Wat betaalt stad voor de zwembaden ?

Een woordje vooraf.
Het nieuwe zwembad op Kortrijk-Weide is gebouwd middels een PPS-constructie. Een publiek-private samenwerkingsovereenkomst met de NV S&R (commerciële benaming: Lago) waarbij Stad voor een termijn van 30 jaar een toelage uitbetaalt. Een geïndexeerde som van 1.437.112 euro die intussen in 2020 al 1.444.961,01 euro bedraagt. Volgens het meerjarenplan in 2021 geraamd op 1.489.000 euro en in 2022 loopt dit op tot 1.511.000 euro. En zo voort tot bijv. 1.578.000 euro in 2025.
Niettegenstaande is overeengekomen dat Lago met een open boekhouding zou werken, kennen we de bijdrage van S&R niet. Overigens ook niet de winsten of verliezen van het Lago-zwembad, noch hun werkingskosten en investeringen. (Vanaf dit jaar is Lago niet meer verplicht tot het houden van een open boekhouding want men zal de firma vergoeden volgens een “prijssubsidie”. Zie verder.)
Lago neemt ook (alleszins tot 2026) de exploitatie van het Heulse zwembad aan het Lagae-plein op zich en tevens van het open zwembad aan de Abdijkaai. Voor beide zwembaden samen krijgt Lago hiervoor een werkingstoelage van in principe 513.175 euro (beschouwd als zijnde 80 % van de kosten, de afrekening komt dan later) met daarnaast gratis energie (ook het water) plus de grote investerings- en grote onderhoudskosten.

Nu de reële uitkomst voor het jaar 2020.
– De jaarlijkse subsidie voor S&R (Lago): 1.444.961,01 euro.
– De exploitatietoelage voor Lagae-Heule en de Abdijkaai: 529.065,81 euro, (zijnde de vaste 513.175,12 euro en de afrekening van 2019, zijnde 147.612,32 euro).
– Terugbetaling van investeringen in Lagae en Abdijkaai: 306.836,75 euro (alleen al de restauratie van de betonluifel in het open zwembad kostte 159.224,43 euro).
– Vergoeding voor het gebruik van het zwembad voor zwemlessen: 51.208,54 euro (beperkt door Corona – normaal 7.950 euro/mnd).
– Tussenkomst Uitpas: 7.946,12 euro (kwartaal 4 nog te verrekenen).
TOTAAL: 2.340.018 euro
Ter info, heel even, voor de niet-zwemmers: dat is 30 euro per inwoner, baby’s inbegrepen.

Het spreekt vanzelf dat de kosten jaar na jaar verschillen.
In 2019 ging het om 2.232.501 euro.
En voor dit jaar 2021 is het bedrag werkelijk niet te voorspellen. Ook al omdat voor de exploitatie van Lagae-Heule en het open zwembad (zoals hier al een keer vermeld) een gans ander betalingssysteem in voege treedt.
S&R (Lago) zal nu geld krijgen onder de vorm van een “prijssubsidie” per zwembeurt. Bijvoorbeeld voor minder dan 45.000 zwembeurten 15 euro per beurt. Voor méér: 10 euro. En vanaf 50.000 zwembeurten 8 euro.
In het meerjarenplan is hiervoor jaarlijks 810.000 euro ingeschreven.

P.S.
In de laatste gemeenteraad van 11 januari kwam de vraag ter sprake wat er na 2026 zal gebeuren met de twee zwembaden Lagae en “den openen”. Zal stad bereid zijn om beide te exploiteren, daarvoor geld genoeg hebben?
Schepen Arne van Sport liet zich enkel ontvallen dat we met Lago op Kortrijk-Weide alleen niet genoeg “zwemwater” hebben vanwege een toename van het aantal zwemmers. We hebben alleszins nog één zwembad nodig…
Welk een??

De tripartite legt de gemeenteraad aan banden

Het loopt nu werkelijk de spuigaten uit.
Er is een nieuw huishoudelijk reglement in de maak voor de gemeenteraad, subsidiair voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

In het vorige reglement kon ieder raadslid een zogenaamde “uitgebreide interpellatie” indienen. Dat moest dan leiden tot een breed en grondig politiek of beleidsdebat.
Dat soort interpellatie is nu totaal afgeschaft en vervangen door wat wordt genoemd: een “themadebat”.
Maar volgens het nieuwe art. 4.2.1. is zo’n “themadebat” slechts tweemaal per jaar mogelijk (stel u voor!) en moet de vraag hiertoe ingediend door minstens 1/4de van de raadsleden, dat is nu dus minstens 11 raadsleden. Stel u (nogmaals) voor!
De oppositiepartijen CD&V met 7 leden en Groen met 4 leden kunnen samen nog net een voorstel tot themadebat indienen. En als een fractie van de tripartite dat ook nog een keer van plan is (om de lof te zwaaien over het beleid), dan is de kous af. Het Vlaams Belang met 5 raadsleden wordt helemaal monddood gemaakt.
Dat alles maakt dat het hele beleid van de tripartite (Team Burgemeester, SP.A en N-VA) in de praktijk hoogstens vier keer per jaar in de gemeenteraad zal aan bod komen: bij de bespreking van het budget (het meerjarenplan) en de jaarrekening en bij die twee themadebatten. En dan misschien nog een keer bij een aanpassing van het meerjarenplan.

Er zijn nog nieuwe artikels die de macht van de gemeenteraad willen fnuiken.
Art. 4.2.3. beperkt het aantal interpellaties (vragen) in een raadszitting tot twee per fractie.
Art. 4.2.4. beperkt het aantal “mondelinge vragen” tot twee per raadslid.
Art. 4.8.6. herleidt de spreektijd van raadsleden bij een discussiepunt of een voorstel tot beslissing van 6 naar 5 minuten. Bij een interpellatie van 4 naar 3 minuten.

Die censuurmaatregelen zijn een regelrechte aanval op de democratie.
Zij geschieden onder de mom van een poging om de duur van de zittingen in te perken. Dat raadszittingen soms lang duren ligt ten gronde aan het College zelf. 1) De opmaak van een overvolle agenda en 2) het irritante gedrag van schepenen die hun beleid (eerst) toelichten in de pers en in de raadszittingen de vragen niet of onvolledig beantwoorden. (Ze slepen soms meerdere zittingen lang aan!)Vorig jaar 2020 niet uitgevoerde investeringen (3)

Bent u nog mee?
Vorig jaar heeft ons zgn. investeringscollege met moeite de helft van het voorziene investeringsbudget kunnen vastleggen. Onze schepen van financiën (Kelly) evenals waarnemend burgemeester Ruthie leggen de schuld bij de uitbraak van het coronavirus, maar geven niet specifiek aan welke projecten er juist en enkel en alleen door Covid niet konden verwezenlijkt.
Wij hebben het meest recente (aangepaste) meerjarenplan (MJP) uitgeplozen, op zoek naar de meest importante maar niet uitgevoerde actieplannen waarbij (belangrijke) investeringensuitgaven zijn gemoeid.
Zoek nu zelf maar eens uit welke projecten volgens u wellicht werden geschrapt omwille van Covid, of misschien vanwege tekort aan bestuurskracht of door blunders of – stel u voor – uit bezuinigingsdrift.

In de rubriek “beleidsdomein ruimte” vinden op we op pag.7 een grappige vaststelling.
Van vier voornemens inzake stadsontwikkeling zijn – zo zegt men dat dan – de “transactiemomenten bijgesteld”. Dat betekent in gewone mensentaal dat de werken zijn uitgesteld. We vernoemen die even, maar weten niet goed waarover het gaat, noch hoeveel geld hiermee vorig jaar kon uitgespaard. Het gaat om: Goed te Bouvekerke, Spoorweglaan, Pluimstraat 86, Lange Brugstraat. Waarom dat zo is? Geen uitleg.

Actieplannen die waarlijk zijn geschrapt:
2.2.4. Fietsparking met 170 plaatsen bij museum Texture omdat er ook geen autoparking komt (bedrag?)
7.2.2. Nieuw groot containerpark (bedrag?)
9.1.8. Markthal op Veemarkt (4,3 miljoen)
9.1.12. Geen oversteekplaats ovr de Leie in Marke, want plots niet prioritair (bedrag?)

Enkele actieplannen van (veel) vroeger die wel zeker nog worden “opgevolgd” – maar, helaas – nog niet konden uitgevoerd:
(Tussen haakjes het saldo van de geraamde uitgaven en ontvangsten in 2020, voor zover we konden nagaan.)
2.3.1. Fietsambassade (100.000 euro)
2.3.3. Fietscrèche (80.000)
2.4.6. Verbinding met Hoog-Kortrijk (?)
2.5.2. Mobiliteitsplan (?)
2.5.2. Nieuwe ondergrondse parking (2,24 miljoen)
5.6.4. Deelfabriek in oude brandweerkazerne (?)
7.4.5. Nieuwe brandweerkazerne (?)
9.1.8. Stationsomgeving (?)
9.1.9. Aanleg park Groeningelaan (?)

Tot zover onze constructieve journalistieke bijdrage tot de juiste, de ware informatie voor de Kortrijkzanen over ons zogenaamd investeringscollege.
Nu nog minstens tot in mei wachten geblazen om te weten voor welk bedrag aan facturen er echt is aangerekend.Wat meer over de realisatiegraad van de investeringen in 2020 (2)

Even recapituleren.
Al bij het aantreden ervan in 2013 wierp de tripartite zich op als zijnde een investeringscollege zonder weerga. Enkel de Kortrijkzanen die deze elektronische krant lezen weten intussen dat men van de voorziene investeringsuitgaven in die eerste legislatuur (2013-2018) slechts 55,79 procent daadwerkelijk heeft gerealiseerd.
We bekijken nu even het voorbije jaar 2020.
Al halverwege het jaar zag de toestand er heel miserabel uit.
Een semesterieel rapport gaf aan dat er van de initieel geraamde uitgaven op 30 juni 2020 uiteindelijk slechts 29,69 % was verwezenlijkt.
Men stak dit toen op de corona-crisis die de bouwsector had verlamd. (Investeringen slaan nochtans niet uitsluitend op openbare “werken”, maar ook op leveringen en diensten.)
Sinds december vorig jaar kennen we het aangepaste meerjarenplan met daarin dus het budget voor het hele jaar 2020. Wat blijkt daar nu uit?
Op een oorspronkelijk budget van 61.781.987 euro is nu blijkbaar voor 35.905.955 euro investeringen vastgelegd. Dit is 58,11 procent.
Even iets voor specialisten. Dat procent is nog geflatteerd. Want als men er rekening mee houdt dat er nog overschotten bestaan uit het jaar 2019 (vanwege – weerom – niet verwezenlijkte uitgaven) is het beschikbaar investeringsbudget 2020 veel hoger. We menen iets van 70,86 miljoen. Dan bedraagt de realisatiegraad slechts 50 procent. De helft van wat was beoogd.

Schepen Kelly van Financiën blijft maar volhouden dat Covid-19 de grote schuldige is van dit alles maar vertikt het – ook na herhaaldelijk aandringen – nog altijd om een nauwkeurige, specifieke lijst op te maken van werken die door de crisis niet of met vertraging in 2020 konden uitgevoerd.
Ruthie, onze nieuwe burgemeester, gaf in een bevriende gazet wel een (1) voorbeeld. De bouw van de markthal op de Veemarkt is geschrapt. Geraamde kostprijs 4,7 miljoen. Bedoeling zou geweest zijn om dat geld voorlopig beter te besteden aan allerhande steunmaatregelen voor getroffen van de coronacrisis. Meer in het bijzonder voor extra investeringen in het winkelwandelgebied.
We geloven daar niets van. We bedoelen:
die markthal komt er in het geheel niet.
Voortschrijdend inzicht heeft het stadsbestuur doen besluiten dat die markthal (bovenop het al bestaande winkelcentrum K) de handelaars in het centrum nog meer zou doen lijden onder een bijkomende concurrentie.

Onze nieuwe financieel directeur Johan Dejonckheere is wat genuanceerder en vooral breder in zijn opsomming van redenen waarom het investeringsbudget danig is gewijzigd (verhoogd of gedaald).
We citeren de oorzaken van de vermindering van budgetten zoals aangegeven in het aangepaste meerjarenplan (pag. 173-174).
Ook Dejonckheere verwijst naar het stilleggen van de bouwsector, maar er is meer aan de hand:
– Door de lockdown is ook het “werkoverleg” bemoeilijkt.
– De “capaciteit” op het vlak van de projectieleiders was nog in opbouw in 2020.
– Selecties van nieuwe projectleiders werden vertraagd door Corona. (Dat betwijfelt onze gemeenteraadwatcher toch min of meer.)
– Sommige projecten gebeuren in partnerschap met anderen en dat leidt soms tot bijsturing van de raming of de timing (vb. de trambus).
– Nieuwe opportuniteiten en noden.

In het meerjarenplan kent Dejonckheere (?) nog een reden voor de lage realisatiegraad aangegeven die ons absoluut niet overtuigt. “We zitten aan het begin van de legislatuur met heel wat nieuwe projecten die nog in een voorbereidings- en opstartfase zitten.”
Nou zeg. We zouden dit argument nog aanvaarden als er in 2020 sprake was van een geheel nieuwe coalitie, met nog onervaren bestuurders, en dat is in het geheel niet het geval.
Komt daarbij dat het budget 2020 is opgesteld door de ongewijzigde, bestaande tripartite en dat het toch geen onbeslagen nieuwelingen zijn die besloten hebben om voor 2020 een onwaarschijnlijk investeringsbudget van niet minder dan 61,78 miljoen in te schrijven! Komaan zeg!

P.S.
In een volgende editie enkele flagrante niet-gedane investeringen.
Constructieve journalistiek!

Noodkreet van de redactie

Ons lang en treurig stuk van gisteren over de investeringsuitgaven in het voorbije jaar is spoorloos verdwenen. (Sommige laatavond-lezers hebben het nog wel net kunnen inkijken.)
Onhandigheid van de drukker? Van de eindredacteur? Geen idee.
We proberen het artikel terug op te vissen.
Desnoods maken we er een samenvatting van. Misschien wordt dat dan wellicht beter leesbaar en verteerbaar…
Cf. infra!

De realisatiegraad van de investeringen in het voorbije jaar (1)

Met behulp van de lokale bevriende pers heeft de tripartite zich al bij haar allereerste optreden met de intussen gekende bravoure als grootste investeringscollege aller tijden opgeworpen. Men houdt dit, in weerwil van de reële cijfers (wat werkelijk is uitgegeven) nog altijd hardnekkig vol.
In de begroting (nu budget genoemd) voor de periode 2020-2025 is zelfs sprake van een totaal uitgavenbedrag van 322,4 miljoen. 31,3 miljoen méér dan oorspronkelijk geraamd. Stel u voor!
Om de relativiteit van dit soort groteske bluf te doorzien heeft uw kortrijkwatcher een keer voor de vorige, eerste legislatuur van de tripartite, jaar na jaar geduldig de ratio berekend van de (aangepaste) begrote investeringen tegenover de werkelijke uitgaven – volgens de jaarrekeningen. Dus de ware uitgaven!
Hoeveel bedroeg het gemiddeld percentage (in centen uitgedrukte) verwezenlijkingen in de periode 2013-2019, denkt u?
55,79 %.
Het College verzwijgt dit onmiskenbaar feit nog altijd als vermoord. (“Kortrijk is veel veranderd hé”?) De lokale pers is te lui of onkundig om dat zelf eens na te gaan. Zij vertikt het natuurlijk om uit het desbetreffende stuk van kortrijkwatcher (29/05/20) te citeren. (Zoek op “effectiviteit” van de investeringen.)

Hop. Nu naar het pas verlopen vorig jaar.
Midden het jaar 2020 is al een keer een semesterbudget opgemaakt. (Dat is nu verplicht.)
Dat document was inhoudelijk toen reeds heel alarmerend qua gedane investeringen. Ten opzichte van het initieel geraamde investeringsbedrag van 61,78 miljoen waren er toen, halfweg het jaar, voor 18,34 miljoen aangegane verbintenissen. Dat wil zeggen: voor 29,6 procent van de voorziene centen.
Erger nog! De stand van de aanrekeningen (facturen) op 30 juni 2020 is toen ook aangegeven. Voor hoeveel geld? Welgeteld voor 9.318.899 euro is er binnengelopen. Dat was dus de toestand halverwege het vorige jaar. Een hopeloze toestand, inderdaad, om nog tegen het eind van het jaar een min of meer normale realisatiegraad van bijvoorbeeld 70-80 procent te behalen.
Kelly Vanderstraeten, onze N-VA-schepen van Financiën, had maar één antwoord op de vraag naar de reden van deze opzienbarend lage reële investeringen. Het was gewoon allemaal de schuld van het coronavirus die de bouwsector heeft lamgelegd.

Toen een raadslid (W.V. natuurlijk) met aandrang een specifiek, heel concreet lijstje wou te zien krijgen van de “werken” (nog niet eens van de “leveringen” of de “diensten”) die vanwege covid-19 niet konden doorgaan, of eventueel werden vertraagd, kwam geen antwoord. Geen.
Kelly verwees zomaar naar een nog niet bestaand aangepast meerjarenplan (MJP) dat aan het eind van het jaar zou worden voorgelegd. Dan zou alles duidelijk worden…
Dat bijgewerkte MJP is er nu. Voorgelegd in de gemeenteraad van 14 december. (Pers weet nog nergens van.)
In een volgend stuk gaan we daar nader op in.
Weerom met de vraag hoe het nu zit inzake de realisatie van de voorgenomen investeringen in 2020.

Weet evenwel nu al dat in het initieel MJP (opgemaakt in het najaar 2019) het geraamde investeringsbudget aan uitgaven 61.781.987 euro bedroeg.
Het aangepaste MJP (van het najaar 2020) heeft het over SLECHTS 35.905.955 euro. Dat is een verlaging van 25.876.032 euro.
Ratio? 58,1 %. Waaraan ligt dat?

De oplage van de stadsblog “kortrijkwatcher”

Volgens onze teller kreeg uw geliefde elektronische krant 39.544 “bezoekers” met de daaraan verbonden 178.581 “bezoeken” in de laatste 365 dagen.
Is dat veel, is dat weinig, voor dit soort van blog dan? Dat we het niet weten.
De dagelijkse cijfers schommelen ook onbegrijpelijk op en neer, en er is vaak een immens groot verschil tussen het aantal ‘bezoekers’ en het aantal ‘bezoeken’ per dag.
In Kortrijk zijn er alleszins geen vergelijkbare blogs en in andere steden vinden we ook geen gelijkaardige, (kritische) stadsblogs met zowel informatieve (meestal!) als persuatieve communicatie. Soms ook directieve zeg, voor de raadsleden dan!
Tenzij dan de onvolprezen en goed gemaakte Mechelse blog van Bartel Volckaert met de eigenaardige naam “As Gau Paust” (naar een tekst van de Mechelse liedjeszanger Günter Neefs). Het aantal lezers van die blog kennen we evenwel niet maar is waarschijnlijker talrijker.

Overigens bestaat deze vorm van lokale burgerjournalistiek praktisch niet meer. De bloeitijd van het verschijnsel lag in de jaren rond 2010.
Zelfs de onvoorstelbaar pretentieuze “Gentblogt” (die valselijk beweerde de oudste stadsblog in Vlaanderen te zijn) gaf er na tien jaar (in 2015) de brui aan.

Wat onze redactie intussen wel zeer zeker weet, dat is dat we onze doelgroep bereiken. Laat het ons maar eens brutaal zo zeggen: de meer “interessante Kortrijkzaan”. We krijgen van dit soort inwoners zelfs zomaar op straat onverwachte complimenten…Meest geuite lofbetuiging: “Dank zij jouw gazet weten we nog iets van wat er echt gebeurt in de politiek alhier.” En we moeten vooral volhouden!!

En met onze ironische (informatieve, persuasieve én directieve) losse berichtjes op Facebook in de groep “Slechte Kortrijkzanen” (476 leden) kunnen we de lokale politiekers en fervente aanhangers van de tripartite lekker op stang jagen.

Voor al onze lezers wensen we voor 2021 vooral nog veel ataraxie!

P.S.
Kortrijkwatcher is gestart op 4 januari 2005, als eerste stadsblog in heel Vlaanderen. Binnenkort dus weer een verjaardag. De redactie is nog altijd bereikbaar op het email-adres: frans.lavaert@gmail.com, of skynet.be.
GSM 0498 – 54 74 75.