Van het SOK: geen nieuws…

De agenda van de eerstkomende gemeenteraad (9 september) is gepubliceerd.
1.Nog altijd geen spoor van het budget en de rekening 2012 van het stadsontwikkelingsbedrijf.
2.Geen spoor van de balans en de resultatenrekening 2012.

Dit is een regelrechte schande. Dat is niet normaal.
En op die manier kan men de (gewezen) directrice Trui Tydgat niet aan de tand voelen over haar toelichting bij de jaarrekening die bol staat van fouten.
We wezen daar al op.
Onze onderzoeksjournalist Diepe Throot heeft nu ook ontdekt dat haar cijfers bij de resultatenrekening totaal afwijken van het voorgestelde budget voor 2012.
Zo bijvoorbeeld raamde men de ontvangsten uit de verkoop en dienstprestaties op 4,6 miljoen. Volgens de toelichting van Trui Tydgat werd het uiteindelijk 760.674 euro. De onkosten voor de verkaveling Bouvekerke bedroegen 1,4 miljoen. De raming was 1,8 miljoen euro.
Enzovoort.

Wat zegt het nieuwe bestuur daar eigenlijk over?
En laten de raadleden dit allemaal passeren?

BESTE KORTRIJKZANEN,
deelnemers aan de actie “Kortrijk Spreekt”:

Bij het SOK circuleren heel hoge bedragen. U hebt daar geen weet van.
Het staat niet in de gazetten (het papier van de dode bomen), en het staat niet in de Stadskrant.

In 2012 raamde men de investeringen op 4,6 miljoen. En het exploitatiebudget op 613.759 euro.
– Weet u hoeveel men dacht te besteden aan studiebureaus? 320.000 euro.
– En aan architecten? 400.000 euro.
– En aan aankopen van percelen? 1,2 miljoen.

Het over te dragen verlies bedraagt 2,4 miljoen. De totale schuldenlast is opgelopen tot 6,5 miljoen. Euroots !
Stad draagt ook bij in de personeels- en werkingskosten van het SOK. Voor 2012 voorzag men daarvoor 458.556 euro. En eind 2012 genoot het SOK van stadswege van een overbruggingskrediet voor de waarde van 2,7 miljoen.
Dat alles is nog nooit ter sprake gekomen in een gemeenteraad. Bij onze verkozenen, – die wij hebben verkozen. Ja. Die wij hebben verkozen. Om in onze naam te spreken.)

P.S.
Op de website van Stad staat nu eindelijk te lezen dat er een nieuwe directeur wordt gezocht voor het SOK. (Trui is al weg van in mei.) Moet wel kennis hebben van financiën.

Dansende cijfers bij het SOK

Lijdt Trui Tydgat, de voormalige directrice van het stadsontwikkelingsbedrijf soms aan dyscalculie?

In haar toelichting bij de jaarrekening van 2012 dd. 14 mei 2013 (die de gemeenteraadsleden nog altijd niet hebben gezien) hanteert zij cijfers die we elders dan niet terugvinden.

– Over de balans zegt zij dat het totaal van de activa (en de passiva) 21.723.858 euro bedraagt. Als we naar de balans zelf gaan kijken zien we daar een bedrag staan van 22.2121.144 euro…
– Nog volgens haar beschikt het SOK over een eigen vermogen van 15.177.840 euro. In de balans staat: 15.665.126 euro.
– Het overgedragen verlies is volgens haar -2.924.233 euro. In de balans: – 2.436.938 euro.
– Het verlies van het boekjaar bedraagt in de versie van Trui 288.530 euro. In de balans is sprake van 198.754 euro.
En zo kunnen we doorgaan.
Nog ééntje: Het negatief resultaat zou 162.447 euro bedragen. In art. 9900 van de balans vinden we 350.765 euro terug.

En dan dat budget (begroting) voor het jaar 2012 !
Dat hebben de raadsleden ook nog niet in handen gekregen, laat staan de rekening.
In het zogenaamde ondernemingsplan 2011-medio 2013 kan men achteraan een overzicht vinden van de posten uit het exploitatiebudget (niet van de investeringen). Voor een totaal van 347.399 euro. In een ander héél officieel uitziend document (in het bezit geraakt van onze onderzoeksjournalist Diepe Troot) gaat het om een totaal van 613.759 euro.
Diverse posten geven andere bedragen aan in dat officieel uitziend document. Slechts enkele voorbeelden:
– Onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen: 29.200 euro (tegenover 10.200)
– Advertenties en inlassingen: 40.400 euro (tegenover 5.100)
– Deelname aan beurzen en tentoonstellingen: 29.240 euro (tegenover 12.240)

Ha!
De erelonen voor de boekhouders kloppen. In beide vergelijkbare documenten is waarlijk hetzelfde bedrag ingeschreven: 6.120 euro.

P.S.
Hierna de commissarissen die geacht werden de jaarrekening 2012 te verifiëren en te corrigeren: Kelly Detavernier (Bissegem), Marie-Claire Vandenbulcke (Kortrijk) en het kantoor Boes (Kortrijk).

Naar een spoiler over het SOK

Alle (herhaal: alle) gemeentelijke vzw’s en autonome gemeentebedrijven hebben intussen sinds geruime tijd hun jaarverslagen en rekeningen 2012 ingediend bij de zittingen van de gemeenteraad, dit jaar. In veel gevallen: ook hun jaaractieplannen voor het lopende jaar 2013.
Het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) dus evenwel nog niet. (Dat is niet nieuw.)

Op de website van het SOK is er wel een ondernemingsplan 2011 tot medio 2013 te vinden, maar dat is helemaal niet meer up-to-date en de financiële gegevens over het budget 2012 (bijvoorbeeld) stroken niet met wat te lezen valt in de documenten die onze KW-redactie in bezit heeft. (Ons archief dus.)
Men geeft bij SOK trouwens enkel de exploitatie-cijfers weer, en niet die van de investeringen. (Het SOK is traditioneel al minstens tien jaar heel karig in het verstrekken van financiële informatie. En het gaat over miljoenen euroots. Van ons, hé.)

WAAROM KUNNEN WIJ ONS DAAR OM BEKOMMEREN? KORTRIJKZANEN?
HET STAAT TOCH NIET IN DE PERS?

We kunnen veronderstellen dat de rekening 2012 al begin mei (of zelfs in april) gereed kwam, want midden mei heeft de directrice Trui Tydgat al een toelichting bij dat document neergeschreven. De gemeenteraad kon daarvan nog altijd geen kennis nemen. Zal het punt in de Raad van september 2013 ASAP geagendeerd worden?

De redactie van kortrijkwatcher heeft in elk geval haar geduld verloren.
In een volgend stuk zullen we verklappen hoe het zit met de financiële toestand van het SOK anno 2012. Zo’n stuk noemt men een “spoiler”. Een onthulling. Kan voor sommigen het leesplezier bederven.

P.S.
РTrui Tydgat heeft al in mei 2013 het SOK verlaten en is met de alhier opgedane kennis naar de priv̩-sector overgelopen. Zij is nu projectontwikkelaar bij Aclagro.
Trui is nog altijd niet vervangen. Het SOK moet het nu stellen met twee personeelsleden (of 1 VTE?) en heeft er – naar eigen zeggen – zeven nodig. (Een administratief medewerker is naar verluidt nu al ongeveer acht jaar met ziekteverlof.)
– Dat er nog altijd geen jaaractieplan 2013 voorhanden is ligt onzes inziens niet aan de personeelsbezetting. Wel aan de politiek van de nieuwe tripartite (de geheel nieuwe traagheid van bestuur) die er nog altijd niet in slaagt om aan te geven wat de (nieuwe) taakstelling is van het SOK. Bijvoorbeeld wat betreft het nieuwe politiekantoor. Staat allemaal niet in de “embedded” perse.

Aast De Clerck wel op een comeback in Kortrijk? Als burgemeester?

Vanmorgen was voormalig Kortrijks burgemeester de zomergast in het Radio 1-programma “De Ochtend”. Het liep uit op een lang tweedelig gesprek, onder meer over zijn parlementair werk, de justitiehervorming, zijn politieke toekomst en natuurlijk ook over het huidige beleid van de nieuwe tripartite in zijn stad. (Nogal verrassend: Stefaan De Clerck gaat akkoord met een afslanking van het stadspersoneel.)

In de online-versie van “De Standaard” kopt de krant: “De Clerck aast op een comeback in Kortrijk”. Deze titel is nogal overtrokken. Van dat soort journalistiek dat men op school leert.
HOE MAAK IK EEN KOP?
In het interview gaat het over meerdere (mogelijke) ambities van de gewezen burgemeester.

En één daarvan heeft hij duidelijk afgewezen.
In “De Standaard” van zaterdag 17 augustus (katern cultuur, pag. 5) vindt de huidige Vlaams minister van cultuur Joke Schauvliege dat zij De Clerck een mooie opvolger zou vinden als zij niet opnieuw minister wordt. De commentaar van Stefaan hierop in “De Ochtend” van vanmorgen? Hij vindt het niet het beste interview dat Schauvliege al ooit heeft weggegeven en bedankt haar ironisch voor de vriendelijke tip. Maar: “Ik ben een federaal politicus.” Stefaan wil blijkbaar niet functioneren op het Vlaamse niveau.

“De Ochtend” had het ook over het feit dat De Clerck wordt genoemd als kandidaat-bestuurder van Belgacom.
Hier draait De Clerck wat rond de pot. De zaak is niet aan de orde. Evenwel: “Ik ben erg geboeid door het voeren van beleid, maar waar? Daarover wordt in overleg beslist door de partij.”

En hoe staat het met de ambities van De Clerck op gemeentelijk vlak?
Volgens “De Standaard” van deze morgen “droomt hij er alvast luidop van om opnieuw de burgemeestersjerp te omgorden.” Nog: “Hij geeft aan dat hij een nieuw mandaat als burgemeester wel ziet zitten.”
Dat is dus een duidelijk overtrokken samenvatting van het gesprek. In deel 1 van het interview (6de minuut) zegt De Clerck: “Ik denk dat we met recht en reden kunnen vragen – suggereren – om terug te keren als bestuurder.” En hij zegt dat na enkele kritische bedenkingen bij het huidige nieuwe beleid (“een afbraakpolitiek”) en een lofbetuiging over de verwezenlijkingen van het vorige bestuur. De Clerck hoopt gewoon dat zijn partij over zes jaar opnieuw aan het bewind kan komen. Nogal logisch.

www.cumuleo.be: lijst van mandaten, ambten en beroepen

De mandatenlijsten 2012 zijn nu gepubliceerd. Raadplaag hiervoor best bovenvermelde website. Heel informatief want met allerhande rangschikkingen. Plus een overzicht van de jaren 2004 tot en met 2012.

Voor Kortrijk hebben raadslid Stefaan Bral (CD&V) en gewezen raadslid Tone Sansen (CD&V) vergeten een mandatenlijst in te dienen bij het Rekenhof.
Wie cumuleerde vorig jaar het meest? (We gaan tot 10.)
Nog altijd Lieven Lybeer alhoewel het aantal is gekrompen van 30 naar 24 (11 betaald). Zijn recordjaren waren 2009 (34, 13 betaald) en 2008 (34, 11 betaald).
Verder gevolgd door CD&V’ers:
– Jean de Bethune: 23 (9 betaald). Recordjaar: 2008 met 30 mandaten (11 betaald)
– Patrick Jolie: 20 (5 betaald). Record in 2011: 22 (5 maar waarschijnlijk 7 betaald)
– Franceska Verhenne: 15 (3 betaald).
РCarl Decaluw̩: 14 (8 betaald)
– Johan Coulembier: 13 (7 betaald)
– Filiep Santy: 13 (4 betaald)
– Guy Leleu: 12 (maar wel 11 betaald). Recordjaren 2006 tot 2009: 15 (14 betaald).
– Stefaan De Clerck: 11 (2 betaald)
– Roel Deseyn: 11 (6 betaald)
– Christine Depuydt: 10 (2 betaald)
– Pieter Soens: 10 (6 betaald).

In de vorige bestuursperiode kenden we een coalitie CD&V-VLD.
Vandaar dat we in de lijsten van vorig jaar liberalen tegenkomen:
– Wout Maddens: 8 (3 betaald). In 2008 had hij 10 mandaten (3 betaald)
– Vincent Van Quickenborne: 8 (3 betaald).

Maar omdat zij bepaalde mandaten uitoefenden (bijv. parlementslid) waren bepaalde raadsleden uit de oppositie ook aangifteplichtig:
– Eddy Van Lancker (SP.A): 13 (10 betaald)
– Bart Caron (Groen): 11 (4 betaald)
– Bert Herrewyn (SP.A): 10 (4 betaald)
– Philippe De Coene: 8 (3 betaald).

Nieuw plan van aanpak van de commerciële leegstand in het winkelgebied

De nieuwe tripartite (in het bijzonder de N-VA) broedt op een nieuw plan van aanpak van de specifieke winkelleegstand in het handelsdistrict. Dat is het gebied waar handelaars een BID-belasting betalen, maar die wordt met het nieuwe plan niet afgeschaft.
In het handelsdistrict zijn er volgens de jaarlijkse inventarisatie van Locatus in totaal 558 handelspanden te vinden. Naar verluidt maakt het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk maandelijks een stand van zaken op. (Het SOK geeft die cijfers niet vrij.)
In november 2012 telde men 71 leegstaande handelspanden. In het voorjaar 2013 daalde het aantal tot 61 en momenteel zou het nog gaan om 56 leegstaande commerciële panden. (De winkelmodules van K zijn niet opgenomen in deze tellingen.)
Als we het SOK mogen geloven gaat het dus om een gunstige evolutie. In procenten uitgedrukt: van 12,7 procent over 10,9 naar 10,0 procent. Maar 10 procent is nog te hoog, mede in acht genomen dat het hier gaat om een vervelende situatie in ons “hartje Kortrijk”.

Het nieuwe bestuur wil in het gebied komen tot een normaal geachte frictieleegstand van 5 à 6 procent, zijnde een 30-tal panden.
Hoe?
Door twee reglementen te herzien: een belasting en een premie.

1. De leegstandheffing op gebouwen en woningen.
– Men wil een apart leegstandsregister opmaken voor enerzijds “gewone gebouwen (woningen) en anderzijds winkelpanden.
– Het beleid zal zich focussen op de leegstand van winkels. (Er wordt fors in beroep gegaan tegen de opname van woningen in het leegstandsregister.)
– Het betrokken gebied wordt opnieuw afgebakend en ingekrompen.
– De hoogte van de taxatie wordt herzien.
– Het moment van de belastbaarheid wordt vervroegd. (Nu gaat de belastbaarheid in de praktijk pas in na twee jaar leegstand.)
– De vrijstellingsmogelijkheden voor leeqstaande winkels worden uitgebreid.

2. Het premiereglement ter bevordering van de economische activiteit.
Wie in het handelsdistrict start met een commerciële activiteit in een leegstaand pand kan hiervoor een aanzienlijke premie verwerven.
Men gaat op zoek naar nog meer stimuli om handelspanden in te vullen.
Hierbij denkt men aan een verhuispremie, een ondersteuningspremie voor het samenvoegen van panden.

De nieuwe reglementen zouden van kracht worden op 1 januari 2014.

Quote van de dag: “misbruik maken van handicap”

In de Stadskrant van september komt er een stuk gewijd aan de toegankelijkheid van openbare gebouwen. Dit mede naar aanleiding van de organisatie door de vzw Mentor van een zgn. inleefparcours genaamd “Struikelblok” van 16 tot 27 september in de KATHO.
Maanden geleden al verzocht de redactie van de Stadskrant CD&V-raadslid Cis Rodenbach om mee te werken aan dat artikel. Cis (koosnaam: “woodleg”) heeft namelijk een been verloren en kan dus doorgaan als ervaringsdeskundige op dat terrein.
Groot was zijn verbazing toen het raadslid plots vernam dat de redactie afzag van zijn bijdrage. De hoofdredacteur Seel Seynhaeve was namelijk op het spoor gekomen van een “krijtlijn” voor de stadskrant die bepaalt dat raadsleden – behoudens enkele welbepaalde uitzonderingen – niet worden vernoemd of geen foto krijgen in het blad.

Dat ging dan wel zo. Mieck Vos – dat is niemand minder dan de kabinetschef van de burgemeester – liet aan de (onafhankelijke) redactieraad weten dat “Rodenbach niet in de krant komt, hij misbruikt al genoeg zijn handicap.”

Jean-Pierre Rondas mocht niet komen spreken op Kortrijkse 11 juli-viering

In het laatst verschenen nummer van de online-burgerkrant “Nieuw Pierke” (nr. 158, 5 augustus) kan men een variant van de tekst lezen die Jean-Pierre Rondas heeft uitgesproken op de 11 juli-vieringen in Hove, Haaltert, Oudenaarde, Ekeren en Bilzen.

In voetnoot meldt de auteur dat hij door “de” N-VA-schepen van Kortrijk (wie?- er zijn er drie…) ooit is uitgenodigd “om deze gedachten te willen ontwikkelen ” op de 11 juli-viering van Kortrijk. Maar: “de Kortrijkse burgemeester heeft er persoonlijk anders over beslist en heeft de uitnodiging laten afzeggen.” En, zegt Rondas nog: “Begrijpelijk voor iemand die de zesde staatshervorming als een stap vooruit voor Vlaanderen beschouwt.”

P.S. (1)
Voormalig radiomaker (bij Klara) Rondas is lid van de Gravensteengroep en een felle voorstander van een radicaal confederalisme.
Sinds enige tijd heeft Vincent Van Quickenborne (en met hem geheel de VLD) het confederalisme afgezworen.
P.S. (2)
Is het dan de burgemeester geweest die asap Bart Sturtewagen (hoofdredacteur van “De Standaard”) als gastspreker heeft uitgenodigd?

De nieuwe programma-regisseurs

Via deze elektronische krant kon u al de namen vernemen van de zgn. team coaches binnen de drie directies. De directie “Mens en Samenleving” krijgt er tien, de directie “Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling” vier en de directie “Bedrijfsvoering” ook vier.
Maar de nieuwe tripartite beloofde met het Plan Nieuw Kortrijk (PNK) tevens in het bijzonder te werken rondom zes “stadsbrede” thema’s of programmapunten. Die vergen nu blijkbaar allemaal een programma-regisseur, een interne ambtenaar, aangesteld als een soort opdrachthouder.

Wie wordt het dus?
– Voor het thema “Veilige Stad”: Dirk Staessens
– Digitale Stad: nog geen geschikte kandidaat gevonden
– Innoverende en Ondernemende Stad: Frederic Stragier
– Betaalbare, Kind- en Jongerenvriendelijke Stad: Hannes Vanmeenen
– Klimaatstad: Gerda Flo
– Kortrijk Spreekt, Kortrijk Communiceert: nog geen geschikte (interne) kandidaat.

Naast deze thema’s voorzag het Plan Nieuw Kortrijk (van de kant van de SP.A dan toch) nog twee bijkomende “stadsbrede” programmapunten. De “regisseurs” daarvan komen evenwel uit het OCMW. Voor het thema “armoedebestrijding” gaat het om Maarten François, en voor het thema “Consumentenbescherming” om Rik Desmet.

De regisseurs staan onder leiding van een overkoepelende programma-directeur, met name Machteld Claerhout (obediëntie: puur VLD en acoliet van schepen Wout Maddens) van de Strategische Cel. Die Cel (met de strategische coördinator Frans Van de Bossche) is daarmee omgedoopt tot het Team Programma-Management Office, afgekort: PMO.

P.S.
Benieuwd hoe de nieuwe tripartite de personeelskosten van het nieuwe organigram (allemaal coaches en regisseurs van niveau A) zal in bedwang houden. Hoeveel vertrekkende personeelsleden zou men hiertoe nog dit jaar al niet meer vervangen??

KVK (3): terugverdieneffecten van de commerciële investeringen

De voetbalclub doet in dit tussenseizoen aan de tribunes 2, 3, en 4 een aantal  verplichte investeringen in het kader van de veiligheid.  Daarnaast  komt er een betere verlichting en een hoogspanningscabine:  279.875 euro.

Maar er zijn ook commerciële investeringen gepland waarvan men hoopt dat die op termijn wat gaan opbrengen.

Tribune 1

Aanpassen gradins  (480.438 euro) , nieuwe zitjes (56.114 euro),  binneninrichting (303.909 euro).

Voor het seizoen 2012-2013 bedragen de inkomsten voor de verkoop van abonnementen  en tickets 497.020 euro.  ‘Club 13’  brengt 83.024 op.  Ten gevolge van de investeringen, het verhogen van de abonnementsprijs voor een outside seat,  een stijging van de verkoop van de “losse” outside seats verwacht men in het seizoen 2013-2014 een meeropbrengst van bijna 80.000 euro.  Vanwege het cumulatie- effect  hoopt  men  voor de jaren 2013-2018 (vijf  seizoenen) zelfs op een  meeropbrengst van 1,3 miljoen euro.

Ledboarding

Investering: 605.000 euro.

Inkomsten 2012-2013: 333.180 euro.  In de komende vijf seizoenen verwacht men hier een meeropbrengst van ca. 700.000 euro.

Horeca

Uitbreiding van de drankgelegenheid vergt een investering van 396.335 euro. Momenteel zijn er twee drankchalet met telkens 4 tapkranen.  Deze 8 tapkranen worden bevraagd door 5.000 toeschouwers…Men zal nu de zones tussen tribune 2 en 1 en 3 dichtmaken  en overdekken. Er komt een lange toog met een eetstand. Huidige horeca inkomsten (kantines, chalets, de kouter): 321.753 euro.  Volgend seizoen verwacht men aan een omzetstijging van net geen 100.000 euro. De komende vijf seizoenen moet  de investering meer dan 700.000 euro omzetstijging genereren.

Kortrijkwatcher volgt  de zaak voor u op. We kijken met spanning uit naar de balans en de resultaten van het huidige boekjaar. Die worden gepubliceerd in de loop van de maand september.  Het bestuur van de voetbalclub hoopt op winst, hoofdzakelijk omwille van de transfers  van o.m. Zukanov en Mitrovic.

Volgens de laatst bekende balans is de cvba ‘Kortrijk Voetbalt’ niet solvabel en lijdt men verlies.  En de vzw ‘Jong Kortrijk Voetbalt ‘ (dat bestaat ook) heeft een negatief eigen vermogen van min 72.767 euro…