Naar een nieuwe organisatie van de stadsadministratie

Met het uittekenen van een nieuw organogram is men al bezig sinds de herfst van 2011. Jawel: 2011 !
De vroegere matrixstructuur met vijf beheersdirecties (met 2 directeurs) en zes beleidsdirecties (met 6 directeurs) bleek nodeloos ingewikkeld. Men hoopt nu de overgangsperiode waarin de oude en nieuwe structuur naast elkaar blijven bestaan te beperken tot 1 september van dit jaar.
In het voorontwerp (dat nog voor de gemeenteraad moet komen) onderscheidt men nu drie grote (beleids)directies met elk hun eigen teams.

1. Directie “Mens en Samenleving” met 8 teams:
– Onthaal
– Burgerzaken
– Samenleven
– Bibliotheek
– Kunstacademie
– Cultuurcentrum
– DNA (?)
– Sport
(Tiens, waar zit het onderwijs? En het conservatorium? En de gebiedswerking?)
Deze directie beschikt daarnaast over een overkoepelend Team “Evenementen en Verenigingen” en enkele staffuncties die men zal vastleggen op basis van het plan “Nieuw Kortrijk”.

2. Directie “Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling” met 4 teams:
– Bouwen, Milieu en Wonen
– Ruimtelijke Planning en Realisatie
– Wegen, Afval en Parken
– Economie, Leren (??) en Werk
Ook hier is er een beperkte staf voorzien en verder twee coördinator-rollen rond duurzaamheid en rond stadsprojecten.

3. Directie “Bedrijfsvoering” met 4 teams:
– Exploitatie
– Kernadminstratie (hierin steekt financiën)
– “Projecten” of “Verandering” (??)
– Klant en Service

*
En om het opnieuw wat ingewikkelder te maken is er naast (of boven?) deze drie directies nog een
Team “Strategisch Programmamanagement” (de vroegere Strategische Cel) en
– een Team “Communicatie en Recht”.
*
En in het Managamentteam (MT) zijn de leden: de stadssecretaris, de financieel beheerder (ontvanger), de drie directeurs-mandaathouders, de Strategisch Coördinator en het hoofd van de “kanselarij”. (Me dunkt is dat de leider van het team “Communicatie en Recht”).
De burgemeester heeft in het MT enkel een raadgevende stem.

P.S.
Geen ambtenaar die niet beeft voor onze nieuwe burgemeester.
(Maar dat zeggen ze dan niet. Maar de bodytaal is duidelijk. Het zwijgen vooral.)

“Gewoon Arne” is niet helemaal gewoon ! (3)

UPDATE ONDERAAN

Op de komende gemeenteraad van 15 april komt het evaluatierapport van de vzw “Feest in Kortrijk” ter sprake. Punt 60. Gezien zijn voorstellen in verband met het Kortrijkse evenementenbeleid is dit voor VLD-raadslid Arne Vandendriessche een unieke gelegenheid om nu maar eens zijn maidenspeech af te steken.
Hij kan dan gewoon even toelichten hoe men met minder geld (verlaging van het budget met 30 procent) meer en kwaliteitsvollere evenementen kan organiseren.

Op zijn weblog houdt Arne een pleidooi voor de installatie van een goed uitgebouwde, gestructureerde “dienst evenementen”. Een nieuw vehikel.
Kan het raadslid dat voorstel straks even nader toelichten? Arne vindt het namelijk al te gek dat allerhande evenementen telkens door andere personen (ambtenaren) worden georganiseerd. Wil Arne nu een nieuwe vzw oprichten ter vervanging van de FIK, of anderzijds een nieuwe (zevende) dienst vestigen binnen de administratie? En met welk personeel? nu de nieuwe tripartite heeft beslist om een rist ambtenaren niet meer te vervangen. Het is niet duidelijk.

Even een parenthese, gewoon om Arne te helpen in de voorbereiding van zijn tussenkomst op de komende zitting.
Er is al geruime tijd en in alle stilte gewerkt aan een nieuw organogram voor de stadsdiensten. In het oude systeem – dat me dunkt in feite nog grotendeels in voege is – waren er vijf beheer-directies (met slechts twee directeurs) en zes beleid-directies (met zes directeurs). De vijf waren (of zijn): communicatie en recht (met een directeur), ICT, financiën, facility (met een directeur), personeel en organisatie. De zes: burger en welzijn, sport, cultuur, mobiliteit en infrastructuur, stadsplanning en ontwikkeling, leefmilieu. En dat verklaart ook het feit dat de organisatie van ieder evenement afzonderlijk helemaal logisch pastte bij een of andere beleid-directie. Dat had niets te maken met wat Arne in zijn weblog als “verdeel en heers” politiek bestempelt.

Het nieuwe organogram werkt met een managementteam dat bestaat o.a uit drie directeurs-mandaathouders die elk verantwoordelijk zijn voor drie clusters-beleidsdomeinen: “mens” (directeur: Nils Vanantwerpen), “ruimte” (Frederik Chanterie), “bedrijfsvoering” (Domien Desseyn).

Volgens de gazet (“Het Laatste Nieuws” van 5 april) zou raadslid Vandendriessche met zijn ‘informeel politiek feestcomité’ (met twee schepenen, maar niet die van toerisme) werken aan een nieuwe overkoepelende structuur voor grote evenementen. “Er komt één leidende ambtenaar, maar ieder evenement krijgt eveneens zijn eigen projectmanager.” De gazet vermeldt zelfs al enkele namen van managers: Marnix Theys voor Sinksen, Dries Vandenberghe voor de zomerconcerten.

In de zitting van 15 april zal raadslid Arne dit allemaal nader toelichten en inpassen in het nieuwe organogram. Waarbij we dan tot de vastelling zullen komen dat – net als voorheen – ieder evenement door iemand anders (andere dienst) wordt georganiseerd. Iets wat Arne compleet belachelijk vond.

Arne is er nog van overtuigd dat Kortrijk een evenementenstad moet worden. En dat Kortrijk hiermee jonge gezinnen zal aantrekken.
Ook hierover zal Arne enige uitleg verschaffen in zijn maidenspeech. Empirisch onderbouwd.

Nog een voetnoot, alleen voor Arne.
Je vertelt nog op uw blog dat de vroegere vzw “Kortrijk Bruisende Stad” (die je verkeerd benoemt) van schepen Bral relatief goed werkte en om onduidelijke redenen vervangen werd door de vzw FIK. Arne! Lees eens wat oudere stukken op kortrijkwatcher. Het ontslag van Bral en zijn luitenanten had met een centenkwestie te maken. In de pers nam men zelfs het woord ‘fraude’ in de mond. De vzw FIK heeft daar later moeten voor opdraaien. Vraag het maar aan de voorzitter, uw VLD-schepen Koen Byttebier.

UPDATE
In het nieuwe organogram komt er dus een directie “Mens en Samenleving”.
Nu is onlangs bepaald met acht teams: onthaal, burgerzaken, samenleven, bibliotheek, kunstacademie, cultuurcentrum, DNA (?), sport. En daarnaast nog toegevoegd een overkoepelend team “Evenementen en Verenigingen”.

“Gewoon Arne” is niet helemaal gewoon ! (2)

VLD-raadslid (kersvers) Arne Vandendriessche heeft via een bewust gestuurde en ongeziene hetze tegen de Wenstoren op de Grote Markt in 2012 laten ontdekken dat het kerstgebeuren 2012 veel geld heeft gekost. (Weet voor geen barst over bedragen van vorige jaren. Die 60.00O euro vooréén fotograaf bijvoorbeeld.)

Op zijn weblog heeft hij dan maar onmiddellijk gepleit voor een drastische verlaging van de kosten van de grote evenenementen met niet minder dan 30 procent van de effectief gedane uitgaven in 2012.
De rekening van dat jaar is nog niet officieel gekend (die komt er normaal gezien in mei) maar Arne heeft het in zijn hoedanigheid van lid van een “informeel politiek feestcomité” opportuun en welvoeglijk geacht om die kosten nu al op te vragen. We kijken nu wel uit of hij op de eerstkomende gemeenteraad met die cijfers gaat uitpakken.

Hier op de KW-redactie kennen we de bedragen die voor de grote evenmenten van 2012 zijn begroot. Misschien kan Arne zich even gewoon bezinnen over de vraag waar hij die bezuinigingen met 30 procent zou kunnen doorvoeren.
– Gewoon, zomaar op het totaalbedrag? Dat was geraamd op 527.717 euro.
– Of op de personeelskosten? Die schatte men op 46.202 euro.
РOf wil hij schrappen in de overdrachten aan organisaties van grote evenementen? De toelage voor FIK bedroeg 223.100 euro. Die voor het zomercarnaval 32.500. Voor Kortrijk Cong̩: 20.000. En voor evenementen van derden: 18.050 euro.
Arne! Wie ga je wat afpakken?

Arne!
In de begroting 2013 – die u hebt goedgekeurd!- is het totaalbedrag van de uitgaven voor grote evenementen VERHOOGD met zowat 31.000 euro. Is nu 558.034 euro geworden.

Ho Arne.Het is mogelijk dat u dat niet weet. Maar hoe komt dat?

Inzake werkingskosten valt vooral de verhoging op van de “prestaties van derden” (+95.788 euro). Er is eigenlijk maar één heel opvallende vermindering van een toelage te bespeuren. Met name die voor de gemeentelijke VZW “Feest In Kortrijk”. Een daling met 71.100 euro tot 150.00 euro.

Arne!
En wat schrijft nu de voorzitter van FIK (raadslid Koen Byttebier, nu VLD-schepen) aan het Schepencollege in zijn evaluatie van de voorbije werking van zijn eigenste gemeentelijke vzw?
Dat de toelage van Stad aan FIK niet realistisch is om de Sinksenfeesten en “Winter in Kortrijk” uit te bouwen…

Arne!
Zal u in de volgende gemeenteraad van 15 april een begrotingswijziging voorstellen en ter stemming brengen? Met een nauwkeurige aanduiding van de posten waar er moet en kan bezuinigd?

P.S.
In “Het Laatste Nieuws” van 5 april rept het gewoon raadslid niet meer over zijn fameuze 30 procent. “We zullen meer met minder doen,” zo zegt hij. “Niet enkel door subsidies binnen te halen (dat is ook belastinggeld – KW), maar ook door meer in te zetten op sponsoring.” (Dat is al een keer geprobeerd met de vzw “Kortrijk Bruisende Stad” van toenmalig schepen Stefaan Bral.- KW.)

Quote van de dag: “…er gebeurde veel te weinig…”

“Buiten formaliteitsmeetings en het goedkeuren van het programma voor Sinksen en deels ook voor de 11 juli feesten en eindejaar gebeurde er veel te weinig met die vereniging.”
Aldus schepen Koen Byttebier in “Het Laatste Nieuws” van vandaag, 5 april.

Die vereniging waarvan sprake is de gemeentelijke vzw “Feest in Kortrijk” (FIK).
Daar is schepen Byttebier dus als VLD-raadslid jarenlang de voorzitter van geweest.
De weinige bestuursvergaderingen (“formaliteitsmeetings”?) die werden belegd vingen soms aan op onmogelijk ochtendlijke uren en lokten nauwelijks één bestuurslid.

“Gewoon Arne” is niet helemaal gewoon ! (1)

Kersvers VLD-raadslid Arne Vandendriessche heeft dat graag, dat men hem “gewoon Arne” noemt.
Maar in menig opzicht is hij niet erg gewoon.
– Om te beginnen is onze Arne zowat het jongste raadslid in de nieuwe gemeenteraad.
– Ten tweede is hij waarlijk DE poulain van onze burgemeester. (Toen Vincent Van Quickenborne minister van Pensioenen was, kreeg Arne van de minister een halftijdse opdracht op het kabinet.)
– (Ten derde is hij een marketeer. Geen politicus. Beetje reclamejongen. Bon. Zegt zomaar iets. En dan weer niks.)

Dat poulainschap gaat dusdanig ver dat onze plaatselijke embedded Kortrijkse perse de gewone Arne zowat aanziet als de spreekbuis van de VLD-fractie én van de burgemeester. Als Arne ietwat schrijft op zijn blog (“Mijn Gedacht”) is het zelfs zo dat onze nieuwe burgemeester Quickie (nu ASAP genaamd) daarvan via Twitter en Facebook prompt kond doet aan het gehele wereldwijde internet. Andere leden van het College Van Burgemeester en Schepenen horen daar dan ook van. (LOL hoor.)

Refereren naar kortrijkwatcher doet Q nooit. (De actie “Kortrijk spreekt” telt hier niet.)
Vandaar dat kortrijkwatcher zich verplicht voelt om vooralsnog uitgebreid aandacht te besteden aan het verschijnsel Arne.

In zijn laatste blogstuk komt de auteur wat scherper uit de hoek dan gewoonlijk. Arne is namelijk gewoon danig gefrustreerd geraakt over het gevoerde evenementenbeleid. Bestempelt het als een “kl*te warboel”(sic). Hij stelt daarbij gelijk voor om een specifieke “dienst evenementen” op te richten en wil meteen ook het budget voor grote evenementen met 30 procent te verlagen. Het artikel vergt heelwat aanmerkingen van onze gemeenteraadwatcher.

Eerst nog dit.
“Gewoon Arne” heeft wel een héél bijzondere kijk op zijn functioneren als raadslid. Zo heeft hij in de Raad bij de pas gevoerde begrotingsbesprekingen zijn mond niet open gedaan. Dus totaal niet voorgesteld om te komen tot een nieuwe organisatie van de diensten, noch gevraagd om het budget voor evenementen drastisch in te perken. Nochtans – en hij vertelt dat op zijn weblog zonder blikken of blozen – vormt raadslid Arne naar eigen zeggen samen met de schepenen Ann Vandersteene en Bert Herrewyn een “informeel politiek feestcomité”! Daarin bespreekt het drietal de opkomende evenementen en evalueren wat voorbij is. Arne vervoegt hiermee als raadslid de uitvoerende macht en miskent dientengevolge de functie en de hoofdtaak van een gewoon raadslid: het beleid van het Schepencollege controleren.

In zijn kritiek op het in het verleden gevoerde (‘warrige, versnipperde’) beleid vergeet Vandendriessche compleet te vermelden dat de verantwoordelijkheid hiervoor volledig berust bij de gemeentelijke vzw “Feest in Kortrijk” (FIK) die werd en in feite nog tot in mei wordt geleid (nou ja…) door zijn VLD-partijgenoot Koen Byttebier (nu schepen).
Arne weet ook niet alles. En heeft het soms enigszins verkeerd voor.

Over dit alles en nog veel meer gaat het in een volgend stuk in onze electronische krant…

P.S.
Blijft Arne wel een politieker?

Stad schrapt en verhoogt en verschuift toelagen

Vooreerst dit: (in verband met wat de pers u weer vertelt):

De begrote toelagen van dit jaar zijn in hun totaliteit ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar: 33.497.121 euro tegenover 33.429.072 euro.
Nochtans titelt de plaatselijke ’embedded press’ (in dit geval “Het Nieuwsblad” van 30 maart): “Stad bespaart ook op toelagen”. Hierna uitleg.

Persjongen concludeert dan in samenspraak met de schepen van Financiën dat de nieuwe tripartite inzake die overdrachten voor een half miljoen euro heeft bespaard.
Maar weet zo’n embedded persjongen dat dan niet? Dat dit niet helemaal juist is? Dat hij zorgvuldiger moet schrijven op zo’n menigvuldig gedrukt papier?

De raadsleden kregen van de dienst Financiën nochtans wél een lijstje van zogenaamde bezuinigingen over de overdrachtuitgaven ter waarde van niet minder dan 864.589 euro. Volkomen fake, en wel hierom.

Een aantal toelagen zijn dus verhoogd.
We vermelden enkele sterke stijgers.
– Werkingstoelage KVK: 212.500 / 215.197.
– Lokale economie (starters, handelszones): 52.965 / 70.000.
– Hoogstaande sportmanifestaties: 40.000 / 110.000.
– OCMW: 10.383.673 / 11.107.183.
– Premies veilig en duurzaam wonen: 750.000 / 775.950 euro.
– Toelage Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK): 250.000 / 457.566 euro.
Nieuw is de ondersteuning van de vzw Arktos/Jenga: een totaal van 41.000 euro !

Ja, er zijn wel een aantal ECHTE besparingen.
Dat wel zeggen: toelagen van vorig jaar die gewoon geheel en al zijn geschrapt.
– Het trommel- en klaroenkorps van de brandweer verliest zijn jaarlijkse subsidie van 248 euro.
– De perskring krijgt geen 279 euro meer.
– Geen premies meer voor hoogstammige fruitbomen (500 euro weg!)
– Voor de jumelages met zustergemeenten is het bedrag van 4.363 euro geschrapt. (Dit is in tegenspraak met wat in het Plan Nieuw Kortrijk staat. Men wil de warme relaties onderhouden.)
– Geen geld meer voor de milieuraad (2.950 euro).
– De luchthaven Kortrijk-Wevelgem verliest 19.000 euro.
– Geen geboortepremies meer (16.000 euro).
– Geen geld meer voor inbraakbeveiliging (91.554 euro).
– POM West-Vlaanderen verliest 36.691 euro.

Een aantal bestaande toelagen zijn niettemin opvallend verlaagd.
En bij sommige daarvan kan men de wenkbrauwen fronsen. Maar Catherine Waelkens, onze nieuwe schepen van Financiën, heeft daar een goede algemene uitleg voor: “Het geld dat niet opbrengt voor de stad, geven we niet meer uit.” (Dit adagium hangt nu ad valvas uit in de KW-redactielokalen.)
– Premies sociaal woonpatrimonium: van 150.000 euro gedaald naar 47.250 euro.
– Allerhande bijdragen inzake milieu: 40.000 / 26.734.
– Idem in de rubriek jeugd: 725.000 / 645.161.
(Voor fuifondersteuning gaat men van 20.000 naar 4.500 euro. VZW Habbekrats van 100.000 naar 80.000.)
– Gevelrenovatie: 160.000 / 80.000.
– Gebiedswerking: 60.000 / 37.018.

En dan hebben we af te rekenen met de VALSE, vermeende besparingen.
Hier gaat het om bedragen die Stad voorheen uitkeerde maar dewelke men nu heeft doorgeschoven naar andere organisaties.
– De vzw Mobiel krijgt geen 70.000 euro meer. Maar dat bedrag moet voortaan met verhoogde parkeergelden opgehoest door het gemeentebedrijf PARKO.
– De drie organisaties voor armoedebestrijding (De Kier, Emmanuel, A’ksie) moeten voortaan hun steun (drie maal 5.000 euro) gaan zoeken bij het OCMW.
– Hetzelfde geldt voor een serie sociale organisaties (zoals Stimulans, Welzijnsconsortium, nachtopvang). Hier moet het OCMW voortaan opdraaien voor een totaal bedrag van 97.627 euro.
– De VZW FIK (Feest In Kortrijk) – die toch niet werkte – ziet zijn subsidies dalen van 223.100 euro naar 150.000 euro. Maar evenementen zoals de kerstmarkt geraken wel betaald uit andere begrotingsposten of middels personeelsuitgaven.
– Het Fonds voor Sociaal Kapitaal verlaagt van 162.500 euro naar 58.589 euro, maar het fonds functioneerde toch niet (er liepen bitter weinig projecten binnen).