Die restauratiepremies kosten veel geld aan Stad

In de maand mei van dit jaar heeft de bevoegde Vlaamse minister (op aansturen van het Agentschap Onroerend Erfgoed) in één klap restauratiepremies toegekend aan drie beschermende gebouwen in Kortrijk.
Nu is het zo dat volgens het geldende premiestelsel de bijdrage van het Vlaams Gewest in principe 32,5 procent bedraagt van de totale kostprijs, terwijl de betrokken gemeente 7,5 procent voor haar rekening neemt. Maar als het om beschermende schoolgebouwen gaat lopen die premiepercentages op tot resp. 65 en 15 procent.

En dat kan de stadskas (wij, Kortrijkzanen) soms duur te staan komen.
Zo kreeg in mei de Pleinschool- Leiekant (in de volksmond nog altijd “het Fort” genoemd) officieel een restauratiepremie toegekend.
– De restauratiewerkzaamheden aan het interieur van het oude schoolgebouw (en de kapel?) zijn geraamd op 1.195.758 euro. Het aandeel van Stad bedraagt 15 procent, wat neerkomt op 238.733 euro.
De berekening gaat als volgt: 1.195.758 maal 1,10 (algemene onkosten) maal 1,21 (BTW) maal 0,15 (bijdrage van Stad).
– Voor de werkzaamheden aan gevels en daken bedraagt de stadspremie nog meer: 482.154 euro.
Berekening: 2.415.023 x 1,10 x 1,21 x 0,15.
Het Fort (de vzw DPSA) krijgt van Stad (dat is: van ons allemaal) in het totaal dus niet minder dan 720.982 euro.
Dit gegeven zal dus NOOIT in de pers komen. Nooit.

Er is nog in mei van dit jaar een premie verleend voor de restauratie van café “Oud Cortryck” in de Wijngaardstraat 10.
De NV Leonverimmo uit Anzegem krijgt van ons 7,5 procent. Geeft 33.048 euro. (Zeg dat maar een keer aan de toekomstige exploitant, als je uw pint betaalt.)
Berekening: 331.065 x 1,10 x 1,21 (BTW) x 0,075.

Rest nog het huis nr. 41 aan de Onze-Lieve-Vrouwstraat.
De NV Konvert Service uit Kortrijk krijgt van onzentwege hier weer 7,5 procent oftewel 52.963 euro.
Berekening: 605.643 x 1,10 x 1,06 (BTW) x 0,075.

Maar wat is nu de premie vanwege het Vlaams Gewest voor deze beschermde gebouwen?
Moeilijk te vinden !

In antwoord op een vraag van parlementslid Steve D’Hulster – dd. 28 oktober 2013 – kreeg hij van minister Bourgeois een lijst van gebouwen die toen op de wachtlijst stonden om te genieten van een Vlaamse restauratiepremie.
Die aanvraagdossiers waren op dat moment dus al ontvankelijk verklaard.
– Voor de Pleinschool-Leiekant vinden we voor het deel de ‘restauratie van het interieur’ althans een mogelijke Vlaamse premie van 636.662 euro.
– Voor de herberg Oud Cortryck: 112.021 euro.
– Voor Onze-Lieve-Vrouwstraat nr.41: 176.544 euro.

Andere ontvankelijke Kortrijkse dossiers die op de wachtlijst van 2013 staan.
– Sint-Amandsproosdij: 143.795 euro.
– Brandweerkazerne: 229.651 euro.
– Begijnhof (fase 6: de nrs. 37 t/m 41 en poortgebouw): 808.991 euro.
– Begijnhof (Christus op Koude Steen): 27.775 euro.
– Kasteel ‘t Hoge: 1.319.852 euro.
– Sint-Brixiuskerk (Marke): 208.074 euro.

Ook hiervoor zal de stadskas of het OCMW dus worden aangesproken.

Hoeveel kosten die camera’s in het winkelwandelgebied eigenlijk? Véél meer dan gedacht. (2)

In april van dit jaar vertelden de gazetten dat er in het winkelwandelgebied 14 camera’s zouden komen en dat dit een investering zou vergen van 112.000 euro.
Kortrijkwatcher hield het op basis van authentieke bronnen toen op 126.265 euro. De “embedded press” heeft deze correctie niet gepubliceerd.

Intussen is het cameraplan alweer bijgesteld en lieten de gazetten na om nauwkeurig te specifiëren wat dat NU allemaal zal kosten. De nieuwe prijzen. Het gaat om een stijging t.o.v. de oorspronkelijke gunningen met liefst 82,5 procent!)

De Stationsbuurt en de tunnel van de Doorniksestraat kent al cameratoezicht. De volledige kostprijs (inclusief bijkomende glasvezelverbinding en opslagcapaciteit en dispatchingruimte met schermen van bijna tien meter; plus de personeelskosten en het onderhoud, plus loonkost van externe experten) hebben we nooit kunnen achterhalen.
Op het Overbekeplein zijn al drie camera’s geïnstalleerd, voor 13.551 euroots. Een habbekrats.

In het winkelwandelgebied komen er nu nog 23 camera’s, en wel op volgende plaatsen:
– Boerenhol: 1 koepelcamera plus 2 gerichte camera’s
– Voorstraat: 1 koepelcamera
– Kortrijk 1302: 1 koepelcamera en 3 gerichte
– Begijnhofpark (ingang): 1 koepelcamera en 3 gerichte
– Grote Markt: 4 gerichte
– Grote Markt Mobiel (?): 2 koepelcamera’s
– Vandaeleplein: 2 gerichte
– Sint-Maartenskerk: 3 gerichte

Wat kost dat nu allemaal (bij de laatste gunning althans)?

– Leveren en plaatsten van de camera’s: gegund aan de firma RTS uit Ieper voor 127.312 euro, inclusief BTW.
(Voorheen was sprake van 14 camera’s voor 81.824 euro.)
– Glasvezelwerken: gegund aan de firma Jacobs uit Deerlijk voor 63.903 euro.
Dat is het stadsaandeel. Daarnaast betaalt Parko een deelname van 58.391 euro.
(Voorheen was hiervoor 28.102 euro voorzien.)
– Opslagruimte: gegund aan Realdolmen uit Huizingen voor 17.173 euro.
(Voorheen: 17.173 euro.)
– Draadloze aansluitingen (wifi): gegund aan de firma RTS uit Ieper voor 13.639 euro.
(Voorheen: 2.274 euro.)

Zonder het aandeel van Parko ( 58.391 euro) en zonder de installaties op het Overbekeplein (13.551 euro) gaat het om een totaal van 222.027 euro.

Vergelijk met het oorspronkelijke plan van april dit jaar: een meerkost van 104.229 euro. Dat is bijna een verdubbeling van de oorspronkelijke gunningprijs.
Waarom schrijven de gazetten daar niks over?
Moet dat niet voor de gemeenteraad komen?

De intercommunale Psilon dagvaardt Stad Kortrijk !

Dat we dit nog mogen meemaken…
Zowel het Vlaams Gewest als Stad Kortrijk worden door Psilon gedagvaard voor de Rechtbank van Eerste Aanleg teneinde Psilon te vrijwaren voor alle schade die zij zou kunnen lijden als gevolg van een mogelijke gedwongen stopzetting van de exploitatie van het crematorium “Uitzicht” en een gedwongen herlocalisatie ervan.

Wat uitleg.
De intergemeentelijke vereniging Psilon is de bouwheer en de exploitant van het crematorium “Uitzicht” op Hoog-Kortrijk.
De intercommumale telt 22 gemeenten uit Zuid-West-Vlaanderen en Kortrijk is met zijn 3.700 aandelen ter waarde van 370.000 euro de grootste aandeelhouder. Vandaar ook dat de Stad twee bestuurders telt bij de intercommunale. Tot maart van dit jaar was dat Wim De Waegenaere (van N-VA obediëntie) en VLD-raadslid Marie-Claire Vandenbulcke (die tevens lid is van het directiecomité!). De Waegenaere is intussen vervangen door ene Hans Boels, over wie we niets afweten.

Het directiecomité van 12 maart besliste dat men vanwege nog lopende verjaringstermijnen de voorgenomen dagvaarding van Stad Kortrijk en de Vlaamse overheid nog niet zou uitsturen, maar dat dit uiterlijk begin november 2014 wel zou geschieden. Dat is dus nu al (in juli) gebeurd. Uit de notulen van het directiecomité blijkt niet dat onze vertegenwoordiger Marie-Claire Vandenbulcke hieromtrent het woord heeft genomen. (De notulen van 4 juni zijn wel nog niet gepubliceerd op de website van Psilon.)

Maar waarover gaat het?
Buurtbewoners (het actiecomité “Samen Sterk”) protesteren al sinds 2008 tegen de komst van het crematorium op Hoog-Kortrijk.
Zowel de milieuvergunning als de stedenbouwkundige vergunning vecht het actiecomité aan bij respectievelijk de Raad van State als de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Daarnaast is er nog een milieustakingsvordering lopende.

Bij arrest van de Raad van State van 5 december 2011 werd de oorspronkelijke stedenbouwkundige vergunning vernietigd.
De Raad van State oordeelde hierbij dat de vergunning niet kon steunen op het Bijzonder Plan van Aanleg nr. 33/4 “kerkhof Hoog-Kortrijk” uit 1994 omdat dit BPA “onwettig” is. “Er is niet voldoende aangetoond dat het BPA voldoet om desnoods af te wijken het gewestplan” dat de site aanziet als een woonuitbreidingsgebied.

Het Directiecomité van Psilon acht al sinds 16 december 2013 zowel de Vlaamse overheid als de Stad juridisch verantwoordelijk voor de gang van zaken en vindt dat er dringend moet overgegaan worden tot de opmaak van een regulariserend Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).
Vandaar dus de dagvaarding.

Het schepencollege heeft nu raadsman Bruno Vandorpe aangesteld om de belangen van Stad te verdedigen.
Hij zal ongetwijfeld opwerpen dat Stad in géén van al deze zaken DE verantwoordelijke vergunningsverlenende overheid was. En evenmin verantwoordelijk was voor de eindbeslissing inzake het BPA nr. 33/4. Dat gebeurde mits een Ministerieel Besluit van 17 november 1994.
Formeel is dat ook zo.
Maar dat fameuze onvoldoende gemotiveerde BPA is toch ooit eens voorgekomen op de agenda van de gemeenteraad?
En de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige vergunning (van 25 juni 2012) kwam er toch na gunstig advies van het Schepencollege?

HET IS NOG NIET GEDAAN…

Mandaten als snoepjes toegeworpen krijgen

Naast de schepenen krijgen soms ook “gewone” raadsleden wat mandaten toegewezen. (Of ze over de materie iets afweten is van geen tel.)

In de eerste plaats – uiteraard – de fractieleiders van de drie partijen van de huidige coalitie. Eline Brugman (VLD) en Kelly Detavernier (N-VA) kregen elk vier betaalde mandaten. (Ze hebben beiden nog beroepsinkomsten.)

Maar Axel Weydts dan, de fractievoorzitter van de SP.A, is wel een heel bijzonder geval.
Volgend jaar is hij schepen, in opvolging van Marc Lemaitre.
In de praktijk (zie de vele getuigende foto’s in de pers) gedraagt hij zich alreeds geruime tijd als dusdanig.
Daarnaast vertoont zijn mandatenlijst (van 2013) niet minder dan negen betaalde functies. Negen. Dat is heden ten dage – in het kader van DE NIEUWE POLITIEKE CULTUUR – héél veel, niet enkel in vergelijking met de andere Kortrijkse raadsleden, maar ook in vergelijking met alle andere raadsleden in het gehele Vlaamse land. (Het zeldzame maximum elders, voor “gewone” raadsleden is hoogstens 10 mandaten.)

Ook Piet Lombaerts (N-VA), voorzitter van de gemeenteraad, kreeg in 2013 wat snoepjes toebedeeld. En de VLD-veterane Marie-Claire Vandenbulcke is binnen de partij nog altijd met de nodige egards bejegend: vijf bezoldigde mandaten, zelfs één meér dan in 2013.

AXEL WEYDTS (13 functies)
Bezoldigd (9)
– provincieraadslid
– raadslid (SP.A)
– ondervoorzitter van de intercommunale Leiedal
Рbestuurder en lid van het directiecomit̩ bij de intercommunale WIV (vliegveld)
Рlid van het directiecomit̩ AGB Buda
– bestuurder cvba Goedkope Woning
– kabinetsmedewerker (soort tussenpersoon bij Vande Lanotte en Crombez)
Onbezoldigd (4)
– bestuurder West-Vlaamse politieschool
– voorzitter Kortrijkse SP.A-afdeling
– bestuurder RESOC Zuid-West-Vlaanderen
– bestuurder vzw Stedelijke Musea

ELINE BRUGMAN (7 functies)
Bezoldigd (5)
– VLD-fractieleider (bezoldigd als dusdanig??)
– raadslid
– politieraad
– bestuurder IMPG (vanaf maart 2013)
– senior manager (beroep)
Onbezoldigd (2)
– voorzitter Kortrijkse VLD-afdeling (tot 1 september 2013)
– bestuurder CK De Schouwburg

KELLY DETAVERNIER (5 functies)
Bezoldigd (5)
– raadslid (N-VA)
– bestuurder IMOG (vanaf maart 2013)
Рbestuurder ̩n lid directiecomit̩ WIV (vanaf maart 2013)
– meewerkende echtgenoot (beroep)
Onbezoldigd (0)

PIET LOMBAERTS (4 mandaten)
Bezoldigd (4)
– voorzitter gemeenteraad (dubbel presentiegeld?)
– raadslid (N-VA)
– bestuurder Gaselwest (sinds maart 2013)
– bestuurder Eandis (sinds maart 2013)
(De eerste twee mandaten vergat hij blijkbaar te melden aan het Rekenhof.)

Onbezoldigd (0)

MARIE-CLAIRE VANDENBULCKE (5 mandaten)
Bezoldigd (5)
– raadslid (VLD)
– bestuurder IMOG (sinds maart 2013)
Рbestuurder en lid van het directiecomit̩ Psilon (cremmtorium)
– bestuurder AGB Buda (sinds maart 2013)
Onbezoldigd (0)

BRON
http://www.cumuleo.be

Mandatenlijsten van burgemeester en schepenen (2013)

TWEE UPDATES ONDERAAN

Twee schepenen geven nog een beroep aan: Koen Byttebier en Rudolphe Scherpereel.
Recordhouder inzake aantal mandaten is Scherpereel.
Recordhouder inzake betaalde mandaten is Marc Lemaitre.
Philippe De Coene is bestuurder bij een merkwaardige vereniging met een Franse naam.

VLD

Vincent Van Quickenborne (4)
Bezoldigd (2):
– federaal volksvertegenwoordiger
– burgemeester
Onbezoldigd (2):
– lis van partijbestuur
– bestuurslid VLD-Kortrijk
Vergeten:
politiecollege en politieraad VLAS
(In 2012 had hij 8 mandaten waarvan 3 bezoldigd. Hij was toen ook minister en bestuurder van liberale Vzw’s.)

Wout Maddens (6)
Bezoldigd (3)
– schepen
– bestuurder Leiedal
– bestuurder HM Eigen Haard (Lauwe)
Onbezoldigd (3)
– voorzitter NV Pandenfonds
– voorzitter SOK
– voorzitter XOM
(In 2012 had hij 8 mandaten waarvan 3 bezoldigd. Zijn mandaat bij SOK was toen als bezoldigd aangegeven. Hij was toen ook bestuurder bij de VZW Groeningeheem, vzw Cultuurcentrum, de NV Tsyon.)

Koen Byttebier (9)
Bezoldigd (4)
– schepen
– voorzitter Leiedal
– voorzitter Goedkope Woning
– zaakvoerder bvba Xenia
Onbezoldigd (5)
– bureau Eurometropool
– bestuurder VLD-Kortrijk
– voorzitter vzw De Kortrijkzaan
– voorzitter vzw FIK
– bestuurder RESOC zwvl
(In 2012 was hij niet aangifteplichtig.)

N-VA

Catherine Waelkens (3)
Bezoldigd (2)
– schepen
– bestuurder FIGGA
Onbezoldigd (1)
– bestuurder vzw Stedelijke Musea

Rudolphe Scherpereel (16)
Bezoldigd (3)
Рschepen (hij was ook ̩̩n maand waarnemend burgemeester)
– bestuurder Leiedal
– afgevaardigd bestuurder NV Eres
Onbezoldigd (13)
– voorzitter Regionaal Overlegplatform Leren en Werken
– voorzitter vzw Toerisme Kortrijk
– bestuurder Handelsdistrict, Kortrijk XPO, MIC Vlaanderen, vzw Mobiel, NV Ondernemerscentrum, en VZW Ondernemerscentrum, RESOC zwvl, Toerisme Leiedal, XOM, SOK, Bitlar.

An Vandersteene (10)
Bezoldigd (3)
– schepen
– bestuurder OVSG
– bestuurder Howest
Onbezoldigd (7)
– drie bestuursmandaten bij de N-VA
– voorzitter vzw Sportplus
– voorzitter AGB Buda
– ondervoorzitter vzw Overleg Cultuur
– voorzitter vzw Sculpturen in de Stad

SP.a

Philippe De Coene (12)
Bezoldigd (2)
– Vlaams parlementslid
– voorzitter OCMW
Onbezoldigd (10)
– schepen
– voorzitter AZ Groeninge
– voorzitter Orkest Vooruit
– voorzitter vzw Mentor
Рbestuurder Logopedie et Psychomotricit̩, SP.A Kortrijk, SP.A Provincie, vzw Maydaymayday
– bestuurder SOK
(In 2012 had hij 8 mandaten waarvan 3 bezoldigd.)

Marc Lemaitre (7)
Bezoldigd (6)
– schepen
– drie mandaten bij Parko(??)
– twee mandaten bij de WIV (intercommunale vliegveld)
Vergeten:
Paar dagen per week werkzaam bij het Vlaams Parlement
.
Onbezoldigd (1)
– XPO Kortrijk
(In 2012 blijkbaar niet aangifteplichtig.)

Bert Herrewyn (13)
Bezoldigd (5)
– schepen
– politieraad
– twee mandaten bij IMOG
– bestuurder WIV
Onbezoldigd (8)
– bestuurder Vereniging Openbaar Groen, Jongerenatelier, AGB Buda, Warande, Maydaymayday, buurthuis ‘t Senter, vzw Passereelle, SP.A-Kortrijk

BRON
http://www.cumuleo.be
(Die site geeft weer wat het Rekenhof zegt op basis van de formulieren die de mandatarissen zelf hebben ingevuld.)

UPDATE
1. SCHEPEN MARC LEMAITRE LAAT VIA FACEBOOK WETEN DAT ZIJN DRIE MANDATEN BIJ PARKO NIET BEZOLDIGD ZIJN.
HET REKENHOF ZEGT VAN WEL. EN DE SITE “CUMULEO” GEEFT DIT OOK ZO WEER.
2. SCHEPEN PHILIPPE DE COENE LAAT WETEN DAT HIJ IN DAT JAAR SLECHTS TWEE BEZOLDIGDE MANDATEN HAD. HIJ WORDT NIET BETAALD ALS SCHEPEN MAAR WEL ALS OCMW-VOORZITTER. EN VOLGENS HEM BETAALDE SOK GEEN VERGOEDING.
NU EVEN WACHTEN OP DE CORRECTIES DIE HET REKENHOF ZAL AANBRENGEN.

Mandatenlijst van Kortrijkse politiekers voor het jaar 2013 (1)

In de eerste editie van het Belgische Staatsblad van 11 augustus is de lijst van mandaten, beroepen en ambten verschenen van politici en andere personen die daartoe aangifteplichtig zijn. 1012 bladzijden. Het gaat wel degelijk om het jaar 2013.

Om u allerlei moeite te besparen zal Kortrijkwatcher voor de trouwe lezers de aangiften opzoeken van onze burgemeester en schepenen.

Weet nu al dat schepen Rudolphe Scherpereel (N-VA) bij deze categorie van raadsleden de recordhouder is inzake het totaal aantal mandaten (15, plus nog één beroep). Hij wordt gevolgd door Bert Herrewijn (SP.A) met 13 mandaten.

Hierna komen in dalende volgorde:

Philippe De Coene (SP.A – 11)
An Vandersteene (N-VA – 10)
Koen Byttebier (VLD – 8)
Marc Lemaitre (SP.A – 7)
Wout Maddens (VLD – 5)
Vincent Van Quickenborne (VLD- 4)
Catherine Waelkens (N-VA – 3)

Nu wil u zeker nog weten wie het meeste bezoldigde mandaten in de wacht sleepte?
Dat is niemand minder dan SP.A-schepen Marc Lemaitre met 6 betaalde mandaten. Een andere socialist zoals Bert Herrewijn heeft er 5. En schepen Koen Byttebier van de VLD: 4.
Maar hier moeten we even opletten. Zo’n “gewoon” raadslid als Axel Weydts (ook van de SP.A) heeft niet minder dan 9 betaalde mandaten!!

P.S.
Een betere bron dan het B.S. om de mandatenlijsten te raadplegen is www.cumuleo.be.

(Wordt vervolgd.)

Er komt een heus “kerkenplan”

Schepen van Financiën Catherine Waelkens (N-VA) – tevens bevoegd voor kerkfabrieken – bewijst maar weer eens dat zij een harde tante is.
Zij voert nu iets in het schild waar voormalig (op religieus gebied) tamelijk progressieve schepen Jean de Bethune (CD&V) nochtans nog voor terugschrok.

Schepen Waelkens wil namelijk een studiebureau aanstellen dat zal overgaan tot een inventarisering én categorisering van alle kerkgebouwen en andere panden (bijvoorbeeld kapellen) op Kortrijks grondgebied die op een of andere manier al of niet min of meer gebruikt worden voor de eredienst.
De categorisering stoelt op acht parameters, waarbij ongetwijfeld de criteria erfgoedwaarde, polyvalentie, onderhouds- en investeringskosten het meest zullen in het oog springen en ongetwijfeld de ouderlingen van de 21 kerkfabrieken zullen op stang jagen. Zéér nerveus maken. (Uitzonderlijke missen uitlokken.)

Want die studie moet in een tweede fase uiteindelijk leiden tot een “kerkenplan” dat drastisch zal concluderen welke gebouwen hun huidige bestemming kunnen behouden, of in aanmerking kunnen komen voor een nevenbestemming, een herbestemming of nuttig zijn voor de sloop.
Gedurfd anti-clericaal plan zeg ! In Kortrijk nog wel, vanouds aangezien als een kalotebastion.
Met ook implicaties voor de gemeentefinanciën (toelagen aan kerkfabrieken, restauratiepremies, doorgeefleningen) en daar is het de schepen van Financiën uiteraard om te doen, natuurlijk.

Voor de studie is maximaal 30.000 euro voorzien.

P.S.
Indertijd aanzag toenmalig schepen Jean de Bethune al de Onze-Lieve-Vrouwkerk als een toekomstig groot museum. Wat een schitterend idee. Geen Broelmuseum meer nodig.

OCMW richt voedselhulpteam op (2)

Het project draagt de naam FOOD ACT en gaat over de oprichting van een voedselhulpnetwerk dat instaat voor de recuperatie van voedseloverschotten, rechtstreeks bij de producenten (bijv. boeren, voedselbedrijven).
Het Kortrijkse OCMW-voedselhulpteam zal zich evenwel uitsluitend richten op de ophaling en levering van overtollige tuinproducten. (Uw sla bijv. is dit keer niet slapjes uitgevallen en je hebt er de buik van vol.) De ploeg zal daarnaast nog kleine, eenvoudige taken uitvoeren op vlak van aanleg, onderhoud en oogsten van tuinen.

Voor de logistieke organisatie van dit alles zal het OCMW 8 werkervaringsplaatsen creëren voor zgn. leerwerknemers “met een arbeidszorgprofiel”. Die mensen hebben namelijk nood aan laagdrempelige trajecten met eenvoudig uit te voeren taken.

Het totale projectbudget voor FOOD ACT bedraagt 77.613 euro, maar is voor 80 procent gefinancierd door de POD Maatschappelijke Integratie.
Die subsidie van 53.534 euro zal het OCMW aanwenden voor:
– een projectmedewerker/technisch begeleider;
– de aanschaf van koelboxen;
– de afschrijving van een tweedehandsbestelwagen (over 1 jaar is dat 1.500 euro) en de belettering ervan;
– communicatie en disseminatie.

De overige OCMW-cofinanciering van 20 procent (24.079 euro) gaat naar:
– de (bestaande) loonkost van begeleiders van de leerwerknemers:
– de (bestaande) loonkost van de projectbegeleider;
– de aanschaf van een tweedehandsbestelwagen (ca. 7.500 euro – hiervoor is een budgetwijziging nodig).

Beste lezers, kijk maar uit naar een krakkemikkige bestelwagen met de letters “FOOD ACT“.
Nodig de begeleiders uit om (gratis) iets laagdrempelig te doen in uw tuin en geef het team dan al uw overtollige noten en peren. Pluk ze niet zelf !