Quote van de dag: “Men knaagt aan mijn capaciteit..”

Stefaan Eeckhout, korpschef van de politiezone VLAS is aan het woord op WTV, 7 mei laatstleden.
(Pro memorie: de korpschef wil vervroegd vertrekken onder meer omdat het niet klikt met Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne
die verregaande besparingen wil doorvoeren in het budget van de politiezone Kortrijk-Kuurne-Lendelede.)

Korpschef doet dus zijn beklag: “Men knaagt aan mijn capaciteit en mijn budgetten.”
Goed luisteren: “capaciteit” staat in het enkelvoud. Gaat dus niet om de hoedanigheden, de kwaliteiten die de korpschef al of niet zou bezitten.
De term “capaciteit” slaat wel degelijk op de personeelsbezetting en het aantal manuren dat men dan met dat personeel kan presteren. Voor 2011 (laatste bekende jaarverslag van de zone) bedroeg de totale capaciteit van de operationele (CorOPS) plus de administratieve en logistieke medewerkers (CALog) 455.443 manuren, dat is gemiddeld 1520 uren per 299,6 voltijdse equivalenten. Zien wat het wordt voor dit of volgend jaar, daar kunnen we nog lang op wachten.

Kortrijks burgemeester wil de personeelskosten drukken, en waarschijnlijk ook nog de werkingskosten en misschien zelfs de investeringen. In elk geval moet er Рalthans volgens ̩̩n van de drie burgemeesters van de zone Рgesnoeid worden in de uitgaven.
De mantra van de nieuwe tripartite – in Kortrijk dan – is nu eenmaal: “meer doen met minder“, en dit op alle terreinen. Vandaar ook dat de gemeentelijke dotatie van Kortrijk voor de werkingskosten van de zone VLAS dit jaar onveranderd blijft: 13.394.382 EUR. (In het verleden waren Kuurne en Lendelede bereid om de dotatie te verhogen met 2 procent.)

– En waarlijk: in de begroting 2013 van de zone raamt men de werkingskosten op 3,25 miljoen tegenover 3,32 miljoen euro vorig jaar. Een besparing van 73.636 euro.
– Inzake personeelskosten is er voor 651.996 euro bezuinigd.
– De geraamde buitengewone uitgaven (investeringen) dalen van 706.000 euro naar 520.000 euro.
Vandaar ook dat dat de begroting voor dit jaar min of meer sluitend is: uitgaven voor 23,63 miljoen tegenover ontvangsten ten bedrage van 23,32 miljoen.

Hoe zit dat nu eigenlijk met die personeelsbezetting?
– Volgens de laatste gegevens telt men bij het operationele korps nu 255 ingeschreven personeelsleden, wat overeenkomt met 248,4 voltijdse equivalenten. Vergelijk. Volgens de regelgeving (KB van 5 september 2001) is het opgelegde minimum 261 leden, terwijl de personeelsformatie van september 2003 voorzag in 271 operationele medewerkers.
РBij het administratieve en logistieke kader telt men 57 leden, wat overeenkomt met 52,57 voltijdse equivalenten. Dat is 16 medewerkers m̩̩r dan de personeelsformatie oorspronkelijk voorzag, maar velen beschouwen dat als een goede zaak aangezien het hier om burgerpersoneel gaat.

Maar waar zitten die besparingen nu eigenlijk???
De rekening 2012 van de zone is nu gekend. De “ware” werkelijk geconstateerde bedragen.
De vastgelegde uitgaven bedroegen 24,09 miljoen euro. Tegenover de nu geraamde uitgaven (23,63 miljoen) bedraagt het verschil 460.000 euro! Besparingen!
MAAR! De vastgestelde rechten (terminologie voor de werkelijke ontvangsten) bedroegen 25,57 miljoen euro. Tegenover de geraamde ontvangsten voor dit jaar (23,32 miljoen) een verschil van méér dan 2 miljoen. Minder ontvangsten!

Uitleg?? Graag.

P.S.
Hoe zou het er daar aan toe gaan, in de zittingen van het politiecollege van de zone?
Twee CD&V-burgemeesters met een VLD-voorzitter die het helemaal niet – en minder dan ooit – is gewend om ook maar enigszins te worden gecounterd? En dan die arme korpschef daarbij…