Uitspraak Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 21 december

Drie CD&V-kandidaten (Martine Vandenbussche, Carine Vercleyen, Johan Coulembier) en de Groen-voorzitter en kandidaat (David Wemel) hebben op 12 november een bezwaar ingediend tegen de gemeenteraadsverkiezingen. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen komt in eerste zitting bijeen op vrijdag 14 december om 11u30 in het Provinciaal Hof, Markt 3 te Brugge. Beste lezer, die zitting is openbaar. De pleidooien zullen waarschijnlijk kort gehouden worden aangezien de procedure in hoofdzaak schriftelijk verloopt. Ook de uitspraak (NIET de beraadslaging zelf) is openbaar. Die komt er op vrijdag 21 december, om 14u20. Ook in het Provinciaal Hof.

De bezwaren vallen uiteen in vier delen, maar het is praktisch zeker dat de ondertekenaars van het verzoekschrift nog bijkomende gegevens, overtuigingsstukken en preciezere informatie aan de Raad hebben overgemaakt. Op 14 december zullen we dat dus weten.

1. Schending van de Privacywet.
– Lijsttrekker Vincent Van Quickenborne heeft een gepersonaliseerde zending per post overgemaakt aan alle gepensioneerden van de Stad Kortrijk. Om tot een filtering van de namen te komen menen de ondertekenaars dat er onmiskenbaar gebruik is gemaakt van andere bestanden dan de kiezerslijst. (Het gaat om naar schatting 15.000 gepensioneerden.)
– Schepen Wout Maddens heeft een zending overgemaakt aan alle gezinnen die in de voorbije bestuursperiode een of andere stadspremie hebben ontvangen. Hierbij heeft hij gebruik gemaakt van informatie waarover enkel de stadsdiensten kunnen beschikken, een databank die geenszins bijgehouden wordt voor verkiezingsdoeleinden. (Het zou gaan om ca. 4.000 gezinnen.)
Volgens de Pricacycommissie van 19 mei 2010 is het niet toegelaten om persoonsgegevens uit bepaalde bestanden uit de openbare sector te gebruiken voor verkiezingspropaganda. Over deze aangelegenheid hebben de indieners van het verzoekschrift ook een brief gericht aan de Privacycommissie en aan het Parket.

2. Verkiezingspropaganda (aan kiesbureaus en met affiches).
Raadslid Vincent Van Quickenborne heeft op de dag van de verkiezingen via hoogtewerkers nog bijkomende persoonlijke publiciteit aangebracht in de omgeving van vijf locaties waar meerdere kiesbureaus waren ondergebracht. Hiervan is een PV opgemaakt door de politie. Bovendien werd aan het bevel van de voorzitter van een kiesbureau om de betwiste publiciteit weg te nemen geen gevolg gegeven.
Tenslotte waren er affiches die een heel Heras-hek bedekten (6,8 m² terwijl maximaal 4 m² is toegelaten).

3. Application genaamd “Qortrijk”.
In de week voor de verkiezingen lanceerde Vincent Van Quickenborne een ‘stadsapplication’ voor klachtenmelding aan de stadsdiensten. Het komt enkel de gemeenteraad toe om de klachtenbehandeling van de bevolking te organiseren. En de gebruikswaarde van zo’n Stadsapp dient te worden beschouwd als een gadget.

4. Uitgaven verkiezingspropaganda.
De indieners van het bezwaarschrift hebben blijkbaar met arendsogen de VLD-campagne gevolgd. Ze maakten een indrukwekkende nog niet-limitatieve lijst op van het gebruikte campagnemateriaal en menen daaruit te kunnen besluiten dat het bijna onmogelijk is om met dit materiaal binnen de perken te blijven van de wettelijk voorziene maximale uitgaven.

Gelet op de omvang van de inbreuken en het herhaalde karakter zijn de aanklagers ervan overtuigd dat deze onrechtmatige handelingen een invloed hebben gehad op de verkiezingsuitslag en de finale zetelverdeling hebben beïnvloed. Uit hun berekeningen zou blijken dat een verschil van 100 tot 300 stemmen reeds de zetelverdeling kon doen kantelen.