De nieuwe projecten van Parko

Parking Budabrug

Stad Kortrijk wil de Leieboorden verlagen in de buurt van de Broeltorens. Dit betekent dat de  Verzetskaai en de Broelkaai, samen goed voor 115 parkeerplaatsen, parkeervrij zullen worden. Parko speekt in op een opportuniteit die zich voordoet aan de hoek van de Dam en de Budastraat. De vzw Woon en Zorg Heilig Hart wil namelijk in die buurt haar woonzorgcentrum uitbreiden. In het project is ook een ondergrondse parking van vier verdiepingen met en capaciteit van 226 plaatsen en twee fietsenstallingen (90 plaatsen) voorzien. Aannemer Cordeel uit Temse is de geselecteerde winnaar in de onderhandelingsprocedure.   Parko investeert 75 miljoen euro exclusief BTW en zal ook instaan voor de  exploitatie.
De werken starten in juni en zullen iets meer dan een jaar duren.

Parking Houtmarkt

Er komt één bouwlaag ondergronds met 109 plaatsen onder het plein en 58 onder het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Vincentius .
De werken (inclusief de heraanleg van het plein) zijn gegund aan THV Artes Depret-Artes Roegiers voor een bedrag van 7.339.841 euro, BTWnbegrepen.  De investering van Parko bedraagt 4.719.094 euro. Die van Stad 2.158.131 euro en Sint-Vincentius zorgt voor 462.615 euro. De werken zijn gestart. Deadline voor de ingebruikname van de parking is  juli 2016 en voor de afwerking van bovenaanleg eind 2016.

Parking Appel (Kortrijk Weide)

Parko is hier de bouwheer.
De studieopdracht is gegund aan Tractebel Engineering (Technum)  in samenwerking met Denis Dujardin. Het voorontwerp voorziet 310 plaatsen.
De investeringskost is nog niet gekend.

Omwille van de hinder die de werven op Kortrijk Weide met zich mee zullen brengen komt er een tijdelijke (betalende) parking aan de Havenkaai  met 250 plaatsen.  Hiervoor is een budget voorzien van 350.000 euro, exclusief BTW.

Parking De Kien

Men voorziet ondergronds een capaciteit van ongeveer 400 auto’s.
Het jaarverslag 2014 van Parko vermeldt nog geen timing of budget.

Parking Station

Men voorziet ondergronds 1200 parkeerplaatsen.
4.099.566 euro ten laste van Stad en 4.861.013 ten laste van Parko.
De aanleg van de parking en fiets- en bustunnel zou starten begin volgend jaar en  men schat dat de werken zullen duren tot eind 2019, of nog later.

 

 

 

 

Exploitatieresultaten van de parkeergarages

P Veemarkt

In 2014 bedroeg de omzet EUR 384.303. In vergelijking met 2013 (EUR 386.177) betekent dit een daling van 0,5 procent. De kosten in 2014 bedragen EUR 1.295.942 – wat in vergelijking met 2013 (EUR 1.308.399) een daling betekent van 0,95 procent. De jaarlijks hoge afschrijvings- en intrestlast zorgt voor een negatief eindresultaat van – 911.639 euro.  Het netto-resultaat (voor afschrijvingen en intresten) is positief maar gedaald: 57.353 euro. Ticketopbrengst 271.534 euro. Abonnementen: 99.756 euro. (Het aantal inritten daalt al sinds 2012.)

P Schouwburg

In 2014 steeg de omzet tot EUR 829.198.  In vergelijking met 2013 (EUR 730.014) betekent dit een stijging met 13,59 procent. De kosten (EUR 786.243) dalen lichtjes in vergelijking met het jaar ervoor.  Het eindresultaat is voor het eerst in negen jaar positief: 42.955 euro. Het netto-resultaat bedraagt 466.039 euro en dit is een stijging van 30,57 procent. Ticketopbrengst 610.790. Abonnementen 218.408 euro.

P Expo

Omzet voor de drie partners (Parko, Xpo, Kinepolis): EUR 630.560.  Hier moeten we vergelijken met een vorig paar jaar vanwege de beurzen. In 2012: EUR 631.261.  Kosten in 2014:  EUR 591.402. Eindresultaat dus positief en stijgend: 39.248 euro.  Ticketopbrengst:  624. 579 euro. Abonnementen: 6.017 euro.   Het eindresultaat voor Parko is evenwel negatief: – 189.571 euro.  (Parko betaalt vanwege een samenwerkingsovereenkomst uit 2012 een forfaitaire dekking in de exploitatie  van minimum 400.000 euro.).   Het netto-resultaat per partner is telkens (elk 33 procent) : 64.551 euro.

P Broeltorens

Omzet: EUR 263.877.  Vergeleken met 2013 (EUR 210.679) is dit een stijging van 25,25 procent.  Kosten: EUR 184.521. Eindresultaat: 79.356 euro.  Ticketopbrengst: 174.800 euro. Abonnementen: 89.077 euro. (In juni 2014 kwam daar een camperparking. De investeringskost bedroeg 28.131 euro.  De omzet was 4.767 euro.)

Evolutie van de totale omzet en het resultaat van het garageparkeren

In 2014: EUR 2.158.460. Dit is in vergelijking met 2013 (EUR 2.173.318) een lichte daling van 0,68 procent.  Het resultaat is negatief: – 715.837 euro. (In 2013: – 792.728  euro).  In de periode 2004-2014 zijn de opbrengsten geweldig gestegen, maar de resultaten blijven negatief.

 

 

De ontvangsten uit straatparkeren stijgen praktisch exponentieel

Zet maar eens onderstaande  bedragen om in een grafiek.  Vanaf 2011 gaat de lijn pijlrecht omhoog.

De ontvangsten uit ‘on-street’ parkeren (alleen al) bedroegen vorig jaar 4.390.020 euro.  In 2013: 3.507.716 euro. Wat neerkomt op een stijging van 25,15 procent.  In 2012 ging het om 2.932.755 euro. Stijging van 19,60 procent.  In 2011 kreeg Parko nog 2.688.999 euro binnen. Stijging van  9,06 procent. Dit alles is te wijten aan een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen en aanpassen van de zonering (2010),  nieuwe tarieven (2013) en opnieuw een uitbreiding van het aantal betalende parkeerplaatsen (2013). Het tarief ‘naheffingen’ is nu 25 euro.

En die  pakmadams en -meneren doen goed hun werk.

De zgn. “naheffingen” (boeten) gaan van 608.101 euro (2011) naar 870.548 euro (2012), 1.136.619 euro (2013), 1.699.517 euro (2014).  In een periode van vier jaar betekent dit een stijging van 179 procent !

De gemeentelijke vzw Parko heeft natuurlijk ook kosten uit de exploitatie van het straatparkeren.

Voor dit jaar bijvoorbeeld voor o.a. toezicht (869.254 euro), algemene werkingskosten (228.9945 euro), inname openbaar domein (1.030.943 euro). Het resultaat (omzet min kosten) voor 2014 bedraagt dan 1.613.660 euro. Vorige jaren: 979.265 euro (2013), 1.621.737 euro (2012), 1.417.73 euro (2011).

(In een volgend stuk hebben we het over de ontvangsten en resultaten van het garageparkeren.)