Quote van de dag: “gevaarlijke onbenullen”

Dit soort (kritische) beschouwingen zal je nooit te lezen krijgen in de regionale pers. Nooit. Maar in de nationale bladen kan het dan weer wel.

De bekende (beruchte?) sportjournalist Hans Vandeweghe is aan het woord, in de sportbladzijden van ‘De Morgen’ (27/06/2015, pag.19). Het gaat over de twee kandidaten bij de verkiezingen van de nieuwe voorzitter van Koninklijke Belgische Voetbalbond.
Eén daarvan was Joseph Allijns, voorzitter van de Koninklijke Kortrijkse Voetbalclub (KVK). Iemand van bij ons.
Vandaar dat de sportredacteur van kortrijkwatcher het nodig acht om er enige aandacht aan te besteden.

Citaat dus:
“Wat moet/mag de voetbalbond nog doen in de toekomst en vooral: van wie is dat voetbal, van wie zijn de Rode Duivels, van de voetbalbond of van de Profliga?
Dàt is de inzet van de voorzittersverkiezing tussen twee kandidaat-voorzitters die in het voetbal nooit een rol van betekenis hadden en die niemand ooit ook maar op een begin van visie heeft kunnen betrappen. Onbenullen op de voorzittersstoel in sportbonden zijn bijna een constante in de Belgische sport. Onbenullen worden pas gevaarlijk als ze vergeten dat ze onbenullen zijn. Vooral Allijns lijkt in dat bedje ziek. De Keersmaecker was/is geen genie, maar is misschien toch te verkiezen boven een marionet van een duistere Maleisiër.”

Zo.
Die zit, – kunnen we zo zeggen.
Onze Kortrijkse sportpers zal nooit naar dit stuk van collega Hans Vandeweghe verwijzen.
Onze lokale persjongens hebben overigens nog nooit een ietwat kritisch, – beter – opiniërend stuk gewijd aan de bestuurlijke werking van de Kortrijkse voetbalclub. Hebben het bij de overname van de club (de cvba Kortrijk Voetbalt) door ene Vincent Tan nooit gehad over die “duistere Maleisiër”. Hebben de usurpatie van het KVK-bestuur door het parachuteren van zes marionetten van de Maleisiër kritiekloos geacteerd.
Onze lokale persjongens hebben nog nooit de opeenvolgende beweringen van Allijns als zou KVK financieel gezond zijn getoetst aan de jaarrekeningen van de cvba ‘Kortrijk Voetbalt’.
Weten niks te melden over de gesprekken tussen de duistere Maleisiër en de burgemeester.

Dat is iets wat de hoofdredacteur van Kortrijkwatcher altijd al buitengewoon intrigeert.
Ook inzake politieke berichtgeving is de lokale pers zo tam als een lam.
In de landelijke pers daarentegen verschijnen dagelijks editorialen en andere opiniestukken die individuele bewindvoerders zowat kielhalen. Die series beleidsbeslissingen van regeringen naar de goot verwijzen.
Waarom kan – concreet nu – onze Kortrijkse pers geen kritisch-informatieve houding aannemen tegenover het lokale bestuur (de tripartite)?
Nog niemand tegengekomen die daarover een plausibele uitleg kan (wil) geven.

Elke schepen heeft zijn eigen budgetje

Maandag 29 juni aanstaande is er nog een bijzondere gemeenteraad. De tweede in één en dezelfde maand. Waarom? Om op de valreep nog de jaarrekening 2014 te kunnen bespreken. Dat moet immers alleszins nog voor de maand juli gebeuren. (De meeste centrumsteden waren al in mei klaar met hun jaarrekening.)
In de voorbereidende raadscommissie van vorige dinsdag bleek na een vraag CD&V-raadslid Alain Cnudde dat iedere schepen naar eigen goeddunken kan beschikken over een bepaald budget. Een eigen potje waar de collega’s niet mogen in roeren.
Hierna de bedragen en de wijze waarop ze werden gebruikt.

– Rudolphe Scherpereel (N-VA): 53.000 euro voor handel en middenstand.
– Bert Herrewyn (SP.A): 97.674 euro voor groene ruimte
– Wout Maddens (VLD): 45.500 euro voor premies duurzaam en veilig wonen.
– Catherine Waelkens: 5.000 euro voor jumelages.
– Axel Weydts en voorheen Marc Lemaitre (SP.A): 93.986 euro voor fietsbeleid.
– Koen Byttebier (VLD): 67.330 voor e-loket en het imago van de stad.
– An Vandersteene (N-VA): 17.500 voor Green Light District, Kortrijk Vlaandert en een sporttoelage.
– Philippe De Coene (SP.A): 15.184 euro voor “allemaal digitaal” en consumentenbeleid.

Opvolging van bepaalde belastingopbrengsten (2)

Naheffingen (boeten) inzake parkeren
(Het tarief is nu 25 euro.)
– januari: 3012 ingeschrevenen = 75.302 euro
– februari: 3062 = 76.550 euro
– maart: 2781 = 69.525 euro
– april: 2198 = 54.950 euro
In de eerste vier maanden van dit jaar waren er dus in het totaal 11.053 boeten en die brachten 276.325 euro op.

Reclamedrukwerk (huis-aan-huis bedeling)
(Diverse tarieven.)
– januari: 72 ingeschrevenen = 107.484 euro
– februari: 83 = 140.600 euro
– maart: 115 = 183.397 euro
– april: 129 = 209.454 euro

Heffingen op logies
(Tarief per kamer en per nacht nu 2 euro.)
Hier kennen we de opbrengsten niet per maand, wel per kwartaal.
De eerste drie maanden van dit jaar (90 dagen): 34 logiesverstrekkende bedrijven brachten 50.170 euro op.

Jaarrekening 2014: over de daling (en stijging) van de personeelskost

Nog onder het vorige bestuur (CD&V-VLD) bedroeg de personeelskost 45,36 miljoen euro in het jaar 2012. Sociale lasten en pensioenen inbegrepen.
De nieuwe tripartite (VLD, NV-A, SP.A) beloofde al meteen om “orde op zaken te stellen” door “een sober personeelsbeleid” te voeren. Er zouden namelijk in de gehele legislatuur 104 personeelsleden verdwijnen uit het bestand van 970 koppen, zonder afdankingen. Slechts één op drie vertrekkers zou men gaan vervangen. Aldus verwachtte men dat in het jaar 2013 het personeelsbestand met 17 koppen zou verminderen en in 2014 nog een keer met 10. In 2015: met 16.

Op een of andere manier zou dit “sober personeelsbeleid” financieel tot uiting moeten komen in de (lagere) personeelsuitgaven, zoals vermeld in de jaarrekeningen.
We bekijken dat even:
– jaarrekening 2012: 45,36 miljoen
– jaarrekening 2013: 47,70 miljoen (stijging: 5%)
– jaarrekening 2014: 46,88 miljoen (daling: 1,9%)

Merk op dat er voor het jaar 2014 wel degelijk een budget aan personeelsuitgaven was voorzien van 49,50 miljoen euro.
Vanwaar dan die “lage realisatiegraad”? (Zes procent minder dan geraamd.)
De schepen van Financiën legt dat heel simpel en laconiek uit. Zo is ze wel. Zij noteert: “De lagere realisatiegraad bij de bezoldiging is het gevolg van het doorschuiven van de responsabiliseringsbijdrage bij de RSZPP0 van 1,9 miljoen van 2014 naar 2015.”
Een bijzonder korte, pittige uitleg. Er wordt dus in het geheel niet gerefereerd naar mogelijke besparingen ten gevolge van het schrappen van jobs. (Het is overigens zo dat er in de voorbije jaren enkele dure vogels van A1-nivea zijn aangeworven, directeurs bijvoorbeeld.)

Ter info even dit.
Als pure bezoldigingen (zonder sociale lasten en pensioenen) is vorig jaar 29,7 miljoen aangerekend (budget was 30,2 miljoen). De werkgeversbijdrage voor de pensioenen bedroeg 9,9 miljoen (budget 12,1 miljoen).

En hoe zit het met de dalende personeelskost voor dit jaar 2015?
Het initieel voorziene bedrag was 43,37 miljoen euro. Een scherpe daling dus, maar in de volgende gemeenteraad van 29 juni wordt al een eerste budgetwijziging 2015 goedgekeurd waarbij de geraamde personeelsuitgaven toch weer enigszins stijgen naar 44,79 miljoen.
Niettemin gaat het tussen 2014 en 2015 voorlopig om een daling met zowat twee miljoen.

Hoe legt de schepen van Financiën dit nu uit?
Alweer helemaal niet door te verwijzen naar een vermindering van het aantal medewerkers.
De bevoegde schepen Catherine Waelkens (N-VA) stipt heel laconiek aan dat de personeelskost voor de brandweer en de dienst 100 letterlijk is verdwenen uit de begroting.
U moet weten dat de zone Fluvia nu betaald wordt met dotaties van de aangesloten gemeenten. Voor Kortrijk zou deze nieuwe gang van zaken dit jaar 2015 een besparing opleveren van minstens 4 miljoen!
De schepen van Financiën heeft het nog over de effecten van de gevoerde “ombuigingspolitiek”.
Onder die nogal hoogdravende term moet u gewoon verstaan dat de tripartite de laatste tijd naarstig bezig is met het uitbesteden van traditioneel gemeentelijke taken en diensten. Stad doet niet meer zelf aan kinderopvang, aan bepaalde vormen van groenonderhoud, en heeft voor het poetsen van de stadgebouwen een privé-firma ingeschakeld. Dat kost allemaal wel geld, maar die uitgaven zijn spoorloos verdwenen uit de post “bezoldigingen” in het stadsbudget én in de jaarrekening.

Ja,
zo fopt men Frederik

P.S.
Responsabiliseringsbijdrage??
Een lokaal bestuur waarvan de pensioenlast van de gewezen statutaire medewerkers groter is dan wat het lokaal bestuur betaalt als basispensioenbijdrage (via de lonen van de actieve statutairen) moet een bijkomende extra factuur betalen aan de RSZPPO. Die factuur is de responsabiliseringsbijdrage.

Jaarrekening 2014: nog altijd weinig investeringen

De coalitie bestempelde zichzelf van bij de aanvang als een grote “investeringscoalitie”. Voor de gehele bestuursperiode van zes jaar voorzag men voor niet minder dan 160 miljoen euro aan investeringen in stad. Stond allemaal uitgebreid te lezen in de bevriende (de “embedded”) lokale perse.

Mede omwille van het laattijdig goedkeuren van de begroting (pas in maart) was 2013 inzake investeringsverrichtingen een totaal mislukt jaar.
Men dacht voor 28,5 miljoen te besteden aan buitengewone uitgaven (inclusief de leningslasten van 7,3 miloen) maar daarvan is slechts 11,2 miljoen daadwerkelijk aangerekend. En bij de “pure” investeringen ten bedrage van 14,4 miljoen is toen slechts 3,3 miljoen gefactureerd.
(Geen Kortrijkse kiezer die dat weet, – het stond niet in de gazetten.)

Initieel voorzag het budget 2014 een investeringsuitgave van 25,3 miljoen euro.
Het eindbudget (derde begrotingswijziging van oktober 2014) zag het al wat ruimer: er zou 39,9 miljoen besteed worden aan investeringen.
En zie nu een keer: de investeringsrekening van 2014 vermeldt een investeringsuitgave van niet minder dan 45,23 miljoen euro. Ongezien, ongehoord!
Dat geldt tot we de samenstelling van dat immense bedrag wat nader in detail bekijken.

De werkelijke investeringsverrichting bedraagt slechts 21,77 miljoen euro. En dat is dus zelfs minder dan oorspronkelijk geraamd.
Hoe komt men dan aan die totale som van 45 miljoen?
Simpelweg door een “investering in financiële – géén materiële – vaste activa” in rekening te brengen. Stad heeft namelijk voor 23,45 miljoen ingetekend op een kapitaalsverhoging van de intercommunale Gaselwest. Dat geeft een heel vertekend beeld van de investeringsverrichtingen.

Overigens.
Bepaalde hoog geraamde investeringsbudgetten konden blijkbaar moeizaam of zelfs niet gerealiseerd.
We vermelden (afgeronde bedragen):
– jeugdherberg, fuifzaal, jeugdverenigingen: 2,9 miljoen (voorziene budget was 5 miljoen)
– parken, groen, natuurgebieden, speelruimten: 130.000 euro (budget: 1,7 miljoen)
– klimaatstad: 22.000 euro (budget: 430.000 euro)
– ondernemerschap: nul euro (budget: 25.000 euro)
– camera’s in de straten: 106.000 euro (budget: 442.000 euro)
– stadsvernieuwingsproject Overleie: 905.000 euro (budget: 1,13 miljoen)
– fietspaden: 55.000 (budget: 507.000 euro)
– trottoirs: 406.000 (budget: 740.000 euro)

P.S.
Intussen is de tripartite nu ongeveer halverwege de bestuursperiode beland.
Zal men tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen de voorziene investeringen van 160 miljoen euro wel kunnen realiseren?
Burgemeester aka ASAP zal zich moeten reppen. Voor dit jaar 2015 oogt de geraamde investeringsuitgave opnieuw weinig gigantisch: 29 miljoen.

Jaarrekening 2014: de belastingontvangsten vallen goed mee !

Bij het aantreden van de nieuwe tripartite kon de bevriende lokale pers het niet nalaten om het bij de Kortrijkse kiezer diep in te prenten dat de belastingen niet zouden verhogen.
Men bedoelde daar in feite mee dat de twee aanslagvoeten van de personenbelasting (7,9%) en van de onroerende voorheffing (1750) niet zouden veranderen. Dezelfde gazetten waren daarentegen zéér karig met informatie over de verhoging van allerhande retributies (reclamedrukwerk, huisvuilzak, parkeren, leegstandheffing, enz.) en over het feit dat de tripartite al meteen drie totaal nieuwe belastingen heeft ingevoerd. (Nog geen enkele Kortrijkzaan ontmoet die daarvan op de hoogte is!)

Te weten:
1. De belasting op geldautomaten. Opbrengst 120.375 euro volgens de jaarrekening 2014 terwijl het oorspronkelijk budget gewag maakte van 25.436 euro.
2. Verblijfbelasting (hotelovernachtingen). Opbrengst 231.629 euro terwijl er slechts 200.000 euro was begroot.
3. Belasting op het uitdelen van commerciële voorwerpen (‘sampling’). Die opbrengsten kennen we niet want het specifieke bedrag zit verscholen in de post “gebruik van openbaar domein” (globale ontvangsten: 312.914 euro).

We kijken nu even naar het geheel van de fiscale ontvangsten.
Inclusief de boetes ging het vorig jaar om een bedrag van 72,43 miljoen euro. Het eindbudget van dat jaar (bij de derde begrotingswijziging) raamde het bedrag nog op 63,49 euro. Een meevaller van bijna 9 miljoen euro, oftewel 14 procent meer gerealiseerd dan gedacht.
De schepen van Financiën wijt die hoge “realisatiegraad” aan een versnelde doorstorting van de aanvullende belasting op de personenbelasting, maar dit kan hoogstens voor 5 miljoen hebben meegespeeld.

Ha, de belastingen zijn niet verhoogd?
In 2013 (het eerste jaar van de nieuwe bestuursploeg) bedroeg de globale opbrengst uit de fiscaliteit 59,89 miljoen euro. Nu dus 72,43 miljoen. Dat is een stijging met niet minder dan 20 procent!
De echt grote ontvangsten komen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) en de aanvullende personenbelasting (APB).
– Zonder wijziging van de tarieven ging de OV van 32,86 miljoen in 2013 naar 33,95 miljoen in 2014.
– Ook zonder wijziging van de aanslagvoet liep de APB op van 16,63 naar 25,18 miljoen. (Maar in 2013 was een voorschot van 4,9 miljoen nog niet meegerekend.)

Andere omvangrijke ontvangsten zijn:
– belasting op motorrijtuigen: 1.200.380 euro
– afgifte huisvuilzakken: 1.462.122 euro
– verspreiding reclamedrukwerk: 2.205.929 euro
– inname openbaar domein: 1.112.256 euro
– parkeren: 4.362.928 euro

Het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) doet bod op de gebouwen van de CM bij de Veemarkt

De 190 administratieve medewerkers van de Christelijke Mutualiteiten Zuid-West-Vlaanderen (verspreid over Kortrijk en Ieper) zijn al sinds eind 2014 verhuisd naar een nieuwbouw op het Beneluxpark op Hoog-Kortrijk. (Voor bepaalde dienstverlening heeft de CM-Kortrijk twee verdiepingen gehuurd in de Zilvertorens op de Veemarkt.)
De gebouwen van “De Gilde” op de hoek van de Sint-Janslaan en de Wijngaardstraat staan dus al geruime tijd te koop, en daaromtrent deden geruchten de ronde dat Stad Kortrijk interesse vertoonde.

Nu blijkt dat het SOK – samen met een niet nader genoemde andere gegadigde – van de eigenaars van de CM-site het EXCLUSIEVE recht kregen om een bod te doen op de gebouwen. (Eigenaars zijn de CM, de Beweging.Net en het A.C.V.)
De bekende taxaties van de gebouwen zouden variëren van 5.650.000 euro tot zelfs 9 miljoen euro.

De Raad van Bestuur van het SOK (voorzitter VLD-schepen Wout Maddens) heeft in april laatstleden een bod uitgebracht van 4 miljoen, eventueel nog aan te vullen op basis van allerhande nacalculaties. De CM vroeg evenwel om het bod “aan te passen”. In april deed het SOK een finaal bod van 4,2 miljoen euro. Hoewel dit niet strikt noodzakelijk is (het SOK is een autonoom gemeentebedrijf) gaf het schepencollege een paar weken geleden zijn fiat.
Het bod moet pas medio 2016 geëffectueerd. Intussen krijgt het SOK de tijd om de site te vermarkten!

P.S.
Het SOK zit er financieel niet zo best voor.
Het jaarverslag 2014 kent wel een licht positief resultaat van bijna 400.000 euro, maar er is een over te dragen verlies van 3,16 miljoen. En de schulden op ten hoogste één jaar bedragen alreeds 4,62 miljoen. Voorts kreeg het SOK van Stad Kortrijk een tijdelijk overbruggingskrediet dat intussen is opgelopen tot 4,19 miljoen. (Het jaarverslag van het SOK vermeldt een ander bedrag.) Om dat overbruggingskrediet “aan te zuiveren” zal het SOK nu vanwege Stad genieten van een doorgeeflening van 3,5 miljoen met een looptijd van 15 jaar.

Scoort Kortrijk als hippe citytrip ?

Volgens een grote kop in  “Het Laatste Nieuws” van vandaag alleszins wel.
En de persjongens van dienst  bij de stad steunen hierbij op cijfergegevens afkomstig van de N-VA-schepen van Toerisme (Rudolphe Scherpereel) en het hoofd van de dienst Toerisme (Eliza Bruneel). De jongens van de ’embedded press’ vergaten een authentiek schriftelijke bron te raadplegen, met name het jaarverslag 2014 van de gemeentelijke vzw Toerisme, een verslag dat was geagendeerd op de gemeenteraad van vorige maandag nog wel.

Schepen Scherpereel maakte volgens de krant in die laatste gemeenteraad bekend dat het aantal overnachtingen in Kortrijk van 175.000 in 2013 is gestegen naar 200.000 in 2014.
Eigenaardig is dat het jaarverslag van de vzw Toerisme totaal geen gewag maakt van het aantal overnachtingen in 2014. Er is wel een cijfergegeven  voor 2013 en dat is 197.397, en géén 175.000.  Er is dus tussen 2013 en 2014 nauwelijks een stijging te bespeuren: + 1,3 procent. (Overigens is uit andere studies af te leiden dat Kortrijk hoofdzakelijk zakenlui herbergt.)

Wat vernemen we nog uit de gazet?
Dat het vooral Vlamingen uit Antwerpen en Limburg én Nederlanders zijn die Kortrijk ontdekken. We nemen er weer even het jaarverslag van de vzw Toerisme bij.
De Antwerpse citytrippers aan onze dienst Onthaal Toerisme (in het Begijnhofpark) daalden met -4 procent, die uit Limburg met -16 procent en de Nederlandse citytrippers met -6 procent.

Het hoofd van de dienst Toerisme vertelde nog aan de gazet dat het onthaalkantoor per jaar 40.000 bezoekers verwelkomt.
We nemen er weer even het officiële jaarverslag bij van de gemeentelijke vzw Toerisme. In 2014 ging het om 37.428 bezoekers. In 2013 : 36.010. Dat is +4 procent, maar de onthaaldienst is nu wel zeven dagen op zeven open.

Nog één cijfer.
Het nieuwe kampeerautoterrein aan de Broeltorens opende op 1 juli 2014. Volgens de gazet (is hier Eliza Bruneel aan het woord?) boekte men aldaar 1.600 nachten van juli tot december 2014. Het jaarverslag van de vzw Toerisme heeft het over 682 overnachtingen.

P.S.
– Een studie van Idea Consult uit 2012 (besteld door toenmalig schepen Jean de Bethune) bekende ronduit dat men niet wist hoeveel dagtoeristen er naar Kortrijk komen.
– Het dossier waarbij Stad een aanvraag deed om erkend te worden als ‘toeristisch centrum’ gaf aan dat Kortrijk 98.549 toeristen telde in 2012. Dat cijfer was het resultaat van een optelsom. De som van het aantal bezoekers in de drie musea, de balie van de dienst toerisme én de grote tentoonstellingen.

ZO.
DAT WETEN WE DAN ALWEER.
Kortrijk scoort (nog) niet als doel voor een hippe citytrip. Alhoewel het anders in de gazetten staat, en de mensen daar nu voor eens en altijd mee weg zijn.
DANK U, KORTRIJKWATCHER!!

De rekeningen van de drie evenementen van FIK eindigden telkens met winst

De gemeentelijke vzw ‘Feest in Kortrijk’ legt zich telkenjare toe op drie evenementen:  ‘Sinksen’, ‘Zomer’ en ‘Winter’.
Uit de jaarrekening 2014 blijkt nu dat de werking van de drie activiteiten vorig jaar telkens  met een financieel positief resultaat kon eindigen. Dit heeft natuurlijk voor een pak te maken met verhoogde stadstoelage:  378.000 euro. Dat bedrag werd als volgt gespreid: voor ‘Sinksen’ 193.000 euro, voor ‘Zomer’ 85.000 euro en voor ‘Winter’ 90.000 euro.  De rest (10.000 euro) werd besteed aan de algemene werking.

Hierna een lijstje van de meest opvallende ontvangsten en uitgaven per evenement.

SINKSEN  2014

Ontvangsten: 284.066 euro
(In 2013 slechts 44.206 ontvangsten omdat er geen specifieke toelage van stad aan het evenement was toegewezen.)

– Sponsoring is speciën: 4.354 (Bockor) en 2.500 (Ethias)
– Sponsoring in natura: 4.000 (Bockor) en 3.00 (Duma)
– Verkopen: 54.901
– Rommelmarkt: 11.099

Uitgaven: 264.892 euro
(In 2013: 251.286 euro.)

– Huur materiaal: 30.157
– Honoraria artiesten: 83.598
– Honoraria derden: 23.728
– Geluid en licht: 16.622
– Aandeel derden in baropbrengsten: 19.206

Resultaat: +19.173 euro
(In 2013: min 207.079 euro…) 

ZOMER  2014

Ontvangsten: 137.473 euro

– Speciale toelage Vlaanderen Feest: 5.735
– Lokale sponsorgelden: 3.680
– Verkopen: 42.054

Uitgaven: 105.495 euro

– Aandeel derden in de baropbrengsten: 12.577
– Huur materiaal: 16.770
– Honoraria artiesten/ 30.890
– Honoraria derden: 12.926

Resultaat:  31.977 euro

WINTER 2014

Uitgaven: 124.110 euro
(In 2013: 5.829 euro.)

– Bijkomende toelage van Stad: 12.000
– Standgelden: 21.450 (huisjes en foor)
– Sponsoring in natura: 25.000 (Woodland)

Uitgaven: 120.799 euro

– Huur materiaal: 15.493 plus 24.188
– Honoraria artiesten: 22.859
– Honoraria derden: 46.916

Resultaat: 3.310 euro