Een wel heel nieuwsoortige financiële goocheltruc

In de laatste gemeenteraad (7 april) is eindelijk officieel beslist dat Stad een investeringssubsidie van niet minder dan 670.000 euro zal schenken aan de vzw Unie der Zorgelozen voor de renovatie van de oude dans- en feestzaal Scala in de Pluimstraat. In deze barre bezuinigingstijden (met drie nieuwe belastingen) kan het toekennen van zo een immense toelage in vele bevolkingskringen of -lagen rekenen op nogal wat verbazing.

Heeft Stad nu plots geld in overvloed?
Het is een wonderlijk verhaal.
Het OCMW-bestuur (met als voorzitter schepen Philippe De Coene) heeft nu pas ontdekt dat de OCMW-jaarrekening van 2004 (u leest goed) een heel positief resultaat vertoonde, een zodanig batig saldo dat men er toen zelfs even kon aan denken om de gemeentelijke bijdrage te verlagen. Maar neen. Stad gaf tien jaar geleden aan het OCMW de toestemming om 994.857 euro te behouden om daarmee investeringssubsidies te verlenen aan een aantal sociale projecten. En ook nu pas heeft men tevens ontdekt dat dit bedrag tot op heden nergens voor is aangewend!

Dus heeft de OCMW-raad in zitting van 20 februari laatstleden beslist om 670.000 euro terug te betalen aan stad, mits een doorstorting in twee schijven van telkens 335.000 euro in maart van dit jaar en in maart van volgend jaar. Op zijn beurt heeft de gemeenteraad (zitting van deze maand dus) beslist om dat bedrag dan door te storten aan de vzw Unie Der Zorgelozen, nu in drie schijven, vermoedelijk en ten vroegste in mei van dit jaar en voorts in maart en september 2015.

In de rand van dit stuk passen wellicht nog enkele vragen.
– Wat zal het OCMW (of de stad, in hoofde van schepen De Coene?) nog doen met wat er overblijft van die wonderlijke 994.857 euro overschot uit het jaar 2004?
– Het budget voor het project “renovatie en nieuwbouw van de Scala” wordt geraamd op 1,4 miljoen euro. Bij ons weten heeft de vzw Unie der Zorgelozen voor die werken al 688.000 euro aan subsidies gekregen van het Vlaams Fonds voor Culturele Infrastructuur en stelt de provincie 100.000 euro ter beschikking. Er is ook nog ergens een gift geweest van de Nationale Loterij. Met de stadstoelage er bij opgeteld ziet het er toch naar uit dat de financiering van het project min of meer rond is, zonder veel inbreng van de vzw zelf.
Nochtans voert de Unie van de volstrekte Zorgelozen dezer dagen een waarlijk professionele en uitgebreide fundraisingcampagne om het project mede te bekostigen. En men rekent tevens op veel kosteloos vrijwilligerswerk.