Naam van op te richten OCMW-zorgbedrijf is nu gekend en de baas ook

De OCMW-raad nam in juni 2016 de principiële beslissing tot het oprichten van een “zorgbedrijf” onder de vorm van een intern verzelfstandig agentschap, een IVA.

Kortrijkwatcher heeft  daarover al een paar keer bericht, want onze redactie wist zelf ook niet juist waarover het ging.  (Bij de centrumsteden draaien er nu al OCMW-zorgbedrijven in Antwerpen, Leuven, Roeselare en in onze regio overwegen nog OCMW’s  om dat ook te doen.)

De komende OCMW-raad (de drukpers weet alweer van toeten noch  blazen)  beslist dat het bedrijf de naam “ZORG KORTRIJK”  zal dragen.  Een korte, krachtige naam.
Het logo is opgemaakt door de stedelijke communicatiedienst.
De OCMW-raad stelt het hoofd van het agentschap vast. Ja.
Maar het staat nu al vast dat het An Spriet wordt, momenteel waarnemend OCMW-secretaris.  (Het OCMW stelt het nog altijd zonder een  ‘echte’ secretaris, nadat de vorige oneervol is ontslagen.   (Geen haan die daarover kraait.)
An Spriet zal hierbij nauw samenwerken met Frank Claerhout,  dat is de algemeen directeur van de vzw Zusters Augustinessen.  (Alle zorgpersoneel bij het OCMW  ressorteert onder die VZW.  Het agentschap zal dus  twee werkgevers kennen.)

Maar waarom wil men nu perse een verzelfstandigd OCMW-zorgbedrijf?
De Vlaamse Regering wil dat vanaf begin 2019 alle OCMW’s geïntegreerd (ingekanteld) zijn in de gemeenten.  Daardoor zal onze gemeenteraad wel het budget van “Zorg Kortrijk” goedkeuren, maar het zorgbedrijf als verzelfstandig agentschap blijft onder het bestuur van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vallen.  Er zijn geen overdrachten, noch van exploitatie, noch van patrimonium, noch van personeel.  Het beleid en de strategie blijft in handen van die Raad.

En waarom een Intern Verzelfstandigd Agentschap (een IVA en geen EVA)?
Hier is het bij het Kortrijkse OCMW historisch zo gegroeid dat het personeel van de zorgdiensten altoos  in handen is van de vzw Zusters Augustinessen. Al zeker  sinds midden vorige eeuw.  Aan die toestand wil  men niet raken.  (Er zouden financiële voordelen aan verbonden zijn.   En het personeelsstatuut is anders bij de werkgever van de Augustinessen.)
Bij een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA)  met rechtspersoonlijkheid is een contractuele constructie met de private vzw van de nonnen niet meer mogelijk.

Welke diensten maken deel uit van “Zorg Kortrijk”?
1.  De zes woonzorgcentra (inclusief de in  aanbouw zijnde De Zon in Bellegem).
2.  De transmurale zorg:
–  dagverzorgingscentrum De Kolleblomme in Heule)
–  kortverblijf (6 plaatsen)
–  nachtopvang voor ouderen
3.  De woningen voor begeleid wonen:
–  assistentiewoningen
–  sociale huurwoningen
–  ouderenwoningen
–  pensionwoningen; kamer- en logementswoningen
4.  De thuiszorgdiensten
–  poetshulp
–  maaltijden aan huis
– verhuur alarmoproepsystemen
–  gezinshulp
–  vormen van assistentie
5.  De kinderopvang
6.  De centrale keuken
7.  Het volksrestaurant
8.  Mogelijk nieuwe initiatieven en samenwerkingen met derden.

Hoeveel personeel zal “Zorg Kortrijk” tellen?
–   VZW personeel van de nonnen (woonzorgcentra): 517 koppen (392,31 VTE)
–  eigen OCMW-personeel voor thuiszorg, wonen, kinderopvang, keuken: 100 koppen (55,09 VTE)
De ondersteunende (administratieve) diensten worden niet opgesplitst tussen het zorgbedrijf en andere OCMW-diensten.  (Vroeger was er sprake van een 70-tal personeelsleden) onder te brengen in de nieuwbouw aan de tunnel van de Doorniksestraat.)

En wat moet dat zorgbedrijf kosten?
Op het totaal OCMW-budget van ca. 60 miljoen euro zal “Zorg Kortrijk” ongeveer 60 procent opslorpen.  Er is al voor 2017 een tabel met kostensaldi per dienstengroep opgemaakt.  Het tekort zou 3,5 miljoen bedragen.

 

 

 

 

 

 

 

Stad doekt oude spookstichtingen voor liefdadigheid op

Iemand heeft bij Stad een wachtrekening ontdekt waarop een bedrag van 28.462,43 euro stond geboekt.  Blijkbaar geld dat toebehoorde aan een aantal aloude private stichtingen met filantropische doelstellingen waar niets meer mee gebeurde.
Dat bedrag wordt  nu overgedragen naar de sociale dienst van het  OCMW  en zal worden besteed aan steunverlening met klemtoon op opvoeding en scholing van kinderen alsook aan ziekenverzorging.

Het ging om volgende instellingen waarvan niemand nog het bestaan kende:
–  Stichting Vercruysse-De Bien
Voor kledij en voeding van arme Kortrijkse meisjes ondergebracht bij de Zusters van Saint Vincent de Paul.  Stichtingsakte verleden op 27 februari 1837.
–  Stichting Amerlinck-Demeestere
Onderhoud van zieke en/of arme vrouwen/weduwen en hun dochters en anderzijds aanbieden van onderwijs aan amen.  Oprichtingsakte dateert van 21 september1770.
–  Stichting Verrue
School voor arme meisjes.  Opgericht bij KB van 20 mei 1835.
–  Stichting Vandale  (voor weldadigheid)
Enerzijds arme kinderen leren lezen en schrijven en werken, anderzijds om gratis  arme zieke patiënten bij te staan.  Gesticht in 1787.
–  Stichting Vandale (voor onderwijs)
Gesticht in 1787.
–  Stichting Bastin en Brouckaert
Geen nadere gegevens gekend.  Oprichtingsakten ontbreken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het nieuwe ‘stadsmuseum’ komt er niet tijdens deze bestuursperiode

(Niet dus.  Staat alweer niet in de gazetten.)

Eind 2013 (het eerste jaar van de nieuwe tripartite) kreeg het bestuur van de vzw Stedelijke Musea geheel onverwacht te horen dat er iemand (ja, wie??) had besloten om het Broelmuseum te sluiten en dat het ‘museum 1302’ in het Begijnhofpark zou omgeturnd worden tot een zgn. stadsmuseum.  Een ‘stadsmuseum’.  Proef de term.

Het bestuur van de vzw heeft toen (eind 2013 dus) een vlammende brief gestuurd naar het schepencollege. Die problematiek  heeft jammer genoeg alweer de   “embedded press” alhier en elders niet gehaald.
(De besluitvorming rondom de verhuis van het Vlasmuseum naar een pand in de Noordstraat is ook geheel in het geheim en in achterkamers genomen.   In het kader van  “Kortrijk spreekt”. )

Het palaver en al het gedoe rondom de inrichting, het opzet van dat nieuwe stadsmuseum (werktitel: Museum X) blijft maar aanslepen en heeft al vele centjes gekost.
Nu hoopt men dat er in januari van volgend jaar een scenograaf/interieurarchitect kan aangesteld.  Met een budget van 1.300.000 euro.  Enfin.
Een eerste voorontwerp verwacht men midden 2017 en een tweede in januari 2018.  Een definitief ontwerp wil men  bekend maken op 11 juli 2018.  Het pand “1302” zal men  daarna sluiten en leegmaken.
In 2019 starten  de inrichtingswerken en op 11 juli 2019 komt eindelijk de feestelijke opening
.  Onder een ander schepencollege…
(Woord vooraf ongetwijfeld door een andere schepen van cultuur.)

Hoe staat het nu met de financiering van dat project?
Hierover is er nu fantastisch nieuws te melden.
Het beschikbaar budget zou 1.400.000 euro bedragen:
–  stadsbegroting 2016-2019:  931.000 euro
–  Felixfonds: 469.000 euro.
(Het Felixfonds is een soort rare stadsrekening met vroeger opgespaarde reserves van de bestaande musea.  Geen mens weet daar iets van.)

Maar optimisten verwachten nog voor 355.000 euro mogelijke “bonussen“:
–  reserves vzw stedelijke musea over de jaren 2012-2016:  200.000
–  reserves over de jaren 2017-2018:  100.000
–  sponsoring:  50.000
–  bijdrage “Vrienden van de Musea”:  ?
–  crowdfunding (peter- en meterschap):  5.000
Totaal van de bonussen: 355.000 euro.
Algemeen totaal 1.755.000 euro.

 

 

 

Voordracht over luchtvaartongevallen georganiseerd door de “airport community” van EBKT

Morgen dinsdag 6 december om 19 uur  komt Luc Blendeman spreken over luchtvaartongevallen.  Plaats van de voordracht: het luchthavengebouw van het vliegveld Wevelgem (aan het eind van eerste inrit voor wie uit het Kortrijkse komt, onder het restaurant).  Entreegeld 5 euro (drankje inbegrepen).
Luc Blendeman is ‘chief investigator’ van de ‘Air Investigation Unit Belgium’.
Een kenner dus.

De vzw Airport Community EBKT (luchtvaartcode: Europe Belgium Kortrijk) heeft zich als doel gesteld om de samenwerking tussen bedrijven, verenigingen, besturen, en vooral ‘mensen’ op en om de luchthaven  Kortrijk-Wevelgem te bevorderen en te intensifiëren.  Een nobel doel dat geen enkele politieke kleur draagt en zich niet wil binden aan ideologische of commerciële strekkingen.
De airport community organiseert tal van evenementen zoals voordrachten, lezingen, info avonden, uitstappen en zo nu en dan een feestje.
Het bestuur telt acht leden.  Er is een comité van luchthavengebruikers, vliegclubs , luchthavenfans, captains of industry.  Iedereen kan agendapunten voorleggen via een mail aan  ‘bestuur@airportcommunityebkt.be’.
Website: www.airportcommunityebkt.be

De vzw is reeds volop bezig met het organiseren van de feestelijkheden rondom het honderdjarig bestaan van onze luchthaven.
Er is intussen alreeds een prachtig, luxueus  uitgegeven boek verschenen met als titel: “100 jaar vliegen in Kortrijk-Wevelgem 1917-2017”.
240 bladzijden met onvoorstelbaar mooie en unieke foto’s.  Talloze informatieve en soms leuke getuigenissen en teksten.  Bijwijlen ontroerend.  Samensteller is  luchtvaartjournalist Guido Bouckaert.  De fotoregie lag in handen van Jan Vanhulle.
De uitgave komt van de bvba Stichting Kunstboek en is te verkrijgen of te bestellen bij de Standaard Boekhandel(s) en de vliegclubs.

De provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar heeft zo zijn bedenkingen bij het Kortrijkse ‘vergunningenbeleid” (2)

Wat voorafging.
Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) verleende geen vergunning om over te gaan tot sloop van het  opvallende hoekhuis aan de Kasteelkaai  8 terwijl de Bestendige Deputatie dat wel deed.
En dit op aanraden van een advies (dd. 16 februari 2016) van de provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar.  
In het kader van de vergunningsprocedure zijn enkele interessante beschouwingen naar voor gekomen betreffende het zogenaamde ONBESTAANDE  ‘vergunningenbeleid’ van Stad inzake gebouwen met een zekere erfgoedwaarde.
In een vorig stuk publiceerden we er vijf.  Hierna volgen nog twee.
(Komt allemaal niet in de pers. )

6.
Er is geen begin van bewijs voor een ‘domino-effect’.
Het CBS was van mening dat de beslissing van de Bestendige Deputatie aanleiding zou geven tot een “domino-effect” van aanvragen tot afbraak  van (geïnventariseerde) gebouwen in de onmiddellijke omgeving van de Vismarkt.
Welnu, geïnventariseerde gebouwen hebben geen andere bescherming dan de (niet bindende) adviesverplichting van de Dienst  Erfgoed.  Zij zijn ‘van nature’ vatbaar voor afbraak omdat zij niet beschermd zijn als monument.
De sloop van het huidig pand verantwoordt op zich geenszins de aantasting noch de sloop van geïnventariseerde panden in de omgeving.  Elke zaak moet op zich bekeken worden door de vergunningverlenende overheid, rekening houdend met de bestemmingsvoorschriften, met de goede ruimtelijke ordening en wat de stad Kortrijk betreft met  eventuele inspiratie aan  niet bindende beleidsdocumenten zoals het Gabarietenplan en de Woningtypetoets.
Opnieuw beperkt het CBS zich tot een loutere bewering.  Uit niets blijkt dat voor andere  geïnventariseerde panden in de omgeving (bijv. in de Belfaststraat) in de nabije toekomst  de sloop dreigt.

7.
Er is geen vernietigingsprocedure ingeleid door de leidend ambtenaar van het Agentschap Onroerende Erfgoed.
De bescherming en het behoud van onroerende erfgoed is een kerntaak van het Agentschap.
Nochtans verzette de leidend  ambtenaar zich niet langer tegen de beslissing van de Bestendige deputatie, met andere  woorden tegen de sloop van het pand.
Overigens stelde de provinciaal ambtenaar in zijn verslag dat er geen sprake is van een pand met uitzonderlijke erfgoedwaarde.
Het pand dateert uit 1920.  Een aantal elementen waaraan  het pand  voorheen haar waarde ontleende zijn intussen verdwenen.  ( Er was een verbouwing in 1948.)
–  Het schrijnwerk is niet intact.
–  De belangrijkste zijgevel aan het water werd reeds gewijzigd.
–  Het materiaalgebruik (gecementeerde plinten en weinig natuursteen) is niet bijzonder waardevol.

P.S.
Een pikant detail.
Het CBS bekwam bij de Raad van Vergunningsbetwistingen de schorsing en vernietiging van de vergunning verleend door de Bestendige Deputatie.
De aanvraag tot sloping kwam van de projectontwikkelaar die hiervoor bijstand kreeg van onze pertinente altloos door Stad gekozen mr. van het advocatenbureau  Publius.
Raar maar waar.

 

 

 

 

De provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar heeft bedenkingen bij het Kortrijkse “vergunningenbeleid” (1)

Méér zelfs!  Diezelfde  ambtenaar  stelde  daarenboven dat stad Kortrijk geen bewijs levert van het bestaan van een ‘vergunningsbeleid’/’erfgoedbeleid’.

Naar aanleiding van de weigering van het schepencollege om het hoekpand aan de Kasteelkaai 8  te slopen (zie vorige stukken op KW),  terwijl de Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen daartoe toch een vergunning afleverde,  liet de provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar zijn licht schijnen op de argumenattie van  het College van Burgemeester en Schepenen (CBS).
Ons beleid in deze.

Machtig interessant wat die ambtenaar zoal beweert.
Dat de bevoegde schepen Wout Maddens (VLD) dat maar nog een keer goed (her)leest.  En de pers (die nergens van weet) tegelijk beter voorlicht.

 1. Er is geen vergunningenbeleid voor zgn. erfgoed.
  Het College argumenteerde dat de beslissing van de Bestendige Deputatie om toch een vergunning tot sloop en nieuwbouw te verlenen daarmee het vergunningsbeleid (inzake erfgoed) van het stadsbestuur onderuit haalt.
  De provinciale ambtenaar  vindt die vrees  “te weinig onderbouwd én hypothetisch”.  Het College toont niet aan dat er zoiets bestaat als een Kortrijks ‘vergunningenbeleid’ tot het behoud van alle historisch erfgoed.
 2. Er is geen vast adviesbeleid zoals nochtans vooropgesteld door het College.
  Het CBS stelde dat zij bij geïnventariseerde panden (zoals het hoekpand) in alle gevallen advies gaat inwinnen, niet enkel van het Agentschap Onroerend Erfgoed (hetgeen evident is, want decretaal verplicht) maar ook van het eigen Kortrijks Erfgoedplatform.
  Hiervan wordt geen enkel bewijs voorgelegd.
  Bovendien zeggen de feiten het anders.
  –  Real Homes kreeg een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het omvormen van twee kantoorgebouwen die voorkomen op de inventaris, zonder advies van het Erfgoedplatform.
  –  Idem voor het vergunningsproject van Koramic en Eribo ter hoogte van de H. Consciencestraat .  Het ging nochtans om de sloop van maar liefst 4 geïnventariseerde panden  én de nieuwbouw van een grootschalig appartementencomplex.
  3.
  Er is geen vast niet-afbraakbeleid zoals nochtans vooropgesteld door het College.
  Stad suggereert dat men een beleid voert strekkende tot het behoud van alle geïnventariseerd onroerend erfgoed in alle omstandigheden.
  Hiervan wordt geen enkel bewijs voorgelegd.  (Zie nogmaals de panden in de H. Consciencestraat.)
  Bovendien zou dergelijk beleid indruisen tegen de Vlaamse reglementering die geen absolute bescherming geeft aan  geïnventariseerde gebouwen en niet de status hebben van een monument.
  4.
  Het hoekpand is geen beschermd monument.
  Nog dit.  Mocht het CBS daadwerkelijk een dermate groot belang hechten en historische waarde toekennen aan het kwestieuze hoekpand, dan had men reeds lang voorheen stappen kunnen ondernemen  om het behoud van het goed te beschermen.
  De Bestendige Deputatie concludeert  trouwens dat het pand noch op zichzelf noch in relatie met de omgeving blijk geeft van een bijzondere erfgoedwaarde.
  5.
  Dat is nog het toppunt!
  Het enige gecodificeerde beleidsplan, met name het Kortrijkse Gabarietenplan voorziet in de mogelijke sloop van het hoekgebouw.  Dat plan beoogt geen laagbouw aansluitend bij de Belfaststraat maar wel in een hoogbouw, aansluitend  bij de Handelskaai.

Oei.
Dit artikel wordt wat te lang.
We gaan naar een volgend stuk, een vervolg.

 

 

 

 

Stad Kortrijk krijgt gelijk in belangrijke vergunnigsbetwisting (2)

Zoals voorheen hier al  op dinsdag  is gezegd in deze krant (dit is burgerjournalistiek!)  heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen in openbare zitting van 8 november de beslissing getroffen om de stedenbouwkundige vergunning van de Bestendige Deputatie voor het slopen van een hoekpand aan de Kasteelkaai 8  (zie foto in een voorgaand stuk) en de bouw van  een handelsruimte met appartementen aldaar te vernietigen.
Even wat voorgeschiedenis.

Op 10 augustus 2015 dient een Poperingse projectontwikkelaar (“MBV Ontwikkeling”) bij het Kortrijkse schepencollege een aanvraag in voor het slopen van het hoekpand aan de Kasteelkaai, vlakbij de oude Leie.

Om wat te doen?
Men wil er een  meersgezinswoning neerpoten met 8 appartementen (op 7 bouwlagen!), een handelsruimte, 14 ondergrondse parkeerplaatsen en een ruimte voor een 7-tal fietsen.  (Later, na een hoorzitting is het plan wat aangepast: bijv.  kunnen er dan 15 fietsen gestald. )
– NV Waterwegen en Zeekanaal brengt een gunstig advies uit.
– De brandweer een voorwaardelijk gunstig advies.
– Het erfgoedplatform ‘Kortrijk en Ruimte’  en ‘Erfgoed West-Vlaanderen’  een ongunstig advies.

Merkwaardig bij de gang van zaken  is wel dat het team’ planning en openbaar domein’ van de stad Kortrijk (dat zijn ambtenaren)  op 11 september 2015 een voorwaardelijk GUNSTIG  advies uitbracht.  (De lokale pers  weet dat niet of verzweeg het.)
Een openbaar onderzoek levert 5 bezwaarschriften op waarvan 2 door het schepencollege  gegrond zijn  geacht.
–  Het pand heeft een erfgoedwaarde op een beeldbepalende plaats in de historische binnenstad.
–  De nieuwbouw is te hoog (kroonlijsthoogte 22,4 m).

Het  schepencollege weigert op 9 november 2015 een stedenbouwkundige vergunning  aan de projectontwikkelaar.
Voornaamste motivering is dat het ontwerp van  de nieuwbouw een breuk vormt met de historische bebouwing van de Kasteelkaai en de Belfaststraat.  Men wijst ook op de erfgoedwaarde van het bestaande hoekpand en de beeldbepalende ligging ervan langs de oude Leie-oever.

De projectontwikkelaar tekent op 17 december 2015 administratief beroep aan bij de Deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen.
Na een hoorzitting beslist de Bestendige Deputatie op 24 maart 2016 om het beroep in te willigen en een stedenbouwkundige vergunning onder voorwaarden te verlenen overeenkomstig de gewijzigde plannen.
De provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar vindt het ontwerp immers  kwalitatief  en passend in de omgeving.  “Het ontwerp van de nieuwbouw is een meerwaarde en doet deze zichtlocatie alle eer aan“.  Men vindt ook dat het hoekpand géén blijk geeft van een bijzondere erfgoedwaarde die noopt tot het behoud ervan.

Op 13 mei 2016 vordert het schepencollege de schorsing én de vernietiging van de beslissing van de Bestendige Deputatie.
In eerst instantie beveelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen  op 23 mei 2016 de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de  door de Deputatie verleende vergunning.

De Bestendige Deputatie doet geen verdere stappen meer in de zaak !
In juridische termen: “de verwerende partij heeft geen verzoek tot voortzetting ingediend”.
Er is zelfs vanuit de provincie geen vraag gesteld om te worden gehoord.
Vandaar dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen  op 8 november overging tot vernietiging van de verleende vergunning.

P.S.
De provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar heeft toch wel enkele interessante opmerkingen (bedenkingen) gemaakt inzake het ruimtelijk beleid van de Stad.  Men zal die wel moeten ter harte nemen.
In een volgend stuk gaan we daar wellicht even op in.
Met uw goedvinden.