Naar een fusie van onze huisvestingsmaatschappijen ? (2)

Het stadsbestuur wil dus de vijf sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) die actief zijn op het Kortrijkse grondgebied omvormen tot één krachtige organisatie. Het College zal hierbij de hulp inroepen van een advocatenkantoor, vermoedelijk ‘Eubelius’ uit Kortrijk.

Het onderzoek naar de fusie van de SHM’s brengt immers een groot aantal juridische vragen met zich mee, op verschillende rechtsdomeinen.
Het stadsbestuur heeft het dan over:
1. Vennootschapsrecht.
We hebben te maken met C.V’s en CVBA’s.
2. Milieurecht.
Overdracht van gronden en de problematiek van de bodemattesten.
3. Publiek recht.
De opdracht van een SHM is omschreven in de Vlaamse Wooncode. Er is een federale huurwetgeving.
4. Fiscaal recht.
BTW-plicht en BTW-tarieven, registratierecht, notarieel ereloon, fiscale implicaties van de fusie.
5. Sociaal recht.
Uitwerken van een uniforme regeling van het personeel van de SHM.

Maar het streven naar een fusie zal om nog andere – laat ons zeggen: meer menselijke redenen – niet van een leien dakje lopen. En wellicht zelfs mislukken.
– Wie van de vijf directeurs is bereid om zijn postje op te geven?
– Idem voor de voorzitters en ondervoorzitters.
– Idem voor bepaalde bestuurders die hun mandaat hanteren voor electoraal gewin.
– Hoeveel personeelsleden zullen worden opgeofferd?

En dan nog dit.
Zijn de vijf huisvestingsmaatschappijpen wel bereid om te fusioneren?
In elk geval NIET het bestuur van “Eigen Haard” met zetel te Zwevegem
.
– Dat bestuur gaf in 2013 nog te kennen dat het echt niet bereid is om zijn eigen patrimonium af te staan aan een eengemaakte SHM.
– In het visitatierapport van de “Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen” van juni 2013 staat op pag. 29 letterlijk te lezen dat de maatschappij geen fusie wil aangaan omdat men “flexibel wil blijven inspelen op diverse noden en de huurders wil blijven kennen”.

Onze pronostiek? In het meest gunstige geval?
– “Goedkope Woning” is nu de enige SHM met louter Kortrijk als werkgebied.
– De andere vier SHM’s hebben nog een actiegebied in 4 of 5 gemeenten buiten Kortrijk. Wellicht zijn ze bereid om het Kortrijkse werkgebied af te staan aan “Goedkope Woning”. Mits financiële of andere compensaties, natuurlijk en ongetwijfeld.
– De vijf blijven aldus bestaan. Iedereen tevreden. Ilse Piers blijft directeur van de “verruimde” Kortrijkse SHM.
– Het voorzitterschap van het bestuur bij de verruimde SHM blijft onderwerp van koehandel binnen de Kortrijkse coalitie.
Professionaliteit is geenszins van belang.