Minder jobstudenten aan Stad tijdens zomerverlof

In het kader van de gevoerde austeriteitspolitiek van de nieuwe tripartite zal het stadsbestuur deze zomer minder jobstudenten aanvaarden en tevens het aantal werkperiodes verminderen.
In het totaal kunnen er nu toch nog 88 jobstudenten aan het werk gezet, meestal voor een periode van twee weken. Voor de containerparken en de ophaling van huisvuil en bedrijfsafval alleen al worden er 48 jobstudenten ingeschakeld. Geen jobstudenten meer voor puur administratieve taken.

In de begroting is een bedrag van 97.700 euro ingeschreven maar door de bezuinigingen zal men slechts 83.980 euro nodig hebben.
Tegenover vorig jaar gaat het om een besparing van 14.719 euro.
De gemiddelde loonkost bedraagt per uur 11,09 euro en per week (38 uur) 421,59 euro.

P.S.
Minimumleeftijd: 18 jaar.

Breaking news: besluit milieuvergunning crematorium vernietigd

Zopas meldt de website van de Raad van State het nieuws dat het besluit van de Vlaamse Regering waarbij een milieuvergunning werd verleend voor de uitbating van het crematorium te Kortrijk (“Uitzicht” van de intercommunale Psilon) is vernietigd.
Het arrest 222.750 dateert al van 7 maart maar is (nog?) niet toegankelijk, of… het bestaat niet, – zo krijg je te lezen als je de link aantikt.

De Vlaamse overheid zou ten onrechte gebruik gemaakt hebben van een uitzonderingsbepaling uit de stedenbouwreglementering die een afwijking van de gewestplanbestemming mogelijk maakt voor openbare diensten en gemeenschapsvoorzieningen. De uitzonderingsbepaling geldt enkel voor stedenbouwkundige vergunningen maar niet voor het verlenen van een milieuvergunning.

De (nieuwe) milieuvergunning is door minister Joke Schauvlieghe verleend op 9 februari 2012.
Er was al een negatief advies vanwege de adjunct-auditeur van de Raad van State op 11 februari 2012.

P.S.
Het arrest van de R.v.S geeft niet in het minst een oordeel over eventuele milieuhinder. Het gaat om een pure procedurekwestie.

Quote van de dag: “schuldenloos door het leven stappen”

Aldus besluit centrumburgemeester Vincent Van Quickenborne (van centrumstad) zijn eigenstige kommentaar bij de begroting 2013 in “Het Kortrijks Handelsblad” van vandaag (pag. 16):

“Dan is de schuld van 11,22 miljoen euro weggewerkt en kunnen we vanaf 2016 schuldenloos door het leven stappen.”

Als Vincent het heeft over een schuld van 11 miljoen bedoelt hij het begrote tekort in het dienstjaar 2012. (Het vorige.) Dus het verschil tussen de (gewone) ontvangsten en uitgaven in dat jaar en zonder rekening te houden met het saldo van de vorige jaren en de overboekingen. Het geraamd resultaat voor 2012 was – 8,2 miljoen.
(De jaarrekening met de werkelijk gerealiseerde uitgaven en ontvangsten is waarschijnlijk nog niet gekend.)

Maar hoe zit het eigenlijk met onze schuld? Daarvoor moet men kijken naar de laatst opgemaakte balans (jaar 2011).
Schulden op meer dan 1 jaar: 169,8 miljoen. (Miljoen, in euroots!)
Schulden op < of = 1 jaar: 35,1 miljoen. Vergelijk dat bedrag met het eigen vermogen: 282,3 miljoen euro. Bij die schulden die binnen het jaar vervallen steken dus ook de aflossingen van leningen (17,3 miljoen) en de te betalen intresten (2,8 miljoen). P.S. (1) Titel van het stuk in dat Handelsblad, grote kop : "SCHULDENVRIJ TEGEN 2016″.
Mensen onthouden dat. In feite is dat toch misleidende journalistiek.

P.S. (2)
Op dezelfde bladzijde van het Kortrijk Handelsblad is er nog een kolom gewijd aan de uitgaven in diverse diensten, voor dit en vorig jaar. Bij de dienst “Algemene Financiën” staat een intrigerend zinnetje verscholen.
“Vooral de schulden zijn (hier) een probleem. In 2013 wordt daar een bedrag van bijna 22,5 miljoen euro ingeschreven, in 2013 was dat bijna 19,5 miljoen.” Met andere woorden: de schulden zijn gestegen!!

Personeelsuitgaven stagneren

De nieuwe tripartite heeft gisteren zijn budget 2013 voorgesteld aan de papieren perse (die van de dode bomen) en die van de elekrto-magnetische stralingen.
Voor de dummies.
De door het volk verkozen raadsleden zullen die gegevens met commentaar pas volgende week aan de bevolking kunnen verstrekken.

Dat de nieuwe coalitie (zeker op instigatie van de liberale burgemeester) zou snoeien in de personeelsuitgaven, dat was al langer geweten. Weliswaar niet onderworpen aan enige participatie. Qua de 10 prioriteiten.
We gaan bezuinigen door gewoon een aantal vertrekkende personeelsleden niet meer te vervangen. (KW komt daar later op terug.)

In tegenstelling met wat men veelal denkt,hield men die uitgaven in de vorige bestuursperiode toch tamelijk onder controle.
Vanaf 2007 tot en met 2011 kennen we de begrotingsrekeningen en dus de juiste – daadwerkelijk betaalde – bedragen: de vastgestelde uitgaven en de netto-uitgaven.

* We zien dan ten eerste dat die bruto-uitgaven in die vijf jaren zijn gestegen met 11 procent, en netto met 10 procent. Dat is volstrekt normaal. De gemiddelde norm voor het stijgingspercentage voor die periode was jaarlijks zowat 3 procent. Er zijn nu eenmaal voor het personeel kostprijsverhogende factoren waar een gemeente geen vat op heeft: indexeringen, stijging pensioenbijdragen, baremaverhogingen en anciënniteit.
* Een interessante vaststelling is nog dat onze personeelsuitgaven in verhouding tot het totaal van de courante uitgaven nooit meer dan 40 procent bedroegen. Dat is in vergelijking met de Vlaamse gemeenten bijna een krachttoer te noemen. Het gemiddelde in het land was 42 procent. In nogal wat gemeenten benaderde men de 50 procent.

Hierna een tabelletje voor de jaren waar we de rekening van kennen. We geven eerst de bruto-loonkosten met tussen haakjes het percentage t.o.v. de totale gewone uitgaven en dan de netto-kosten.
– 2007: 38,52 miljoen euro (38,7 %) – 33,94 miljoen euro
– 2008: 40,96 mio (39,1 %) – 35,12 mio
– 2009: 43,53 mio (38,8 %) – 37,75 mio
– 2010: 42,17 mio (37,1 %) – 35,25 mio (een daling!)
– 2011: 44,13 mio (36,3 %) – 37,55 mio

Voor 2012 kennen we enkel de bruto-uitgaven: 47,29 miljoen (36,5 procent van de begroting).
Voor 2013 gewaagt een foto op Facebook van een bruto-loonkost van 48.000.000 euro. (Dat is wel een heel rond getal.) Het totaal van de begrote (gewone) uitgaven is 128.486.70 euro. (Ook gezien op Facebook…)

De stijging ten opzichte van vorig jaar is dus absoluut te verwaarlozen.
Men schrijft dit toe aan het feit dat er dit jaar 25 afvloeiingen gebeuren en daarvan 17 (voltijdse equivalenten) NIET zullen worden vervangen. Volgens burgemeester Vincent levert dit een besparing op van 1,2 miljoen euro. Met andere woorden: zonder deze maatregel zouden onze personeelskosten de kaap van 50 miljoen benaderen…

Gedurende deze bestuursperiode zouden er 104 banen niet worden vervangen en moeten we in het personeelsbestand gaan van 850 naar 746 VTE.
In principe zou men 1 op 3 vertrekkenden niet vervangen.

Dit roept wat vragen op, waarover een andere keer meer – alhier in deze KW-electronische krant.

Schepen Koen Byttebier nieuwe voorzitter van Leiedal?

Veiligheidshalve plaatsen we nog een vraagteken achter de titel van dit stuk. Je weet nooit, in de politiek.
Maar zonder kink in de kabel zal de Algemene Vergadering van de intercommunale op dinsdag 26 maart Koen Byttebier (VLD) verkiezen als opvolger van Filip Santy. (Die AV gaat door in het stadhuis van Waregem om 18 uur en is – jawel! – openbaar.)
Hoeveel energie vanuit het Kortrijkse stadhuis deze deal met andere gemeenten en vennoten en politieke partijen heeft gekost, dat is het geheim de goden. Démarches allerhande. Telefoons. SMS’en. Etentjes. Onderhandelingen. Compromissen. Beloften.

Koen Byttebier heeft als zelfstandige winkelier én als schepen al een goed gevulde dagtaak. Bevoegdheden als lid van het College : bevolking, personeel, facility, burgerzaken, administratieve vereenvoudiging.

Nu komt hij aan het hoofd van de intercommunale Leiedal, een heuse firma.
Het gaat om een samenwerkingsverband van 13 gemeenten uit de regio. Balanstotaal in 2011: 67,3 miljoen euro. Bedrijfsopbrengst: 21,8 miljoen. De firma bemoeit zich met alle mogelijke beleidsdomeinen, ook grensoverschrijdende. Maar gelukkig kan de voorzitter terugvallen op een directeur (straks Filip Vanhaverbeke) met zowat 50 medewerkers en 20 leden van de Raad van Bestuur. Toen voormalig schepen Filip Santy in 2008 voorzitter werd van de firma liet hij heel openhartig in de pers weten dat hij om de twee weken een dagje of zo actief was voor de intercommunale. (De Raad van Bestuur komt immers pas om veertien dagen bijeen.)
Koen zal dus zijn hobby’s (lopen en twitteren) nauwelijks moeten verwaarlozen. Maar zijn weblog www.metplezier.be lijdt er wel onder.

Provinciale subsidies voor Kortrijkse instellingen

Volgens het ontwerp van begroting 2013. Tussen haakjes de bedragen van vorig jaar.

vzw Katho: 25.000 (idem)
vzw MyMachine: 28.069 (nul)
Vliegveld Kortrijk-Wevelgem: nul (35.731)
vzw Howest – week van het ontwerpen: 7.000 (11.000)
Syntra West: 1.350.000 (idem)
Vzw Unie der Zorgelozen: 60.000 (40.000)
Kunstencentrum Buda – herdenking WO I: nul (1000)
Theater Antigone: nul (1000)
CAW Stimulans – project thuislozen: 17.000 (nul)
vzw Kompas- drugshulpverlening: 55.000 (idem)
Project nieuwe jeugdherberg: 100.000 (nul)

Zo.
Dat weten we dan weer.

Vergeten agendapunten ?

De agenda van de gemeenteraad van volgende maandag staat nog altijd niet op de website van Stad, maar onze onvermoeibare stagiair-beroepsjournalist (SBJ) is die even gaan bekijken in het stadhuis. In die koude, tochtige gang van het historisch stadhuis.

Opvallend is agendapunt 27. Dat punt moest eigenlijk al aan bod zijn gekomen in de zitting van de maand februari. Men vraagt aan de gemeenteraadsleden namelijk om wat werken te gunnen aan de Aardweg in Marke. Die werken zijn evenwel al aan de gang en zullen tegen 11 maart (dag van de gemeenteraad) ongetwijfeld voltooid zijn.

Maar er zijn verleden jaar door het vorige schepencollege (CD&V en VLD) een aantal belangrijke zaken beslist waar tot onze verbazing nu nog altijd in geen enkele gemeenteraad enige goedkeuring is aan gegeven.

Neem nu de vraag van Alain Vandesande, zaakvoerder van het restaurant Dell’Anno in de zgn. oude dekenij aan Sint-Maartenskerk. Zowat een jaar geleden vroeg hij aan het College van Burgemeester en Schepenen om een aantal financiële en andere tegemoetkomingen. In mei 2012 besliste het CBS om de exploitant (BVBA Beau M) te informeren dat men akkoord ging met een spreiding van de betaling van de jaarlijkse erfpacht (30.000 euro) en een vermindering van de bankwaarborg (van 100.000 naar 15.000 euro). Die “versoepelingen” vergen wel degelijk een wijziging van de erfpachtovereenkomst en dus een goedkeuring van de gemeenteraad. Het punt is nog altijd niet geagendeerd. Hoe komt dat? (Kortrijkwatcher vond dit altijd een rare zaak, zonder te weten waarom.)

Dit is minder lang geleden.
Het huidige schepencollege (VLD, N-VA, Sp.a) heeft op 11 februari een wijziging aangebracht aan het reglement inzake “verhaalbelasting op het leggen van trottoirs“. Voortaan zijn ook scholen van het vrij onderwijs hiervan vrijgesteld. Welnu, het bepalen van belastingsreglementen (en wijzigingen daarvan) is een absoluut voorrecht van de gemeenteraad. Die vrijstelling staat niet op de agenda van 11 maart.

Nog zoiets.
Het vorige schepencollege heeft op 19 december 2012 een “actualisatie en aanpassing” goedgekeurd van een overeenkomst (charter) uit 2007 tussen Stad, het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) en de NV Sint-Janspoort. Die NV Sint-Janspoort (nu de NV ‘K in Kortrijk’) heeft zich bij de bouw van het winkelcentrum K verbonden tot heelwat financiële en andere engagementen. Een aantal daarvan zijn nog altijd niet nagekomen. Zo bijvoorbeeld zou de NV Sint-Janspoort instaan voor een bedrag van 1,45 miljoen euro en daarnaast het kapitaal van het Pandenfonds volstorten voor een bedrag van 2 miljoen. Daarvan is op vandaag slechts 640.000 euro betaald, en wat het Pandenfonds betreft wacht men nog op 1,5 miljoen. Het vorige bestuur heeft een “escalatieprocedure” opgestart en het CBS kwam dus op 11 december van vorig jaar tot een nieuwe overeenkomst. Daar staat onder meer in dat die 1,5 miljoen voor het Pandenfonds niet moet worden volgestort. De (nieuwe) gemeenteraad kreeg het nieuwe charter nog altijd niet te zien.

Nog een beslissing van het vorige bestuur waar de raadsleden nog geen fiat konden aan geven.
In 1994 is het café “De Komedie” op het Schouwburgplein in concessie gegeven aan de BVBA Soval. Wegens een serie contractuele tekortkomingen vanwege de concessiehouder (dat is NIET de huidige exploitant) startte Stad in april 2011 eindelijk een rechtsprocedure die kon leiden tot een schadevergoeding van niet minder dan 34.000 euro. Maar het schepencollege van 19 december 2012 stemde in met een voorstel tot dading. De lopende rechtsprocedure werd stopgezet en het College ging akkoord met een schadevergoeding van 7.000 euro. Een dading moet voor de gemeenteraad komen.

En het terrasreglement is ook gewijzigd, zelfs zonder Collegebeslissing…

Naschrift
Zou het kunnen dat bepaalde punten nog niet kunnen geagendeerd in de (nieuwe) Raad, omdat zij een weerslag hebben op de begroting? Een begroting (2013) die officieel nog niet bestaat…Of gaan bepaalde schepenen van de nieuwe tripartite met sommige zaken niet akkoord? Dan moet het nieuwe CBS ook nieuwe beslissingen nemen en die voorleggen aan de gemeenteraad…

Over de afslanking van ons personeelsbestand

UPDATE
Zie onderaan

De nieuwe tripartite is van plan om te bezuinigen. Een enkele keer is er sprake van een tekort van 11 miljoen euro (cijfer van de burgemeester), een andere keer gaat het over besparingen van 10 tot 20 miljoen (schepen De Coene).
Volgens “Het Laatste Nieuws” (2 maart) zullen die besparingen mede doorgevoerd worden middels inkrimping van het personeelsbestand.
Onze burgemeester houdt van ronde getallen: we tellen 1000 personeelsleden (medewerkers) en die kosten Stad 48 miljoen.
(Gazetten weten nergens van.)

Over die personeelskosten hebben we het hier nog wel. Maar alvast even dit: het budget 2012 raamt de personeelskosten op 47.297.386 euro. En dat cijfer slaat wel degelijk op de brutoloonkosten. De hogere overheid subsidieert namelijk bepaalde personeelsleden. Zo bedroegen de personeelsuitgaven in 2011 bruto 44,12 miljoen, maar netto “slechts” 37,55 miljoen euro.

De vermindering van het aantal ‘medewerkers’ zou gebeuren door natuurlijke afvloeiing. Bijvoorbeeld door mensen die met pensioen gaan niet te vervangen. Volgens “Het Laatste Nieuws” zouden er zo 250 personeelsleden spontaan verdwijnen.

Hoeveel personeelsleden telt Stad (zonder politie)?
Soms vragen we ons af of iemand dat weet.
Volgens onze meest recente gegevens (begrotingsdocument 2012) welgeteld 911. Volgens de personeelsformatie mogen het er 988 zijn.
In dat personeelsbestand tellen we 297 vast benoemde statutairen, 5 niet-vastbenoemde statutairen, 358 contractuelen en 251 gesubsidieerde contractuelen.

Eigenlijk is het bestand in de loop der jaren al ingekrompen. In 2006 telden we 989 effectieven (in voltijdse equivalenten omgezet: 908). In 2010 970 effectieven (= 897 VTE).

Een personeelsoefening

Hoeveel voltijdse equivalenten (VTE) zouden we wel mogen tellen?
Bij de opmaak van de begroting 2008 heeft men een keer een “personeelsoefening” gemaakt. Wat daarbij de criteria waren weten we niet. (Van een afbakening van de kerntaken van Stad nooit een spoor gevonden.)
Nu, in elke geval vond het bestuur toen (coalitie CD&V met de VLD) dat we het konden stellen met 839,09 VTE.

In het kader van het oplaaiende debat omtrent de afslanking van het personeel geven we hierna per directie in detail de streefdoelen weer die in 2008 waren vooropgesteld. Het gaat telkens om VTE, dus het aantal effectieve personen kan hoger liggen.

Brandweer: 58,55
Burger en Welzijn: 131,75
Communicatie en Recht: 25,87
Cultuur: 135,53
Facility: 63,93
Financiën: 21,50
ICT: 10,40
IDPB: 2,00 (Interne dienst Preventie en Bescherming)
Kabinetten: 15,30
Leefmilieu: 162,22
Mobiliteit en Infrastructuur: 66,00
Personeel en Organisatie: 14,72
Sport: 98,32
Stadsplanning en Ontwikkeling: 25,90
Strategische cel: 5,10
Wettelijke graden: 2,00 (ontvanger en secretaris)

Naar een ideologisch debat?

Als het werkelijk de bedoeling is om 250 personeelsleden niet meer te vervangen gaan we dus van 911 naar slechts 661 medewerkers.
Dat is waarlijk véél minder dan de 839,09 VTE die men vroeger in gedachten had.
Zonder het afstoten van bepaalde taken zal dat absoluut niet gaan.
En daarvoor is er een kerntakendebat nodig. Zal de nieuwe drieledige coalitie dat ideologisch debat aandurven? Dan staan binnen de kortste keren de drie SP.A-schepenen tegenover de drie N-VA’ers en de liberale burgemeester met zijn twee schepenen.
Het wordt nog boeiend in deze bestuursperiode.

UPDATE
Via facebook laat de schepen van personeel Koen Byttebier weten dat het het cijfer van 250 personeelsleden die zouden verdwijnen onjuist is. Wat dan wel juist is zal de reguliere pers wellicht woensdag vernemen.

Q’s tuinfeest gaat nu door als “Feesten met de Burgemeester”

Houd 25 mei vrij.
Op die zaterdagavond gaat het jaarlijkse tuinfeest van Vincent Van Quickenborne alweer door in de groentenhal “Groothandelsmarkt Vier Linden” op grondgebied Heule. Organisator is Gregory Olszewski van de “Vereniging Organisatie Tuinfeest”. Dus niet Stad!
De vorige (zeven) edities hadden eigenlijk vooral een partijpolitiek karakter, alhoewel Q vorig jaar als minister van Pensioenen al zijn 3000 federale ambtenaren had uitgenodigd. Daar zijn er toen een goeie honderdtal van opgedaagd. (De vakbond van overheidspersoneel ACOD vond het voor een ambtenaar ongepast om deel te nemen aan het feest.)

Zal Q nu als burgemeester gratis toegang verlenen aan zijn stadspersoneel? Of aan heel de bevolking?
Betaalt Q een vergoeding voor het gebruik van de groothandelsmarkt?
Van stadswege geniet de organisator wel van enige ondersteuning: reiniging van de site na het gebeuren, tafels en stoelen van de uitleenwinkel, noodverlichting.

Er is een website over het evenement in de maak.

P.S.
Voor het gebruik van de gehele groothandelsmarkt en de parking door niet-handelaars bestaat er eigenlijk officieel geen retributiereglement.
Toevallige benemers van een standplaats betalen per marktdag van 8 tot 26 euro, afhankelijk van de oppervlakte.