Opvolging van bepaalde belastingopbrengsten (1)

We gaan voor dit jaar de opbrengsten van bepaalde belastingen opvolgen.
Nu dus een lijstje voor de maand januari 2015.

Belasting op parkeren (naheffingen van 25 euro)
Niet minder dan 3.012 ingeschrevenen. Opbrengst: 75.300 euro.
(De totale opbrengst voor geheel het jaar 2015 is geraamd op 3.325.000 euro.)

Heffing op logies (overnachtingen in hotels)
Dat is één van de drie nieuwe belastingen die de tripartite heeft ingevoerd.
Hier kennen we geen bedragen per maand. 38 ingeschrevenen in het vierde kwartaal. Opbrengst 64.202,25 euro.

Belasting op reclamedrukwerk (huis-aan-huis)
72 ingeschrevenen. 107.484,95 euro.
(Totale opbrengst voor het hele jaar geraamd op 1.622.750 euro.c

“In Kortrijk is grootste participatietraject van ons land ontvouwd”

Dit twittert Arne Vandendriessche vandaag, ons jongste VLD-raadslid en tevens voorzitter van VLD-Kortrijk.
Hij verwijst daarbij naar zijn opiniestuk dat vandaag te lezen staat in De Morgen. Een stuk dat mede is ondertekend door de burgemeester (!) met als titel (om de aandacht te trekken): “Krijgt David Van Reybrouck straks toch nog gelijk?”

En wat lezen we daar over “het grootste participatietraject” van ons land?
Letterlijk dit:
“Kortrijk Spreekt” is geen one shot. Er werd een full-time inspraakcoördinator aangeduid en budgetten werden vrijgemaakt. 6 miljoen EUR, 5 % van het totale investeringsbudget van de stad.

Zes miljoen? Euroots??
We halen er even het meerjarenplan 2014-2019 bij, de derde aanpassing zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van december vorig jaar.
Het actieplan 01.01 “Kortrijk Spreekt” vermeldt daarin per jaar volgende bedragen als uitgaven (in EUR):
2014: 300.581
2015: 320.962
2016: 311.240
2017: 311.621
2018: 293.336
2019: 294.156
Dit geeft een totaal voor de realisatietermijn 2014-2019 van 1.831.896 EUR. Dat is dus absoluut geen zes miljoen.

En zes miljoen zou vijf procent uitmaken van de investeringsuitgaven? Ja?
Dat zou dan betekenen dat Stad een investeringsbudget begroot van 120.000.000 euro. We hebben de bedragen voor de periode 2014-2019 eventjes opgeteld en komen aan een totaal investeringsbudget van 116,7 miljoen EUR.
Maar verwijzen naar een ratio met het investeringsbudget is complete onzin.
ABSURD.
Even uitleggen.

De actie “Kortrijk spreekt” heeft enkel een exploitatiebudget. Dagdagelijkse uitgaven. En die bedragen (ontvangsten min uitgaven) voor de realisatietermijn 2014-2019: 65,9 miljoen.
Die ratio van Arne slaat nergens op. Die berekening raakt kant noch wal.
Mogen we ervan uitgaan dat raadslid Arne en/of de burgemeester het verschil niet kennen tussen wat vroeger als ‘gewone’ en ‘buitengewone’ uitgaven was bestempeld? Onvoorstelbaar.

We zijn genadig. Coulant.
Bij de uitgaven van het zgn. participatietraject willen we ten overvloede ook nog het actieplan 01.00 betrekken. Het feit dat de gemeenteraad zich wil verplaatsen, “on the move” is.
Hier is wel een investeringenbudget voorzien. (Begroot, verhoopt.) Voor de beschouwde periode gaat het om 90.000 euro. En een exploitatiebudget van 27.303 euro.
Als we die begrote uitgaven optellen bij deze van de actie “Kortrijk spreekt” komen we aan een participatietraject ter waarde van 1,9 miljoen.
Dat is nog altijd geen zes miljoen EUR…

Wie schrijft er nu een lezersbriefje naar De Morgen? Een rechtzetting?

P.S.
Er is al iemand die via internet gereageerd heeft op het stuk in De Morgen.
Een vroegere collega van Arne Vandendriessche. Die wou toen de medewerkers van het bedrijf waar ze allebei indertijd werkten meer betrekken bij de gang van zaken. Waarop Arne – heden ten dage groot voorstander van directe burgerinspraak – TOEN zei: “Hoe minder ze hiervan weten, hoe beter.”

Het verzwegen gedeelte van het arrest van de RvS aangaande de bouw van de ondergrondse parking Houtmarkt (2)

Op 12 januari gunde het schepencollege de werken ‘bouw van een ondergrondse parking op de Houtmarkt in combinatie met de heraanleg van het bovengrondse plein en zijn ruime omgeving’ aan de tijdelijke handelsvennootschap Artes Depret en NV-Artes Roegeers NV.
De notulen van het College waren bijzonder karig met informatie. Het aantal inschrijvers op de open offerte, noch de namen ervan werden vermeld. Niet de minste puntenvergelijking of beoordeling. Volstrekt ongebruikelijk is dit. Totaal niet transparant.

Twee van de zes kandidaat-inschrijvers hebben een vordering ingesteld ‘tot schorsing bij dringende noodzakelijkheid’ van de tenuitvoerlegging van de beslissing van het College. De huidige schepen van parkings Axel Weydts (SP.A) weigerde de namen van die aannemers bekend te maken en gaf aan de raadsleden nauwelijks info over de reden van de vordering.
De raadsleden kregen zelfs de aanmaning om over heel de zaak zedig te zwijgen. En dit terwijl elkeen weet dat de Raad van State zijn arresten publiceert op zijn website.

Een eerste vordering tot schorsing kwam er op 27 januari vanwege de tijdelijke handelsvennootschap NV Persyn en Soletanche Bachy France SAS. De tweede vordering van 28 januari was ingesteld door de tijdelijke handelsvennootschap MBG-Verhelst. Op 26 februari twitterde de schepen van parkings triomfantelijk dat de Raad van State beide vorderingen tot schorsing had verworpen.
Maar men heeft iets verzwegen.
De eerste vordering is evenwel ingesteld met een enig verzoekschrift waarin OOK de nietigverklaring van de bestreden beslissing is gevraagd. En dit geding is aldus nog hangende!

Intussen levert de lectuur van de arresten van de RvS hier en daar nog wat amusementswaarde op.
– De raadsman van de verwerende partij (stad Kortrijk) – mr. Dirk Van Heuven (van Publius) – liet zich bijstaan door Kenneth Ghysels, een projectingenieur (elektromechanica) van de firma SBE, zijnde een medewerker van het studiebureau OKRA-SBE-Zwart&Jansma dat het project Houtmarkt ontwerpt en begeleidt.
– Bij aangetekende brief van vermoedelijk 13 januari 2015 – doch verkeerd gedateerd op 13 december 2015 – deelt Stad aan de partijen mee dat de opdracht niet aan hen is toegewezen. En als bijlage is enkel een kopie gevoegd van het beoordelingsverslag. Het gunningsverslag ontbrak. Stad heeft toen ook nagelaten om uitdrukkelijk te vermelden welke rechtsmiddelen open staan tegen de genomen gunningsbeslissing. Men is daartoe wettelijk verplicht.
– Volgens de verzoekende partij NV Persyn-Bachy was de voorgestelde verf voor de binnenschilderwerken in de offerte van te THV Artes niet bestekconform. Er was verf op solventbasis voorgeschreven en de gekozen inschrijver NV Artes stelt watergedragen verf voor.
РIn het bestek was bepaald dat de inschrijvers als referentie een lijst moesten voorleggen van minstens drie gelijkaardige werken, zijnde de bouw van een publieke ondergrondse parking. De gekozen inschrijvers gaf een lijst met onder meer een private parking van een ziekenhuis en een priv̩-parking bij een kantorencomplex.

Het verzwegen gedeelte van het arrest van de Raad van State aangaande de bouw ondergrondse parking Houtmarkt (1)

Het is iets voor later op de dag.
De onderzoeksjournalist van “kortrijkwatcher” (Dieppe Troot) moet er nog van bekomen.

Wie niet kan wachten, leze alreeds op de website van de Raad van State:
het arrest nr. 230.346 van 26 februari 2015 in de zaak A.214.856/XII-7813. Zie pag. XII-7813-23/24.

“Het geding is nog altijd hangende…”

Waarom verzwijgt het College van Burgemeester en Schepenen dit?
Idem, de nieuwe schepen van parkings, Axel Weydts?
De tripartite zou toch volkomen transparant zijn?

En waarom bericht de lokale “embedded press” daar niets over?

Het brandstofverbruik van onze wagenparken

De NV Power Oil uit Wevelgem mocht via een raamcontract van december 2011 brandstof leveren voor de periode 2012-2014.
We kennen nu de juiste kosten want de oplevering is intussen gebeurd.
Hierna de bedragen, BTW inclusief.

– Stad: 1.285.025,81 euro
– OCMW: 266.373,96 euro
– Politiezone VLAS: 390.330,63 euro
– PARKO: 40.118,97 euro.

Over drie jaar weten we of er hieromtrent is bespaard in onze klimaatstad.

Gemeenteraad krijgt nu een halfslachtig contract met Alcatraz voorgeschoteld (2)

Het hard rock&metal festival Alcatraz van 8 en 9 augustus gaat nu door op een terrein (stadseigendom) achter de sportcampus Lange Munte. De inrichtende organisatie, de vzw Alcatraz Concerts, mag het perceel én de sportcampus voor vijf edities gratis gebruiken op voorwaarde dat de vzw zelf de nodige werken (nivellering, verharding en inzaaiing) zou verrichten.

Volgende maandag 9 maart zou het schepencollege de gemeenteraad verzoeken om de overeenkomst met Alcatraz goed te keuren. Art.4 stipuleerde letterlijk dat de kosten voor de aanleg van het “omnisportveld” ten laste vallen van de vzw. “Stad zou hier geenszins in participeren.”

Evenwel, in de voorbereidende commissie opperde burgemeester Vincent Van Quickenborne (VLD) dat de kosten zullen verdeeld worden pro rato van het aantal dagen gebruik van het veld door Stad enerzijds en de vzw anderzijds. Hij schoof de verhouding 80/20 naar voor.

Het schepencollege heeft nu blijkbaar ingezien dat het waarlijk ongehoord zou zijn om de gemeenteraad aanstaande maandag een vals contract te laten goedkeuren.
Gisteren kregen de raadsleden dan ook het bericht dat de drie meerderheidspartijen (VLD, SP.A, N-VA) volgende maandag een amendement gaan indienen waarbij art. 4 van de overeenkomst wordt vervangen door de volgende tekst: “De vzw Alcatraz zal instaan voor de uitvoering van de werken in het kader van de aanleg van het omnisportveld.”

Dat is een heel halfslachtige bepaling.
Wie draagt er nu de kosten? Komt er een evenredige verdeling?
Blijft het zo dat de vzw de facturen zal betalen en Stad achteraf een “tegemoetkoming” zal doen? (Dat stond zo vermeld in het verslag van de voorbereidende raadscommissie.)

De voorliggende tekst bevat nog altijd een omissie.
Aan Alcatraz is ook nog beloofd dat men gratis zal kunnen gebruik maken van de sportcampus als gebouw. Daarover staat geen woord in de goed te keuren overeenkomst.

P.S.
Het festival is een tweedaagse maar de vzw krijgt de beschikking van het terrein gedurende de laatste drie weken van juli tot en met de derde week van augustus.

De vraag van Jamal Qnioun

Sinds enige tijd kunnen inwoners van Kortrijk zich een half uur voor de zitting van gemeenteraad wenden tot het College van Burgemeester en Schepenen (CBS).
De tussenkomst mag maximaal vijf minuten duren en kan een vraag, een standpunt of een toelichting betreffen aangaande een Kortrijks belang. Ook het CBS krijgt vijf minuten tijd om te antwoorden. Een repliek van een minuut is mogelijk. De tussenkomst moet minstens vijf dagen voor de zitting aangevraagd.
Hierna volgt letterlijk de ingediende tekst van aanvrager Jamal Qnioen (op FB aka Mounir) voor de komende gemeenteraad van maandag 9 maart.
“Het Nieuwsblad” van vandaag schenkt er veel aandacht aan. Grote kop: “Ophef om ‘discriminerende vraag in Kortrijk Spreekt”. Raadslid Roel Deseyn (CD&V) ergert zich aan de passage over het alcoholgebruik bij jongerenverenigingen.

Beste,

Als voorzitter van Vzw people HELP people krijg ik bijna dagelijks mails, reacties en berichten binnen van jongeren die gediscrimineerd worden in de uitgaansbuurt en zich geen kortrijkzaan voelen als Jan en Ann.

Ook heb ik argumenten dat er een quota is ingevoerd door de meeste zaakvoerders waar beveiligingsagenten de opdracht krijgen om maximum vier tot vijf kleurlingen binnen te laten.

Mijn vraag is nu, zijn deze jongeren nog welkom in Kortrijk en worden ze gezien als kortrijkzanen en zoja wat kan Stad doen aan deze aanslepende problematiek?

Ook zijn er veel jongeren die niet weten waar gegaan in hun vrije tijd en dolen maar wat rond op straat met alle gevolgen van dien.

(Ze worden op grote schaal gediscrimineerd)

Ik heb dit al meermaals aangekaart aan de burgemeester en tal van politici maar geen haan die ernaar kraait.

Om een zaal te huren om te voetballen is onbegonnen werk en is steeds volzet .

Steun vragen aan Stad heb ik geprobeerd en weinig gehoor.

Schepen Bert Herewein weliswaar doet moeite maar zelfs hij krijgt deze pijnpunt nauwelijks geklaard.

Aansluiten in jongerenvereniging?

We zien dat de hoofdactiviteit 90% het overmatig drinken van alcohol is.
Mijn tweede vraag is nu …

Waarom alleen maar repressieve maatregelen treffen en systematische controleuitvoeringen en nooit positiviteit of gelijke kansenbeleid?

Benader deze jongeren, bied hen een luisterend oor en doe wat aan hun noden en behoeften want Stad laat hen echt diep in de steek en worden door alles en iedereen uitgesloten .

Uitzichtloosheid, ongelijkheid, discriminatie, repressie en onrechtvaardigheid dat heeft de gekleurde kortrijkzaan hard te verduren in Kortrijk.

Hopelijk kan er daar iets aan gedaan worden !

We moeten onze jeugd perspectieven aanbieden en hen bijstaan met respect, positiviteit en rechtvaardigheid .

Federale politie doet niet mee met het plan Q voor een nieuw politiegebouw

De vorige coalitie (CD&V-VLD) had al ver gevorderde plannen om een totaal nieuw politiegebouw op te richten op Kortrijk-Weide. Ook de federale politie zou daar gehuisvest worden. Vandaar dat in een samenwerkingsovereenkomst (Stad, SOK, VLAS, federale politie) van januari 2008 de Regie der Gebouwen beloofde van voor 30,92 procent tussen te komen in de bouwprijs (toen 22,7 miljoen) van dat project.
De nieuwe tripartite heeft het plan afgevoerd. De politieraad van 28 april 2014 bekrachtigde het besluit om de Campus Hiepso aan de Renaat De Rudderlaan (achter het Pirroen) om te toveren tot politiegebouw.

Gemeenteraadslid en parlementariër Roel Deseyn( CD&V)) heeft aan minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een aantal vragen gesteld waaruit men kan afleiden dat de federale politie zal blijven in de (her in te richten) vroegere rijkswachtkazerne.
Hierna de vragen en antwoorden. (Zie vooral vraag 1.D.)

1. Rond het annuleren van de vroegere plannen
A. Kan een overzicht gegeven worden van de kosten ter voorbereiding van het project op Kortrijk Weide?
(Noot van KW: eind 2013 opgelopen tot 1 miljoen euro.)
Afgezien van de door de personeelsleden van de Regie der Gebouwen gespendeerde tijd werden geen kosten gemaakt door de Federale Overheid.

B. Hoe en in welke mate werd de samenwerkingsovereenkomst van 30 januari 2008 geschonden?
Het stadsbestuur heeft de samenwerkingsovereenkomst eenzijdig opgezegd.

C. Wat waren de juridische en financiële consequenties van de plotse koerswijziging van het Kortrijkse stadsbestuur?
Door de Stad zijn studiekosten gemaakt, maar gelet op de eenzijdige opzegging van de overeenkomst heeft de Regie de Stad schriftelijk medegedeeld niet te zullen bijdragen in de gemaakte kosten.

D. Welke initiatieven werden genomen om alsnog tot een gezamenlijke oplossing te komen?
Indertijd was de Stad Kortrijk vragende partij om een cohabitieproject voor de lokale en federale politie uit te werken. De stad zou optreden als bouwheer en de Regie zou de lokalen voor de federale politie huren. De Regie had op dat ogenblik concrete plannen voor een nieuwe huisvesting maar die werden gelet op het cohabitieproject opgeborgen. Het opzeggen van de samenwerking door de Stad heeft tot gevolg dat de federale politie na al die tijd die ondertussen voorbij is gegaan nog steeds niet over een nieuwe huisvesting beschikt.
De Regie heeft nu de intentie om, wanneer het nieuwe behoefteprogramma van de Federale Politie zal gekend zijn, de bestaande site van de Federale Politie te herinrichten.
Afgezien van het voorleggen van een brief aan de Stad Kortrijk op 20/9/2013, waarbij medegedeeld werd dat niet zou geparticipeerd worden in de gemaakte kosten, werden geen initiatieven genomen
.

2. Betreffende de kostprijs van het nieuwe project aan de Renaat De Rudderlaan
A. Wat is de totale kostprijs van de realisatie van het geplande politiegebouw en de verhuisbeweging?
B. Wat is hierin de bijdrage van de federale overheid?
De Federale Overheid (Regie en Politie) is geen betrokken partij aan de Renaat De Rudderlaan.

Noot
De bouwkost van het vroegere project op Kortrijk-Weide bedroeg 25,8 miljoen euro.
De aankoopprijs van het schoolgebouw (dertig jaar oud) bedraagt 8,9 miljoen. Verbouwen geraamd op 5 miljoen.
Het aantal m² verschilt evenwel aanzienlijk zodat op basis van dit criterium het nieuwe plan Q wel eens duurder zou kunnen uitvallen. De ’embedded press’ zegt dat nooit en de burgemeester ook niet.

Gemeenteraad krijgt vals contract voorgeschoteld (1)

Al sinds 2013 vindt het jaarlijkse hard rock & metal festival Alcatraz plaats op de voetbalterrein van de hogeschool VIVES, even buiten stad op de weg naar Doornik. Maar aangezien dat terrein in het najaar 2014 is omgevormd tot parking kan de editie van dit jaar (8-9 augustus) aldaar niet meer doorgaan. Het is al maanden geweten dat het festival de mogelijkheid kreeg om zijn tenten op te slaan op een perceel gelegen achter het sportcampus Lange Munte. Die grond is eigendom van stad en is tot voor kort door boer Vercruyse gebruikt als landbouwgrond. Stad heeft evenwel in oktober vorig jaar de pacht opgezegd met als reden dat men daar een omnisportveld wil aanleggen. (Waar geen geld voor is…)

De komende gemeenteraad van 9 maart zal pas nu een overeenkomst tussen Stad en de vzw Alcatraz Concerts uit Knokke-Heist goedkeuren.
In ruil voor het aanleggen van een “omnisportveld” verkrijgt de vzw Alcatroz een kosteloos gebruik van het terrein voor minimum vijf edities, dus minstens tot en met 2019.
Art.4 van het contract stelt letterlijk: “De kosten voor de aanleg van het omnisportveld vallen te laste van de vzw. Stad zal hier geenszins in participeren.”
In de overeenkomst is nog bepaald om welke werken het gaat. Het terrein moet geëgaliseerd, nog een nieuwe ingezaaide toplaag krijgen en een strook (tijdelijke) verharding.

Gisteren ging zoals gebruikelijk de raadscommissie door ter voorbereiding van de komende gemeenteraad van 9 maart.
Het ging er nogal bitsig aan toe.
Wat bleek naar aanleiding van een vraag van Filip Santy (CD&V) ?
Stad zal toch participeren in de kosten van de aanleg van het veld.
Volgens de burgemeester zal de vzw Alcatraz de facturen betalen, maar zal Stad hierna voorzien in een tegemoetkoming. Aangezien het festival slechts twee of drie dagen per jaar het terrein bezet houdt, vindt hij het maar redelijk dat de kosten tussen Stad en de vzw worden verdeeld ‘pro rato’ van het gebruik.
(Dacht hij aan een pro rato van 3/365 ? Even dit: de gebruiksperiode slaat niet op twee of drie dagen maar gaat in vanaf de derde week van juli tot en met de derde week van augustus.)

Plaspauze

Het lef van de nieuwe tripartite is waarlijk ongezien.
De gemeenteraad wordt gevraagd om een valse overeenkomst goed te keuren. Een overeenkomst waarvan de burgemeester nu al zegt dat art. 4 niet zal worden toegepast. Benieuwd of er raadsleden van de meerderheid de moed zullen opbrengen om op het punt een tegenstem uit te brengen, of om zich minstens te onthouden. Even kijken of er iemand bij de stemming een tactische plaspauze zal inlassen.

Wat zal het stemgedrag zijn van Catherine Waelkens, de N-VA-schepen van Financiën?
Als het schepencollege later ooit een deel van de kosten zal willen uitbetalen aan de vzw Alcatraz kan de stadsontvanger daar toch geen visum aan verlenen?

In die overeenkomst is overigens nog een lacune te bespeuren.
In de toelichting bij de tekst is er nog sprake van dat de organisatoren van het festival gratis kunnen gebruik maken van de accommodatie van het SC Lange Munte. In de tekst zelf van het voorliggende contract wordt daar met geen woord over gerept. Zal het schepencollege hieromtrent nog en aparte gebruiksovereenkomst voorleggen, of komt er nog een ultiem amendement bij de voorliggende overeenkomst?

Hoe kwam de schepen van armoedebestrijding aan het cijfer 11.227 ? (1)

In december 2013 is met enorm veel tamtam (reuze-spandoeken aan het belfort, brochure, persmap) het armoedebestrijdingsplan voorgesteld. Met tientallen acties zou men méér dan 30 miljoen euro in de strijd gooien in de periode 2014-2019. (Dat bedrag is intussen bijgesteld.)

We lezen nog even de eerste alinea van de brochure “power to the people”.
” Het was confronterend toen we bij het begin van de nieuwe beleidsperiode vernamen dat de kansarmoede bij kinderen de voorbije jaren gestegen was tot 18 procent. Het betekent dat in onze stad elk jaar 130 kinderen in armoede worden geboren. Op basis van betrouwbare gegevens zijn er meer dan 11.000 mensen die in armoede leven in een stad die gezien wordt als een rijke stad in een rijke regio.”
Op basis van de “Europese norm” heeft de OCMW-voorzitter en bevoegde schepen laten berekenen dat er in Kortrijk welgeteld 11.227 mensen in armoede leven.
En het aantal kinderen dat wordt geboren in een kansarm gezin in Kortrijk is in 2012 ruim verdubbeld ten opzichte van 2007, namelijk van 7 procent naar 18 procent.
(Het lijkt er fel op dat de vorige CD&V-VLD-coalitie hiertoe heeft bijgedragen.)

We hebben ons altijd afgevraagd hoe men aan die getallen is gekomen.
En eindelijk is er een raadslid die het heeft gewaagd om schriftelijk te vragen waarop de cijfers zijn gebaseerd. Matti, van Groen !
Uit zijn vraagstelling (die al dateert van november 2014) kan men afleiden dat hij heeft geroken dat het niet gaat om een specifieke telling voor de stad Kortrijk.
Matti wou ook weten of men de geplande acties evalueert en of die effect hebben op de armoedecijfers.

De (twee) antwoorden zijn ontstellend.
Er is niets geteld!
Het aantal mensen in armoede (11.227) is het gevolg van een puur abstracte berekening. Men heeft het gemiddelde gemeten percentage “armen” in Vlaanderen gewoon toegepast op het Kortrijkse bevolkingscijfer. Matti krijgt niet te lezen om welk percentage het gaat en om welk jaar. Wat een boerenbedrog zeg.
Over de kinderarmoede vernemen we enkel (uit de brochure) dat het gaat om de meest recente cijfers aangereikt door Kind en Gezin.
En over de vraag of de geplande acties zich vertalen in een evolutie van de armoedecijfers laat het stadsbestuur aan Matti weten dat men daar moeilijk iets kan over zeggen.

Intussen is onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot aan de weet gekomen dat het cijfer 11.227 slaat op het jaar 2011. Herhaal: 2011. En men rekent met een percentage van 15 procent van de Vlaamse bevolking ‘die moeilijk kan rondkomen met het beschikbare inkomen’.

(Wordt vervolgd hoor!)