Burgemeester gaat danig creatief om met ons stadsbudget

Onze burgemeester postte gisteren op zijn weblog een stuk met als titel: “Een stadsbudget: de creatieve weg uit de crisis.” De kuisvrouw van onze redactielokalen hoopt dat hij dat stuk niet zelf heeft geschreven want alreeds na een vluchtige, schuine lezing constateerde zij dat de auteur ervan wel heel creatief omspringt met bepaalde cijfers.

De auteur dus beweert dat het nieuwe stadsbestuur een begrotingstekort heeft geërfd van 11 miljoen op een budget van 125 miljoen euro. En dat geeft een tekort van 9 procent.
Om te beginnen bedroeg het begrote (initiële) uitgavenbudget in 2012 geen 125 miljoen maar 129 miljoen. En het tekort in de gewone begroting was oorspronkelijk 7,1 miljoen euro. Dat is later 11,2 miljoen geworden, dat is juist. Maar de schrijver van het stuk vergeet te zeggen dat er een verschil is tussen een budget (een raming) en een rekening (de reëel gedane uitgaven en ontvangsten). De rekening 2012 (vastleggingen min rechten) vertoont dus een tekort van 9,3 miljoen, oftewel 7,4 procent van de werkelijk gedane uitgaven.

De auteur van het stuk vertelt nog dat het stadsbestuur zich van meet af aan heeft voorgenomen om de belasting op werken, wonen en ondernemen niet te verhogen.
Tja. Om te beginnen heeft de tripartite al onmiddellijk twee totaal nieuwe belastingen ingevoerd, en die treffen wel degelijk ondernemingen.
De zgn. “verblijfsheffing” (overnachtingen in hotels) moet op kruissnelheid gekomen 170.000 euro opbrengen. En van de zgn. “heffing op bank- en financieringsinstellingen” (geldautomaten) verwacht men 25.000 euro aan ontvangsten. Het totaal aan “belastingen op ondernemingen” stijgt van 1,1 miljoen naar 1,7 miljoen euro.
De “belastingen of retributies voor het gebruik van openbaar domein” lopen op van 3,3 miljoen naar 4,2 miljoen. (De naheffingen op parkeren gaan van 2,3 naar 3,3 miljoen.)

De auteur van het stuk stelt vast dat men het begrotingstekort dit jaar heeft kunnen terugdringen tot 6,6 miljoen euro.
Dit is min of meer juist. Aanvankelijk bedroeg het tekort 6,1 miljoen euro (4,7 procent). Na een eerste budgetwijziging kwam het tekort op 6,7 miljoen (5,2 procent). En bij de tweede budgetwijziging (komende gemeenteraad van december) zien we een tekort van 7,0 miljoen euro (5,4 procent).
Overigens is het begrotingstekort hoofdzakelijk teruggedrongen door een stijging van de ontvangsten en niet door een daling van de uitgaven!
Het totaal aan ontvangsten uit belastingen en retributies stijgt met 4,8 miljoen euro: afgerond van 57 naar 62 miljoen.

Op de weblog van de burgemeester wordt tenslotte nog verteld dat het nieuwe stadsbestuur niettemin het investeringsritme wil behouden.
De oorspronkelijke begroting raamde het investeringsbedrag op 20,6 miljoen euro. Na een eerste budgetwijziging daalde het geraamde bedrag naar 19,6 miljoen. Bij de tweede wijziging zien we een bedrag opduiken van 19,4 miljoen. Het “ritme” is gedaald met 1,19 miljoen euro. Het valt trouwens nog te bezien of het bedrag van 19 miljoen dit jaar realiseerbaar is gebleken. Door de vertraagde indiening van de begroting 2013 heeft de tripartite gedurende ongeveer vier maanden geen eurocent kunnen investeren.

Hoe zit het NU met onze stedenband met Cebu City?

Naar aanleiding van de verschrikkelijke natuurramp op de Filipijnen heeft het stadsbestuur vandaag een persnota verspreid waarbij Stad en OCMW beloven om een bijdrage van samen minstens 6.500 euro te besteden aan noodhulp aldaar. Men zal tevens op 30 november een grootscheepse benefietactie organiseren. Een en ander situeert het bestuur in het kader van het feit dat onze stad sinds 2005 een stedenband heeft met Cebu City, de hoofdstad van het gelijknamige Filipijnse eiland.

Maar hebben we eigenlijk nog wel een stedenband met Cebu, en in welke mate?
De onderzoeksjournalist van kortrijkwatcher (Dieppe Throot) vraagt zich dat af, maar kent het antwoord (nog) niet.

Het zit zo.
In het actieplan 2012 (goedgekeurd in de gemeenteraad van 12 november 2012) is aangegeven dat men de samenwerking met Cebu City grondig zal evalueren. Kernvraag is zelfs wat de impact is en de eventuele meerwaarde van die stedenband voor onze stad Kortrijk.
En waarlijk, het huidig nieuw schepencollege heeft in mei van dit jaar 2013 beslist om een stuurgroep van ambtenaren en externe experts op te richten om op basis van objectieve maatstaven (meetinstrumenten) na te gaan wat de verdere aanpak zou kunnen zijn van de stedenband. Voorziene budget voor de stuurgroep: 3.000 euro.
De noord-zuid ambtenaar (Stijn Van Dierdonck) is toen in mei verzocht om hieromtrent een rapport voor te leggen aan een thematisch schepencollege.

Van dit thematisch College hebben we sindsdien niets meer vernomen.
Maar dit is nu toch wel een merkwaardig toeval. De tyfoon heeft het eiland Cebu bereikt op laatstleden vrijdag. De agenda van het schepencollege van morgen dinsdag 12 november was toen al bepaald en gepubliceerd. Punt 32 van de agenda van morgen luidt: “Beslissing stedenband Cebu city. Goedkeuren.”
Die beslissing is dus op papier althans reeds genomen.
Zeer benieuwd. Zal dat besluit morgen enigszins worden bijgepast??

Een keuze voor de rust op de Houtmarkt

Het vorige bestuur besliste al om samen met het nog te bouwen nieuwe RVT Sint-Vincentius aan de Houtmarkt (op de gesloopte site van de Sint-Niklaaskliniek) een ondergrondse parkeergarage te maken. 170 publieke plaatsen. De Houtmarkt komt parkeervrij en krijgt een groenaanleg.

De nieuwe tripartite heeft de bevolking opgeroepen om massaal de keuze te maken tussen twee varianten.
Variant 1 vertoont een licht hellend vlak dat kan dienen als een soort van tribune. In die versie zou de Houtmarkt dus een ambivalente, levendige pleinfunctie kunnen krijgen.
Variant 2 heeft het veel meer het karakter van een tuin, een (nogal banaal) klassiek park. Iets voor bejaarden.

Vanavond (6 november) daagden in “het belevingscentrum 1302” aan het Begijnhofpark 65 inwoners Kortrijkzanen op om een keuze maken tussen de twee varianten. Een eerder wat ouder publiek. Ja. (Weinig of geen raadsleden.)
55 procent van de 65 uitgebrachte stemmen koos voor variant 2. Dus voor de rust…De kalmte. Kortrijk bruist !

P.S.
Groot gelijk dat er geen raadsleden kwamen opduiken. Directe democratie tegenover de representatieve. Vernederend voor verkozenen.
– Zeg. Zou het kunnen dat dit soort van participatieve besluitvorming automatisch conservatieve resultaten oplevert? Stad laat stagneren?
– Ander probleem is ongetwijfeld waarover en waarom wij Kortrijkzanen nu nog in de toekomst (de gehele legislatuur) kunnen worden bevraagd. De meerjarenbegroting is nu toch al in de maak? Wat een boerenbedrog.

Een wel heel onconventionele volksraadpleging over gras maaien

Burgemeester Vincent Van Quickenborne laat via “Het Laatste Nieuws” weten dat er midden deze maand op de website van Stad een “online bevraging” komt die polst of Kortrijkzanen hun gras mogen afrijden op zondag.
De huidige politieverordening verbiedt dit.
Art. 169 zegt: “Het gebruik in open lucht van houtzagen, grasmaaien, kettingzagen, drilboren of andere (bouw)werktuigen aangedreven door motoren (zowel ontploffings- als elektrische motoren) is toegestaan tussen 07 en 20 uur behalve op zondagen en wettelijke feestdagen. Dit artikel is niet van toepassing op de normale exploitatie van landbouwgronden.”

Benieuwd dus hoe de vraagstelling er zal uitzien, – het gaat om meer dan grasmaaimachines en ook over het gebruik ervan op wettelijke feestdagen.
In feite hebben we met die zogenaamde online bevraging te maken met een verkapte gemeentelijke volksraadpleging, en niet – zoals “Het Laatste Nieuws” (in een nationale editie dan) en “De Standaard” de zaak bestempelden – als een referendum. Een referendum is een volksraadpleging met een bindend karakter. Referenda kunnen niet in België! (“De Standaard” van 28 oktober maakte het juridisch-terminologisch wel heel bont met de opmerking dat de burgemeester liet weten dat “het geplande referendum (sic) niet bindend zal zijn”.)

Gemeentelijke (en provinciale) volksraadplegingen kunnen als een vorm van burgerdemocratie in Vlaanderen dus wel want de procedure is decretaal geregeld.
Onze burgemeester lapt met zijn “online vraagstelling” heel die regelgeving (de onderliggende principes ervan) aan zijn laars. (De abonnees van kortrijkwatcher verschieten daar niet van!)

– Het gemeentedecreet (art. 205 e.v.) zegt bijvoorbeeld dat het initiatief van een volksraadleging kan uitgaan van de gemeenteraad of van de burger. Dus niet van de burgemeester of van het schepencollege.

РStel nu dat we de hier voorgestelde vraagstelling van de burgemeester gewoon aanzien als het initiatief van een gemiddelde burger, dan zegt het decreet dat de vraag moet ondersteund zijn door een bepaald percentage van de bevolking. Voor Kortrijk als een stad met m̩̩r dan 30.000 inwoners zijn er 10 procent handtekeningen van de inwoners nodig (ouder dan 16 jaar).

– Een verzoek tot het houden van een volksraadleging moet volgens het gemeentedecreet op de agenda van het Schepencollege en de gemeenteraad zijn ingeschreven. Dat is nog niet gebeurd. En de beslissing daartoe moet uitdrukkelijk gemotiveerd.
(Burgemeester motiveert zijn “online bevraging” met het feit dat er op een debat over Gemeentelijke Administratieve Sancties geen consensus bleek te vinden over de politieverordening met betrekking tot gras maaien op zondag. Tja. Zo staan er ons nog veel bevragingen te wachten.)

– Hoeveel Kortrijkzanen zullen er online antwoorden op de vraag? In de bovenvermelde editie van “De Standaard” liet de burgemeester optekenen dat hij toch rekening zal houden met het resultaat als er “een duidelijke voorkeur is”. Ja. Vooreerst moet er bij een echte volksraadpleging een minimale opkomst zijn. Anders worden de stemmen gewoon niet geteld. Voor Kortrijk gaat het alweer om 10 procent van de inwoners boven de 16 jaar (ook niet-Belgen). En wat is in de ogen van de burgemeester “een duidelijke voorkeur“? Twee derde van de uitgebrachte stemmen pro of contra?

– Bij een volksraadpleging is er stemrecht maar geen stemplicht. In de online bevraging zijn mensen die geen PC hebben of geen internetverbinding of geen e-mail kunnen versturen uitgesloten van het stemrecht.

– Bij een geregelde volksraadpleging is de stemming absoluut geheim. Zal dit zo zijn bij de online bevraging? Zullen we onze naam en adres en e-mail adres en leeftijd niet moeten aangeven?

РEen ware volksraadpleging gaat gepaard met een informatieve brochure voor de bevolking, en die dient minstens ̩̩n maand voor de raadpleging verspreid.

Ach. Jongens. Kortrijkzanen.
Heel die online bevraging van onze Quickie getuigt van een oneindig potsierlijk populistisch gehalte. Is er dan geen enkele schepen die over dit initiatief even asap zijn ongezouten mening durft zeggen?