Journalistieke doofpotoperatie van historische Kortrijkse gemeenteraad

In vorige uitgaven kreeg u al de nodige informatieve gegevens om de raadszitting van 8 mei als historisch te beschouwen.
De gang van zaken in de gemeenteraad loopt sinds de aanstelling van Helga Kints (H.K.) als autoritaire en partijdige voorzitter en tegelijk die van Ruthie Vandenberghe als (vervangend) burgemeester (troetelnaam: ‘miss Kortrijk’) dusdanig uit de hand dat men geen andere uitkomst meer zag om de gemoederen te bedaren dan de bijeenroeping van een zgn. “Deontologische Commissie”. Overigens is dit soort van vergadering (van de zes fractieleiders) en zeker de benaming ervan volgens het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad eigenlijk onbestaande.
Pro memorie.
De agenda van die commissie (dd. 25 april) omvatte twee delen.
Men besprak enerzijds de ontspoorde werking van de gemeenteraad naar aanleiding van het feit dat H.K. het bestaat om nogal onevenwichtig (altijd ten bate van de het College) de zittingen te modereren. Daarmee samenhangend was de Commissie ook van plan om daadwerkelijk de gênante, zeg maar schandalige gedragingen (beledigingen) van meer in het bijzonder van de schepenen Weydts en Maddens te veroordelen.
Dat is eigenlijk allemaal niet of zeer halfslachtig gelukt. De fractieleiders van de meerderheid vertoonden enig begrip voor bepaalde klachten, irritaties en wrevel bij de oppositie, en dat was het.
Tot een consensus over mogelijke broodnodige maatregelen (bijv. verontschuldigingen, terechtwijzingen) en een plechtige, door iedereen gedragen toespraak van de voorzitter kwam het niet. Zeer opvallend was dat de verantwoordelijkheid van Helga Kints voor zowat alles wat er misloopt in de Raad helemaal buiten beeld bleef. Zij hield dan ook in de zitting van 8 mei een zedige speech, zonder enig mandaat, eindigend met een slotwoord met het gehalte van een spreuk van de Bond-Zonder-Naam. (“We moeten allemaal met respect naar elkaar luisteren!°)

Bon. Genoeg daarover.
De zitting van 8 mei is om een EXTERNE reden ook nog historisch: volgens de lokale pers heeft die namelijk niet eens plaats gegrepen ! In geen enkele krant is een verslag te bespeuren.
– Al die Kortrijkzanen die onze alternatieve elektronische stadkrant niet lezen of kennen, weten bijvoorbeeld niets of over de totaal ongeoorloofde, ronduit schandelijke wijze waarop schepen Wout Maddens (VLD) de fractieleider van het Vlaams Belang in volle zitting heeft bejegend. Bij een tussenkomst van Wouter Vermeersch (VB) schold hij hem uit voor ‘racist’, en maakte daarbij nog met een handgebaar een imitatie van Hitler. Dat is nog min nog meer laster en eerroof.(De ultra-flamingantische, zelfs neo-nazistische kiezers en kennissen van Maddens én familie blijven hiervan – jammerlijk genoeg – geheel van onkundig.)
– Al die Kortrijkzanen weten niet dat zelfs onze splinternieuwe burgemeester op de vingers werd getikt door de gouverneur. (Hebben we dat al verteld? Als voorzitter van de politieraad van VLAS kwam Ruthie voor één keer op een idee. Zij vond raadslid Wouter Vermeersch maar een ‘sukkelaar’. Dit kwam haar in oktober 2022 op een reprimande te staan van de gouverneur en stadsgenoot Carl Decaluwé. Die liet weten dat Ruthie als voorzitter van de politieraad zich neutraal moet opstellen, een voorbeeldfunctie vervult en “zich dient te onthouden van denigrerend en neerbuigend taalgebruik.”
– Idem voor onze Helga. Bijna geen Kortrijkzaan weet dat zij (o.a. in juli 2022) van de gouverneur te horen dat haar handelswijze als voorzitter van de Raad “niet verenigbaar was met het huishoudelijk reglement” en dat zij bovendien “op deze wijze ook de controlerende rol van het betrokken raadslid op onaanvaardbare wijze inperkt.” (Dat is toch voor een rechtgeaard politicus-voorzitter om in de grond te kruipen van schaamte?)

En zo kunnen we doorgaan.
Onze persjongens als Peter Lanssens (HLN), Bas De Wilde of Kris Vanhee (HN), of Jan Steenhoudt (Krant van WVL) vertikken het om daar maar ook één woord aan te wijden. Intussen zorgen ze wel voor een algehele “versoaping” van het nieuws. (Zo’n poesje dat 20 dagen vermist was krijgt een halve bladzijde, met foto!) Wat bezielt die scribenten eigenlijk? Hoe komen ze daartoe? Hoe krijgen zij dat uitgelegd (aan zichzelf)? Staat de hoofdredactie van hun krant daar achter, of weten die bazen In Antwerpen of Roeselare dat niet?

In de gemeenteraad van 8 mei was ook de jaarrekening 2022 geagendeerd. Dat is, samen met het budget, zowat het belangrijkste document van het jaar. Alweer geen woord daarover in de gazetten.
Er gebeurden in die zitting ook heel bizarre momenten waarover een Kortrijkzaan alweer niet de minste weet van heeft. Men had het bijv. ook over het nieuw te bouwen station en de afbraak van het oude. Toch een uiterst belangwekkende gebeurtenis in de geschiedenis van onze stad Welnu, aangezien er volgens de onze gazetten op 8 mei zogezegd geen gemeenteraad was, weet alweer geen Kortrijkse kiezer dat er noch binnen de meerderheid (!) en noch binnen de oppositie hierover eensgezindheid bestaat. (De fractieleiders van de meerderheid deden hun mond niet open. Als dat geen nieuws is!)
Onze lokale politieke pers doet aan volksverlakkerij, verzaakt aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een onvoorstelbare, niet te verantwoorden journalistieke doofpotoperatie, dat is het.

P.S.
Naar het schijnt kan men in Kortrijk ook “journalistiek” studeren. Ik betwijfel sterk of de lesgevers van die opleiding de plaatselijke edities van onze kranten als voorbeeld (durven, mogen) gebruiken om aan te tonen wat journalistiek nu juist niet mag zijn.