Kostprijs om van Kortrijk een K0-CH2030 te maken: (4): de opmaak van het bidbook is GEGUND !

Gisteren wisten we dat als eenvoudige burger, Kortrijkzaan, nog helemaal niet. Excuus.
Gelukkig bracht een goede ziel (niet de schepen van cultuur!) ons ervan op de hoogte dat het opmaken van een bidbook ter ondersteuning van de kandidatuur om in 2030 van Kortrijk als European Capital of Culture (ECOC) te maken nu toch wel is gegund.
Het schepencollege heeft verdorie zonder dat wij of enig raadslid dat wisten op 24 oktober (op basis van een oordeel van – jawel – de Dienst Vrije Tijd) de opdracht gegund aan het “Consortium PR3 Power of 3Consultancy” uit Essen, met aan het hoofd de befaamde, internationaal bekende prof. Hanns-Dierich Schmidt. (Hanns met dubbele n is géén tikfout.)
Er kwamen drie (op zeven aangeschreven ‘ondernemers’) offertes binnen.
Het Duits adviesbureau won op de traditionele basis van de “prijs-kwaliteitsverhouding”.
Geraamde instelprijs bedroeg tweemaal 40.000 euro, met BTW.
Het verkozen bureau vraagt voor het eerste deel van de opdracht 39.000 euro of 47.190 euro incl. BTW. Voor de mogelijke vervolgopdracht 35.000 euro of 42.350 euro met BTW.
Totaal met BTW: 89.540 euro.
De andere twee kandidaten waren wel opvallend duurder.

P.S.
Rest ons nog altijd de vraag naar de hoogte van het gehele projectbudget KO-CH2030.
We blijven zoeken.


Kosten om van Kortrijk een KO-CH2030 te maken (3): het “bidbook”

In de weekendeditie van dit elekronisch, alternatief stadsmagazine probeerden we al een overzicht te geven van de gelden die ons stadsbestuur veil heeft om van Kortrijk in 2030 een Culturele Hoofstad (CH) van Europa te maken. We speurden daarbij in het Meerjarenplan (MJP) 2000-2005 en de reeds gekende jaarrekeningen van 2000 en 2001.
Eigenlijk was actiepunt 6.6.20 het enige artikel met een heel specifieke uitgave voor het ambitieuze project dat we voortaan gaan aanduiden met de code K0-CH2030. In dat artikel was zowat 9.794 euro voorzien om “de Kortrijkzaan warm te maken” voor het project. Verder voorziet stad een jaarlijkse ‘partnerbijdrage’ voor het zgn. Platform 2030 van 45.000 euro, maar in de praktijk is dat 40.000 euro geworden.
Daarmee moesten we het stellen.
Maar dan bedachten we dat het in deze “transparante stad” wel mogelijk kan zijn dat bepaalde uitgaven gewoon bedisseld worden binnen het schepencollege en aldus niet direct hun weg vinden naar bijv. de gemeenteraad of de publieke opinie. Onze voltallige redactie is dan maar met vereende krachten de besluitenlijsten van dat schepencollege gaan “turven”.
En ja, we vonden een besluit van 29 augustus (dit jaar) met een zéér concrete en belangrijke specifieke uitgave om bij de EU onze kandidatuur in te dienen voor het behalen van de CH-titel: “Projectbegeleiding bidbook – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze”.
Ja, om de titel van Culturele Hoofdstad in de wacht te slepen moet er in 2023-2024 een projectvoorstel worden uitgewerkt. Dat bidbook moet niet alleen een programma voor het feestjaar 2030 bevatten maar dient ook een onderscheidende, vernieuwende én Europees gerichte culturele lange termijnstrategie uit te werken met – niet te vergeten! – een uitermate intens en bewezen draagvlak bij de bevolking.
Ga daar maar eens aanstaan !
Door het recente ontslag van de “gangmaker” Katrien Voet van DURF2030 moeten we opnieuw op zoek naar een coördinator van het project KO-CH2030 terwijl we zelfs nog geeneens een zakelijk leider en een artistiek programmator konden aanwerven. (Al een vacature daarvoor gezien op de website van stad?)
We gaan de opmaak van dat bidboek dus maar best uitbesteden aan een externe persoon of instantie. Met andere woorden: het cultuurbeleid uit handen geven, of anders gezegd: “privatiseren”.

De procedure bestaat uit twee fasen: een preselectie en een selectie.
In de fase van de preselectie wordt de gekozen extern geacht om daadwerkelijk een bidbook op te maken gedurende de periode 2022-2024. Geraamde kostprijs: 33.057,85 euro of 40.000 euro inclusief 21% btw. Als hierna blijkt dat een externe jury ook Kortrijk heeft geselecteerd als mogelijke kandidaat volgt er in de periode 2024-2025 een vervolgopdracht voor nog een keer hetzelfde honorarium.

Bij mijn weten is deze opdracht nog niet echt gegund aan een of ander externe persoon of team. Een zgn. stedelijk kernteam moet de offertes beoordelen. Waaruit dit kernteam bestaat mag Joost weten, aangezien er zoals gezegd nog altijd drie topfuncties voor het project niet eens zijn ingevuld.

Beste lezer, u bent nu waarschijnlijk doodnieuwsgierig om te weten welke ‘ondernemers’ zoal zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure. Kortrijkwatcher ook, en we hebben de lijst (zeven!) uiteindelijk kunnen vinden.
Tot onze verbazing is ook “Idea Consult” uit Brussel gevraagd, terwijl dit bureau alreeds geruime tijd bezig is met de ondersteuning van de Gentse kandidatuur ! Ter info: op Tinternet kan men in verband met die kandidatuur van Gent een lang werkstuk vinden getiteld: “Eindrapport verkennende bevraging voortraject Gent 2030 kandidaat Europese Culturele Hoofstad”. Als je dit rapport leest zinkt je waarlijk de moed in de schoenen bij vergelijking met de povere stand van zaken in Kortrijk voor het ambitieuze project KO-CH2030. Niet doen dus!…

We vermelden eerst de uitgenodigde buitenlandse ‘ondernemers’:
– Common Ground Common, Leeuwarden. (Leeuwarden heeft de titel ooit eens gehaald als underdog, dankzij de ongehoorde steun en het enthousiasme van de bevolking. Ook ervaring met kandidatuur CH Hannover. Groot team, noemt zich “andersdoeners.)
– Consortium P3 Power of 3 Consultancy, Essen. (Dramaturg prof. Hanns-Dietrich Schmidt heeft veel internationale ervaring met European Capital of Culture- ECOC.)
– Cap. CULT Carina Kurta & Pia Leydolt-Fuchs, Marseille. (Veel ervaring met ECOC.)
En nu de Belgen:
– Hugo De Greef, Gaasbeek. (Cultureel ondernemer. Begeleidde CH Brussel, Brugge.)
– Idea Consult, Brussel.

– Doenker, KBO, Ledeberg. (Geeft of gaf adviezen aan Kortrijkse culturele instellingen als KC Buda, Passerelle, De Kreun.)
– Delphine Hesters, Centrum voor Sociologische Onderzoek, Leuven.

Kosten om van Kortrijk een CH2030 te maken? (2)

In ons vorig stuk over de jaren 2020 en 2021 dus weinig of niks gevonden. Al met al bijna 50.000 euro. We slabakken en hebben daarbij nog een faliekant tekort aan een volwaardig personeelsteam.
Maar nu zitten we blijkbaar toch op een spoor.
Zoeken wel nog naar bevestiging. Zal voor morgen zijn zeker?
We vonden de mogelijke kosten voor het opstellen van het “bidbook” voor het indien van de kandidatuur bij de EU, – dat is wat we de ‘offerte’ zouden noemen bij een aanbesteding. Maar we vinden niet welk bureau er mag mee beginnen…Is er nog geen gegund (gekozen) ?
Wie helpt?

Kosten om van Kortrijk een CH2030 te maken? (1)

Ja, het recente ontslag van de adjunct-directeur Team Cultuur – tegelijk gangmaker van DURF2030, een organisatie de ambitie wil waarmaken om van Kortrijk in 2030 een Culturele Hoofdstad (CH) van Europa te maken (zie vorige stukken) – wekte bij de redactie van deze alternatieve stadskrant natuurlijk de ongezonde nieuwsgierigheid op naar de vraag hoeveel geld ons bestuur dan wel wil besteden om dit streefdoel te bereiken.
Dus fluks gekeken naar de enige officiële bron die hier van tel is: het laatste, aangepaste meerjarenplan (MPL) 2020-2025. Op zoek naar een SPECIFIEK begrotingsartikel waarin zowel de ontvangsten als de uitgaven voor dit project zijn voorzien. En ja hoor, – zo lijkt het er op – gevonden op bladzijde 63, een actiepunt 6.6, dat warempel luidt als volgt: “We willen dat Kortrijk wordt uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2030”.

En wat zien we als reële investeringsuitgaven (want het gaat om rekeningen, geen ramingen) voor de voorbije jaren 2020-2021? Om alles wat leesbaar te houden, werken we met afgeronde getallen, waarbij K staat voor duizend en M voor miljoen.
2020: 297,8K
2021: 1,3M
En nu de geraamde investeringsuitgaven voor dit en volgende jaren (zullen bij een nieuw aangepast meerjarenplan in december evenwel gewijzigd worden):
2022: 4,7M
2023: 11,9M
2024: 11,7M (in dat jaar moet het ‘bidbook’ binnen bij Europa)
2025: 6,8M
Dat kan natuurlijk niet!
Een totaal van (sterk naar beneden afgerond) 37 miljoen euro aan investeringen, dan nog zonder de exploitatie-uitgaven??
Onze frank (nu eurocent) is gelukkig nogal gauw gevallen.
Dat artikel 6.6, op pag. 63 in het MPL, slaat op het totaal van alle culturele actieplannen in dat jaar. Dat is dus zeer misleidend.
In heel dat meerjarenplan hebben we in het aanvangsjaar 2020 (met in totaal 19 actiepunten) slechts twee artikels gevonden die SPECIFIEK en rechtstreeks slaan op het streven om van Kortrijk een CH2030 te maken. Later nog één, onder actie nummer 20 pag. 67.
Beste lezer, kunnen jullie zich dat voorstellen? We hebben hier te doen met zowat – extern bekeken dan – de alleszins grootste (megalomane??) historische ambitie van deze tripartite, en we vinden daar in héél het MPL nauwelijks een apart begrotingsartikel van terug, tenzij twee puntjes in het eerste jaar waarop het project van start ging. En in dat jaar dan nog zonder enige financiering!
Zie eens.
– Art. 6.6.13 voor het jaar 2020 heeft het over “het realiseren van een experimenteerruimte“. We vinden niets uit hoor. Dat slaat “in het kader van CH2030” op de opstart van DURF2030. Exploitatie-uitgave? Nul cent gebudgetteerd… Investering? Nul.
– Art. 6.6.17 dan wil “BK6 ombouwen tot een toegangspoort voor het Buda-eiland“.
(BK6 is het gebruikelijke bestuur jargon voor het pand Broelkaai 6; het vroegere stadsmuseum.) In de toelichting bij dit artikel wordt gerept over de opstart van een stuurgroep, de aanwerving van een communicatie- en projectmedewerker en nog een gangmaker en projectmedewerker voor het platform DURF2030. Onder te brengen in BK6. Exploitatie of investering? Nul cent.
Onrechtstreeks is er wel een soort bijdrage van stad voor CH2030 door de schenking van 40.000 euro aan DURF2030.
– Art. 6.6.20 voorziet wel uitgaven, en wel voor dit en volgend jaar. Een nochtans belangrijke post: “We maken Kortrijk warm voor de kandidatuur van Culturele Hoofdstad”. Voor dit jaar is 122.839 euro voorzien en voor 2023 nog 85.971 euro. Dat is te weinig. Voor dit jaar ziet het er al niet naar uit dat we deze bedragen zullen opsouperen. (Vorig jaar gaf de jaarrekening aan dat we daadwerkelijk slechts 9.794 euro hebben besteed voor dit actiepunt. Wat een klucht is me dat.)

Daarmee moeten we het dus tot op heden stellen. Met ongeveer niks.
Na al dat opzoekingswerk in het MJP geen enkele ernstige, doelgerichte uitgave noch ontvangst gevonden voor het project CH2030. Het is alsof die financiering buiten begroting wordt gehouden. Ja toch één iets gevonden.

Maar uiteindelijk is ons opzoekingswerk toch niet helemaal tevergeefs geweest.
De kans of Kortrijk in 2026 volgens de jury in aanmerking komt als kandidaat om in 2030 een Europese CH te worden staat of valt immers duidelijk met de verwezenlijking van (drie) grootse materiële projecten,
Onze stad heeft op gebied van infrastructuur immers een wezenlijke achterstand te verwerken in vergelijking met onze concurrenten als Gent of Brussel…
– Actiepunt 6.6.1: de bouw van een kennis- en beleveniscentrum met nieuwe bibliotheek op de Buda-tip;
– Actiepunt 6.6.5: de ombouw van de Groeningeabdij tot een kunst- en tentoonstellingssite ABBY (met het thema identiteit);
– Actiepunt 6.6.10: de uitvoering van het masterplan Schouwburg.

Van deze projecten vinden we wat (volgens de twee jaarrekeningen) al reëel is besteed in 2020 en 2021 samen.
(Het bedrag van de gunningen is natuurlijk torenhoog. Voor Abby bijv. 11,9 M, incl. BTW.)
Ter info:
Investeringen (werkelijk gedaan in 2020-2021):
– Buda-tip (minder dan begroot): 985.340 euro;
– Abby: (meer dan begroot): 492.040 euro;
– Schouwburg (nog weinig): 67.479 euro.
Gelukkig zijn er ook ontvangsten (subsidies) en véél.
Voor Abby 4,50 miljoen en voor het masterplan Schouwburg 4,60 miljoen!

Exploitatie-uitgaven, gekend tot op heden
– Buda-tip: nul euro.
– Abby: 176.907 euro;
– Schouwburg: nul euro.

Dat alles tot op heden dus.
Zo weten we toch al iets af van wat tot op vandaag aan deze projecten althans is gespendeerd ter gelegenheid, ter materiële ondersteuning van onze kandidatuurstelling CH2030. We zullen moeten voortmaken.
Nu nog even wachten op de volgende aanpassing van het meerjarenplan (die er zeker dit jaar nog komt) om te weten wat deze drie grootse werken ons in totaal gaan kosten.

Om evenwel heel concreet te achterhalen wat we daadwerkelijk besteden aan de kandidatuur (tender) CH2030 zelf moeten we ergens kunnen vinden 1) wat het team dat zich bezighoudt met het project zoal kost, en 2) de uitgaven en inkomsten (van het DURFFONDS) van het platform DURF2030.

We houden vol, vragen om bijstand. Kortrijk is een transparante stad hoor!
(Wordt vervolgd.)


“Kortrijks project DURF2030 niet onder druk” (4)

Voor wie onze vorige stukken hieromtrent niet kon lezen: DURF2030 is een project (platform) dat voornamelijk of eigenlijk uitsluitend tot doel heeft krachten te verzamelen om de ambitie te verwezenlijken om ons Kortrijk in 2030 tot een Culturele Hoofstad (CH) van Europa te laten bekronen.
Nu Katrien Voet, de adjunct-Directeur van het Team Cultuur (en concreet tot vorige maand coördinator of gangmaker van DURF2030), ontslag heeft genomen, dreigt er natuurlijk een kink in de kabel te komen van dit project. Niet enkel moet er iemand worden gevonden die haar plaats wil innemen, maar blijkt nu ook dat er nog altijd geen zakelijk directeur noch artistiek programmamaker is aangeworven ten einde de Kortrijkse kandidatuur om de titel CH2030 te kunnen waar maken. Drie immens belangrijke functies die nu nog moeten opgevuld ! Wie durft er zijn reputatie op het spel zetten??
(Als dit alles nog dit jaar niet meer kan gebeuren, zie ik stad ooit nog een aanbesteding uitschrijven voor het aanstellen van een soort extern tender-managementbureau om heel het project CH2030 in handen te nemen.)

Volgens Axel Ronse (N-VA), onze schepen van Cultuur, is er evenwel geen vuiltje aan de lucht.
Het project loopt geen gevaar, zo zegt hij (zie “De Krant van West-Vlaanderen” van 21 oktober).
Nu moet u weten dat er alleszins binnen een termijn van – laat ons maar zeggen: een jaar of zo – een zgn. “bidbook” (een projectvoorstel) dient klaargestoomd om dat plan dan in 2024 te kunnen voorleggen aan allerhande EU-instellingen. Dat is heus geen klein bier. We moeten daar niet afkomen met een onnozel kleurboekje over onze culturele troeven, terwijl we – nog eens benadrukken – altijd nog niet eens beschikken over de nodige (drie) topfiguren om onze “tender-offerte” voor het project CH2030 te managen. (Iemand moet eens de vergelijking maken met de stand van zaken bij onze concurrenten zoals Brussel en Gent..)
“Er gebeurt veel achter de schermen om de titel binnen te halen,” zo zegt onze schepen van cultuur nog in voornoemd weekblad. “We stellen een team samen die de lijnen verder moet uittekenen,” en: “samen met de investeringen in cultuur zoals de kunsthal Abby en de verbouwingen aan de Schouwburg” geloven wij in onze kans.”
Allez, bon. Courage.

Voor de redactie van deze elektronische stadskrant is deze uitlating van de schepen een serieuze aanleiding om even na te gaan hoe de financiële kant van onze kandidatuur CH2030 er eigenlijk uitziet.
Dat is alvast duidelijk: dankzij en net door deze kandidatuurstelling naar voor te schuiven, heeft de schepen van cultuur gigantische investeringsbedragen voor cultuur in de wacht kunnen slepen. We beperken ons dus hier eerst even tot de drie grootste materiële troeven waarmee we kunnen uitpakken, – als het god belieft tenminste:
1) het ‘masterplan Schouwburg’,
2) de zgn. ‘stadsliving’ of ‘tentoonstellingssite’ of ‘kunsthal’ Abby (de voormalige Groeningeabdij),
3) het ‘kennis- en beleveniscentrum’ met de nieuwe bibliotheek op de Buda-tip.

In nog een andere bijdrage zullen we proberen het te hebben over de exploitatie-toelagen.
Dan zal het dus gaan over de kosten van het team CH2030 (dat blijkbaar nog niet bestaat !), het globale projectbudget, de budgetten van het platform DURF2030 en het bijhorende DURFFONDS. Eigenlijk allemaal moeilijk uit elkaar te houden, het is één soep.
We zijn voor uren zoet inzake opzoekingswerk, want deze transparante stad doet – zoals de schepen van Cultuur het zo duidelijk liet verstaan – heel veel “achter de schermen”.

(Wordt vervolgd.)