Autovrije Grote Markt vergt nauw overleg…

Dat is de kop van een persbericht dat de Kortrijkse N-VA vandaag zopas (even voor 19 uur) liet verspreiden.

Ja, dat komt ervan, als er geen nauwgezet overleg is binnen de nieuwe tripartite (VLD – SP.a – N-VA) over wie wat gaat zeggen (in de pers en in de gemeenteraad), noch een uitgedokterde consensus bestaat over de standpunten die men en al of niet gaat innemen.
In de pers hebben in het verleden zowel de burgemeester Vincent Van Quickenborne als schepen Marc Lemaitre (bevoegd voor mobiliteit en parkeerbeleid) uitdrukkelijk en hardnekkig betoogd dat de parking op de Grote Markt moet verdwijnen. Overigens zonder hierbij het resultaat van de inspraakactie “Kortrijk Spreekt” af te wachten.

Ja, dat komt ervan, als in de gemeenteraad de N-VA schepen Rudolphe Scherpereel – nochtans bevoegd voor lokale economie, middenstand, markten, toerisme – nalaat het woord te nemen bij een interpellatie die wel degelijk zijn bevoegdheden én kiescliëntele aanbelangt. Het was raadslid Carol Leleu (CD&V) die in de gemeenteraad van gisteren de kat de bel aanbond. Zeker in opdracht van haar vader, de gewezen schepen van mobiliteit. Zij vroeg hoe het nu zat met het al of niet autovrij maken van de Grote Markt. Wanneer dat dan wel zou gebeuren, en of er daarover wel eensgezindheid bestond binnen de nieuwe coalitie. Dat wou ze wel een keer weten.

Schepen Marc Lemaitre (SP.A) nam de vraag danig ter harte.
Hij blijft erbij dat de parking weg moet. Die parkeerplaatsen zijn een bron van fijn stof, trekken onnodig verkeer aan, zijn onveilig en een hindernis voor de voetgangers. Maar tegelijk vond hij de vragen van Carol Leleu voorbarig. Er moet overleg komen, en een eventuele maatregel zal ingekaderd worden in een breder bestuursakkoord (over het parkeerbeleid).

Zo.
Vandaag dus is schepen Scherpereel in paniek. Erg geschrokken van de “negatieve reacties van handelaars en horeca-uitbaters” die de parkeerplaatsen blijkbaar willen behouden. Middels het persbericht wenst hij daarom uitdrukkelijk te benadrukken dat er nog niets is beslist in het schepencollege. We moeten de conclusies van “Kortrijk Spreekt” afwachten. Bovendien wil Rudolphe een ruim en nauw overleg met de direct betrokkenen om tot een oplossing te komen.
Wat voor een oplossing dan wel? Een consensus zou er kunnen in bestaan om niet alle parkeervakken zonder meer op te heffen.” Bijvoorbeeld kunnen nog plaatsen blijven bestaan voor mindervaliden en voor ultrakort parkeren (lossen en laden). In elk geval mag het opheffen van parkeergelegenheid geen negatieve invloed hebben op de handel. (Hoe zal men dat meten?)
De schepen belooft dan ook van kortelings het overleg op te starten. (Met wie? Samen met collega Marc Lemaitre?)

Naschrift (1)
De werking van de tripartite is nu fel gehinderd door het feit dat het Kortrijkse N-VA-bestuur minstens tot in maart door de nationale leiding is geschorst. Ontbonden zeg maar. De persmededeling komt van “gewoon” bestuurslid Steven Lecluyse, en niet van de communicatieverantwoordelijke Geo Vanderstichele. Is ook niet ondertekend door de fractieleider Kelly Detavernier.
Naschrift (2)
De invoering van een vorm van directe democratie om tot een bestuursakkoord (met bijhorend budget) te komen zal het nieuwe Schepencollege nog zuur opbreken.