Het besluitvormingsproces rond de aankoop van een koffieservies is abrupt stopgezet

Ergens in maart heeft men binnen de dienst “bedrijfsvoering” (tot onsteltenis van schepen Koen Byttebier?) vastgesteld dat er binnen heel wat stadsgebouwen een groot tekort is aan koffietassen en bijhorende schoteltjes. En men vond nergens nog (ook niet in de Raadskelder) een voorraad om die tekorten aan te vullen.
Dus besloot het schepencollege begin april om een offerte uit te schrijven voor de levering van een nieuw koffieservies voor de stadhuissite. De nog bestaande voorraad aldaar zou dan verdeeld worden over andere stadsgebouwen.
Het bestek vermeldde dat er op het servies enkel nog een opdruk zou komen met de woorden “Stad Kortrijk”, zonder logo. Aldus zou het men niet genoodzaakt zijn om bij iedere bestuurswissel een ander logo aan te brengen, zodat het nieuwe servies “een tijdloos karakter” kon krijgen.
Raming van de aankoop: 8.500 euro (incl. BTW).

Er liepen zes offertes binnen met de nodige stalen. (Drie modellen van eenzelfde firma.)
Maar het schepencollege (was er wel een jury?) besloot onlangs dat geen van de ingezonden modellen qua vorm en uitzicht voldeden aan de verzuchtingen van “een hippe en trendy stad” (sic).
En er is geen nieuwe aanbesteding voorzien !! Wat nu?

Kortrijk, stad van design.

P.S.
In het stadsbudget 2014 is voor die geplande aankoop geen specifiek krediet voorzien.

Is er wel bezuinigd in 2013 ??

DAT WE HET NIET GOED WETEN…

Fervente lezers van onze lokale gedrukte “embedded press” (die van de dode bomen) weten maar al te goed dat de nieuwe tripartite al bij haar aantreden bezwoer dat men de gemeentefinanciën zou saneren, en het begrotingstekort tegen 2016 zelfs tot NUL wou herleiden.
En ewel zeg.
De sanering zou vooral aan de uitgavenzijde gebeuren. Dat was duidelijk. (Afgezien van de drie nieuwe belastingen.)

In “Het Nieuwsblad” van 30 maart 2013 liet Schepen van Financiën Catherine Waelkens (N-VA) nog dit optekenen: “Het geld dat niet opbrengt voor de stad geven we niet meer uit.”
Ook zouden de personeelskosten aanzienlijk dalen. Van de 25 voorziene afvloeiingen in 2013 zouden er slechts 8 medewerkers vervangen worden. Burgemeester Van Quickenborne schatte dat die afslanking een besparing van 1,2 miljoen euroots zou opleveren (“Het Laatste Nieuws” van 7 maart 2013).

(Stad doet niet meer aan kinderopvang. Geen idee wat dit opbrengt aan minkosten.)

We kennen nu de begrotingsrekening van 2013, dat wil zeggen: de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en uitgaven gedurende het eerste jaar van de nieuwe coalitie.
In het financieel verslag bij die rekening geeft de schepen van Financiën (N-VA) als aandachtspunt mee dat de uitgaven zijn gestegen met +7,3 procent ten opzichte van 2011, onder meer vanwege de responsabiliseringsbijdrage, het nieuwe beleid (ja!) en een hogere schuldaflossing (ook juist).

Vraag.
Heeft de nieuwe coalitie VLD – N-VA – SP.A nu al of niet een bezuinigingspolitiek gevoerd? In dat eerste jaar van de bestuursperiode?
We vergelijken hierna op drie manieren de (gewone) uitgaven van 2013 met die van 2012, het laatste jaar van het vorige CD&V-VLD schepencollege. (Met Stefaan De Clerck.)

De begroting

De geraamde uitgaven voor 2013 waren nauwelijks hoger dan die van het jaar 2012. 129,33 miljoen tegenover 129,27 miljoen. Die heel kleine verhoging (53.000 euro) kon men TOEN wel degelijk als een – geschatte – besparing interpreteren.

De vastgelegde uitgaven
Dat zijn uitgaven waartoe het bestuur zich in dat jaar daadwerkelijk heeft verbonden middels een bestelbon, een contract, een gunning. De uitgave is geregistreerd in de boekhouding, maar niet noodzakelijk al betaald.

Hier is het totale bedrag onder het nieuwe bestuur al wel beduidend hoger dan voorheen.
2013: 125,24 miljoen.
2014: 128,67 miljoen.
Een verschil van 3,4 miljoen, dat is een stijging van 2,7 procent.
De stijging is te wijten aan de toegenomen personeelskosten (tiens!) en vooral de hogere schuldaflossingen. (Werkingskosten en toelagen allerhande zijn ietwat gedaald.)
De personeelskosten lopen op van 47,0 naar 48,0 miljoen euro. (+ bijna 2 procent). De schulduitgaven gaan van 22,0 miljoen naar 25,4 miljoen; (+ 15 procent!) Maar dat laatste is niet noodzakelijk als erg te beschouwen.

De aangerekende uitgaven
Het gaat hier om de werkelijk uitbetaalde verschuldigde bedragen.
We krijgen hierbij een heel ander beeld over de voorgenomen “austeriteitspolitiek”. Alle rubrieken kennen een stijgingspercentage…

– Personeelskosten:
van 45,3 naar 47,6 miljoen. Verschil: +2,3 miljoen. (+5,1 %)
(Hier toch even memoreren aan het feit dat Stad niet meer instaat voor kinderopvang.)
– Werkingskosten:
van 16,7 naar 17,9 miljoen. Verschil: +1,2 miljoen. (+7,4 %)
– Overdrachten:
van 37,0 naar 37,6 miljoen. Verschil: +576.000 euro. (+1,5 %)
– Schulduitgaven:
van 21,9 naar 25,4 miljoen. Verschil: +3,5 miljoen. (+16,1 %)
– Totaal:
van 121,0 naar 128,7 miljoen. Verschil: +7,7 miljoen. (+6,3 %)

Hoeveel betaalde u in 2013 en in 2012 per inwoner aan….

Per inwoner betekent: baby’tjes inbegrepen.
Het gaat hier enkel om uitgaven in gewone dienst, dus niet om investeringen.
Tussen haakjes de bedragen van 2012, nog onder de vorige coalitie CD&V-VLD.

Openbare schuld: 259,79 euro (219,38 euro)
Belastingen en retributies: 744,58 (736,20)
Justitie-politie: 178,38 (178,80)
Brandweer: 59,51 (45,33)
Verkeer-wegen-waterlopen: 110,09 (95,04)
Handel en nijverheid: 56,04 (42,89)
Primair onderwijs: 4,00 (5,97)
Secundair onderwijs: 8,30 (8,91)
Volksontwikkeling en kunst (hier zit ook sport in!): 226,29 (226,48)
Bibliotheekwerking: 16,57 (16,68)
Eredienst (kerkfabrieken): 20,08 (20,38)
Sociale zekerheid en bijstand: 151,33 (149,20)
Sociale hulp: 24,79 (24,45)
Huisvuil: 120,38 (113,76)
Huisvesting, stedenbouw: 162,87 (125,10)