Geen alcoholische dranken meer in twee parken

Gisteren (9 oktober) heeft de burgemeester Asap bij hoogdringendheid een tijdelijke politieverordening uitgevaardigd waarbij het verboden is om nog alcoholische dranken te nuttigen in de parken van het Plein en de Groeningepoort.
Er doen zich in die buurt allerhande incidenten voor, veroorzaakt door volwassen personen die permanent in dronkenschap verkeren. De drinkebroers vallen andere personen lastig (ook politie, gemeenschapswachten, mensen van de groendienst), doen aan sluikstorten (lege bierblikjes), gedragen zich heel agressief, schelden en tieren, plassen in het wild, vechten, hinderen het verkeer, laten honden los om voorbijgangers de stuipen op het lijf te jagen, enzovoort, enzovoort.
Er dreigt aldaar nu zelfs een oorlogje met een andere groep wilde Oost-Europeanen waarvan men vermoedt dat zij met kogels en messen op zak rondlopen.

Raar dat we daar nog niets over lazen in de gazetten.
De feiten doen zich al enige tijd voor. Verslagen van politie en de dienst leefmilieu bereikten de burgemeester al op 24 en 30 september.

Zoals de wet het voorschrijft zal de burgemeester zijn besluit onverwijld ter kennis brengen aan de eerstvolgende gemeenteraad (14 oktober), samen met een omstandige motivering.

Ons WiFi-netwerk moet geoptimaliseerd

Het beste is dat wij, Kortrijkzanen, al dit soort berichten ondergaan. Van toeten noch blazen weten.

Het WiFi-netwerk in onze stad is een zestal jaren geleden “organisch” beginnen groeien, zeg maar: geïmproviseerd.
Momenteel zijn we “geëvolueerd” naar een netwerk met 130 antennes op 60 locaties. Maar gebruikers stellen vast dat de betrouwbaarheid van het netwerk niet meer voldoet.

De firma Realdolmen uit Huizingen zal nu vanuit een stokoud IT-raamcontract (lot 1) op zoek gaan naar interne en externe oorzaken van het euvel. De studie mag maximaal 5.000 euro kosten. Nog een studie. (Onze ambtenaren kunnen dit niet aan, of wat??)
Men begint met het in kaart brengen van de gaten in de wifi-dekking op de site van het stadhuis.

P.S.
Een redacteur van kortrijkwatcher was recent in een zwart-Afrikaans land en vond daar niet zonder moeite een plaats waar er géén WiFi te vinden was…

Een goeie tip om 25 euro te besparen

In Kortrijk kun je al sinds november 2009 de parkeerbelasting betalen per SMS.
Als je daarbij onverhoeds een fout maakt bij het intikken van uw nummerplaat, betaal je toch parkeergeld, maar krijg je daar bovenop nog een “naheffing” (boete) van nu 25 euro (voorheen 15 euro). In dit geval alleszins een bezwaarschrift indienen bij het schepencollege want als je die tikfout voor het eerst hebt gemaakt wordt de boete (na een hoorzitting) geannuleerd.
Beste lezer, niet doorvertellen hoor! Parko heeft dat intern beslist.

P.S.
– Eind 2012 zijn niet minder dan 214.302 parkeerbeurten betaald per SMS. Ten opzichte van 2011 een stijging van deze betaalwijze met bijna 10 procent.
– De boetes brachten in 2012 niet minder dan 870.548 euro op. In 2011: 608.101 euro. Dit is een stijging met 43 procent !
– Op de website van het gemeentebedrijf Parko is nog altijd geen jaarverslag 2012 te bespeuren. Kortrijkwatcher zal daar dus enige aandacht aan besteden. Kortrijkzanen weten maar al te graag wat de omzet is van Parko.

Snelheidsduivels tellen…duivels moeilijk…

In september liet de politie weten dat 90 procent van de geregistreerde voertuigen te snel reden. Dat ging dan om metingen in de Moorseelsestraat, de Condédreef, de Roggelaan, en de Kortrijksestraat in Heule, de Kattestraat in Kuurne, de Bergstraat in Aalbeke. 90 procent…een mooi rond getal en gemakkelijk te onthouden.

De website van de politiezone Vlas publiceert ook resultaten van metingen.
Ze slaan voorlopig pas op de periode van januari tot in juni, maar in het lijstje komen er geen ronde getallen voor. Per maand zijn er minimaal 3.005 voertuigen geregistreerd (in februari) en maximaal 6.589 (in mei).
Ziehier het overzicht van de geconstateerde overtredingen, in procenten.
– januari: 7 %
– februari: 15 %
– maart: 7 %
– april: 12 %
– mei: 10 %
– juni: 15 %.
Het is nu uitkijken naar de cijfers voor de maanden juli tot en met september. Halen we de 90 procent?

Personeel van Stad Kortrijk heeft blijkbaar ook meetapparatuur.
“Verkeersanalysetoestellen” die snelheden kunnen vaststellen, en andere zaken ook: intensiteiten, rijrichting, aard van het voertuig (ook tweewielers).
Ziehier enkele resultaten, gemeten ergens begin dit jaar (alleszins voor april).
– Visserkaai (ter hoogte van nr.8): 71 % reed sneller dan de toegestane 50 km/uur
– Moorseelsestraat (bij KVK): 50 % > 50 km/uur
– Sint-Katherinestraat (ter hoogt van de nrs. 83 en 96): 77 % > 50 km/uur
– Rollegemknokstraat (nabij Kastanjedreef) (zone 30): 85 % > 30 km/uur en 68 % > 40 km/uur
– Sint-Pietersweg (nr.18) (zone 30): 83 % > 30 km/uur en 64 % > 40 km/uur.

Gisteren pakte de burgemeester nu uit met cijfergegevens uit metingen in de omgeving van scholen. We blijven onder de 90 procent hoor. Maar veel details zijn er niet prijsgegeven. Niet over de plaatsen, het aantal geregistreerde voertuigen per locatie, de aard van de voertuigen (blijkbaar geen brommers). En vooral geen gegevens over de gemeten snelheden.
Op 1.103 (de pers maakt gewag van 1.100) geregistreerde wagens waren er 274 in overtreding. Dat is 22,3 procent. Gemakshalve herleid tot één op vier chauffeurs die tegen de lamp liepen.

De korpschef van de politiezone is dus overstag gegaan.
Nog in juni vond hij dit soort metingen van weinig of geen nut. En wel om drie redenen.
РWe beschikken slecht over ̩̩n meettoestel en te weinig personeel.
– Een zone 30 leent zich sowieso niet tot overdreven snelheid. (Men blijft meestal wel onder de 40 km/uur).
– Op bepaalde plaatsen is meting moeilijk wegens reflecterende of storende elementen.

Nog nergens gelezen of de ongelukken in de buurt van schoolpoorten rechtstreeks zijn gerelateerd aan overdreven snelheden. Dode hoeken, ja – met vrachtwagens die op dat moment een snelheid halen van 10 km/uur.

De nieuwe tripartite is begonnen met een drastisch repressief optreden om populistische redenen: de mensen vragen om “snelheidsremmende maatregelen of snelheidsbeperkingen”.
Ha ! Ja ! Daar is de korpschef ook voorstander van! En dat gaat niet noodzakelijk over metingen en boetes…
In de begroting van dit jaar is geen enkel bedrag ingeschreven om dit soort structurele maatregelen te bekostigen. Op een aantal plaatsen heeft men slalomconstructies, rijbaankussens en vernauwingen aangebracht, maar men had dat materiaal (paaltjes) nog in voorraad.

Het schepencollege is wel van plan om alle straten van alle verblijfsgebieden uiteindelijk om te toveren tot zone-30 gebieden. Dat gaat dan over Rodenburg, Sint-Elisabeth, de zijstraten van de Koning LeopoldII-laan, het noordelijk deel van Kromme Olm. Idem voor een hele serie nieuwe verblijfsgebieden zoals Hof ter Melle, Boedevekerke, Vaernewijk, Maria Desmetplein. En buiten de bebouwde kom wil men in bepaalde straten de toegestane 90 km/uur herleiden tot limiet-50: Dappaertstraat, Lampestraat.
Hoever het daarmee staat weten we niet.
Zijn er alreeds rijbaankussen aangebracht ter hoogte van het kruispunt Burgemeester Gillonlaan en André Devaerelaan? De ongevallen aldaar hebben niks te maken met snelheidsovertredingen.

P.S.
Veel mensen willen geen rijbaankussens voor hun deur, zelfs geen verkeersplateaus.

Is het SOK nog wel bemand ?

Wie gaat eens kijken op het Overbekeplein, of daar nog iemand te bekennen valt?

De directrice van ons Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (Trui Tydgat) is al maanden geleden vertrokken. Nog geen spoor van een nieuwe directeur.
Nu is de retail adviseur, met name Ruth Vandenberghe ook weg. Blijft nog over: de coördinator vastgoed, de architecte Pascale Denys. (Maar ik geloof dat zij deeltijds is.)
De administratieve medewerkster van het SOK is lang ziek geweest en jammer nu dood, maar wel nog altijd niet vervangen.

Ruth Vandenberghe behoort nu tot het stadspersoneel. Partij-politieke obediëntie schommelt nogal. Zoals verwacht wordt zij programma-directeur voor het thema “Kortrijk Spreekt, Kortrijk Communiceert”.
Er zijn zes van die programma- directeurs. De namen kunt u al geruime tijd (11 augustus) vinden op kortrijkwatcher.
Ons rechtspositiebesluit voor het stadpersoneel voorziet (nog) niet in de mogelijkheid van externe mobiliteit (van een autonoom gemeentebedrijf overgaan naar Stad). Dat moet dus nog voor de gemeenteraad komen.
Naar verluidt zijn er gesprekken aan de gang met een stadsambtenaar die interesse vertoont om bij het SOK te gaan werken.

P.S.
Ruth Vandenberghe is in 1995 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Gent met een heel interessante dissertatie over de verhouding ACW-Middenstand binnen de CVP in de periode 1948-1988. Nog altijd actueel, gezien de recente uitval van ACV-raadslid Lieven Lybeer tegen Stefaan De Clerck