De gemeentelijke bijdrage voor het OCMW stijgt jaarlijks met drie procent…

In de vorige bestuursperiode genoot het OCMW jaarlijks van een vaste dotatie ten bedrage van 9.183.673 euro. In 2010 is die evenwel verhoogd met een zgn. crisisbijdrage van 400.000 euro, in 2011 met 600.000 euro en in 2012 weer met 400.000 euro. Onze gemeenteraadwatcher heeft het bestaan van die vaste bijdrage nooit begrepen want de hoogte van een gemeentelijke OCMW-toelage is het gevolg van een verplicht berekeningssysteem. De uitslag daarvan – gebaseerd op het kasstromentekort – fluctueert dan natuurlijk als gevolg van gewijzigd beleid en de noden van het ogenblik.

Vorig jaar kreeg het OCMW dus 10.783.673 euro. Voor dit jaar wordt dat – onder impuls van de nieuwe voorzitter Philippe De Coene (SP.a) – verhoogd tot 11.107.183 euro. Niet echt om te juichen hoor, want het vorige bestuur voorzag in het meerjarenplan voor dit jaar al een ietwat hoger bedrag! 11.283.673 euro.
Maar hoe komt men nu juist aan dat bedrag? Heel eenvoudig: door op het cijfer van vorig jaar een stijgingspercentage van 3 procent toe te passen. Reken maar uit: dat wordt 11.107.183,19 euro. En wat wordt het volgend jaar? 11.440.398,69 euro. En in 2015? 11.783.610, 65 euro. Ziet u een verband tussen die getallen? Ja! Neem de calculator voor het berekenen van de samengestelde intrest. (De formule FV = PV(1+i)t.) Op het bedrag van het jaar 2012 drie procent stijging aanrekenen. We krijgen dus een rente-op-rente effect. Als men dat stijgingspercentage voor de komende zes jaar zal volhouden krijgen we een exponentiële groei van de toelage. In 2019 zou de dotatie dan oplopen tot 13.262.557 euro.

We hebben niets tegen het verhogen van de OCMW-bijdrage (zelfs niet bij ongewijzigd beleid) maar de zin van de toepassing van een vast percentage ontgaat ons. We begrijpen zelfs niet hoe men rekenkundig net tot dat bedrag kan komen. De hoogte van de toelage is immers het gevolg van een berekening gebaseerd op het kasstromentekort en het werkkapitaal van het OCMW. We krijgen de indruk dat men in het meerjarenplan eerst het toegekende bedrag heeft berekend en daarna de onderdelen van de som daaraan heeft doen gehoorzamen.

Vanaf volgend jaar is de nieuwe beleids- en beheerscyclus van toepassing en kan men de ingewikkelde berekening achterwege laten. De hoogte van de gemeentelijke bijdrage kan dan bepaald op basis van een consensus, met dien verstande dat een aantal parameters in het oog worden gehouden. Zo ondermeer de autofinancieringsmarges. De bijdrage moet namelijk voldoende hoog zijn om te beletten dat het OCMW activa moet verkopen om zijn werking te bekostigen.

Bij het aanschouwen van de verhoogde bijdrage moet men wel weten dat Stad een serie toelagen inzake armoedebestrijding heeft geschrapt en het OCMW heeft gevraagd om die voortaan uit te betalen. (De nieuwe coalitie noemt dat dan besparingen.) Het gaat dit jaar om een bedrag van 112.627 euro.