht, mede met een organisatie genaamd “Common Ground” uit Gent (voor de procesbegeleiding; een adviesbureau voor transities van publieke ruimte) en “Plant&HoutGroen” uit Overijse (voor groen, meubels, speeltuigen).

4.
Weer gaan maanden voorbij. Neen, een héél jaar, vol “tijdelijke acties”.
Op 6 februari 2023 kan het College overgaan tot goedkeuring van het voorontwerp van het bureau 51N4E voor de opwaardering van het winkelwandelgebied.
Interessant om weten is dat het studiebureau (nu) vindt dat totale projectbudget 2.300.000 euro zal bedragen, inclusief BTW. (Het beschikbare budget volgens Stad bedraagt evenwel iets minder: 2.250.000 euro.) Daarvan is de voorziene netto “bouwkost” geraamd op 1.460.000 euro, excl. btw.
Stad heeft het over 1.410.000 euro + 50.000 exploitatiekosten + 840.000 overige projectkosten zoals BTW; erelonen, meerprijzen, herzieningen,…Maar dat maakt samen ook 2,3 miljoen.
Wat de timing betreft meent het studiebureau dat de aanbesteding ten laatste dient in orde te komen in januari 2024 en dat de uitvoeringstermijn 4 maanden mag bedragen, echter te faseren volgens de commerciële agenda en mogelijke hinder.
Bekommer u over dit alles nog niet teveel over want we gaan nu stante pede over tot een volgende fase in de ‘slow motion’ van de totstandkoming van het project.

5.
Daar is het definitief ontwerp !
We schrijven 8 mei van dit jaar. U kon daar veel over lezen in de gazetten.
Toch kunnen we u wat verduidelijkingen of aanvullingen meegeven.
Inzake fietsenstallingen vermelden we dat er op de Veemarkt twee in het groen ingekapselde ‘parkeerpockets’ komen aan de oost- en westzijde van het plein. In de Voorstraat voorziet men geïntegreerde fietsenstallingen, wat dat ook moge betekenen.
Ha ! De gazetten (in casu schepen Weydts) bleven onduidelijk over wat er zou gebeuren met de te verdwijnen fietsenstallingen aan het winkelcentrum K, in de Sionstraat. Wel, we kunnen u in primeur vertellen dat de heer Dominique Desmeytere (van de K) zich op 4 mei ll. heeft geëngageerd om één of twee panden (die hij niet kwijt raakt) ter beschikking te stellen als fietsparkings. (Of hij daar huur zal voor vragen is ons niet bekend.)
Inzake gevelgroen zijn er 54 panden ‘gedestilleerd’ en worden de eigenaars momenteel actief bevraagd. Financieel houdt men rekening met 30 installaties. En dat wist u niet: geconcentreerd in de smallere zijstraten en de Wijngaardstraat komen er 15 overstekende groenslingers. (Het project houdt rekening met de klimaatopwarming.)

P.S.
Er valt in verband met dat definitieve ontwerp nog wel een ander te melden wat niet in de gazetten staat.
Wordt dus vervolgd.
Over de juiste prijzen in detail, daarvan wou u zeker alles weten.
Het totaal is wél degelijk 2,2 M hoor.