Zit het SOK nu echt op zwart zaad?

Allereerst.
We weten het niet goed, maar er zijn sterke vermoedens.

Waarom weten we het niet zo goed?

Omdat het autonoom gemeentebedrijf (AGB) “Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk” nog altijd geen jaarrekening en jaarverslag 2013 heeft ingediend bij het schepencollege en de gemeenteraad.

Dat kan trouwens nog een tijdje duren. Het SOK is traditioneel daar telkenjare heel laat mee en vertikt het – jaar na jaar – om de balansen en financiële resultaten te publiceren op de website van het bedrijf. (Zal de nieuwe directeur voor meer transparantie zorgen?)
De jaarrekening 2012 is pas goedgekeurd in een Algemene Vergadering dd. 27 juni 2013. En de documenten over het jaar 2012 kwamen pas ter kennisname in de gemeenteraad – verschiet niet! – van november 2013.

En nu.

Waarom hebben we dan inmiddels wél sterke vermoedens over het feit dat het SOK op zwart zaad zit?

1. Omdat de financiële toestand in dat jaar 2012 alleszins al niet rooskleurig was.
– Het over te dragen verlies naar het jaar 2013 toe bedroeg 2,43 miljoen euro.
РDe schulden bedroegen 6,54 miljoen euro (waarvan 3,1 miljoen op ten hoogste ̩̩n jaar).

2. Het SOK ziet zich al sinds 2010 genoodzaakt om via zogenaamde overbruggingskredieten de hulp in te roepen van Stad.
En het gaat om grote bedragen. In 2010 om 1,2 miljoen euro. In 2011 om 1,3 miljoen. In 2012 vroeg men 750.000 euro, maar mits een verrekening van de werkingstoelage is er 500.000 euro in mindering gebracht. In 2013 schonk Stad alweer een krediet van 1,2 miljoen euro.
Het huidig uitstaand saldo aan overbruggingskredieten zou nu 4,19 miljoen bedragen. Let wel! Die kredieten zijn terugvorderbaar. Als Stad die sommen in één keer terug zou opeisen dan zou het SOK met een put komen te zitten van méér 10 miljoen, ten opzichte van een eigen vermogen van 15 miljoen…

3. Er loopt een gerucht dat het huidige banksaldo van het SOK ongeveer nul euro bedraagt, terwijl er voor zowat 20.000 euro aan facturen openstaan. Is dat niet erg?

4. Vandaar wellicht dat het SOK nu aan het schepencollege heeft gevraagd om stante pede de opbrengst van een eerste verkoop van enkele percelen in de verkaveling “Goed te Boevekerke” door te storten op de rekening van het AGB. Het gaat voorlopig om een bedrag van 226.600 euro.

(Even ter info. Op het Goed te Boevekerke, gelegen in de buurt van de Schaapsdreef en de Sint-Denijseweg, zijn 58 percelen bouwgrond te koop. Die grond was vroeger in het bezit van de Gemeentelijke Dienst voor Grondbeleid – later de Woonregie – en is nog altijd stadseigendom. Stad heeft evenwel in oktober 2013 beloofd om de opbrengst van de verkoop van de kavels aldaar door te storten aan het SOK. Waarom? Omdat het SOK heeft ingestaan voor de verkaveling én ter compensatie van financiële verliezen die het SOK heeft moeten lijden bij een aantal vroegere stadsvernieuwingsprojecten.)

5. Niettemin wil het schepencollege blijkbaar paal en perk stellen aan die continue smeekbede van het SOK om overbruggingskredieten krijgen.
Ter gelegenheid van de SOK-jaarrekening 2013 wil men duidelijke afspraken maken omtrent de werkingstoelage en de verrekening ervan met mogelijke – strikt bepaalde – overbruggingskredieten. Groot gelijk, schepenen!
Het is niet gezond als een autonoom gemeentebedrijf systematisch meent het saldo van zijn uitgaven en inkomsten te kunnen koppelen aan een gemeentelijke bijdrage. (Kerkfabrieken en OCMW’s mogen dat ook niet doen. Dat is toch waar zeker?)