Museumbeleid wordt een vrouwenkwestie: het glazen plafond is doorbroken

Er is een nieuw organogram gemaakt met betrekking tot de leidinggevende ambtenaren inzake ons Kortrijkse museum- en erfgoedbeleid. Op een totaal van 18 hogere stadsmedewerkers in de sector tellen we slechts twee mannen.

– Lies Buyse (voorheen conservator van het Vlasmuseum) wordt straks de overkoepelend teamcoach voor het globale (nieuwe) museumbeleid.
– Enkel het nieuwe stadsmuseum (dat in “1302” komt) zal geleid worden door mannen: Bernard Pauwels als conservator en Kris Vlaeminck als wetenschappelijk medewerker.
– De komende kunstenhal krijgt als curator Isabelle De Jaegere (zij blijft nog even de baas in het Broelmuseum dat volgend jaar wordt gesloten).
– Conservator van het nieuwe Vlasmuseum in de Noordstraat wordt Sylvie De Coster. Wetenschappelijk medewerker: Greet Verschatse.
– Tentoonstellingen jong talent en verenigingen blijft in handen van curator Catherine Baelde.

Nu de personeelsleden van de backoffice.

Stafdienst:
– Ann-Sofie Mariën (stafwerker – kernadministratie)
– Marleen Geldhof (stafwerker – boekhouding)
– Linda Roosens (stafwerker – exploitatie)
– Veerle Vandendriessche (exploitatieverantwoordelijke ad interim)

Cel behoud en beheer:
– Bie Roelandt (collectiewerker – schilderijen en verhuis)
– Griet Houtman (collectiewerker – objecten ne depotbeheer)
– Mariëlle Deléhouzée (collectiewerker – textiel en collectiehandeling)
– Veerle Van den Abeele (collectiewerker – documentair erfgoed, databanken en recht)

Cel marketing:
– Mana Troch (publiekswerker)
– Marleen Adins (publiekswerker)
РLucr̬ce Falepin (publiekswerker)

Ja.
In de zachte sector maken vrouwen een kans.

Over de nieuwe gebiedsindeling en de gebiedswerkers

Kortrijk-stad telt voortaan vijf deelgebieden. De gebieden in de deelgemeenten blijven ongewijzigd. Totaal: 14 deelgebieden te verdelen over vijf gebiedswerkers.
De nieuwe indeling geldt ook voor de politie en voor het OCMW.
– Thorin Levecque staat in voor Kortrijk-centrum en Kortrijk-oost.
– Tim Hautekeete staat in voor Kortrijk-noord en Bissegem.
– Sofie Strobbe staat in voor Kortrijk-west, Marke, Aalbeke, Rollegem.
– Lize Meert staat in voor Heule, Heule -Watermolen, Sente.
– Wouter Dursin staat in voor Kortrijk-zuid, Kooigem, Bellegem.

P.S.
De gebiedswerkers zijn niet meer verantwoordelijk voor de o.c’s. Alles wat exploitatie en programmatie betreft komt voortaan terecht bij het team evenementen en verenigingen onder leiding van Ilse Naessens. Een vroegere gebiedswerker (Nicolas Vanlerberge) is nu programmatieverantwoordelijke. Naar de exploitatieverantwoordelijke wordt nog gezocht.

Konden Stad en OCMW een maand lang geen brieven versturen?

Dat zou kunnen, maar we willen eigenlijk wél nog iets anders vertellen.

De gemeenteraad van november vorig jaar gaf zijn toestemming om via een raamcontract enveloppen, briefpapier (met logo) en ander (plot)papier voor zowel de stadsadministratie als het OCMW aan te kopen voor een periode van twee jaar, dus van januari 2014 tot en met december 2015. Men zou werken met een algemene offerteaanvraag en de totale kost werd geraamd op 129.414 euro oftewel 156.591 met BTW.

Voor Stad Kortrijk raamde men de kosten voor de enveloppen op 26.187 euro (31.686 euro incl. BTW) en voor het briefpapier op 16.063 euro (19.436 euro incl. BTW). Totaal voor deze beide percelen: 42.250 euro of 51.122 euro met BTW. Dat is omgerekend 1.760 euro per maand 24 maanden), of 2.130 euro met BTW.
Beste lezer, onthoud nu maar even die cijfers.

Bij de beoordeling van de offertes – midden december van vorig jaar – bleek dat een aantal percelen niet aan dezelfde leverancier konden worden toegewezen, iets wat in het bestek nochtans was voorzien. Het Schepencollege besliste dan maar om de percelen die sloegen op enveloppen en op het briefpapier aan geen enkel firma te gunnen. Men zou een nieuwe offerteaanvraag uitschrijven, maar nu op basis van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Dat vergde allemaal een beetje tijd, zodat de nieuwe gunning pas eind januari van dit jaar kon gebeuren en dientengevolge slechts sloeg op een periode van 23 in plaats van 24 maanden: van februari 2014 tot en met december 2015.
Vandaar de pertinente vraag in de titel van dit stuk: beschikten Stad en OCMW in de afgelopen maand januari wel over het nodige briefpapier en enveloppen?

Maar nu iets anders nog. De kostprijs!
De levering van het briefpapier en enveloppen samen is eind januari 2014 gegund aan de NV Continuga uit Heule voor niet minder dan 57.723 euro (excl. BTW) of 69.845 euro (incl. BTW). Per maand (23 maanden) gaat het om 2.509 euro of 3.026 euro met BTW.

Vergelijk nu maar eens met de oorspronkelijk raming.
Die bedroeg 42.250 euro (excl.) of 51.122 euro (incl.).
De werkelijke kostprijs voor de enveloppen én het briefpapier voor de stadsadministratie ligt 36 procent hoger dan geraamd!
Moet dit dan niet ter kennis gebracht aan de gemeenteraad?

P.S.
De firma Lyreco Benelux uit Vottem mag (zoals voorheen) al het andere papier leveren aan Stad en OCMW.
De gevraagde prijs voor de levering aan Stad ligt hier plots merkwaardig dicht bij de schattingsprijs: De raming bedroeg 82.978 euro (met BTW). Vraagprijs: 83.091 euro. Verschil: 113 euro…

Werken die nieuwe inzinkbare paaltjes aan het winkelwandelgebied wel naar behoren?

UPDATE.
Beheert Stad dat systeem, of Parko?
Wat kost dat?

Met de vroegere inzinkbare paaltjes (op 11 locaties rondom het voetgangersgebied in het centrum) had Stad niks dan miserie. Soms gingen die totaal onverwacht naar omhoog. Of ze werkten in het geheel niet. Veel schadegevallen.

Op een eerste aanbesteding (mei 2011) tot het verwijderen van de oude en plaatsen van nieuwe paaltjes diende geen enkele firma een offerte in. Oorspronkelijke kostenramingen van toendertijd voor die werken hadden het over 170.000 euro en ietwat later over 196.000 euro (incl. BTW).
Men gooide het dan maar over een andere boeg en deed beroep op een onderhandelingsprocedure met negen firma’s.
Er liepen in april 2012 drie offertes binnen met bedragen gaande van 167.948 euro over 248.884 naar 253.858 euro.
In juni 2012 is de uitvoering van de werken toevertrouwd aan een Tijdelijke Vereniging van de CVBA Cornelis Fencing en In-Out Solutions uit Ternat voor het bedrag van de offerte zijnde 248.884 euro.
Om welke werken ging het juist? 1. Het verwijderen van de oude paaltjes. 2. Het plaatsen (en programmeren) van nieuwe inzinkbare paaltjes op 6 plaatsen. 2. Het plaatsen (en programmeren) van detectielussen op de toegangswegen waar geen paaltjes komen.

Half mei 2013 trad het systeem in werking.
Als de paaltjes naar behoren werken staan ze omlaag tijdens de laad- en lostijden, dat wil zeggen tussen 5 uur ‘s morgens en 12 uur ‘s middags en tussen 18 en 22 uur. De paaltjes hebben voornamelijk als doel het vermijden van sluikverkeer in het winkelwandelgebied. Garagehouders binnen het gebied hebben nog altijd toegang via de wegen waar geen paaltjes staan. De detectielussen aldaar geven de politie een indicatie over de vraag of er geen overmatig (onregelmatig) gebruik is gemaakt van die vrije toegangswegen.

Op 27 januari laatstleden heeft het Schepencollege de voorlopige oplevering van de werken aanvaard voor het bedrag van de offerte (zijnde die 248.884 euro) en tegelijk het proces-verbaal van de oplevering bekrachtigd.
Maar wat staat er in dat PV te lezen?
Dat manipulatie van de paaltjes via de PC niet altijd mogelijk is. En dat dit vermoedelijk te wijten is aan externe factoren: de router van het stadhuis en/of het proximusnetwerk.

Vandaar onze vraag: werkt het systeem wel naar behoren?
Marc Lemaitre, schepen van mobiliteit en infrastructuur vermoedt van wel. ( Cf. een chat op facebook van gisteren tussen onze senior-writer en de schepen.) Over het gebruik van de detectielussen kon hij zich nog niet zo onmiddellijk uitspreken.
Er komt een evaluatie van het systeem ter gelegenheid van de eerste onderhoudsbeurt, en dat is pas in april van dit jaar.

P.S.
Bij de toewijzing van de werken aan de firma uit Ternat is toen nog gesteld dat de software nog binnen het half jaar zou aangepast worden, “zoals omschreven in het bestek”. Raar hé. De aanvaarde offerte beantwoordde dus niet aan het bestek? Raar.

Aanpassing van parochiegrenzen aan de gemeentegrenzen

Heden doen er 21 Kortrijkse kerkfabrieken (incl. de protestantse kerk) beroep op een exploitatietoelage van Stad (dat is: van ons). Vijf van die kerkfabrieken zijn gemeentegrensoverschrijdend zodat hun toelagen onderhevig zijn aan een verdeelsleutel met Kuurne, Harelbeke en Wevelgem.

Stad is nu bereid om in overleg met de gemeente Harelbeke en Kuurne een positief advies te verlenen aan de Minister van Binnenland Bestuur om de parochiegrenzen van Sint-Godelieve, Sint-Rita en Sint-Augustinus aan te passen aan de gemeentegrenzen.

Hierna de bestaande verdeelsleutels voor de exploitatietoelagen:
– Sint-Godelieve: 84,25 % ten laste van Kortrijk en 15,75 % ten laste van Kuurne.
Voor 2013 gaf dit als resultaat dat Kortrijk instond voor een toelage van 60.224 euro.
– Sint-Rita: 4,85 % van Kortrijk en 95,15 % van Harelbeke.
De Kortrijkse bijdrage bedroeg in 2013 slechts 974 euro.
– Sint Augustinus:2,20 % van Kortrijk en 97,80 % van Harelbeke.
Kortrijkse bijdrage: slechts 763 euro.

P.S.
De huidige tripatite neemt zich voor om voor de gehele bestuursperiode de exploitatie-uitgaven voor de kerkfabrieken te plafonneren op het niveau van 2014, zijnde 1.472.873 euro. Dat is 19,6 euro per inwoner, – niet per kerkganger.
(De vorige bestuursploeg heeft dit ook een keer beloofd in een meerjarenbegroting, maar het plafond was toen wel geïndexeerd.)

Onze schepenen logeren in goedkope hotels

Burgemeester Vincent Van Quickenborne heeft in het Laatste Nieuws van 12 februari de bezuinigingspolitiek van zijn schepencollege nader toegelicht. (Titel van het stuk: “Stadsbestuur haalt broekriem aan”.)
Citaat: “We draaien elke euro om, iets wat het vorige stadsbestuur niet deed. Een schepen die bijvoorbeeld naar een congres moet in het buitenland, zoekt goedkopere hotels en neemt het openbaar vervoer.”
Dat staat dan in de gazet, en iedereen gelooft dat dan.
De kuisvrouw van onze redactielokalen houdt dit soort zaken allemaal bij, en weet beter.

Vorig jaar zijn welgeteld drie schepenen officieel gemandateerd buitenlands op reis geweest.
Schepen van cultuur Ann Vandersteene verbleef (met echtgenoot!) op 19 tot 21 april 2013 in onze zusterstad Windsor-Maidenhead. Een snoepreisje op uitnodiging van “the worshipful the mayor of the royal burough”. Ann en Jan trokken er met de eigen wagen heen en terug en ontvingen hiervoor een kilometervergoeding van 200 euro, plus 193 euro voor de transit Calais-Dover. We veronderstellen dat zij het hotel waar ze overnachtten gratis kregen toegewezen van het “twinning committee” aldaar.

Van 17 tot 19 oktober 2013 zijn de schepenen Wout Maddens en Koen Byttebier samen op studiereis getrokken naar Nantes. Wel te verstaan op uitnodiging van Leiedal. Ja, met openbaar vervoer, met de dure TGV. Dat had de intercommunale zo beslist. De naam van het hotel kennen we niet, maar we mogen veronderstellen dat de reservering werd gemaakt door Leiedal. We weten wel waar men zoal heeft gegeten. In Resto Folie, het Insula Café, Maison Baron-Lefèbre en Le Lieu Unique. Wout en Koen kregen van Stad een onkostenvergoeding van 400 euro.

Zo.
Dat weten we dan weer.

P.S.
In het HLN-artikel van 12 februari vertelt schepen Philippe De Coene nog dat de VIP-arrangementen voor thuismatchen van KVK zijn afgeschaft. Dat is niet helemaal juist. Ze worden wel niet meer systematisch gebruikt. Voor de match van 1 december 2013 tussen KVK en Zulte-Waregem heeft de burgemeester nog 10 van die VIP-kaarten aangewend.

KVK: het jaarverslag van de bestuurders (3)

Het boekjaar van de cvba “Kortrijk Voetbalt” sluit af op 30 juni.
De Algemene Vergadering van de vennootschap kon de jaarrekening 2012-2013 pas op 22 november goedkeuren. Op die dag brachten de bestuurders ook hun verslag uit over “de ontwikkeling, de resultaten, de positie van de vennootschap, – de risico’s en onzekerheden”. Dat is trouwens verplicht volgens het Wetboek van Vennootschappen (art. 95).
Nu is dat verslag voor het eerst in al die jaren gepubliceerd op de website van de Nationale Bank (de balanscentrale).
Interessant.

Zo moeten we niet meer zelf nagaan hoe het zit met de solvabiliteit en de liquiditeit van voetbalclub.
Slecht dus, zoals in vorige boekjaren.

Liquiditeit? 0,88. Moet minstens 1 bedragen als KVK aan zijn verplichtingen op korte termijn wil voldoen.
Solvabiliteit? 23,2 procent. Ook absoluut geen gezonde financiële situatie. De norm is minstens 25 %, sommige boekhouders (of banken) zeggen: minimaal 30 %.
En het werkkapitaal is al niet heel groot: 56.180 euro. (Zelf berekend: vlottende activa min kort vreemd vermogen.)
En uit een vorig stuk leerden we dat het over te dragen verlies -412.907,29 euro bedraagt.

Maar de bestuurders van KVK houden er wel de moed in.
– Zie wat ze in hun verslag vertellen over de ontwikkeling van de vennootschap:
“Uit vergelijking van de resultatenrekening van de laatste twee boekjaren blijkt dat de vennootschap aan de gestelde verwachtingen voldoet.”
– En over de positie van de vennootschap?
“Uit deze cijfers blijkt dat de vennootschap zich verder als een belangrijke speler op de markt handhaaft.”
– En over risico’s en onzekerheden?
“De onderneming werd niet geconfronteerd met risico’s en onzekerheden die een materiële invloed hebben op de resultaten en de financiële positie van de onderneming.”

Ten slotte hebben de KVK-bestuurders het nog over mogelijke “belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar”.
Welnu die zijn er niet geweest.
“Er hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die de resultaten en de financiële positie van de onderneming op belangrijke wijze beïnvloeden.”

Dat is dus een regelrechte leugen.
Onze lezer weten dat de club dringend geld nodig had om bepaalde noodzakelijke werken aan het Guldensporenstadion uit te voeren. Stad Kortrijk heeft daarom de jaarlijkse investeringstoelage van 150.000 euro voor de periode van 6 jaar in één keer open gesteld. Voor 900.000 euro.

KVK: de resultatenrekening (2)

De verwerking ervan is interessant.
Er is een te bestemmen winst van 67.708,52 euro.
Maar er is een overgedragen verlies van vorig boekjaar van -480.615,81 euro.
Het te bestemmen verlies bedraagt dus – 412.907,29 euro.

Nu enkele cijfers met opnieuw tussen haakjes de bedragen van het vorige boekjaar.
Omzet: 3.819.414 (5.901.745)
Maar: andere bedrijfsopbrengsten zijn 6.768.716 (4.532.815)
Bedrijfskosten: 10.744.703 (10.497.294)
Hierin: personeelskosten 5.961.681 (6.968.598)
Afschrijvingen en waardeverminderingen: – 708.717 (565.826)
Bedrijfsverlies: – 186.573 (- 62.734)
Uitzonderlijke opbrengsten: 226.942 (49.655)
Uitzonderlijke kosten: – 19.879 (169.759)

KVK: een balans (1)

UPDATE
In het “Kortrijks Handelsblad” van 14 februari 2014 (katern KW-Sport West-Voetbal) zegt trainer Hein Vanhaezebrouck dit: “Als ik hier ooit nog eens zou vertrekken zal deze club alvast geen schulden hebben.

Het jaarverslag van onze koninklijke voetbalclub (de cvba “Kortrijk Voetbalt”) voor het boekjaar van 1 juli 2012 tot 30 juni 2013 is eindelijk (op 29 januari laatstleden) neergelegd bij de balanscentrale van de Nationale Bank.
Hierna een beknopte weergave, met tussen haakjes de cijfers van het vorige boekjaar. (Die jaarrekeningen zijn niet gemakkelijk toegankelijk. Men moet vooraf pop-ups toelaten.)
De vraag of KVK nog solvabel is of nog kampt met liquiditeitsproblemen komt later aan bod. Maar u kunt zelf alvast beginnen rekenen.

ACTIVA
Totaal: 5.866.688 euro (4.983.924)
Vaste activa: 2.683.599 (2.942.613)
Vlottende activa: 3.83.089 (2.041.311)
Vorderingen op meer dan één jaar: geen (168.481)
Vorderingen op ten hoogste één jaar: 2.992.612 (1.073.930)

PASSIVA
Eigen vermogen: 1.360.143 (817.042)
Kapitaal 254.191 (idem)
Reserves geen (idem)
Overgedragen verlies: – 412.907 (-480.616)
Kapitaalsubsidies (die komen van ons): 1.518.860 (1.043.4467)
Voorzieningen en uitgestelde belastingen: 782.094 (537.304)
Schulden op meer dan één jaar: 95.509 (209.188)
Schulden op ten hoogste één jaar: 3.126.907 (3.337.230)
Hierin:
– handelsschulden: 2.417.168 (2.452.028)
– schulden m.b.t bezoldigingen en sociale lasten: 331.254 (468.030)

Ecologische verdelging van onkruid mag wat kosten

Al sinds 2005 engageert het stadsbestuur zich om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid af te bouwen. Wat dat nu oplevert voor iets of iemand, of de wereld, dat weet geen mens.

Het manueel beheersen van al dit natuurgeweld vergt evenwel veel mankracht.
Sinds jaren al heeft men voor dat werk geen stadspersoneel meer ingeschakeld (te duur?), maar doet men hiervoor beroep op een vorm van sociale tewerkstelling.
Voor deze overheidsopdrachten zijn dus geen aanbestedingen meer uitgeschreven. Het principe van de mededinging is hier blijkbaar niet meer van toepassing.

– Voor de manuele onkruidbestrijding gaat men dit jaar weer 6 medewerkers van de vzw De Waak inschakelen. Kostprijs: 155.000 euro.
– Daarnaast doet men voor het verwijderen van onkruid en bladafval nog een beroep op een ploeg van de vzw Constructief: 92.000 euro. Aantal werkkrachten onbekend.
Over hoeveel uren het gaat weten we niet. Kennen ook het aangerekende uurloon niet.

P.S.
De vzw Constructief krijgt daarenboven nog veel geld van ons Kortrijkzanen voor onderhoud van openbaar domein.
– Voor het onderhoud van de begraafplaatsen: 98.000 euro.
– Voor het maaien van bermen en distels, het houthakbeheer, de aanplanting van bosgoed, het onderhoud van wandelpaden (enz.) nog een keer 110.000 euro.
In feite zijn dit dus allemaal “verborgen” personeelskosten.