Cijfers van KW-Kortrijk en van onze KW (kortrijkwatcher)

De KW-Kortrijk (Krant van West-Vlaanderen) gaf vandaag onder de titel “Gemeenteraad Halfweg” een terugblik op de eerste helft van deze legislatuur en pakt daarbij uit met enkele cijfergegevens. Voor de jaren 2013 en 2014 geeft het weekblad aan wat er per inwoner is ontvangen aan belastingen of uitgegeven aan schuldenlast en toelagen.
Men gaat uit van een inwonersaantal van 75.219, en dat is het officiële aantal op 1 januari 2015.
Kortrijkwatcher (KW) heeft enkel voor het jaar 2014 nagegaan of de cijfers van de beroepsperse kloppen. Wij (burgerperse) vonden enkele verschillen.
Ongelooflijk. Neem maar (weer eens aan) dat onze cijfers de juiste zijn.
Burgerjournalisten raadplegen geen secundaire bronnen.

Belastingontvangsten
– KW-Kortrijk: 937 euro (per inwoner)
– Onze KW: 964 euro

Leningslast
– KW-Kortrijk: 266 euro
– Onze KW: 256 euro

Schuldenlast
(Hier heeft de krant het plots over het jaar 2019, dat zal wel een drukfout zijn? Geen idee waarom.
Maar zelfs al zou het om dat jaar gaan, dan nog verschilt onze uitkomst (1.871 euro) merkelijk met die van de krant.)
Voor eind 2014 dus:
– KW-Kortrijk: 2.526 euro
– Onze KW: 1.902 euro
(En als men de schuldenlast van begin 2014 zou in rekening brengen, dan nog komen wij aan een bedrag van 2.102 euro.)

Toelage aan OCMW per inwoner
– KW-Kortrijk: 156 euro
– Onze KW: 192 euro

Dotatie aan de Politiezone VLAS
– KW-Kortrijk: 180 euro
– Onze KW: idem (oef!)

Nog over het onvoorstelbaar geklungel bij de dienst Financiën (2)

In een vorige bijdrage alhier kon u lezen dat de toezichthoudende overheid de jaarrekening 2014 niet kon goedkeuren zodat er een totaal nieuwe versie moest voorgelegd in de gemeenteraad van 14 december laatstleden. Die “aangepaste” jaarrekening is op 8 december 2015 druk besproken in een zgn. ‘Verenigde Raadscommissie’, dat is een soort gemeenteraad waarbij er niet wordt gestemd.

De stadsecretaris Geert Hillaert maakte hierover een schriftelijk verslag.
Zéér opvallend is dat de schepen van Financiën blijkbaar nergens en over niets het woord nam. Wist de bevoegde schepen Catherine Waelkens dat zij ongeveer ‘s anderendaags ontslag zou nemen? Of heeft men de schepen ingepeperd dat zij best kon zwijgen? (Die flapuit?)
Het was dus de stadsontvanger (nu ‘financieel beheerder’ genaamd) Johan Vanhoutte die moest opdraaien voor de toelichting bij de gedane aanpassingen en de vele correcties van de nieuwe jaarrekening 2015.

Gewezen CD&V-schepen van Financiën Alain Cnudde stak de lont aan het vuur.
Hij wou namelijk weten hoe dat zo kon gebeuren dat er zovele fouten werden gemaakt bij de opmaak van de rekening. We citeren nu letterlijk het antwoord van de financieel beheerder, zoals te lezen in het verslag.
“Het gaat om diverse verantwoordelijken. Los van deze verantwoordelijkheidsvraag en het antwoord daarop, heb ik wel mijn verantwoordelijkheid genomen om dit ‘accident de parcours’ zo snel mogelijk uit de weg te ruimen in het belang van de stad en iedereen, zoniet kwam de vaststelling van het budget 2016 in het gedrang. Zelf wil ik hierop wel persoonlijk antwoorden dat diverse factoren hierbij een rol hebben gespeeld. We zijn duidelijk ook niet de enige in dit geval. Er is momenteel sprake van een 20-tal besturen in Vlaanderen. We werden geconfronteerd met de omschakeling naar B.B.C. terwijl we nog niet over en budget 2013 beschikten, met voorlopige n werkten en nieuwe onderrichtingen ons ook niet steeds tijdig bereikten. Vergeet ook niet dat dat thans reeds de zesde wijziging aan de meerjarenplanning 2014-2019 voorligt met dito budgetwijzigingen op nog geen twee jaar tijd. Het zijn telkens diezelfde paar mensen die ook instaan voor de dagdagelijkse boekingen, kredietcontroles, jaarrekeningen, budgetten en -wijzigingen, voor wie uiteindelijk de tijd ontbreekt om nog de nodige controlewerkzaamheden uit te voeren voorafgaand aan de afsluiting van de officiële documenten. Bovendien werden we in extremis nog verplicht om de jaarrekening tegen 30 juni 2015 aan de gemeenteraad voor te leggen om te voldoen aan diverse verplichtingen zowel in het kader van sectoriële subsidies als globaal.”

Ook voormalig burgemeester Stefaan De Clerck had een vraag.
Hij wou weten of de vele correcties ook het gevolg waren van het advies van externe consultans.
Antwoord van de financieel beheerder: “We hebben beroep gedaan op de expertise van een externe accountant en ook op het softwarebedrijf waarmee we werken om dit zo snel mogelijk op te lossen aangezien intern de nodige expertise ontbrak.”

Dit alles vergt wel enig commentaar.
En dat is voor later.

Een onvoorstelbaar geklungel bij de dienst Financiën (1)

Het is onze jongens en meisjes van de lokale ’embedded press’ volledig ontgaan, maar dan ook volledig. Zodoende is geen enkele Kortrijkse burger op de hoogte van een immense, ongeziene, waarlijk historische wanprestatie van onze dienst Financiën.

In de gemeenteraad van eind juni 2015 kon de nu ontslagnemende schepen van Financiën Catherine Waelkens eindelijk de jaarrekening van het jaar 2014 presenteren. Vijf maanden aan gewerkt. De documenten werden door de meerderheid én de twee onafhankelijke raadsleden (voorheen VB’ers) met 22 ja-stemmen vastgesteld, als juist bevonden. De oppositie onthield zich of bracht een nee-stem uit (Lieven Lybeer).

Maar wat bleek?
De toezichthoudende (provinciale) overheid kon die niet goedkeuren om reden van niet-aansluiting tussen de algemene en budgettaire boekhouding. Meer nog. Na diepgaandere controle bleek het gebrek aan aansluiting slechts een deel te zijn van een groter geheel aan problemen. Er bleek een enorme lange rist correcties noodzakelijk. De lijst van “aanpassingen” beslaat niet minder dan 5 pagina’s. Vijf!
Zodoende werd in de gemeenteraad van december vorig jaar een grondig “aangepaste versie” van de jaarrekening voorgesteld. Het is de mensen op de persbanken geheel ontgaan.

Hierna een zéér kleine selectie van de zowat 50 aangebracht aanpassingen of correcties.
– De beginbalans kreeg drie aanpassingen en daalt daarmee van 361,72 miljoen naar 353,25 miljoen euro.
– Het Zilverfonds (9 miljoen) mocht niet als belegging worden geboekt maar dient als pensioenverzekering opgenomen in de stadsbudgetten.
– De doorgeeflening aan Sportplus ( 1 miljoen) is ten laste van Stad en moest dus geboekt worden als een budgettaire ontvangst.
– De BTW op aankoopfacturen oor de bistro van het museum Texture werden ten onrecht niet geboekt.
– De boeking van de ontvangsten van de verkeersbelasting motorrijtuigen (ca. 114.000 euro) gebeurde in het verkeerde boekjaar !

Al die correcties brachten mee dat allerhande saldo’s veranderden en … vaak positiever uitkwamen.
Bijvoorbeeld:
– Het tekort van het boekjaar ging van -12,63 naar -9,35 miljoen euro.
– De opbrengsten stegen van 131,95 naar 133,19 miljoen.
– De kosten daalden van 144,59 naar 142,55 miljoen.
– Het saldo van de investeringen stijgt met 50.000 naar 37,12 miljoen.

Andere correcties vielen negatiever uit:
– Het gecumuleerd resultaat evolueert van 57 naar 45 miljoen euro.
– Het resultaat op kasbasis daalt met 1,46 miljoen en wordt 15,6 miljoen.

In de raadscommissie van 8 december vorig jaar was er natuurlijk enig rumoer bij de bespreking van die “aangepaste” jaarrekening 2014.
Uit het schriftelijk verslag blijkt dat de schepen van Financiën er niet aan te pas kwam…
Meer daarover in een volgend stukje.