Wat nu met Kanaal 127 ? (1)

Kanaal 127 (gelegen aan de rand van Kortrijk, de grens met Stasegem) is een kleinschalig bedrijvencentrum met kantoren en werkplaatsen voor organisaties uit de sociale economie. De zaak loopt niet goed. De oude loods staat leeg, evenals 400 m² (met kantoor) van de nieuwe loods. En er komen nog enkele kantoren vrij gezien de afbouw van de eigen dienstverlening. Veel vraag naar bedrijfsruimte voor nieuwe projecten is er ook al niet.

Eigenlijk kan men stellen dat de CVBA Kanaal 127 failliet is.
De laatste jaarrekening die is te vinden op de website van de Nationale Bank slaat op het boekjaar 2012 en werd heel laat ingediend. Pas eind april 2013 kon de Algemene Vergadering het document goedkeuren. De Raad van Bestuur zag toen “belangrijke risico’s en onzekerheden die het verdere bestaan van de vennootschap of haar werking in het gedrang brengen”. Zo is de Vlaamse betoelaging sinds juli 2012 weggevallen. En de stadstoelage van 130.000 euro is intussen herleid tot 100.000 euro (in 2013) en 25.000 euro (in 2014).

De jaarrekening 2012 vermeldt al een over te dragen verlies van 249.013 euro.
En het gecumuleerd over te dragen verlies is volgens de voorlopige jaarrekening 2013 al opgelopen tot 506.310 euro. Het resterend eigen vermogen eind 2013 is kleiner: 337.042. (Solvabiliteit: 29,8 procent.) Dit jaar is de CVBA daadwerkelijk in ernstige liquiditeitsproblemen gekomen.
En nu blijkt dus dat een break-even bij de uitbating van het bedrijvencentrum niet haalbaar is, alleszins niet zonder een blijvende betoelaging. Het bedrijvencentrum is te kleinschalig, kent hoge vaste kosten (leasing, onderhoud, personeel), leegstand en wanbetaling.

Er moet dus iets gebeuren.
De OCMW-raad beraadt zich morgen woensdag 25 juni over drie scenario’s:
– de verkoop van de site en vereffening van de CVBA;
– stopzetting van de CVBA Kanaal 127 maar met activiteitenovername vanwege het OCMW;
– voortzetting van de CVBA Kanaal 127 met financiële ondersteuning vanwege het OCMW en/of Stad Kortrijk.

Welk scenario zou de voorkeur wegdragen van het OCMW??

Tijd wellicht om iets te zeggen over de vennootschap en de eigendomssituatie.

De CVBA is opgericht in 1997 en telt ongeveer 100 aandeelhouders. Geplaatst kapitaal: 840.750 euro. Grootste aandeelhouder is Leiedal met als inbreng 250.000 euro investeringssubsidie van het Vlaams Gewest. De cvba Hefboom is de tweede grootste aandeelhouder met 119.000 euro. Er zijn nog een aantal grote bedrijven aandeelhouder (Bekaert, Barco, Koramic, Electrabel, Belfius,…), enkele middenveldorganisaties en een 20-tal particulieren.

Stad Kortrijk en OCMW hebben in 2000 de site gekocht, elk met een inbreng van ca. 372.000 euro (zo’n 15 miljoen BEF).
Stad en OCMW hebben dan aan Kanaal 127 een erfpacht verleend vanaf juli 2000 tot eind juni 2027. (In 2027 worden de gebouwen ‘om niet’ overgedragen aan OCMW en Stad.)
Belfius Lease kreeg het opstalrecht. De renovatie van het kantoorgebouw en de nieuwbouwloodsen heeft Kanaal 127 gerealiseerd via een onroerende leasing bij Belfius Lease met een opgenomen bedrag van 1,2 miljoen euro. De looptijd is 20 jaar. Dit jaar bedraagt de trimestriële betaling 20.247 euro en de jaarlijkse O.V. 21.780 euro.

In een volgend stuk bekijken we even de aan de OCMW-raad voorgestelde scenario’s.