Gevelde bomen vorig jaar: enkele bijzondere gevallen…(6)

Een toch wel speciaal geval is dat van die denneboom in de Erasmuslaan 16.
Die den stond op “enkele meters” van de woning. En wat bleek? Berokkende enige overlast omdat er naalden in de dakgoot vielen. Met dit motief werd in april 2021 een gunstige omgevingsvergunning toegekend om hem neer te halen. Is er ergens een groene jongen (m/v/x) die zin heeft om te gaan kijken of er ter compensatie een nieuwe den is aangeplant, wat verder van de dakgoot?

Ook in april of mei vorig jaar (het is niet duidelijk aangeven) gingen er 11 bomen in een “verwilderde” tuin in de Heulsestraat 175 tegen de vlakte. Diverse merken: twee berken, een wilde kers, een okkernoot, acacia’s, een kerselaar, enz. Wat viel er ons hier dan wel op? Twee zaken. Het ging om “bomen die niet zijn aangeplant maar uit zichzelf zijn gegroeid, of uit wortelopslag.” En het advies was slechts gedeeltelijk gunstig. De okkernoot moest behouden blijven en bij de heraanplant moesten er minstens twee hoogstammige bomen komen. Is de handhaver van de omgevingsvergunning dat al een keer gaan controleren? (Nodig hoor, want die vergunningen zeggen dat stad het niet naleven van een gevraagde compensatie beschouwt als een bouwmisdrijf. We kunnen het niet genoeg benadrukken.)

Over die vele Italiaanse populieren die in maart een beurt kregen willen we het ook eens hebben.
Het Laatste Nieuws van 10 april (terwijl het besluit dateert van 29 maart) had het over 166 bomen, maar onze officiële bron vermeldt er 40 in de Rietput (Bissegem) en nog 123 tussen de Volksberg en Dries, dichtbij het sportterrein van voetbalclub White Star (Bellegem). Die vele populieren waren allemaal rot en vertoonden stabiliteitsproblemen. Hoe heeft stad dit verlies gecompenseerd?

Een andere opvallende vergunning dateert van mei en slaat op niet minder dan 104 hoogstammige bomen in de Dumolinlaan 3. De vergunning stelt duidelijk dat het niet gaat om een bos. (Wat is een bos?) Er is sprake van 58 Canadese populieren, 16 sparen, 4 eiken, enz. Volgens de motivering, nodig om al die bomen te vellen, zijn er meerdere (niet nader beschreven) schadegevallen lopende, zijn de bomen “kaprijp” en afgestorven. Er dreigt gevaar.
Het advies is gedeeltelijk gunstig. De notelaars zijn gezond en moeten blijven. Een eigenaardige voorwaarde luidt dat bij de heraanplant fruitbomen noodzakelijk zijn, en – pas op hoor – minstens 18 stuks. Is er een stadsambtenaar al gaan tellen?

Qua betiteling is dit ongetwijfeld de meest bizarre: “R8 Kortrijk, vellen van één boom thv kmp 0,080”.
De aanvrager is ‘Wegen West-Vlaanderen’ (Brugge). De vergunning dateert van november. Er is geen kadastrale ligging aangegeven. Blijkbaar gaat het om een wilg langs de R8 aan een afrit Bissegem-Wevelgem. Op openbaar domein. De wilg beschadigt een geluidsscherm. Van een compensatie is geen sprake.

Overzicht van het aantal gevelde bomen in 2021 (5)

In een vorige editie hadden we het al – in detail dan nog – over het aantal toegestane omgevingsvergunningen voor het vellen van één of meerdere bomen in de maanden januari en februari.
Voor de volgende maanden gaan we er wat vlugger overheen. In onderstaand overzicht zijn een paar gevallen cursief-vetjes gedrukt, met het adres erbij. Over die bijzondere casussen zullen we in een volgende uitgave wat nader ingaan.
Een of andere groene jongen (m/v/x) zou toch eens ergens moeten gaan kijken of voldaan is aan de altijd terugkerende eis bij een vergunning om door heraanplanting over te gaan tot een compensatie voor de gesneuvelde bomen, en dan zeker wel dit onderzoeken als de aanvraag uitging van stad zelf.
Vergeet niet: stad zelf beschouwt het niet naleven van die voorwaarde als een bouwmisdrijf ! Dat is niet om te lachen hoor.

Het aantal gevelde bomen hieronder is soms aangevuld met een +teken omdat in de tabel van de omgevingsvergunningen nogal eens gewoon sprake is van “vellen van bomen” zonder aangifte van de soort en aantallen. En dat dan allemaal gaan opzoeken is waarlijk teveel werk voor onze, zelfs voltallige redactie.
Het weinig aantal toegestane vergunningen valt sterk op in de maand december: namelijk geen. En in de maand juli vermeldt men slecht 2 beuken, maar een aantal vergunningen van die maand staan al in de tabel van juni ingeschreven.
Constructief voorstel: de lijst van vergunningen zou kunnen link leggen naar de tekst van de vergunning. (Ook voor de andere vergunningen trouwens.).

Januari : 45 bomen

Februari : 50

Maart : 169+
40 Italiaanse populieren (Rietput 29)
123 Italiaanse populieren (Volksberg)
Een berk, een esdoorn en nog 4 niet genoemde boomsoorten.
Er is driemaal sprake van een omgevingsvergunning voor het “vellen van bomen”, zonder aantal. Eén maal over een “beperkt” vellen van bomen. Wat dat wil zeggen weten we niet…

April : 21+
11 bomen (Heulsestraat 175)
Eén den (Erasmuslaan 16)
Verder nog 2 abelen, 5 sparren, 1 berk, 1 Italiaanse populier.
Eén maal sprake van “vellen van bomen”.

Mei : 118
104 hoogstammige bomen (Dumoulinlaan 3)
Rooien van 2 straatbomen (Meiweg)
Eén boom, 1 berk, 3 cipressen, 4 kastanjebomen, 3 bomen.

Juni : 32+
Eén maal plots sprake van vellen van “dode” boom…(Meestal zijn ze in de praktijk dood of toch bijna.)
Tweemaal sprake van vellen bomen.
22 hoogstammige bomen (Spervekestraat 47)
Vier sparren, 1 esdoorn, 1 wilg, 1 spar, 2 berken.

Juli : 2
Twee beuken.

Augustus : 46+
22 bomen (Vuurkruisenlaan 40)
18 bomen (Heulebosstraat 28)
Verder: “rooien” van een boom, 1 berk, 1 esdoorn, 1 den, 2 bomen.
Eén maal sprake van vellen van bomen.

September : 3+
Nu heeft men het een keer over het “verwijderen” van dode bomen (Wolvendreef)
Verder: 2 paardenkastanjes, 1 berk.

Oktober : 2+
Niet minder dan vier keer sprake van “vellen van bomen”, zonder aantallen.
Dan toch nog: 1 den, 1 zilverberk.

November : 8
Raar geval, genaad: R8 Kortrijk, vellen van één boom thv kmp 0.80
Twee bomen (hazelnoot, appelboom), 1 berk, 1 esdoorn, 2 sparren, 1 boom

December : geenOmschakeling naar gifloze rattenverdelging moet nog even wachten…

Wat krijgen we nu? Weten onze milieu-activisten dit al?
Een schepencollege van begin deze maand heeft de aankoop van een gifloos middel om ratten te verdelgen (wel te verstaan: voor de bovengrondse ratten) uitgesteld.
De wijze van gunnen én de gunning zelf is verdaagd!
Wat zit hier nu achter?
Weeral iets dat we niet weten. En onze plaatselijke gazetten laten weerom verstek gaan….
Zo kan het echt niet verder met dit bestuur !
Wil men nog meer bezuinigen dan gepland?

P.S.
Het nieuwe ingenieus systeem is gifloos omdat er geen gif aan te pas komt.
Het gaat om een rattenval met sensoren en afstandsbediening en een app die van alles bijhoudt.
Meer zeggen we niet. Hier ligt een taak weg voor onze lokale onderzoeksjournalisten.

Neen, we verhogen de belastingen niet, maar we gaan ze wel indexeren

Even ophouden met die vervelende berichtgeving over “vellen van bomen”, in ruil voor wat interessant breaking news over financies. Ons geld!

Bij iedere verkiezing schreeuwt de tripartite het uit dat men de belastingen niet zal verhogen.
Die belofte komt men in zoverre na dat men de aanslagvoeten van de ‘Aanvullende Belasting op de Personenbelasting’ evenals de ‘Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing’ ongewijzigd laat.
Men heeft dat nu allemaal vergeten, maar al onmiddellijk nadat men (voornamelijk de VLD, in de persoon van Vincent Van Quickenborne) die heilige belofte voor het eerst heeft gezworen werden er gewoon drie nieuwe belastingen ingevoerd. Dat was in 2013. (We hebben het daar al genoeg over gehad, in tegenstelling tot de reguliere pers.)

En nu heeft de tripartite er iets nieuws op gevonden om onze budgettaire toestand nog ietwat in evenwicht te houden. Naast een resem bezuinigingen – hier ter stede “onderbestedingen” genoemd – (vooral het opgeven van projecten, – iets waar we het later zullen over hebben) zal men per 1 januari 2023 ook een resem indexeringen toepassen op de tarieven van onze lokale gemeentebelastingen.
We zeggen het al onmiddellijk: dat zou ons een mééropbrengst van 519.029 euro moeten opleveren.
(Maar men hoopt op nog ietwat meer: 542.800 euro.)
Kijk, dat zijn geen schrikwekkend hoge bedragen, akkoord. Maar wat ons blijft storen is dat de tripartite haar meest belangrijke, plechtige verkiezingsbelofte niet nakomt. En aangezien onze “embedded press” daar traditioneel over zwijgt blijven de Kortrijkzanen daarover onwetend. (Zoals over zovele zaken.)

Hierna een lijstje van de effecten van een aantal tariefverhogingen die het meest zullen opbrengen.
De tariefvoorstellen zelf laten we achterwege, want dat is puur technische materie.
We geven wel de (huidige) opbrengst van enkele van die lokale belastingen, met daarna het verwachte (geraamde) effect van de voorgenomen indexering.

Reclamedrukwerk: 1.200.000 euro / +154.839 euro
Leegstand: 650.000 / +71.500
Hoteltaks: 485.000 / +69. 286
Afgifte administratieve stukken: 480.000 / +86.050
Reclameborden: 185.000 / +22.611
Filmbelasting: 140.000 / +60.000
BID-belasting: 100.000 / +31.430

P.S.
Nog wat humor want het is echt nodig…
Ook het tarief op geldautomaten wordt verhoogd van 550 euro naar 610 euro. De opbrengst zou oplopen van 30.000 naar 33.273 euro.

Hoe ziet zo’n omgevingsvergunning er nu uit voor het vellen van een boom? (4)

Het stramien is hetzelfde als bij alle soorten van vergunningen.
Maar wat ons eigenlijk nog het meeste interesseert is de vraag hoe zo’n vergunning tot stand komt.
Hoeveel werk dat vraagt bijvoorbeeld.
Als aanvrager voor zo’n vergunning moet u natuurlijk alle juiste, accurate gegevens verstrekken opdat de ambtenaar zijn werk kan doen. De aanvraag kan digitaal (met uw e-ID) bij het “omgevingsloket”, maar daarvoor moet je al minstens een IT-cursus voor dummy’s hebben doorworsteld. Ga eerst even na of uw te vellen boom wel een minimum stamomtrek OF hoogte heeft. Maak ook een plannetje van de site waar die boom staat, geef de boom een soortnaam, maak drie duidelijke kleurfoto’s, geef de reden op waarom u die boom weg wil en zeg welke heraanplanting u overweegt. Stuur dat dan allemaal op met uw elektronische handtekening. Het kan gebeuren dat u een melding krijgt over een gebrek, een tekortkoming in uw aanvraag.
U kunt natuurlijk ook een afspraak maken in het stadhuis. Laat ons zeggen dat dit alles voor u én de ambtenaar die de aanvraag voor het eerst onder ogen krijgt alreeds een halve werkdag opeist.

Als alles goed is verlopen zal u dan een verslag krijgen van de omgevingsambtenaar.
En daarover willen we het nu even hebben aan de hand van een concrete, eenvoudige casus: de aanvraag betreft het vellen van een spar, ingeplant in de tuin van een woning langs een straat.
Dat verslag heeft een dossiernummer van het omgevingsloket én van de gemeente. Het zegt daarbij wanneer men uw aanvraag heeft ontvangen (bijv. op 03/11.2020) en waarvoor: bijv. het beperkt vellen van bomen en/of reliëfwijzigingen. Type van de handelingen? Stedenbouwkundige handelingen. Wanneer is de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard? In ons voorbeeld ongeveer een maand later: op 17/12/2020. Uiterste beslissingsdatum: 15/02/2021.
In ons voorbeeld viel de beslissing in het schepencollege van 1 februari 2021, dus ongeveer 3 maanden na de aanvraag. DE BOOM KON AL OMGEWAAID ZIJN INTUSSEN.

En nu komen we aan de klassieke onderdelen van het document.
Gegevens van de aanvrager
Naam en adres.
Gegevens van de ligging
Administratieve ligging (het adres)
Kadastrale ligging: afdeling, sectie, perceel.
Advies GOA
Volledig gunstig. (In principe.)
Verslag
1. Stedenbouwkundige basis gegevens
– Ligging volgens de plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen
Gewestplan (KB)
Gewestplan Kortrijk (bestemming: woongebied
Ruimtelijk uitvoeringsplan (datum goedkeuring)
– Overeenstemming met deze plannen
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en met de stedenbouwkundige voorschriften.
– Verordeningen
(In ons voorbeeld: 8, met datum)
Algemene stedenbouwkundige, gewestelijke, provinciale, algemene bouwverordening, vellen van
hoogstammige bomen.
– Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen
Niet van toepassing.
– Andere zoneringsgegevens
Niet van toepassing.
2. Historiek
Stedenbouwkundige vergunningen (in os voorbeeld: bouwen tuinberging, garage, woonhuis)
3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag
– De aanvraag (een spar dus in de tuin van een woning langs…)
– De bouwplaats (in ons voorbeeld: 6 regels)
(ruim perceel, alleenstaande woning, 1 bouwlaag, hellend dak, haag, verharde oprit, garage, ruime tuin,
boom op linkerperceelgrens, dicht tegen loods)
– De omgeving (7 regels)
(randstedelijk, menging van functies, kant van de straat heeft residentieel karakter met villawoningen, overkant eerder eenvoudige rijwoningen, oudere bedrijfshallen.)
4. Procedure
De aanvraag werd getoetst aan Besluit…Decreet…
De aanvraag moet niet openbaar gemaakt.
5. Adviezen
Gevraagd aan Kortrijk – omgevingsbeleid ruimtelijke planning en mobiliteit.
6. Project-MER
(Moet niet opgemaakt.)
7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier
– Goede ruimtelijke ordening
(Hier geeft de aanvrager zijn motivering: de spar is zeer groot geworden, vrees voor omwaaien…)
Omwille van bovenstaande redenen is ons advies gunstig. Het aanplanten van een nieuwe boom is
vereist.
– Sectorale regelgeving
– Watertoets en verordening hemelwater (niet van toepassing.)
– Resultaat openbaar onderzoek / Standpunt aanpalenden (geen openbaar onderzoek)
– Bespreking adviezen
Volledig gunstig. Nieuwe boom aanplanten.)
– Voorstel van beslissing
Uit bovenstaande motivering…GUNSTIG, mits
Voorwaarden
Over duur van de werken, doorgang, enz.
(11 regels, met volkomen overbodige bemerkingen.)
Opmerkingen
Over geluidshinder, overlast, inname openbaar domein, enz.

P.S.
Hoeveel ambtenaren zijn daar nu mee bezig geweest?
Hoeveel uren zijn daaraan besteed?
Is er controle geweest over de handhaving van de vergunning, tijdens en na de werken?