Het schepencollege volhardt in de boosheid

Dat huidige bestuur van liberalen, vlaams-nationalisten en sossen gedraagt zich niet fatsoenlijk, beleefd uitgedrukt.

In een vorig stuk vertelden we hier hoe het tripartite-schepencollege een bevel tot betaalbaarstelling gaf voor een factuur van receptiekosten zonder het visum van de gemeenteontvanger en zonder de handtekening van de stadssecretaris. De heren Jan Vanhoutte en Geert Hillaert (om ze even bij naam te noemen) gingen niet akkoord met die betaling omdat die slaat op een niet-verplichte uitgave. Zo’n “facultatieve” uitgave mag immers niet gebeuren zolang er geen stadsbegroting (2013) is goedgekeurd en men moet werken met voorlopige kredieten.

Iedereen weet dat.

Nu heeft het nieuwe schepencollege vorige week aan de financieel beheerder (dat is de ontvanger) en de stadssecretaris opdracht gegeven om een bedrag van 1,2 miljoen euro als overbruggingskrediet ter beschikking te stellen aan het autonoom gemeentebedrijf “Stadsontwikkeling Kortrijk”. Bij die beslissing is niet gezegd dat de secretaris met de betalingsopdracht moet wachten tot in april, d.w.z tot het stadsbudget 2013 door de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid is goedgekeurd. En wat gaat de ontvanger doen? Zal hij instaan voor die girale betaling? Wanneer? Het gaat hier om een soort lening aan het SOK, en dat mag zeker niet in een periode waarbij men werkt met “voorlopige twaalfden”.

Dezer dagen zal de nieuwe coalitie nog een uitgave verrichten die (moreel gezien ook zeg!) niet kan. Voor 10.750 euro. Het schepencollege heeft namelijk beslist om begin maart deel te nemen aan de tuinbeurs “TuinXPO. Daarvoor moet men allerhande materiaal kopen.

Moord en brand

Zie.
Kortrijkwatcher heeft als informatieve electronische krant (en in het kader van burgerjournalistiek) ten allen tijde en zonder perskaart de helse en droeve plicht om u – Kortrijkzanen – dit alles mede te delen want je leest over die voorbeelden van onbehoorlijk bestuur niets in de gazetten.
Net zoals voorheen noteren onze plaatselijke persjongens zonder veel of enige voorkennis wat ze nu eenmaal voorgeschoteld krijgen. (De gehele redactieploeg van Kortrijkwatcher is op school anders opgevoed.)

Zonder bestuursakkoord en zonder budget (2013) kan men geen stad besturen. Concreet: tot in april is geen enkele serieuze beleidsdaad mogelijk. Geen enkele nieuwe uitgave.

Toen het vorige bestuur (coalitie CD&V en VLD) in 2012 gedurende twee maanden (januari-februari) probeerde een bewind te voeren zonder begroting, schreeuwde de toenmalige oppositie moord en brand. De Progressieve Fractie van toen (SP.A en Groen) eiste meteen ook dat de gemeenteraad een lijst zou krijgen van de financiële verrichtingen uit die periode van twee maanden. Net om na te gaan of er geen onwettige uitgaven zouden gebeuren. En om aan te tonen dat er in die tussentijd geen beleid kon worden gevoerd. Stad lag plat!

P.S.
Het SOK heeft dat bedrag van 1,2 miljoen euro nodig wegens een tekort aan liquiditeiten. (Al jaren… ) De kosten voor de verkaveling Bouvekerke (gronden eigendom van Stad) raamt men op 2,3 miljoen en SOK heeft 1,14 miljoen tekort. De opbrengsten van de verkoop van percelen (geraamd op ca. 5 miljoen) verwacht men pas eind dit jaar en in de loop van volgend jaar. SOK geniet nog altijd van 2,7 miljoen overbruggingskredieten die nog niet terugbetaald zijn aan Stad. Moet kunnen.

Ook maximaal presentiegeld voor leden politieraad

Gisteren hebben de 21 raadsleden van de politiezone VLAS Рin het kader van de bezuinigingspolitiek Рzonder enig gemor het presentiegeld vastgesteld op 194,70 euro. M̩̩r kan niet. Het geraamd budget voor het hele jaar bedraagt hiermee 35.000 euro.

We verstaan wel niet goed de berekening, gemaakt door het Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie.
Men vertrekt van een maximaal basisbedrag van 121,05 euro en vermenigvuldigt dit vanwege de indexering met een verhogingscoëfficiënt van 1,6084.
Voor de Kortrijkse gemeenteraad neemt men als maximaal basisbedrag 124,98 euro aan zodat de uitkomst met dezelfde coëfficiënt 201,02 euro bedraagt.

P.S.
De drie Kuurnse raadsleden en het ene raadslid van Lendelede krijgen in de zittingen van hun eigen gemeenteraad minder presentiegeld dan in de zittingen van de politiezone. Kluchtig niet?

Schepencollege overrulet twee hoge ambtenaren

Tja, het is een heel verhaal. Wel ongehoord. Nooit meegemaakt. Ze zijn van tafel geveegd, die twee.

Op vrijdag 4 januari ging in de Budafabriek de traditionele receptie door voor het stadspersoneel. Dat heeft geld gekost (24.000 euro). Voor de catering en de inkleding liep vanwege Avenco Events uit Aalbeke een factuur binnen voor een bedrag van 21.223,85 euro. De leverancier liet daarbij weten dat zijn ‘exploitatiemodel’ er niet is op voorzien om meer dan drie maanden te wachten op al dat geld. Groot gelijk. Iedere zelfstandige in Kortrijk kan zich daar ongetwijfeld achter scharen. Probleem is (was) dat de twee hoogste ambtenaren van Stad niet willen dat die factuur nu al wordt betaald.

Even in meer ambtelijke termen uitgedrukt:
– de financieel beheerder (dat is een andere term voor de stadsontvanger) heeft aan de budgethouder (dat is hier het College van Burgemeester en Schepenen) bij gemotiveerde beslissing laten weten dat hij aan de verbintenis (het contract met Avenco) weigert een visum te verlenen;
– de stadssecretaris op zijn beurt weigert om de betalingsopdracht te ondertekenen.

Hoe zou dat komen?
Wel, de nieuwe tripartite (VLD,N-VA,SP.A) die nu aan het bewind is zal pas eind maart met een begroting voor dit jaar 2013 voor de dag komen en laten goedkeuren in de gemeenteraad. Tot zolang is het een gemeentebestuur gehouden te werken met “voorlopige twaalfden” en verboden om niet-verplichte uitgaven toch te verrichten. Tot die zgn. facultatieve uitgaven – die dus niet mogen – behoren nu juist (en onder meer) receptiekosten. Ongeveer iedereen weet dit?
U begrijpt dat een gemeenteontvanger (én een secretaris) niet zo gauw bereid zijn om betalingen te (laten) verrichten die onwettelijk zijn of een probleem van regelmatigheid vertonen. Zij zijn dan geneigd om zich in te dekken tegen eventuele risico’s van schorsing of vernietiging van hun besluiten.

Het nieuwe schepencollege zit (zat) verveeld met de zaak. Toen SP.A nog tot de oppositie behoorde schreeuwde de partij immers moord en brand omdat het toenmalige CD&V-VLD-bestuur begin 2012 twee maanden te laat kwam met de begroting en dientengevolge de receptiekosten voor het nieuwjaarsfeest niet tijdig kon betalen. Geen investeringen kon doen, geen premies en subsidies kon uitbetalen. Schande ! Totaal geen voorbeeld van goed bestuur! Ja.

Wat nu gedaan?
Het schepencollege heeft in zitting van 11 februari de overrulingsprocedure toegepast. Daarbij gebruik gemaakt van een zelden toegepast art. 161 van het gemeentedecreet om Avenco toch maar te kunnen uitbetalen. Dat fameuze artikel staat toe dat het College van Burgemeester en Schepenen een voorgenomen verbintenis toch viseert niettegenstaande de ontvanger dat heeft geweigerd. Zo’n bevel tot betaalbaarstelling gebeurt dan op eigen verantwoordelijkheid van het Schepencollege.

Lezer, u begrijpt dat zo’n drastische handeling (ambtelijke beslissingen van het hoogste niveau van tafel schuiven) een zodanig zware impact kan hebben dat die beslissing moet worden toegestuurd aan de provinciegouverneur. Men wil hiermee vermijden dat van de mogelijkheid tot overruling misbruik wordt gemaakt. Art. 161 dient namelijk helemaal niet als reddingsmiddel voor een College om – bij gebrek aan begroting – toch maar gewone facultatieve uitgaven (of investeringen!) te verrichten.

Met het toepassen van art. 161 dient zeer zuinig omgesprongen. Eigenlijk kan het alleen als zou blijken dat een financieel beheerder het bestuur zou willen lam leggen. Of om – bij onvoldoende kredieten op de bestaande begroting – “onvoorziene opportuniteiten” te kunnen opvangen. In Kortrijk toch ondenkbaar?

Carl?

Zal onze gouverneur (Carl Decaluwé, voormalig Kortrijks CD&V-raadslid) bevestigen dat hij totaal geen moeite heeft met de beslissing tot betaalbaarstelling van Avenco door de nieuwe coalitie? Of zal hij de beslissing schorsen?
De gouverneur beschikt hier over een toezichtstermijn van 50 dagen! Stel dat hij een vijftal weken lang wacht om een uitspraak te doen, dan kan het gebeuren dat intussen het budget 2013 is goedgekeurd…Kluchtig hoor.

P.S.
De factuur van het OCMW (1.800 euro) voor hapjes en zo is nog niet binnen. Dus moet het schepencollege voor deze betaalopdracht nog niets beslissen. Zal de OCMW-voorzitter (schepen Philippe De Coene) de OCMW-ontvanger kunnen overhalen om tot eind maart te wachten met het indienen van de factuur?

De kabinetten (van de N-VA-schepenen) geraken moeilijk gevuld

Sinds begin deze maand is nu ook Steven Lecluyse (N-VA-woordvoerder) aangeworven als halftijdse deskundige bij de drie N-VA-schepenen. Zij hebben dus nu 2,5 deskundige en een halftijdse administratieve medewerker in dienst.
Het nieuwe bestuur voorziet dat men 14,5 kabinetsleden mag aanwerven of plukken uit de administratie.
Op dit moment (in elk geval was dat vorige week nog zo) zijn er twee functies van kabinetsattaché en een halftijdse administratieve medewerker vacant.

De kabinetten van de burgemeester en zijn twee VLD-schepen zijn al ruimschoots bediend. Zij hebben niet minder dan acht personen in dienst: 1 kabinetchef, 1 attaché, 1 deskundige, 1 voltijdse en 3 halftijdse administratieve medewerkers, plus 1 chauffeur.
Bij de drie SP.A-schepenen werken slechts drie personen: 1 attaché, 1 deskundige en 1 administratieve medewerker. Allen voltijds en schepen Philippe De Coene liet al in een persbericht min of meer weten dat dit volstond.
Waar men die twee attachés gaat parkeren weten we niet.
Misschien laat men die functies wel open staan, in het kader van de aangekondigde bezuinigingspolitiek. Attachés zijn van het niveau A.

Seel Seynhaeve is een toptalent ! (2)

Wat zou mevrouw Seel daar nu eigenlijk zelf wel van denken?
Dat de nieuwe burgemeester haar nu al expliciet ten aanschouwe van heel de wereld – op Tinternet – heeft bestempeld als een toptalent bij de stadsmedewerkers? Zij moet daar nu mee leren leven, alleszins in het stadhuis. Als zij die status wil behouden kan ze zich binnen de dienst communicatie en bij de opmaak van de Stadskrant geen enkele slonzigheid meer veroorloven. Eens toptalent, altijd toptalent.
En wat zouden de collega’s op de werkvloer wel denken van deze uiterst gunstige beoordeling? Zitten ze daar nu achter hun bureau en onder tafel te meesmuilen? Te ginnegappen: “zie, daar loopt ons toptalent”…En hoe loopt de concullega er nu bij, in het bijzonder de oorspronkelijke vernieuwer van de stadskrant? Aanziet hij zich nu als een sub-toptalent? Voelt hij zich nu miskend, of vernederd? (Pudeur belet ons om zijn naam hier op Tinternet te grabbel te gooien.)

Hoe delicaat is het niet, als een burgemeester zijn personeelsleden met een tweet publiekelijk evalueert.
Uiteraard durft er niemand binnen de ambtenarij op zo’n tweet reageren, en al zeker niet iemand die het niet eens is met het oordeel van de burgemeester. Ook een verwoed twitteraar als de schepen van personeel Koen Byttebier onthoudt zich wijselijk van enig commentaar.

I agree

Seel Seynhaeve verzorgt nu ad interim de communicatie van onze Stad. Ook dit gegeven heeft burgemeester Vincent Van Quickenborne in zijn tweet kond gedaan. Zij vervangt voorlopig de vroegere communicatie-ambtenaar Tom Delmotte. (Hij is het eind vorig jaar afgetrapt, toevallig of niet met de komst van de nieuwe coalitie.)
En zie eens hoe delicaat het twitteren over mensen kan zijn. Er is wel degelijk één iemand die heeft gereageerd op het feit dat Seel is uitgeroepen tot toptalent. Niet geheel kies, want hij stemt er als min of meer betrokkene mee in. “I agree,” schrijft hij op Twitter. “Keep up the good work.” En wie schrijft dat allemaal? Het gaat om niemand minder dan Tom Delmotte zelf, de voormalige chef communicatie!
Nog op Twitter reageert Seel deemoedig: “Kleine rechtzetting: team communicatie is keeping up the good work! Enkel ng n goeie stuurman aan boord krijgen.”
(We behouden in dit citaat de infantiele twitter-spelling.)

Als Seel zich geroepen voelt om Tom Delmotte (als “stuurman”) op te volgen zit de jury die daar eventueel moet over beslissen in moeilijke papieren. Eens toptalent, altijd toptalent toch? Hoe kan een jurylid nu (bij een bevordering bijvoorbeeld) de publieke evaluatie van de burgemeester én van de voormalige communicatie-ambtenaar gaan negeren?

Niemand van de redactie van kortrijkwatcher kent het ambtelijk statuut van Seel Seynhaeve.
Is zij een personeelslid op proef, met het oog op een statutaire benoeming? Dan krijgt zij tijdens die proeftijd alleszins functioneringsgesprekken, een tussentijdse en een eindevaluatie. De tweet van de burgemeester doorkruist dan op een ongehoorde en ongeoorloofde wijze die beoordelingen.
Is zij een “gewoon” personeelslid (vast of contractueel)? Dan is zij ook tijdens haar loopbaan onderwerp van evaluatie. Elk personeelslid krijgt hier een tweejaarlijkse beoordeling. Die wordt uitgevoerd door twee evaluatoren, en daar is de burgemeester niet bij. Seel wordt beoordeeld door haar directe chef (maar die “stuurman” is nu weg) en door de hiërarchische meerdere van die directe chef. De directeur staat in voor de bewaking van het (goede) verloop van het evaluatiesysteem. Welnu, hij zou best eens kunnen interveniëren bij de burgemeester. Zeggen: “Vincent, dat gaat niet hé vent. Tweets als die over Seel sluiten uit dat men nog iemand ongunstig kan beoordelen.”

Seel !
Volgens het (Kortrijkse) rechtspositiebesluit voor ambtenaren voert ook de geëvalueerde een zelfevaluatie uit.
Acht u zich een toptalent? Zeg het maar hoor.

P.S.
Volgende vrijdag zal de burgemeester dus weer twitteren over een personeelslid. Met naam en toenaam. Hij heeft dat al een paar keer gedaan. Maar dan louter als “volgtip” op Twitter, zonder expliciete beoordeling. Benieuwd wat het nu wordt. Zo’n term als ‘toptalent’ kan men niet iedere week en gedurende jaren hanteren.

TIPS VOOR SEEL, als communicatie-ambtenaar a.i.
– Die geluidsopname van de laatste gemeenteraad kan veel beter. Er ontbreken ook stukken.
– Waar blijft de agenda van het schepencollege van 18 februari?
– Op de website nog geen verslagen van de gemeenteraden van december 2012 en januari 2013.
– Ook geen Bulletin Vragen en Antwoorden van januari.
– Datum van speciale gemeenteraad in maart??

Seel Seynhaeve is een toptalent ! (1)

We mogen dat hier in deze wereldwijd elektronisch verspreide krant wel even luidop zeggen, aangezien Vincent Van Quickenborne dezelfde mening is toegedaan.
De burgemeester publiceerde de evaluatie van een stadsmedewerkster op 15 januari (11:24.03 GMT) op Twitter en dientengevolge ook op Facebook. Tekst: “Seel Seynhaeve zorgt voor de Kortrijkse Stadskrant en nu a.i. de communicatie voor onze stad. Toptalent.”

In “Het Laatste Nieuws” van vandaag laat Quickie weten dat hij voortaan iedere vrijdag een medewerker van stad zal prijzen.
En verder: “Er zijn zowat 80 ambtenaren, 10 procent van het totaal, actief op Twitter. Ik moedig ambtenaren aan om Twitter te gebruiken.”
Nog wat verder: “Alle ambtenaren zijn waardevol.Ik zal de komende zes jaar iedere vrijdag iemand anders uitpikken en niemand vergeten, wees gerust.”

Deze uitlatingen van onze burgervader schreeuwen om enig commentaar.

*
De burgemeester is blijkbaar niet op de hoogte van het aantal stadsmedewerkers. Het begrotingdocument 2012 vermeldt een personeelsbestand van 911 leden. Om al zijn medewerkers (met een periodiciteit van één per week) op Twitter te vermelden heeft hij dus ongeveer drie bestuursperioden van zes jaar nodig.
*
Moeten ambtenaren wel aangemoedigd worden om te twitteren? Tijdens de werkuren? En waarover? Over alles en nog wat?
Men kan daar misschien over redetwisten, maar kortrijkwatcher vindt al dat getwitter en al dat scrollen van ambtenaren – zeker tijdens de werkuren – maar tijdverlies. Het leidt ook tot veel onbenullig getater.

We bekijken ter illustratie even enkele recente tweets van het toptalent, van Seel dus. Excuus voor de indiscretie…
– “Kan verkeren jonkheer. Alweer. Zitten onderts in hoochie coochie, lekker rustig hier.”
– “Waar zijn die edele ridders?”
– “Je bent zo’n vier maand te vroeg, maar taartjes zijn altijd welkom.”
– “Tss… en ik maar geloven dat je nog elke dag eens aan mij denkt.”
– “Thx voor de zwaaizwaai.”

Zo gaat het er dus aan toe, op het stadhuis, onder de medewerkers.

*
Er zijn “criticasters” die beweren dat het niet gepast is om ambtenaren publiekelijk te beoordelen, zo oppert (LPS) nog, de journalist van “Het Laatste Nieuws”.
De burgemeester is niet onder de indruk. “Alle ambtenaren zijn waardevol.” En hij zal de komende jaren niemand vergeten, wees gerust.
Welnu, er zijn redenen om zo’n publieke beoordelingen van een burgemeester over zijn ondergeschikten waarlijk ongepast te vinden, – zelfs volstrekt ongeoorloofd.
Daarover meer in een volgend stuk. (Overigens zijn niet alle “ambetantenaren” waardevol…Waarom zijn er dan evaluaties nodig?)

(…)

De zoektocht naar “personal branding” en “reflected glory” bij onze politiekers

Op facebook is sinds kort een nieuwe groep opgericht: “Slechte Kortrijkzanen“.
Onlangs postte daar iemand een heel lezenswaardig bericht op. Hierna in extenso geciteerd.

“Grappig, sedert medio 2012 worden er kwistig felicitaties, proficiats, respects en pluimen uitgedeeld aan eenieder die het aanbelangt; mensen die gewoon dagelijks hun job doen, over een goedgekeurde bouwvergunning voor een vzw tot de vrijwilligers en organisatoren van een evenement.
Banale feiten worden via de sociale media verheven tot uitzonderlijkheden waardoor de gulle schenker van dergelijke felicitaties zichzelf in gunstig daglicht hoopt te plaatsen, hiermee een suggestie creëert dat men er zelf de hand in heeft en daarmee enkel pluimen op de hoed steekt. Of imago-building via de pr-machinerie.”

Ja, het is nog nooit zo erg geweest.
In het verleden waren we met schepenen als Philippe De Coene en Wout Maddens inzake de zoektocht naar “personal branding” (van uw persoon een merk maken, doen alsof u ergens mede-verantwoordelijk voor bent) en “reflected glory” (complimenten uitstrooien, name-dropping) al wat gewoon.
Met de komst van de nieuwe tripartite – de leden van het nieuwe schepencollege – loopt het waarlijk de spuigaten uit. De stroom aan boodschappen van Kortrijkse politiekers en de kameraden die op twitter en ook op facebook is te zien doet denken aan een “digitale zelfbevrediging” (dixit Felix De Clerck).

Er doet zich nu ter stede nog een geheel nieuw feit voor, waarbij men deontologische en andere vragen kan stellen.
Burgemeester Vincent Van Quickenborne bestempelt via de sociale media nu open en bloot een of andere ambtenaar als een toptalent. Met naam en toenaam.
Dat kan dus niet. Dat is ongezien.
Het is niet de taak van een burgemeester om publiekelijk – wereldwijd – ambtenaren te evalueren. Daar zijn procedures voor voorzien.

Wat zouden onze vakbonden op het stadhuis daar eigenlijk van denken? De vertegenwoordigers van de liberale VSOA? De ACOD-Overheidsdiensten? En ja, het ACV-Openbare besturen?
Dit soort optreden van een burgemeester is een interpellatie waard, minstens in de gemeenteraad.

De ondernemers van de binnenstad willen geen autovrije markt

Op 11 februari heeft UNIZO-voorzitter Leopold Dekeyser ruim 125 winkeliers, detailhandelaars, ondernemers uit de binnenstad bevraagd omtrent hun mening over het al of niet behouden van de ca. 29 parkeerplaatsen op de Grote Markt.
Binnen de kortste keren lieten de betrokkenen van zich horen. Bijna iedereen (95 procent!) pleit voor het behoud en zelfs voor uitbreiding van de parkeerplaatsten aldaar. (Sommigen willen zelfs NOG een ondergrondse parkeergarage.)

Vandaag had de UNIZO-voorzitter, samen met de nieuwe centrummanager Nele Mylle, een onderhoud met niet minder dan drie leden van het schepencollege: Marc Lemaitre (SP.A), Rudolphe Scherpereel (N-VA) en Koen Byttebier (VLD).
Volgens een zopas binnengelopen – nogal lichtvoetig – verslag van de hand van de Unizo-voorzitter heeft “elk van de schepenen” zijn visie en standpunt kenbaar gemaakt. Nadere informatie over die blijkbaar uiteenlopende standpunten ontbreekt.

Er is afgesproken dat er een nieuw overleg komt in de tweede helft van maart.
Intussen zal men zoeken naar oplossingen voor het stop&run cliënteel.
Zo. Wordt dit de minimale oplossing? Enkele kortparkeerplaatsen?
De ondernemer spreekt !

P.S.
In het kopstukkendebat van 3 oktober 2012 (Aula KULAK) vond VLD-lijsttrekker Vincent Van Quickenborne (nu burgemeester) dat de Grote Markt autovrij moest worden.

Besparen in de “honderdduizenden” euro’s voor de sociale economie?

Schepen Philippe De Coene (SP.A) liet via WTV (13 januari) weten dat er op het stadsbudget van 10 tot 20 miljoen euro moet worden bezuinigd. En: “we gaan niet meer investeren in design maar wel in sociaal beleid.
Deze beklijvende uitspraak is niet helemaal congruent met wat burgemeester Vincent Van Quickenborne (VLD) liet optekenen in “Het Laatste Nieuws” (10 januari). Ook hij is van plan om te besparen, maar van die kant luidde het dat er veel te veel geld gaat naar sociale economie: “honderdduizenden euro’s” !
Over de reikwijdte van het begrip “sociale economie” valt te discussiëren, maar dat het al of niet ondersteunen van de sector behoort tot het ‘sociaal beleid’ van een gemeente valt niet te ontkennen. Vandaar dat alle Kortrijkzanen reikhalzend uitkijken naar het snoeiwerk in de begrotingsposten terzake sociale economie voor dit jaar. Welk kamp binnen de tripartite wint er in de uitvoering van het sociaal beleid? Rechts (VLD en N-VA) of links (SP.A.)?

Hoeveel geld gaat er hier ter stede eigenlijk naar de sociale economie?
Vincent! Burgemeester!
Geen honderdduizenden, maar MILJOENEN EUROOTS!

We bekijken even de begrotingsposten ‘sociale economie’ van vorig jaar. De gewone uitgaven. Zo weten we meteen wat voor activiteiten men hier beschouwt als behorende tot de sociale economie.
* De personeelskosten worden geraamd op 261.781 euro.
* De werkingskosten op 154.496 euro. (Inbegrepen 80.000 euro doorrekening loon Rik Desmet van het OCMW.)
* De overdrachten naar “werkvormen” zijn geraamd op 1.240.35 euro.
Algemeen totaal voor 2012: 1.656.712 euro. Hier en daar krijgen we wat subsidies zodat de netto-kost neerkomt op 1.583.172 euro.
Dat is dus 15 maal honderduizend. (We laten hier wel de investeringen buiten beschouwing!)

Waar gaat dat geld naartoe?
– Naar een serie vzw’s zoals Sinergiek (12.751 euro), Mentor (175.000), Jopro (121.362), Jongerenatelier (151.381), Mobiel (40.000), Constructief 50.000).
– Er zijn toelagen zoals voor Kanaal 127 (130.000 euro), buurtsport (20.000), voor ‘derden’ ((70.000).
– Er worden acties gesteund: Travak (29.661 euro), Snorko (10.000).
– Er is een Fonds voor Sociaal Kapitaal: 138.589 euro.
– Er gaat zelfs geld naar de POM West-Vlaanderen: 36.691 euro.
– Dan is er nog de diensteneconomie: 200.000 euro.

Iedereen weet dat de sector ‘sociale economie’ in de vorige legislatuur het electoraal speelterrein was van schepen en waarnemend burgemeester Lieven Lybeer.
Vooral vanaf 2008-2009 heeft hij in die sector meer en meer activiteiten kunnen (laten) organiseren en sleepte hij tegelijk alle mogelijke mandaten binnen dat imperium in de wacht.
Zie eens. In 2007 (het eerste jaar van de coalitie CD&V-VLD) raamde men de gewone uitgaven “sociale economie” nog op zowat 486.000 euro. In 2008: 648.000 euro.
Maar dan…

2009
Begroot: 1.183.294 euro.
Vastgelegd: 1.089.356 euro.
Aangerekend: 890.852 euro.
(De verhoging heeft ook te maken met enkele verschuivingen van posten, maar dat doet er niet toe: de uitgaven zijn er.)

2010
Begroot: 1.128.146 euro.
Vastgelegd: 1.016.345 euro.
Aangerekend: 864.292 euiro.

2011
Begroot: 1.635.342 euro.
Vastgelegd: 1.561.846 euro.
Aangerekend: ?

Dissociatieve identiteitsstoornissen in Kortrijkse gemeenteraad

Over de eerste echte gemeenteraad van deze legislatuur (4 februari) kon u hier nog weinig lezen. Dat komt omdat onze gemeenteraadwatcher nog altijd niet is bekomen van het wonderlijke gedrag van bepaalde raadsleden.
* Over de nieuw-verkozenen kunnen we nog niet veel zeggen, want zij hebben zelf nog niet veel gezegd. (Nieuwbakken schepen An Vandersteene is als antwoord op een vraag “nog op zoek naar een oplossing”.)
* De nieuwe voorzitter van de Raad (Piet Lombaerts, N-VA) leidde het verloop van de zitting nogal stuntelig. Wat hij ook nog kan leren is dat het niet zijn taak als voorzitter is om het beleid te verdedigen.
* Burgemeester Vincent Van Quickenborne deed al te luchtig over het feit dat een schriftelijke vraag voor het Bulletin van Vraag en Antwoord niet binnen de voorgeschreven termijn werd beantwoord.
* Hij vond het ongepast dat een raadslid ter zitting nog amendementen indient bij een voorstel van het schepencollege.
* Hij vond het niet nodig dat ook raadsleden van de oppositie een Raadscommmissie kunnen voorzitten.

Burgemeester Q lijdt dus aan een dissociatieve persoonlijkheidsstoornis, kortweg DIS genaamd. Volgens het Amerikaanse handboek voor diagnose van psychische aandoeningen (DSM) betekent dit dat zo iemand twee (of zelfs meer) onderscheiden persoonlijkheden in zich draagt, ieder met een eigen patroon van waarneming, aanvoelen en denken over de omgeving en over zichzelf.
Simpel gezegd en toegepast op de nieuwe burgemeester: hij is CONTRA over zaken waarvoor hij vroeger (in de oppositie) PRO voor was, en omgekeerd.

Zowel liberale als socialistische raadsleden uit de oppositie waren in het verleden zeer verbolgen als de CVP-meerderheid hen geen enkel mandaat gunde in allerhande intercommunales of nog andere organisaties (nu “satellieten” genaamd). Of bijvoorbeeld geen stem kregen in de Stadskrant. Zij vonden het ook beneden alle peil wanneer hun voorstellen werden weggestemd, louter en alleen omdat ze van de oppositie kwamen.
De VLD en SP.A-schepenen hebben dit nu vergeten, nu zij de macht in handen hebben.
Dat is trouwens typisch voor DIS-patiënten. Zij lijden tegelijk nog aan dissociatieve amnesie: herinneren zich niet meer waarover hun alter in vorige bestuursperiodes voor- of tegenstander van was.

In de psychiatrie bestaat er geen consensus over de juiste behandeling van mensen met DIS. Laat staan over de therapie bij politiekers met DIS, want bij dit soort DIS-gevallen is de stoornis aangeboren. Genezing is niet mogelijk want de stoornis komt bij iedere bestuurswissel terug.