Schepencollege houdt brief van gouverneur achter voor de gemeenteraad

Op 28 februari laatstleden liep er in het stadhuis een brief binnen vanwege de gouverneur met een aantal aanbevelingen en vaststellingen omtrent het budget 2014 en de meerjarenplanning 2014-2019.
De toezichthoudende overheid (in casu hier de gouverneur) maakt eerste een aantal eerder redactionele bemerkingen, maar vraagt daarna ook uitdrukkelijk om een aanpassing van de gecumuleerde budgettaire resultaten en de bijhorende schuldimplicaties.

De gouverneur stelt namelijk vast dat het schepencollege geen rekening heeft gehouden met overboekingen vanuit de reservefondsen in de begroting 2013. Men verloor hierdoor een positief effect van meer dan 19 miljoen euro uit het oog. De jaarlijkse lasten van leningen moeten daarom herzien. In die brief dd. 27 februari geeft de gouverneur nog een cijfermatige tabel mee voor de jaren 2013 tot en met 2019 en concludeert dan dat voor de periode 2014-2019 de op te nemen leningen verminderen van 118.300.000 naar 86.001.965 euro.

De missive van de gouverneur eindigt met de uitdrukkelijke wens om bij een volgende budgetwijziging het resultaat te herzien en overeenkomstig aan te passen.

Intussen is er dus afgelopen maandag 7 april zo’n eerste budgetwijziging goedgekeurd in de gemeenteraad.
Zonder dat is voldaan aan ook maar één bemerking van de toezichthoudende overheid. Zonder enige aanpassing van de evolutie van de financiële schulden.
De brief van de gouverneur is zelfs op geen enkel moment ter sprake gebracht, noch door de (N-VA-)schepen van Financiën Catherine Waelkens, noch door de burgemeester.

Achterhouden van cruciale informatie voor een gemeenteraad is een politieke doodzonde.
In een democratie die naam waardig zou men zich bij zo’n grove fout (een vorm van misleiding) ernstig beraden over de positie van de verantwoordelijke schepen. Jammer dat er in een gemeenteraad geen motie van wantrouwen kan ingediend.

P.S.
Het is een raadsel waarom het schepencollege pas in zitting van 24 maart kennis nam van die brief.