Waarom loopt het scheef met dat groenonderhoud? Met het grasmaaien althans…

Ja zeg.

In 2012 en 2013 verlieten respectievelijk 4 en 6 personeelsleden de Groendienst en ze zijn tot op heden niet vervangen.
In de cel Groen blijven er nu nog 25,2 voltijdsen over (aan het werk?) en die zet men in voor het onderhoud van stadsparken, de bebloeming en het onderhoud van wijk- en verkeersgroen. Het niet vervangen van 10 personeelsleden brengt een vermindering mee van de personeelskost met 446.800 euro.

En dat grasmaaien dan?
Daarmee moest men al begonnen zijn op 1 april.
Maar pas op 7 april (ja!) heeft de gemeenteraad beslist om die zware taak te outsourcen naar de sector ‘sociale economie’, laat ons zeggen: naar de WAAK.
Op grond van vroegere ervaring mag men rekenen op 2.030 werkdagen of 16.420 manuren.
Het uitbesteden van evenwel slechts 16.000 manuren is nu geraamd op 314.600 euro (BTW 21 % inclusief). Die brave mensen uit de sociale economie gaan dus 19,6 euro per uur verdienen. Dat is noch min noch meer EEN SCHANDE.

En weet u waarom?
In de prijs van de offerteaanvraag zitten alle mogelijke kosten vervat. Met name ook materieel, brandstof, vervoer, verzekering, enz.
Alleen al voor het onderhoud, het verbruik en de vervanging van de grasmachines schat men de jaarlijkse kost op 97.000 euro. Die gasten uit de sociale economie zullen dus 314.600 euro MIN 97.000 euro verdienen, oftewel 217.600 euro. Dat is 13,6 euro per uur. Zeg nu maar: een schandaal.

De schepen van milieu is een SP.A’er hoor.
En hij heeft een calculatie gemaakt van de besparing die het outsourcen en het niet-vervangen van personeel meebrengt voor de Stad. Voor het exploitatiebudget zou het uiteindelijk gaan om 178.231 euro en voor het investeringsbudget om 51.000 euro.

En hoe zit het intussen met het maaien van wegbermen en baangrachten, zo vragen althans vele Kortrijkzanen zich eveneens af.
Ha.
Dat werk heeft men ook uitbesteed. Voor resp. 21.199 euro en 38.720 euro.
Maar nu komt er plots geen outsourcing naar de sociale economie meer bij te pas.
Het schepencollege van 10 maart besliste om 6 reguliere firma’s aan te schrijven. Op 26 maart liepen er slechts 2 offertes binnen, en ze zijn allebei afgekeurd vanwege een onregelmatigheid en het ontbreken van een kwaliteitsattest.
Het schepencollege van 14 april (een maand geleden) heeft dan maar beslist om een nieuw bestek op te maken met een felle afzwakking van de voorwaarden waaraan de aangeschreven firma’s (alweer zes) moeten voldoen. Een VCA-attest inzake bekwaamheid is niet meer vereist en een referentielijst is ook niet meer nodig.
De uitslag van de hernieuwde gunning kennen we niet.
Zijn er intussen al bermen en grachten gemaaid? Het zou gaan om 200 km…

P.S.
Toen de sossen nog in de oppositie zaten kregen we in de zittingen van de gemeenteraad lichtbeelden te zien over verwaarlozingen inzake groenonderhoud.